Osaajat esillä: saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntija Tuuli Miettunen

 

  • Sámegillii vuolábealde!
  • Sämikielân vyelni!
  • Sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn!

 

Osaajat esillä: saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntija Tuuli Miettunen

Olen Tuuli Miettunen ja työskentelen hyvinvointialueen saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntijana. Olen ollut mukana hyvinvointialueen valmistelussa syksystä 2021 asti.

Koulutukseltani olen saamelaisen kulttuurin maisteri. Sivuaineena opiskelin muun muassa hallintotiedettä ja sosiaalityötä. Aiempaa työkokemusta minulla on monista saamenkielisiin palveluihin liittyvistä projekteista, Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön suunnittelijana ja tutkijana. Tutkijana tutkin saamelaisten hyvinvointia, ja olen tehnyt Opetus-ja kulttuuriministeriölle selvityksen saamenkielisten sote-työntekijöiden koulutustarpeista. Tutkimusten ja selvitysten teko on antanut paljon näkökulmaa myös saamenkielisten palveluiden kehittämiseen.

Saamenkielisten palveluiden kehittämisen tuki on Lapin hyvinvointialueen valtakunnallinen erityisvastuu. Lähtötilanteemme Lapin hyvinvointialueella on haastava: tällä hetkellä saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ei ole saatavilla sillä tasolla, millä lainsäädäntö sitä Lapin hyvinvointialueelta edellyttää. Hyvinvointialueella työskentelee osaavia, saamen kielet ja kulttuurin tuntevia sote-alan ammattilaisia, joille voisimme tarjota enemmänkin mahdollisuuksia hyödyntää saamen kielten ja kulttuurin osaamistaan. Pidän hyvinvointialueelle siirtymistä mahdollisuutena parantaa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden tilannetta.

Valmistelussa saamenkielisten palveluiden huomioiminen vaatii paljon yhteistyötä muiden valmistelijoiden kanssa. Saamenkieliset palvelut kytkeytyvät niin ICT-valmisteluun kuin esimerkiksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen valmisteluunkin.  On ollut ilo huomata, että saamelaisasioista on tullut valmistelussa yhteinen asia, jonka eteen kaikki tekevät töitä. Hyvinvointialueen valmistelijoiden lisäksi teen läheistä yhteistyötä Saamelaiskäräjien, SámePosken ja Posken hankkeiden saamelaisosioiden kanssa. Valtion tasolla saamenkielisten palvelujen valmistelu liittyy sosiaali- ja terveysministeriön toiminnanalan lisäksi myös oikeusministeriön toiminnanalaan.

Työkielenä käytän suomen lisäksi pohjoissaamea. Olen opetellut pohjoissaamen kielen aikuisena, ja iloitsen, että pääsen käyttämään sitä päivittäin työkielenä Lapin hyvinvointialueen valmistelussa. Oman kielitaustani takia tiedän, että saamen kielten käyttö julkisesti esimerkiksi palveluissa ei ole aina helppoa. Yritän katsoa palveluita myös kielenelvyttäjän näkökulmasta: miten Lapin hyvinvointialueen palveluissa voidaan tukea saamen kielten käyttöä, neuvolapalveluista ikäihmisten palveluihin.

 

Dearvvuođaiguin / Terveisin

Tuuli Miettunen

Sámegielat bálvalusaid ja gielalaš vuoigatvuođaid áššedovdi / Saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntija

Lappi buresveadjinguovlu / Lapin hyvinvointialue

tuuli.miettunen@lapha.fi

tel. 040 484 2676

Tuuli Miettunen

 

 

Máhttit oidnosis: sámegielat bálvalusaid ja gielalaš vuoigatvuođaid áššedovdi Tuuli Miettunen

Lean Tuuli Miettunen ja barggan buresveadjinguovllu sámegielat bálvalusaid ja gielalaš vuoigatvuođaid áššedovdin. Lean leamaš mielde buresveadjinguovllu válmmaštallamis čavčča 2021 rájes.

Skuvlejupmán lea sámi kultuvrra magisttar. Siidofágan studerejin earret eará hálddahusdiehtaga ja sosiálabarggu. Ovddit bargovásáhusat mus leat máŋggain sámegielat bálvalusaide laktáseaddji prošeavttain, Lappi buohccedikšunbiire vuođđodearvvašvuođafuolahusa ovttadaga plánejeaddjin ja dutkin. Dutkin dutkkan sámiid buresveadjima, ja lean bargan Oahpahus- ja kulturministeriijai čielggadusa sámegielat sode-bargiid skuvlendárbbuin. Dutkamušaid ja čielggadusaid bargan lea addán ollu geahččanguovllu maiddái sámegielat bálvalusaid ovddideapmái.

Sámegielat bálvalusaid ovddideami doarjja lea Lappi buresveadjinguovllu riikkaviidosaš erenoamáš ovddasvástádus. Vuolggasadjámet Lappi buresveadjinguovllus lea hástaleaddji: dál sámegielat ja kulturmieldásaš sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa bálvalusat eai leat oažžumis dan dásis, mainna láhkaásaheapmi dan Lappi buresveadjinguovllus eaktuda. Buresveadjinguovllus barget čeahpes sode-suorggi ámmátlaččat, geat dovdet sámegielaid ja kultuvrra ja geaidda sáhtášeimmet fállat eanetge vejolašvuođaid atnit ávkin sámegielaid ja kultuvrra máhtuset. Doalan buresveadjinguvlui sirdáseami vejolašvuohtan buoridit sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid dili.

Válmmaštallamis sámegielat bálvalusaid vuhtiiváldin gáibida ollu ovttasbarggu eará válmmaštalliiguin. Sámegielat bálvalusat čatnasit nu ICT-válmmaštallamii go ovdamearkka dihte buresveadjima, dearvvasvuođa ja dorvvolašvuođa ovddideami válmmaštallamiige.  Lea leamaš illu fuobmát, ahte sámeáššiin lea boahtán válmmaštallamis oktasaš ášši, man ovdii buohkat barget bargguid. Buresveadjinguovllu válmmaštalliid lassin barggan lagas ovttasbarggu Sámedikkiin, SámePoskein ja Poske prošeavttaid sámeáššiiguin. Stáhta dásis sámegielat bálvalusaid válmmaštallan laktása sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija doaibmasuorggi lassin maiddái vuoigatvuođaministeriija doaibmasuorgái.

Bargogiellan geavahan suomagiela lassin davvisámegiela. Lean oahpahallan davvisámegiela ollesolbmožin, ja illudan, ahte beasan geavahit dan beaivválaččat bargogiellan Lappi buresveadjinguovllu válmmaštallamis. Iežan gielladuogážan dihte dieđán, ahte sámegielaid geavahus almmolaččat ovdamearkka dihte bálvalusain ii leat álo álki. Fikkan geahččat bálvalusaid maiddái giellaealáskahtti geahččanguovllus: mo Lappi buresveadjinguovllu bálvalusain sáhttit doarjut sámegielaid geavahusa, rávvehatbálvalusain vuorrasiid bálvalusaide.

Dearvvuođaiguin / Terveisin

Tuuli Miettunen

Sámegielat bálvalusaid ja gielalaš vuoigatvuođaid áššedovdi / Saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntija

Lappi buresveadjinguovlu / Lapin hyvinvointialue

tuuli.miettunen@lapha.fi

tel. 040 484 2676

Áámmátulmuuh oovdân: sämikielâlij palvâlusâi já kielâlij vuoigâdvuođâi äššitobdee Tuuli Miettunen

Mun lam Tuuli Miettunen já mun poorgâm pyereestvaijeemkuávlu sämikielâlij palvâlusâi já kielâlij vuoigâdvuođâi äššitobden. Mun lam lamaš mieldi pyereestvaijeemkuávlu valmâštâlmist čoovčâ 2021 rääjist.

Muu škovlim lii sämikulttuur maister. Uálgiamnâsin mun luuhim iärásij  juávhust haldâttâhtiettuu já sosiaalpargo. Oovdeb pargohárjánem must lii maaŋgâi sämikielâláid palvâlussáid lohtâseijee projektijn, Laapi pyecceetipšopirrâduv vuáđutiervâsvuođâhuolâttâs ohtâduv vuávájeijen já totken. Totken mun tuuđhâm sämmilij pyereestvaijeem, já mun lam toohâm Máttááttâs- já kulttuurministeriön čielgiittâs sämikielâlij soti-pargei škovlimtáárbuin. Tutkâmušâi já čielgiittâsâi rähtim lii adelâm ennuv perspektiv meid sämikielâlij palvâlusâi oovdedmân.

Sämikielâlij palvâlusâi ovdedem toorjâ lii Laapi pyereestvaijeemkuávlu väldikodálâš eromâšovdâsvástádâs. Mii vuolgâsaje Laapi pyereestvaijeemkuávlust lii hästee: tääl sämikielâliih já kulttuurmiäldásiih palvâlusah iä lah finnimnáál ton tääsist, ko maid lahâasâttem váátá Laapi pyereestvaijeemkuávlust. Pyereestvaijeemkuávlust pargeh čepis soti-syergi áámmátulmuuh, kiäh tobdeh sämikielâid já -kulttuur, já kiäid mij pastaččijm faallâđ eenâb-uv máhđulâšvuođâid anneeđ ävkkin sii sämikielâi já -kulttuur mättim. Mun anam pyereestvaijeemkuávlun sirdâšum máhđulâšvuottân pyerediđ sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi tile.

Valmâštâlmist sämikielâlij palvâlusâi huámmášumán väldim váátá ennuv oovtâstpargo eres valmâštâlleiguin. Sämikielâliih palvâlusah čonâseh nuuvt ICT-valmâštâlmân ko ovdâmerkkân pyereestvaijeem, tiervâsvuođâ já torvolâšvuođâ ovdedem valmâštâlmân-uv. Lii lamaš ilo huámmášiđ, ete sämiaašijn lii valmâštâlmist šoddâm ohtsâš äšši, mon oovdân puohah pargeh. Pyereestvaijeemkuávlu valmâštâllei lasseen mun poorgâm aldasii oovtâstpargo Sämitiggijn, SámePoskein já Poske haavâi sämiuásáduvâiguin. Staatâ tääsist sämikielâlij palvâlusâi valmâštâllâm lohtâs sosiaal- já tiervâsvuođâministeriö toimâsyergi lasseen meid riehtiministeriö toimâsuárgán.

Pargokiellân mun kiävtám suomâkielâ lasseen tavesämikielâ. Mun lam máttááttâllâm tavesämikielâ rävisolmožin, já mun ilodâm, ete mun peesâm kevttiđ tom jyehi peeivi pargokiellân Laapi pyereestvaijeemkuávlu valmâštâlmist. Jieččân kielâtuáváá tiet mun tiäđám, ete sämikielâi kevttim almolávt ovdâmerkkân palvâlusâin ij lah ain älkkee. Mun irâttâm keččâđ palvâlusâid meid kielâiäláskittee uáinust: maht Laapi pyereestvaijeemkuávlu palvâlusâin puáhtá tuárjuđ sämikielâi kevttim, ravviittâhpalvâlusâin ain elilâmulmui palvâlussáid räi.

 

Tiervuođâiguin

Tuuli Miettunen

Sämikielâlij palvâlusâi já kielâlij vuoigâdvuođâi äššitobdee

Laapi pyereestvaijeemkuávlu

tuuli.miettunen@lapha.fi

tel. 040 484 2676

 

Siltteei čuäʹjtemnalla: sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da ǩiõllˈlaž vuõiggâdvuõđi äʹšštobddi Tuuli Miettunen

Mon leäm Tuuli Miettunen da reâuǥam pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da ǩiõllˈlaž vuõiggâdvuõđi äʹšštobddjen. Mon leäm leämmaž mieʹldd pueʹrrvââjjamvuuʹd valmštõõllmõõžžâst čõõučâst 2021 ääʹljeeʹl.

Muʹst lij sääʹmkulttuur maisteer škoouʹltõs. Čårraunnsen mättˈtõttem ouddmiârkkân vaaldâšmtiõtti da sosiaaltuâj. Ouddâl leäm reâuggam määŋg sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid kuõskki haʹŋǩǩõõzzin, Lappi puõccihåiddamvuuʹd vuâđđtiõrvâsvuõđhuâl juâkkaz plaaneeʹjen da tuʹtǩǩeeʹjen. Tuʹtǩǩeeʹjen tuʹtǩǩeem saaʹmi pueʹrrvââjjam, da leäm raajjâm čiõlǥtõõzz Mättˈtõs- da kulttuurministeriaaʹje sääʹmǩiõllsaž soti-tuâjjlai škooultemtaarbin.  Tuʹtǩǩummši da čiõlǥtõõzzi raajjâm lij ouddam jiânnai vueiʹnnemkuuʹlm sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõʹšše še.

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž tuärjj lij Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd väʹlddkååddlaž spesiaalvasttõs. Vueʹlǧǧemsââʹjj meeʹst Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest lij väʹǯǯel: tän pooddâst sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž- kääzzkõõzz jie leäkku vuäǯǯamnalla tõn tääʹzzest, mõõn lääʹjjšiõttummuš Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdâst õõlǥât.   Pueʹrrvââjjamvuuʹdest reâuʹǧǧe čieʹppes, sääʹmǩiõlid da -kulttuur tobddi soti-sueʹrj ämmatla, ǩeäid vuäiʹtčim taʹrjjeed lââʹzz vuäitmõõžžid äuʹǩǩeed sääʹm ǩiõl da kulttuur silttummšeez. Vuäinam, što pueʹrrvââjjamvoudda serddmõš lij vuäittmõš pueʹreed sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi vueʹjj.

Valmstõõllmõõžžâst sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi lokku väʹlddmõš õõlǥat jiânnai õhttsažtuâj jeeʹres valmštõõlivuiʹm. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz čõnnâʹtte še ICT-valmštõõllmõʹšše da ouddmiârkkân pueʹrrvââjjam, tiõrvâsvuõđ da staanvuõđ ooudeem valmštõõllmõʹšše. Lij leämmaž rämm vuâmmšed, što sääʹmaaʹššin lie puättam valmštõõllmõõžžâst õhttsaž äʹšš, koon ouʹdde puk reâuʹǧǧe. Pueʹrrvââjjamvuuʹd valmštõõli lââʹssen tueʹjjääm õõldâs õhttsažtuâj Sääʹmteeʹǧǧin, SääʹmPoskein da Poske haʹŋǩǩõõzzi sääʹmvueʹzzivuiʹm. Riikk tääʹzzest sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi valmštõõllmõš lij õhttvuõđâst sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria tåimmvuuʹd lââʹssen še vuõiggâdvuõttministeria tåimmvoudda.

Tuâjjǩiõllân âânam lääddǩiõl lââʹssen tâʹvvsääʹmǩiõl. Mon leäm mättõõllâm tâʹvvsääʹmǩiõl vuõrâsooumžen, da rämmšam, što piâzzam tõn ââʹnned juõʹǩǩpeivvsaž tuâjjǩiõllân Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd valmštõõllmõõžžâst. Jiõččan ǩiõlltuâkksan diõtt teâđam, što sääʹmǩiõli âânnmõš õlmmsânji ouddmiârkkân kääzzkõõzzin iʹlla pâi hiâlpp. Koiʹttjam ǩiõččâd kääzzkõõzzid ǩiõljeällteei vueiʹnnemkuuʹlmest: mäʹhtt Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd kääzzkõõzzin vueiʹtet tueʹrjjeed sääʹm ǩiõli âânnmõõžž, vuäpstõk-kääzzkõõzzin âkksas oummui kääzzkõõzzid.

Tiõrvˈvuõđin,

Tuuli Miettunen

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da ǩiõllˈlaž vuõiggâdvuõđi äʹšštobddi

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd

tuuli.miettunen@lapha.fi

teʹl. 040 484 2676

Muita uutisia