Lapin hyvinvointialueen saamen kielen ohjausryhmä aloitti toimintansa

Lappi buresveadjinguovllu sámegiela stivrenjoavku álggahii barggu – háliida dorvvastit dálá sámegielat bálvalusaid seailuma buresveadjinguovllus

Sámegillii vuolábealde

Sääʹmǩiõʹlle vuâlbeäʹlnn

 

****************************

Lapin hyvinvointialueen saamen kielen ohjausryhmä aloitti toimintansa – haluaa turvata nykyisten saamenkielisten palveluiden säilymisen hyvinvointialueella

 

Lapin hyvinvointialueen saamen kielen ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 13.9.2022 Utsjoella. Ohjausryhmä kävi lähetekeskustelun saamenkielisten palveluiden sijoittumisesta hyvinvointialueen organisaatiorakenteeseen ja esittää aluehallitukselle, että saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetulla valtionavustuksella turvattaisiin vuonna 2023 ne saamenkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut, joita kunnissa on samalla valtionavustuksella aiemmin järjestetty.

Ohjausryhmän puheenjohtaja Laura Niittyvuopio-Valle korostaa saamenkielisten palveluiden jatkumisen tärkeyttä hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa:

”Saamenkielisiä palveluita on vain vähän, ja jokainen nyt järjestettävistä palveluista on tärkeä. Valtionavustuksella on järjestetty aivan peruspalveluita, kuten ikäihmisten kotiapua, jonka jatkuminen on välttämätöntä.”

Valtionavustuksella järjestetyistä palveluista koltansaamenkieliset palvelut ovat haastavassa tilanteessa työntekijöiden tulevien eläköitymisten takia. Koltansaamenkielisten palveluiden osalta ohjausryhmä esittää, että niihin varattu resurssi käytetään jatkossakin koltansaamenkielisiin palveluihin, vaikka vielä ei ole tiedossa, millä nimikkeellä uudet työntekijät saadaan rekrytoitua. Kolttien kyläkokouksen ohjausryhmään nimeämä jäsen Anna-Katariina Feodoroff on huolissaan nykytilanteesta:

”Koltansaamenkielisten palveluiden toteutuminen koko alueella on kahden työntekijän varassa. Nykytilanne on haavoittuvainen erityisesti pienten kielten kannalta. Hyvinvointialueella tarvitaan ratkaisuja saamenkielisten palveluiden työntekijäpulaan, jotta voidaan huomioida myös muuttuvat palvelutarpeet. Ikäihmisten lisäksi esimerkiksi koltan- ja inarinsaamenkieliset lapsiperheet tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluita omalla kielellään.”

 

Lisätietoja:

Laura Niittyvuopio-Valle, saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja, laura.niittyvuopio-valle@lapha.fi,  040 846 3053
Tuuli Miettunen, saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntija, tuuli.miettunen@lapha.fi, 040 484 2676

 

****************************

Lappi buresveadjinguovllu sámegiela stivrenjoavku álggahii barggu – háliida dorvvastit dálá sámegielat bálvalusaid seailuma buresveadjinguovllus

Lappi buresveadjinguovllu sámegiela stivrenjoavku doalai vuosttamuš čoahkkima 13.9.2022 Ohcejogas. Stivrenjoavku ságastalai vuolggahusságastallamis sámegielat bálvalusaid sajáiduvvamis buresveadjinguovllu organisašuvdnaráhkadussii. Stivrenjoavku evttoha guovloráđđehussii ahte sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid dorvvasteapmái dárkkuhuvvon stáhtamearreruđain dorvvastuvvošedje jagi 2023 áigge sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusat, maid gielddain leat seamma mearreruđain maid ovdalis ordnen.

Stivrenjoavkku ságadoalli Laura Niittyvuopio-Valle deattuha sámegielat bálvalusaid joatkášuvvama dehálašvuođa, go buresveadjinguovlu álggaha doaimma jagi 2023 álggus:

”Sámegielat bálvalusat leat uhcán ja juohke bálvalus lea mávssolaš. Stáhtamearreruđain leat ordnen vuođđobálvalusaid nugo vuorasolbmuid ruovttuveahki man joatkkašuvvan lea vealtameahttun.”

Stáhtamearreruđain ordnejuvvon bálvalusain nuortalašgielat bálvalusat leat hástaleaddji dilis bargiid boahttevaš ealáhahkii báhcima dihte. Nuortalašgielat bálvalusaid oasil stivrenjoavku evttoha ahte dasa várrejuvvon resurssa geavahuvvo boahttevuođasge nuortalašgielat bálvalusaide, vaikko vel eai dieđe mainna namain ođđa bargiid rekrutterejit. Nuortalaččaid giličoahkkima nammadan stivrenjoavkku lahttu Anna-Katariina Feodoroff lea fuolas dálá dilis:

”Nuortalašgielat bálvalusaid ollašuvvan oppa guovllus lea guovtti bargi ovddasvástádussan. Dálá dilli lea hearki eandalit uhca gielaid ektui. Buresveadjinguovllus dárbbašit čovdosiid bargiid vátnái sámegielat bálvalusain vai sáhttit váldit vuhtii maid muhttašuvvi bálvalandárbbut. Vuorasolbmuid lassin ovdamearka dihtii nuortalaš- ja anárašgielat mánnábearrašat dárbbašit sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid iežaset gillii.”

 

Lassidieđut

Laura Niittyvuopio-Valle, Sámegiela stivrenjoavkku ságadoalli, laura.niittyvuopio-valle@lapha.fi, tel. 040 846 3053

Tuuli Miettunen, Sámegielat bálvalusaid ja gielalaš vuoigatvuođaid áššedovdi, tuuli.miettunen@lapha.fi, tel. 040 484 2676

 

****************************

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl ohjjeemjoukk aʹlttii tåimmˈmõõžžes – haaʹlee staanâd ânnˈjõž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi seillmõõžž pueʹrrvââjjamvuuʹdest

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl ohjjeemjoukk õõʹni vuõssmõs såbbres 13.9.2022 Uccjooǥǥâst. Ohjjeemjoukk tuõʹllˈji vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi sâjjdõõttmõõžžâst pueʹrrvââjjamvuuʹd organisaatiorajjsa da eʹtǩǩad vuʹvddhalltõʹsse, što sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staanmõʹšše mieʹrruum riikkveäʹǩǩtieʹǧǧin staančeš eeʹjj 2023 nåkam sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid, koid kååʹddin leäʹt ouddâl riâššâm seämma riikkveäʹǩǩvuõđin.

Ohjjeemjoouk saaǥǥjååʹđteei Laura Niittyvuopio-Valle teäddad, måʹhtt vääžnai sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi juätkmõš lij, ko pueʹrrvââjjamvuʹvdd aʹlttad
tåimmˈmõõžžes eeʹjj 2023 aalǥâst:

”Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie pâi occânj, da juõʹǩǩ ââʹn riõššum kääzzkõs lij vääžnai. Riikkveäʹǩǩtieʹǧǧin leät riõššum aivv vuâđđkääzzkõõzzid, ouddmiârkkân âkksas oummui dommhååid, koon juätkkmõš lij vieʹltˈtem.”

Riikkveäʹǩǩtieʹǧǧin riõššum kääzzkõõzzin nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie väʹǯǯlõs vueʹjjest, ko tuâjjla päʹcce sõrgg jeältõʹǩǩe. Nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi puõtt ohjjeemjoukk eʹtǩǩad, što tõid vaʹrrjum resuurs ââʹnet še puõttivuõđâst nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, håʹt võl jeäʹt tieʹđ, koon nõmmõõǥǥâst ođđ tuâjjlaid vuäǯǯat rekrytâʹstted. Saaʹmi siidsåbbar ohjjeemjouʹǩǩe nõõmtâm vuäzzlaž Anna-Katariina Feodoroff piâkkââtt ânnˈjõž vueʹjjest:

”Kueʹhtt tuâjjla vaʹsttee obb vuuʹdest nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi teâuddjummšest. Ânnˈjõž vueʹǩǩ lij sueʹjteʹm jeäʹrben uʹcc ǩiõli vueiʹnnemkuulmâst. Pueʹrrvââjjamvuuʹdest taarbšet čååudõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi tuâjjlažvääʹn diõtt, što vueiʹtet väʹldded lokku še mottjeei kääzzkõstaarbid. Âkksas oummui lââʹssen ouddmiârkkân nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaž päʹrnnpiârri taarbše sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid jiiʹjjes ǩiõʹlle.”

 

Lââʹssteâđ

Laura Niittyvuopio-Valle, Sääʹmǩiõl ohjjeemjoouk saaǥǥjååʹđteei, laura.niittyvuopio-valle@lapha.fi, teʹl. 040 846 3053

Tuuli Miettunen, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da ǩiõllˈlaž vuõiggâdvuõđi äʹšštobddi, tuuli.miettunen@lapha.fi, teʹl. 040 484 2676

Muita uutisia