Sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä palvelupäällikön virka (ikääntyneiden palvelut) - saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut, Pohjoinen Lappi

saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut, Pohjoinen Lappi

Sääʹmǩiõʹlle vuâlbeäʹlnn

 

*****

Palvelupäällikkö, saamenkieliset palvelut, Pohjoinen Lappi

 

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään sisäinen ilmoittautumismenettely ajalle 4.10. – 18.10.2022 toistaiseksi voimassa olevaan ikääntyneiden palveluiden vastuuyksikön (Pohjoisen Lapin palvelualue)  palvelupäällikön virkaan.

Ikääntyneiden palveluiden, palvelualueen saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäällikkö (saamenkieliset palvelut) vastaa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden koordinoinnista koko Lapin hyvinvointialueella. Tehtäviin kuuluu mm. saamenkielisen henkilöstön kartoittaminen koko hyvinvointialueella sekä saamenkielisen henkilöstön työnkuvien tarkastelu tehtävä kerrallaan niin, että henkilöiden työpanos saadaan saamenkielisiin palveluihin. Palvelupäällikkö on osa palvelualueensa ikäihmisten palvelutiimiä.

 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on 29.6.2022 § 175 päättänyt muodostaa hyvinvointialueelle palvelualueet seuraavasti:

  • Pohjoisen Lapin palvelualue: Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Utsjoki
  • Itäisen Lapin palvelualue: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä
  • Kaakkoisen Lapin palvelualue: Posio, Ranua, Rovaniemi
  • Lounaisen Lapin palvelualue: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran menestyksellistä hoitamista edesauttaa sujuva saamen kielen taito, vahva saamelaiskulttuurin ja saamenkielisten palveluiden tuntemus ja johtamisosaaminen.

Virkaan voivat ilmoittautua kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvät kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.

Palvelupäällikkö (saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut) valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen liikkeen luovutuksesta 1.1.2023 alkaen. Palvelupäällikön virkaan valittu henkilö otetaan määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen jo vuoden 2022 aikana siten, että hän on kokonaan tai osittain virkavapaalla/ työlomalla nykyisistä tehtävistään luovuttavassa organisaatiossa.

Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Virkasuhteessa voidaan noudattaa koeaikaa (enintään 6 kuukautta).

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekry-palvelussa>>. Linkki aukeaa uudelle välilehdelle. Hakemuksen pääsee täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa –linkistä. Palveluun tulee rekisteröityä/ kirjautua. Sähköisellä hakulomakkeella tulee ilmoittaa koulutus ja työkokemus, jonka hakija haluaa otettavaksi huomioon ansiovertailussa.

Ilmoittautumisaika päättyy 18.10. klo 16.

 

Lisätietoja:

sosiaalijohtaja Liisa Niiranen, 040 541 8237, liisa.niiranen@lapha.fi

 

*****

 

 

Kääzzkõs-šurr, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz, Tâʹvv-Lappi

 

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest aʹltteet 4.10. – 18.10.2022 kõskksaž äigga siiskâž iʹlmtõõttâm-mõõntõõllmõõžž meäʹrteʹmes ääiǥas âkksas oummui kääzzkõõzzi vasttõsjuâkksa (Tâʹvv-Lappi kääzzkõzvuʹvdd) kääzzkõs-šuur vergga.

Âkksas oummui kääzzkõõzzi, kääzzkõsvuuʹd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõs-šurr (sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz) vaʹsttad sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž sosiaal- da tiõrvasvuõttkääzzkõõzzi koordinâsttmõõžžâst obb Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest. Tuâjast ouddm. kaartˈtet sääʹmǩiõllsaž tuâjjlaid obb pueʹrrvââjjamvuuʹdest di täʹrǩstõõlât sij tuâj tääʹrǩeld nuʹtt, što sääʹmǩiõllsaž personkååʹdd tuâjjääiʹj vuäǯǯat sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi âânnmõʹšše. Kääzzkõs-šurr lij vueʹss kääzzkõsvuuʹdes âkksas oummui kääzzkõstiim.

 

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddhalltõs lij 29.6.2022 § 175 tuʹmmjam altteed pueʹrrvââjjamvoudda kääzzkõsvuuʹdid puõʹtti nalla:

 

  • Tâʹvv-Lappi kääzzkõsvuʹvdd: Jeänõk, Aanar, Kihttel, Kolari, Muonio, Pello, Uccjokk
  • Nuõrtt-Lappi kääzzkõsvuʹvdd: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Suäʹđjel
  • Ooʹbbdneǩ-Lappi kääzzkõsvuʹvdd: Posio, Ranua, Ruäʹvnjargg
  • Vuärjjal-Lappi kääzzkõsvuʹvdd: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

 

Ââʹntemkaiʹbbjõs vergga lij suåvldeei pââibuž õllškooultuʹtǩǩõs. Veeʹrj oʹnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat njueʹbǯǯlõs sääʹmǩiõl silttõs, viõusâs sääʹmkulttuur da sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi tobddmõš da jååʹđtemsilttummuš.

Vergga vueiʹtte iʹlmtõõttâd kååʹddin da kåʹddõhttõõzzin pueʹrrvââjjamvoudda põrggâz luõvtummšest siʹrddi ââʹntemkaiʹbbjõõzzid tiuddeei oummu.

Kääzzkõs-šuur (dååma jälstummuž tuärjjeei kääzzkõõzz) vaʹlljeet meäʹrteʹmes ääiǥas viõǥǥâst åårrai veʹrǧǧkõʹsǩǩe põrggâz luõvtummšest 1.1.2023 ääʹljeeʹl. Kääzzkõs-šuur vergga vaʹlljuum oummu vääʹldet mieʹrräiggsaž da vueiʹtlvânji vueʹssäiggsaž veʹrǧǧkõʹsǩǩe juʹn eeʹjj 2022 poodd nuʹtt, što son lij obbnes leʹbe vuäzzas veʹrǧǧluõvâsvuõđâst/tuâjjluämast ânnˈjõž tuâjstes luõvteei organisaatiost.

Oocci vuäitt eʹtǩǩeed päʹlǩǩtuäivvmõõžž.

Veʹrǧǧkõõskâst vueiʹtet jääʹǩǩted ǩiččlõddâmääiʹj (jeänmõsân 6 määʹnpââʹj).

Vergga vaʹlljuum oummust vueiʹtet suu miâsttmõõžžin tueʹjjeed ooumažstaanvuõttčiõlǥtõõzz (staanvuõttčiõlǥtõslääʹǩǩ 726/2014).

Personkååʹdd čuâggtõs-sueʹj puõtt jääʹǩǩtep tuâj da njuämmamtauddlääʹjj õõlgtam čuâggtõs-sueʹj.

 

Tuâj ooccât liâđǥlaž ooccâmlomaakkin Kuntarekry-kääzzkõõzzâst>>. Liŋkk ävvan ođđ kõskklõʹstte. Ooccmõõžž piâss tiuddeed tuâjjpäiʹǩǩiʹlmtõõzz Ooʒʒ tuâjjpääiʹǩ- liiŋkâst. Kääzzkõʹsse âlgg rekisterõõvvâd/ǩeeʹrjtõõttâd. Liâđǥlaž ooccâmlomaakkin âlgg iʹlmmted škooultõõzz da tuâjjǩiõččlâʹsttmõõzz, koid oocci haaʹlad, što vääʹldet lokku merittverddõõllmõõžžâst.

 

Iʹlmtõõttâmäiʹǧǧ poott 18.10. čiâss 16.

 

Lââʹssteâđ:

sosiaaljååʹđteei Liisa Niiranen, 040 541 8237, liisa.niiranen@lapha.fi

Muita uutisia