Lapin aluevaltuuston kokouksen 6.6.2022 päätöstiedote

Saamen kielen lautakunnan jäsenvalinnat uudelleen käsittelyyn

Aluevaltuusto päätti äänin 49-7, 3 tyhjää, lausunnosta hallinto-oikeudelle valitukseen, joka koski saamen kielen lautakunnan asettamista. Aluevaltuusto esitti valituksen hyväksymistä sillä perusteella, että saamen kielen lautakuntaan on valittu henkilöitä, jotka eivät täytä lain asettamaa vaatimusta saamen kielen taidosta. Valtuusto esitti valitusta hylättäväksi siltä osin kuin se koski epäilyä, että jäsenvalinnoissa olisi syrjitty pohjoissaamen länsimurteiden puhujia.

 

Saamen kielen lautakunnan jäsenvalintoja koskeva pykälä meni uudelleen käsittelyyn.

 

Muita aluevaltuuston päätöksiä:

  • Runsaan keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi aluehallituksen päätös palvelualueiden muodostamisesta hyvinvointialueelle.
  • Hyväksyttiin aluehallituksen esittämät lisäykset ja täsmennykset hallintosääntöön. Tarkennuksia tuli mm. johtajien työtehtäviin ja rekrytointikäytäntöihin. Saamen kielen lautakunnan puheenjohtajalle lisättiin läsnäolo-oikeus aluevaltuuston kokouksiin. Hyvinvointialuejohtajalle annettiin oikeus tarvittaessa käyttää toimialajohtajien toimivaltaa, kunnes toimialajohtaja on aloittanut virassa.
  • Aluevaltuusto hyväksyi osaltaan Lapin keskussairaalan laajennushankkeen vaihe I kustannusraamiin tehtävät välttämättömät muutokset hankkeen viemiseksi loppuun. Aluevaltuusto edellyttää, että hankkeen kuluja ja mahdollisia toiminnallisia säästöjä tulee tarkastella huolella.
  • Merkittiin tiedoksi, että Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on esittänyt yhtymävaltuustolle Lapin keskussairaalan laajennushankkeen II vaiheen keskeyttämistä kasvaneiden kustannusten takia.

Asiaan liittyen Vasemmistoliitto teki toimenpidealoitteen koskien mahdollisuutta tarjota lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja lähellä käyttäjiä esimerkiksi kouluterveydenhuollon yhteydessä.

 

  • Käsiteltiin aluehallituksen allekirjoittama vuoden 2021 tilinpäätös sekä tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2021. Hyväksyttiin vuoden 2021 tilinpäätös. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.7.-31.12.2021.
  • Merkittiin tiedoksi aluehallituksen aluevaltuustolle saattama selvitys vuodelle 2021 ja 2022 myönnetyn määrärahan käytöstä.
  • Merkittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 tiedoksi ja lähetetään se edelleen aluehallitukselle. Pyydetään aluehallitusta esittämään aluevaltuustolle 30.9.2022 mennessä lausunto siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.
  • Merkittiin tiedoksi henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus.
  • Hyväksyttiin aluehallituksen esittämät muutokset talousarvioon vuodelle 2022. Suurimpana muutoksena on Lapin hyvinvointialueelle valtionvarainministeriön päätöksellä myönnetty noin 7,5 miljoonan euron lisämääräraha. Palkkoihin on varattu lisämäärärahoja noin 1,3 miljoonan euron edestä. ICT-hankkeelle on tehty myös talousarvio vuodelle 2022, tulojen ollessa noin 14,7 miljoonaa euroa ja kulujen 15,6 miljoonaa euroa. ICT-hankkeen alijäämä katetaan valtionvarainministeriön myöntämällä lisämäärärahalla.
  • Vahvistettiin kokousaikataulu loppuvuodelle 2022:

30.-31.8.2022 seminaari ja kokous
26.9.2022
31.10.2022
21.11.2022
19.12.2022 (talousarvio)

 

 

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi, 050 512 2663

vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

 

Kaikki päätökset hyvinvointialueen nettisivuilla: Esityslistat ja pöytäkirjat