Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta
Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin...

Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta

1.11.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta

1.11.2023

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin hyvinvointialueelle Saamen kieliteko -palkinto. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt hyvinvointialueelle selvityspyynnön, joka koskee Mehiläinen Länsi-Pohja -ulkoistuksen uutta sopimusluonnosta. Virasto haluaa selvittää, onko esitetty muutossopimus hankintalain mukainen. Lapin aluevaltuusto päätti viime kokouksessaan, että Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohjalta jatketaan muutetulla sopimuksella. 

Aluehallitus merkitsi selvityspyynnön tiedoksi ja päättää selvityksen sisällöstä kokouksessaan 7. marraskuuta. 

 

Lapin hyvinvointialueelle Saamen kieliteko -palkinto 

Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin hyvinvointialueelle myönnetyn Saamen kieliteko -palkinnon. Palkinnon myöntänyt Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto perustelee päätöstään sillä, että Lapin hyvinvointialue on aivan toimintansa perustamisesta lähtien ottanut huomioon saamen kielet organisaatiossaan ja toiminnassaan. Hyvinvointialue rakentaa saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluitaan johdonmukaisesti.  

Pohjoissaameksi:
Merkejuvvui diehtun Lappi buresveadjinguvlui mieđihuvvon Sámi gielladahku-bálkkašupmi. Bálkkašumi mieđihan Sámedikki Sámi giellaráđđi ákkastallá iežas mearrádusa, nu ahte Lappi buresveadjinguovlu lea dan doaimma álggu rájes vuhtiiváldán sámegielaid iežas organisašuvnnas ja doaimmas ja hukse sámegielat ja kulturvuđot bálvalusaid jearggalaččat ja dan láhkai, ahte dat leat čavga oassin Lappi buresveadjinguovllu doaimma ja organisašuvnna.  

Inarinsaameksi:
Merkkejui tiättun Laapi pyereestvaijeemkuávlun mieđettum Säämi kielâtaho-palhâšume. Palhâšume mieđettâm Sämitige Säämi kielârääđi vuáđustâl miärádâsâs toin, ete Laapi pyereestvaijeemkuávlu lii tooimâs vuáđudem rääjist váldám sämikielâid huámmášumán ornijdumestis já toimâstis sehe huksee sämikielâlijd já kulttuurmiäldásijd palvâlusâid meritiätulávt jieijâs tooimâ já ornijdume fastâ uássin.

Koltansaameksi:
Miârkteš teâttan Lappi pueʹrrvââjjamvoudda miõttum Sääʹm ǩiõlltuâjj -cistt. Ciist miõttâm Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹm ǩiõllsuåvtõs vuâđđââtt tuʹmmstõõǥǥes nuʹtt, što Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij aivv toiʹmmjummšes alttummuž rääʹjest väʹlddam lokku sääʹmǩiõlid jiiʹjjes organisaatiost da toiʹmmjummšest di rääjj sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzid vuâđđtõllumnalla ǩiiddõs vueʹssen jiiʹjjes toiʹmmjummuž da organisaatio.   

 

Hallinto-oikeus: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päätös peruspääoman alentamisesta on laiton 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin viimesyksyisen päätöksen, jossa se alensi kuntayhtymän peruspääoman 14 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon.

Hallinto-oikeuden mukaan kuntayhtymän yhtymävaltuustolla ei ollut enää viime marraskuussa toimivaltaa tehdä päätöstä kuntayhtymän peruspääoman alentamisesta, koska päätöksellä oli merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia talousvaikutuksia ja hyvinvointialue ei antanut päätökselle suostumusta. Yhtymävaltuusto on näin ollen tehnyt päätöksen voimaanpanolain vastaisesti ja ylittänyt siten toimivaltansa. 

Hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.  

 

THL toivoo Lapin hyvinvointialueelta rohkeita ja ennakkoluulottomia ratkaisuja 

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisen asiantuntija-arvion sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Lapin hyvinvointialueella. Arviossa on kiinnitetty huomiota talouden tasapainottamiseen, nettokäyttökustannusten maltilliseen kasvuun sekä palvelun ja hoidon saatavuuden haasteisiin. THL:n mukaan Lapin hyvinvointialueella on meneillään toiminnan yhdenmukaistaminen ja integraation mahdollistaminen, joissa täytyy ottaa huomioon väestön ikääntyminen, henkilöstöresurssien riittävyys ja talouden realiteetit. THL toivoo Lapin hyvinvointialueelta rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä ja ongelman ratkaisuja.  

 

Muita päätöksiä  

Päätettiin lopettaa Lapin Ateriapalvelut Oy:n toiminta. Kunnat eivät ole olleet kiinnostuneita Lapin hyvinvointialueen perustaman yhtiön palveluista. Yhtiöllä ei ollut työntekijöitä eikä liikevaihtoa.  

Myönnettiin erot hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta Ranuan edustaja Oliver Karjalaiselle sekä Ylitornion edustaja Markus Luirolle. Vahvistettiin uusiksi jäseniksi nuorisovaltuustoon Ranualta Jere Ranua ja Ylitorniolta Topias Välimaa. Lisäksi hyväksyttiin nuorisovaltuuston työvaliokunnan jäsenmäärän muutos neljästä kuuteen henkilöön. 

Perustettiin kaksi toimintaterapeutin toimea toiminta- ja työkyvyn tuen vastuualueelle. Lisäresurssia tarvitaan, koska jonot toimintaterapiaan ovat pitkät.  

Muutettiin kaksi sosiaalipalvelujen palveluohjaajan tointa kahdeksi palveluohjaajan viraksi.  

Hyväksyttiin somaattisen erikoissairaanhoidon johtaja Jukka Mattilan irtisanoutuminen 16. helmikuuta 2024 lähtien ja päätettiin, että jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen. 

Valittiin talousjohtajan viran soveltuvuusarviointiin Rami Jokinen, Janne Juotasniemi, Anne Räisänen ja Seija Voutilainen. Virkaan oli 18 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. 

Päätettiin antaa Lapin aluehallintovirastolle selvitys Rovaniemen suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Aluehallintovirasto vaatii, että hammashuollon asiakkaiden täytyy päästä hoitoon neljän kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista ja että asiakkaille kerrotaan hoitoaika heti, sen sijaan, että he joutuvat odottamaan tiedonsaantia. Aluehallintovirasto harkitsee määräystä, jonka mukaan toiminta täytyisi saada lainmukaiseksi kahdeksassa kuukaudessa 800 000 euron sakon uhalla. Hyvinvointialueen terveyspalvelut muistuttaa selvityksessään, että Rovaniemellä on ollut ongelmia suun terveydenhuollon järjestämisessä jo ennen hyvinvointialuetta. Hyvinvointialue on lyhyen toimintansa aikana jo purkanut jonoja sekä omana toimintanaan että ostopalveluna. Hyvinvointialue pitää kohtuullisena, että aluehallintovirasto ei asettaisi uhkasakkoa.  

Hyväksyttiin vastaus Lapin aluehallintoviraston lisäselvityspyyntöön, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon muistutusten käsittelyä Lapin hyvinvointialueella. Muistutusten käsittely on ollut hidasta, ja vastauksissa on ollut puutteita. Lisäselvityksen mukaan syyskuun loppuun mennessä muistutuksia on tullut sosiaalipalveluissa 59, joista 16 on käsitelty kuukauden sisällä ja 25:n käsittely on vielä kesken. Terveydenhuollon muistutuksia on tullut 248, joista 101 on käsitelty kuukauden sisällä ja 36:n käsittely on vielä kesken. Jo aiemmassa selvityksessään hyvinvointialue on todennut sujuvoittavansa muistutusten käsittelyprosessia. 

Lisätietoja 
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998    

Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta
1.11.2023
Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin...

Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta


Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin hyvinvointialueelle Saamen kieliteko -palkinto.