Lapin aluehallituksen kokouksen 25.5.2022 päätöstiedotteet 

Hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta asetettu

Hyvinvointialueelle on asetettu hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukunta, jonka toimikausi on valtuustokausi. Neuvottelukunta toimii hyvinvointialueen ja kuntien neuvoa antavana yhteistyöelimenä. Neuvottelukunta käsittelee hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaa yhteistyötä erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisessä.

Neuvottelukuntaan kuuluvat hyvinvointialueen edustajina hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan jäsenet, aluehallituksen, aluevaltuuston, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan ja saamen kielen lautakunnan puheenjohtajat sekä näiden varajäseninä lautakunnan jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet ja toimielinten varapuheenjohtajat.

Neuvottelukuntaan on kutsuttu myös kuntien, Lapin liiton ja Saamelaiskäräjien nimeämät jäsenet ja varajäsenet. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi aluehallitus nimesi aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluodon ja varapuheenjohtajaksi hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan puheenjohtaja Pekka Pelttarin.

Neuvottelukunnan kuntien ja muiden organisaatioiden nimeämät jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Enontekiö: Leena Palojärvi, varalla Elli Maria Kultima
Inari: Janne Tervahauta, varalla Jarmo Huhtamella
Kemi: Kalle Huusko, varalla Albana Mustafi
Kemijärvi: Pekka Iivari, varalla Arto Torvinen
Keminmaa: Jonna Pakisjärvi ja Pirkko Kallanvaara
Kittilä: Pekka Rajala, varalla Paula Nevalainen
Kolari: kunnanvaltuuston puheenjohtaja, varalla kunnanhallituksen puheenjohtaja
Muonio: Jukka Korhonen, varalla Minna Back
Pelkosenniemi: Kati Nenonen, varalla Heidi Karnaattu
Pello: Tapani Risku, varalla Katja Kauppi
Posio: Tiina Alasirniö, varalla Elina Ruokamo
Ranua: Mirva Salmela, varalla Tatu Hietala
Rovaniemi: Susanna Junttila, varalla Päivi Alaoja
Salla: Jorma Kellokumpu, varalla Hanna Niemi
Savukoski: Jouko Savukoski, varalla Raija Aaltonen
Simo: kunnanhallituksen puheenjohtaja, varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Sodankylä: Tuula Annala, varalla Juha Karppinen
Tervola: kunnanhallituksen pj Eero Ylimartimo, varalla kunnanhallituksen varapj Riikka Oinas
Tornio: Olli Rainio, varalla Jari Sainmaa
Utsjoki: Mika Aikio, varalla Väinö Guttorm
Ylitornio: Jouni Ollikkala, varalla Timo Kunnari
Lapin liitto: Ulla Ilvesluoto, varalla Riitta Savukoski
Saamelaiskäräjät: Anni Koivisto, varalla Magreta SaraHyvinvointialueen henkilöstöjaostoa johtamaan Tapani Melaluoto

Lapin aluehallitus valitsi hyvinvointialueen henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi Tapani Melaluodon ja varapuheenjohtajaksi Sari Auvisen.

Henkilöstöjaostossa on yhteensä seitsemän jäsentä ja heillä varajäsenet:

 • Tapani Melaluoto, varalla Mari Palolahti
 • Sari Auvinen, varalla Pekka Tiitinen
 • Juhana Kelloniemi, varalla Heli Trög
 • Raija Kerätär, varalla Antti Haukipuro
 • Outi Keinänen, varalla Laura Lakso
 • Pertti Hemminki, varalla Piia Kilpenäinen-Tuoma
 • Auvo Kilpeläinen, varalla Antti Kaarlela

Henkilöstöjaoston tehtävä on seurata ja edistää henkilöstöpolitiikkaa, strategisia tavoitteita, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa. Lisäksi jaosto edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa hyvinvointialueella.

Henkilöstöjaosto päättää muun muassa henkilöstöhallintoa koskevista yleisistä periaatteista ja linjauksista, paikallisten sopimusten vahvistamisesta, henkilöstö‐ ja koulutussuunnitelman hyväksymisestä sekä paikallisten järjestelyerien neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

 

Hallintosääntöön täydennyksiä mm. johtajien työtehtävien osalta

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle täydennyksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön johtajien työtehtävien ja rekrytointikäytäntöjen osalta. Aluehallitus ottaa virkaan toimialajohtajat ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan. Hyvinvointialuejohtaja ottaa virkaan vastuualuejohtajat, ellei aluehallitus ole asiasta erikseen toisin päättänyt.

Lisäksi hallitus esittää, että saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalle lisätään läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksiin.

Lisäksi aluehallitus päätti, että hyvinvointialuejohtaja voi käyttää toimialajohtajien toimivaltaa kunnes toimialajohtajat ovat aloittaneet viroissaan.

Hallintosääntöä täydennetään edelleen tämän vuoden aikana. Voimassa oleva hallintosääntö on nähtävissä osoitteessa https://lapha.fi/paatoksenteko/.

 

Hyvinvointialueen sote-palvelut jaetaan enintään kuuteen palvelualueeseen

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin muodostetaan enintään kuusi maantieteellistä palvelualuetta.

Aluehallitus teki periaatepäätöksen alueiden muodostamisesta kokouksessaan 25. toukokuuta. Seuraavaksi asiaa esitellään aluevaltuustolle 6. kesäkuuta sekä hyvinvointialueen ja kuntien yhteiselle neuvottelukunnalle. Aluehallitus tekee lopullisen päätöksen palvelualueiden lukumäärästä ja maantieteellisestä muodostumisesta kesäkuun aikana.

Palvelualueisiin jakaminen ei ota millään tavalla kantaa siihen, missä palveluja jatkossa tarjotaan. Alueet muodostuvat muutamista kunnista, jotka ovat kaikki keskenään samanarvoisia. Palvelualueet ovat siis vain tapa organisoida hyvinvointialuetta ja erityisesti johtamista.

-Johtamisen näkökulmasta koko Lappi on maantieteellisenä alueena liian suuri ja yksittäinen kunta taas liian pieni. Palvelualueisiin on päädytty useilla hyvinvointialueilla, muun muassa Varsinais-Suomessa sekä maantieteellisesti laajalla Pohjois-Pohjanmaalla, vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela toteaa.

Hyvinvointialue on jaettu kolmeen toimialaan, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja pelastuspalvelut. Terveyspalvelut on jaettu viiteen vastuualueeseen, jotka ovat Toiminta- ja työkyvyn tuki, Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito, Sairauksien ehkäisy ja hoito, Somaattinen erikoissairaanhoito sekä Päivystys ja valmius. Sosiaalipalvelujen vastuualueet taas ovat Perheiden ja työikäisten palvelut, Vammaisten palvelut sekä Ikääntyneiden palvelut.

Alustavien esitysten mukaan kullekin maantieteelliselle alueelle tulisi neljä vastuuyksikköä: Terveyspalvelut, Perheiden ja työikäisten palvelut, Vammaisten palvelut sekä Ikääntyneiden palvelut. Näiden neljän yksikön vastuuyksikköjohtajat muodostaisivat palvelualueen johtoryhmän, joka vastaisi muun muassa siitä, että palvelut toimivat keskenään sujuvasti yhdessä.

Alustavien esitysten mukaan palvelujen integraatiota edistäisivät lisäksi yksi koko hyvinvointialueen laajuinen integraatiojohtaja sekä kunkin palvelualueen asiakkuuspäälliköt.

Alueellisten vastuuyksiköiden lisäksi suunnitteilla on myös muutamia koko hyvinvointialuetta palvelevia vastuuyksiköitä. Tällaisia olisivat esimerkiksi tietyt erikoissairaanhoidon vastuuyksiköt.

Pelastuslaitoksen aluejakoon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

 

Hoitotyön johtajan ja vastuualuejohtajien virat sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn

Lapin aluehallitus perusti hyvinvointialueelle useita vastuualueiden johtajien virkoja sekä hoitotyön johtajan viran.

Virat täytetään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, poikkeuksena pelastuslaitoksen vastuualuejohtajien virat, jotka täytetään pelastusjohtajan tavoin ilman ilmoittautumismenettelyä siirtämällä niihin pelastuslaitoksen nykyiset viranhaltijat.

Mikäli jotakin virkaa ei saada täytettyä sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, valmistellaan erikseen esitys julkisesta hakumenettelystä tai kelpoisuusvaatimuksien muuttamisesta.

Aluehallitus päättää myöhemmin, missä viroissa valinnan tekee aluehallitus ja missä viroissa hyvinvointialuejohtaja.

Perustetut virat: 

Sosiaalipalvelut:

 • Perheiden ja työikäisten palveluiden johtaja
 • Vammaisten palveluiden johtaja
 • Ikääntyneiden palveluiden johtaja

Terveyspalvelut:

 • Toiminta- ja työkyvyn tuen johtaja
 • Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtaja
 • Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtaja
 • Somaattisen erikoissairaanhoidon johtaja
 • Päivystyksen ja valmiuden johtaja
 • Hoitotyön johtaja

Pelastuslaitos:

 • Pelastuspäällikkö
 • Riskienhallintapäällikkö

Kehittämis- ja strategiapalvelut

 • Tutkimusjohtaja
 • Strategiajohtaja
 • Viestintäjohtaja
 • Tietohallintojohtaja

Hallinto- ja tukipalvelut

 • Lakiasiainjohtaja
 • Henkilöstöjohtaja
 • Talousjohtaja
 • Toimistopalveluiden johtaja
 • Ruokapalvelujohtaja
 • Tekninen johtaja

 

Muita aluehallituksen päätöksiä:

 • Todettiin, että Lapin keskussairaalan laajennushanke ylittää budjettinsa mm. hankeaikataulun viivästymisen ja suunnittelu- ja rakennusteknisten kustannusten nousun takia. Päätettiin esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi osaltaan laajennushankkeen kustannusraamiin tehtävät välttämättömät muutokset hankkeen viemiseksi loppuun. Hankkeen kuluja ja mahdollisia toiminnallisia säästöjä tulee tarkastella huolella.
 • Esitettiin, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi, että Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on esittänyt yhtymävaltuustolle Lapin keskussairaalan laajennushankkeen II vaiheen keskeyttämistä kasvaneiden kustannusten takia.
 • Päätettiin kutsua professori emeritus, OTT Juha Karhu ja sairaalaneuvos, TtT Hannu Leskinen selvityshenkilöiksi selvittämään Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sopimuksen muutostarpeita sekä mitättömyyden tai irtisanomisen edellytyksiä. Selvitystyön ohjausryhmä valitaan myöhemmin.
 • Päätettiin hylätä oikaisuvaatimus, joka koski toimialajohtajien hakua pelkällä sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Todettiin, että päätös laittaa virat haettavaksi sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä siten, että virkoihin voi ilmoittautua liikkeen luovutuksen piirissä oleva henkilöstö, on viranhaltijalain mukainen.
 • Päätettiin avata asiakkuudet ja pankkitilit pankkeihin, joissa siirtyvillä kuntayhtymillä ja pelastuslaitoksella on tilit.
 • Päätettiin oikeuttaa hyvinvointialuejohtaja antamaan kunnille ja kuntayhtymille hyvinvointialueen kannanotto sellaisiin kilpailutuksiin, jotka koskevat hyvinvointialueelle ulottuvia hankintoja.
 • Vahvistettiin aluehallituksen kokousaikataulu syksylle 2022. Kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja osallistua voi myös etäyhteydellä.

10.8.2022 aluehallituksen kokous
17.8.2022 aluehallituksen työkokous
24.8.2022 aluehallituksen kokous
30.-31.8.2022 aluevaltuuston seminaari ja kokous
ti 6.9.2022 aluehallituksen työkokous
14.9.2022 aluehallituksen kokous
21.9.2022 aluehallituksen työkokous
26.9.2022 aluevaltuuston kokous (aluehallituksen kokous tarvittaessa)
5.10.2022 aluehallituksen kokous
12.10.2022 aluehallituksen työkokous
19.10.2022 aluehallituksen kokous
31.10.2022 aluevaltuuston kokous (aluehallituksen kokous tarvittaessa)
9.11.2022 aluehallituksen kokous
16.-17.11.2022 aluehallituksen työkokous
21.11.2022 aluevaltuuston kokous
23.11.2022 aluehallituksen kokous (talousarvio I käsittely)
30.11.2022 aluehallituksen työkokous
7.12.2022 aluehallituksen kokous (talousarvio II käsittely)
19.12.2022 aluevaltuuston kokous (talousarvio) (aluehallituksen kokous tarvittaessa)
Lisäksi aluehallitus päätti muuttaa kevätkauden kokousaikataulua siten, että 15.-16.6.2022 pidetään työkokous ja varsinainen hallituksen kokous pidetään 16.6.2022.

 • Esitettiin, että aluevaltuusto hyväksyy aluevaltuuston kokousaikataulut syksylle 2022. Kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja osallistua voi myös etäyhteydellä.

30.-31.8.2022 aluevaltuuston seminaari ja kokous
26.9.2022 aluevaltuuston kokous
31.10.2022 aluevaltuuston kokous
21.11.2022 aluevaltuuston kokous
19.12.2022 aluevaltuuston kokous (talousarvio)

 • Annettiin aluehallituksen puheenjohtajistolle tehtäväksi valmistella esitys hyvinvointialuejohtajan johtajasopimukseksi.
 • Päätettiin pyytää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Oulunkaaren kuntayhtymän ja Simon kunnan lausuntoa toimintamallista, jossa Lapin hyvinvointialue järjestäisi ja tuottaisi sosiaali- ja terveyspalvelut Simon väestölle ja tekisi siirtymävaiheessa viranomaisyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kanssa viranomaistehtävien hoitamisessa.
 • Päätettiin äänestyksen jälkeen esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy valituksen, jonka mukaan saamen kielen lautakuntaan on valittu henkilöitä, jotka eivät täytä lain asettamaa vaatimusta saamen kielen taidosta. Lisäksi esitettiin, että valtuusto ei hyväksy valitusta siltä osin kuin se koskee epäilyä, että jäsenvalinnoissa olisi syrjitty pohjoissaamen länsimurteiden puhujia.
 • Päätettiin äänestyksen jälkeen esittää aluevaltuustolle, että se ottaa uudelleen käsittelyyn saamen kielen lautakunnan jäsenvalinnat. Yksimielisesti päätettiin esittää valtuustolle, että se vahvistaa Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen nimeämät jäsenet ja varajäsenet:

Kolttien kyläkokous:
Anna-Katariina Feodoroff, varalla Heini Wesslin

Saamelaiskäräjät:
Marko Tervaniemi, varalla Iiris Mäenpää
Klemetti Näkkäläjärvi, varalla Anne Maria Näkkäläjärvi
Terhi Harju, varalla Tauno Ljetoff
Petra Magga-Vars, varalla Inga Koivisto
Ristenrauna Magga, varalla Pirita Näkkäläjärvi

Lisäksi todettiin, että lautakunnan varajäseneksi on kirjattu Anni-Marja Sutela. Nimi pitäisi kutenkin olla Anna Maria Sutela.

 

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Esityksiin/päätöksiin voi tutustua tarkemmin hyvinvointialueen nettisivuilla: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat/

Muita uutisia