Hyvinvointialueen sote-palvelut jaetaan enintään kuuteen palvelualueeseen

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin muodostetaan enintään kuusi maantieteellistä palvelualuetta johtamisen organisoimiseksi.

Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat jo hyväksyneet periaatepäätöksen alueiden muodostamisesta. Asiaa esitellään vielä hyvinvointialueen ja kuntien yhteiselle neuvottelukunnalle. Aluehallitus tekee lopullisen päätöksen palvelualueiden lukumäärästä ja maantieteellisestä muodostumisesta kesäkuun aikana.

Palvelualueisiin jakaminen ei ota millään tavalla kantaa siihen, missä palveluja jatkossa tarjotaan. Alueet muodostuvat muutamista kunnista, jotka ovat kaikki keskenään samanarvoisia. Palvelualueet ovat siis vain tapa organisoida hyvinvointialuetta ja erityisesti johtamista.

-Johtamisen näkökulmasta koko Lappi on maantieteellisenä alueena liian suuri ja yksittäinen kunta taas liian pieni. Palvelualueisiin on päädytty useilla hyvinvointialueilla, muun muassa Varsinais-Suomessa sekä maantieteellisesti laajalla Pohjois-Pohjanmaalla, vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela toteaa.

Hyvinvointialue on jaettu kolmeen toimialaan, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja pelastuspalvelut. Terveyspalvelut on jaettu viiteen vastuualueeseen, jotka ovat Toiminta- ja työkyvyn tuki, Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito, Sairauksien ehkäisy ja hoito, Somaattinen erikoissairaanhoito sekä Päivystys ja valmius. Sosiaalipalvelujen vastuualueet taas ovat Perheiden ja työikäisten palvelut, Vammaisten palvelut sekä Ikääntyneiden palvelut.

Alustavien esitysten mukaan kullekin maantieteelliselle alueelle tulisi neljä vastuuyksikköä: Terveyspalvelut, Perheiden ja työikäisten palvelut, Vammaisten palvelut sekä Ikääntyneiden palvelut. Maantieteellisille alueille tulisi omat johtoryhmänsä, joihin kuuluisivat ainakin nämä neljä vastuuyksikköjohtajaa sekä hoitotyöstä vastaava johtaja. Johtoryhmä vastaisi muun muassa siitä, että palvelut toimivat keskenään sujuvasti yhdessä.

Alustavien esitysten mukaan palvelujen integraatiota edistäisivät lisäksi yksi koko hyvinvointialueen laajuinen integraatiojohtaja sekä kunkin palvelualueen asiakkuuspäälliköt.

Alueellisten vastuuyksiköiden lisäksi suunnitteilla on myös muutamia koko hyvinvointialuetta palvelevia vastuuyksiköitä. Tällaisia olisivat esimerkiksi tietyt erikoissairaanhoidon vastuuyksiköt.

Pelastuslaitoksen aluejakoon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.