Aluehallituksen päätöstiedote 11. toukokuuta 2022 kokouksesta

Lapin aluehallitus hyväksyi henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen

Aluehallitus hyväksyi henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen. Aluehallitus suosittelee kuntien ja kuntayhtymien yhteistoimintakäsittelyitä toteutettavaksi 31.10.2022 mennessä.

Henkilöstöään hyvinvointialueelle luovuttavien organisaatioiden sekä hyvinvointialueen on selvitettävä ja tiedotettava henkilöstön siirtymiseen liittyvistä asioista ja neuvoteltava niistä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Osa yhteistoimintakäsittelyä on henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus.

Siirtosopimuksessa todetaan ne ehdot ja periaatteet, joilla luovuttajaorganisaatiot luovuttavat henkilöstöään luovutuksensaajalle eli Lapin hyvinvointialueelle. Siirtosuunnitelma on työsuunnitelma siitä, miten henkilöstön siirtymisen ja henkilöstöasioiden valmistelu hyvinvointialueelle etenee tämän vuoden aikana eli sen tarkoituksena on kuvata ja aikatauluttaa henkilöstön siirtoa.

Asiakirjat löytyvät aluehallituksen kokousasiakirjojen liitemateriaaleista Pöytäkirjat ja esityslistat >>

 

Hyvinvointialueen vastuualueet päätetty

Lapin aluevaltuusto vahvisti aiemmin hyvinvointialueen toiminnan jakamisen kolmeen toimialaan, jotka ovat sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja pelastustoimi. Hallintosäännön mukaan toimialat voivat jakaantua edelleen vastuualueisiin, vastuuyksikköihin ja tarpeellisiin alayksikköihin.

Aluehallitus päätti jakaa toimialat seuraaviin vastuualueisiin: Sosiaalipalvelut jaetaan perheiden ja työikäisten palveluihin, vammaisten palveluihin ja ikääntyneiden palveluihin. Terveyspalvelujen toimialoja ovat toiminta- ja työkyvyn tuki, mielenterveys ja riippuvuuksien hoito, sairauksien ehkäisy ja hoito, somaattinen erikoissairaanhoito sekä päivystys ja valmius. Pelastustoimi jakautuu pelastuspalveluihin ja turvallisuuspalveluihin.

 

Hyvinvointialueen toimialajohtajien virat hakuun

Lapin aluehallitus päätti perustaa 1.6.2022 lukien hyvinvointialueelle sen toimialajaon mukaan sosiaalijohtajan, terveysjohtajan ja pelastusjohtajan virat. Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä johtamiskokemus ja hyvä toimialan tuntemus.

Sosiaalijohtajan ja terveysjohtajan virat pyritään täyttämään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä liikkeen luovutuksen piirissä olevista ja virkojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä henkilöistä ansiovertailun perusteella. Pelastuslaitoksen siirtyessä omana, erillisenä kokonaisuutena hyvinvointialueelle, nykyinen pelastusjohtaja jatkaa tehtävässään ilman hakumenettelyä.

 

Hyvinvointialueen kehitysjohtajan ja hallintojohtajan virat hakuun

Lapin aluehallitus päätti perustaa 1.6.2022 lukien hyvinvointialueelle kehitysjohtajan ja hallintojohtajan virat.

Kehitysjohtajan vastuualueena on kehittämis- ja strategiapalvelut, joihin sisältyy tutkimus ja kehittäminen, strateginen suunnittelu, viestintä sekä tietohallinto ja digitalisaatio. Hallintojohtajan vastuualueena on hallinto- ja tukipalvelut, johon sisältyy laki- ja hankintapalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, hallinto- ja toimistopalvelut, ruokapalvelut sekä tekniset ja logistiikkapalvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä johtamiskokemus ja hyvä toimialan tuntemus. Molemmat virat ovat haettavissa sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä.

 

Yhteinen yhtiö hoitamaan ruokapalveluita

Hyvinvointialueelle perustetaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen sidosyksikköasemassa oleva (in house) yhtiö järjestämään ruokahuoltoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja potilaille sekä mm. kuntien kouluille. Niiden kuntien alueella, jossa ruokapalveluja ei voida toteuttaa yhteistyössä kuntien kanssa, hyvinvointialue järjestää itse ruokapalvelut.

Hyvinvointialue käy Meri-Lapin kuntapalvelujen kanssa keskustelua Meri-Lapin kuntapalvelujen toiminnan yhtiöittämisestä, jolloin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistusosuus siirrettäisiin hyvinvointialueelle ja yhteiseen in house -yksikköön. Lisäksi hyvinvointialue ostaa Pellon Serviisi Oy:n osakkeita, jolloin siitä tulee osa in-house-yksikköä.

Vuonna 2023 jatketaan valmistelua yhtenäisemmän palvelurakenteen aikaansaamiseksi.

 

 

Lisäksi aluehallituksen kokouksessa käsiteltiin:

  • Jätettiin henkilöstöjaoston valitseminen pöydälle.
  • Hyväksyttiin laadintaohjeet, joiden mukaan suunnitellaan taloussuunnitelmavuodet 2023-2025 ja talousarvio vuodelle 2023. Ohjeistusta täydennetään ja tarkennetaan valmistelun edetessä.
  • Esitetään aluevaltuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2022 talousarvioon tehdyt muutokset. Suurimpana muutoksena on Lapin hyvinvointialueelle valtionvarainministeriön päätöksellä myönnetty noin 7,5 miljoonan euron lisämääräraha. Palkkoihin on varattu lisämäärärahoja noin 1,3 miljoonan euron edestä. ICT-hankkeelle on tehty myös talousarvio vuodelle 2022, tulojen ollessa noin 14,7 miljoonaa euroa ja kulujen 15,6 miljoonaa euroa. ICT-hankkeen alijäämä katetaan valtionvarainministeriön myöntämällä lisämäärärahalla.
  • Aluehallitus seuraa hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti talouden toteutumista kuukausittain. Toteutuneet toimintakulut ovat vuoden 2022 kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta hyvin alhaiset. Kulut tulevat kuitenkin kasvamaan merkittävästi valmistelun edetessä.
  • Annetaan Lapin hyvinvointialueen kunnille ja kuntayhtymille suositus hyväksyä vain sopimusehtoihin (indeksi ym.) perustuvat hinnankorotukset ja olla tässä vaiheessa hyväksymättä yksityisten palveluntuottajien hinnankorotusesityksiä ikääntyneiden tehostettuun palveluasumiseen vuodelle 2023. Noin 60% eli 1176 paikkaa hyvinvointialueen tehostetun palveluasumisen paikoista tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Palvelujen järjestämistavoista ja hyväksyttävistä hinnoista tullaan päättämään syksyllä 2022 hyvinvointialueen talousarvion valmistelun yhteydessä.
  • Todettiin, että Lapin hyvinvointialue on tehnyt kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päätöksestä kattaa sairaanhoitopiirin 9,2 miljoonan euron alijäämä peruspääomaa alentamalla. Neuvotteluita asiasta jatketaan.
  • Päätettiin osallistua Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämään Pohjoisen yhteistyöalueen luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon yhteiseen seminaariin.

 

 

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

 

 

Kaikki päätökset voit lukea täältä Pöytäkirjat ja esityslistat >>

Muita uutisia