Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Potilas- ja sosiaaliasiamies

 

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

 1. Kertoo potilaan oikeuksista ja neuvoo oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, joita ovat
  oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun,
  potilaan tiedonsaantioikeus,
  potilaan itsemääräämisoikeus,
  alaikäisen potilaan asema,
  laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta ja
  tietosuoja-asiat.
 2. Neuvoo, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun.
 3. Neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä.
 4. Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä sinun on hyvä  keskustella ensin hoidosta vastaavan poliklinikan tai osaston  henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa.

Potilasasiamies ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.
 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.  

 1. Neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa,
 2. Avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle,
 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista,
 4. Toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,
 5. Seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä hyvinvointialueella

Sosiaaliasiamiehen tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä hyvään kohteluun ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Potilas- ja sosiaaliasiamiesten palvelut ovat maksuttomia.

Valvira - Potilaan oikeudet - suomi 
Valvira - Buohcci vuoigatvuođat - pohjoissaame 
Valvira - Pyeccee vuoigâdvuođah - inarinsaame 
Valvira - Puõʒʒi vuõiggâdvuõđ - koltansaame 
Valvira - Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet 
 

Valittaminen eli potilaan ja asiakkaan oikeusturvakeinot

Jos potilaana tai sosiaalihuollon asiakkaana et ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit 

 • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle.
 • hakea potilasvahingosta korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.
 • sosiaalihuollossa asiakaana hakea muutosta saamaasi päätökseen.

Muistutus toimintayksikköön
Kantelu aluehallintovirastolle ja Valviralle
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkoilmoitus


 


 

h4 liittyvät palvelut

Liittyvät palvelut

nappi potilasasmies

nappi sosasmies