Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta
Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta....

Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta

20.11.2023

Lue lisää

Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta

20.11.2023

Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta. Hankintastrategian ja henkilöstöohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelu etenee.

Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta 

Lapin aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen lausunnot toimenpiteistä, joihin Lapin hyvinvointialueen, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen palvelukeskuksen arviointikertomukset vuodelta 2022 antavat aihetta. 

Lapin hyvinvointialueen toiminta vuonna 2022 keskittyi toiminnan siirtymisen valmisteluun. Lausunnossaan aluehallitus toteaa muun muassa, että hyvinvointialueeseen siirtyminen oli turvallinen ja palvelutuotanto jatkui keskeytyksettä vuodenvaihteessa 2022-2023. Hyvinvointialueen organisointia on tärkeää selkeyttää monilta osin, ja muutostyö jatkuu edelleen. Taloustilanne on haastava. Syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana valmistellaan talouden sopeuttamisohjelma. 

Erityisesti johtamiseen ja henkilöstön palautumiseen on kiinnitettävä huomiota. Hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö on nostettu yhdeksi henkilöstöohjelman painopisteeksi. Esimerkiksi lähiesihenkilörakennetta on vahvistettu vuoden 2023 aikana työhyvinvoinnin parantamiseksi. Saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi on muun muassa palkattu lisää saamenkielistä henkilöstöä ja lisätty kielikoulutusta. Matkapalvelukeskuksen välitystoiminta otetaan käyttöön koko Lapin hyvinvointialueen laajuisesti vuoden 2023 aikana.   

 

Hankintastrategian ja henkilöstöohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelu etenee  

Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia. Aluevaltuusto päätti, että palvelustrategia valmistellaan yhdessä talouden tasapainottamisohjelman kanssa niin, että se tulee päätöksentekoon viimeistään huhtikuussa. 

Aluevaltuusto merkitsi hankintastrategian ja henkilöstöohjelman luonnokset tiedoksi. Hankintastrategia tukee palvelujen järjestämisen ja tuottamisen onnistumista. Toiminnan käynnistyessä hyvinvointialueelle siirtyi noin 4000 hankintasopimusta. Hyvinvointialue tekee hankintoja noin 500 miljoonalla eurolla vuodessa.Hankintastrategiasta pyydetään lausunnot alueen kunnilta, muilta yhteistyökumppaneilta sekä hyvinvointialueen lautakunnilta 15. tammikuuta mennessä.   

Henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida ohjelmaa, ja ohjelmasta pyydetään lausunnot pääsopijajärjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä 8. joulukuuta mennessä, minkä lisäksi asia käsitellään yhteistoimintaelimessä ja työsuojelutoimikunnassa. 

 

Ensihoidon palvelutasopäätös määrittelee ensihoidon toteuttamista 

Aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2024. Lapin hyvinvointialue järjestää ensihoidon palvelut omana toimintana. Ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen. Kaikki ensihoitoyksiköt palvelevat koko aluetta asemapaikasta riippumatta. 

Ensihoidon palvelutasopäätös pyrkii turvaamaan asukkaille yhdenmukaiset ensihoidon palvelut riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samankaltaisilla alueilla. Ensihoitopalvelun riskialueet jaetaan neljään alueluokkaan, jotka ovat ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu ja muut alueet. Palvelutasopäätöksessä jokaiselle riskialueelle eri tehtävänkiireellisyysluokassa on määritelty tavoittamisajat. Päiväaikaan valmiudessa täytyy olla vähintään 30 ensihoitoyksikköä. Lisäksi toiminnassa on FinnHEMS 51 -lääkintähelikopteri, jonka tukikohta sijaitsee Rovaniemellä.    

Palvelut aiotaan tuottaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että huomioidaan ensihoidon ruuhkatilanteet ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueen resurssit. Lisäksi tavoite on toimia tehokkaasti osana koko hyvinvointialueen muuta palveluverkostoa. Palvelutasopäätös linjaa myös ensihoitopalvelun tehtäviä, henkilöstön koulutusvaatimuksia, johtamisjärjestelmää, yksiköitä sekä muita rakenteita.   

 

Aluevaltuusto määritti pelastustoimen palvelutason vuosille 2024–2025 

Lapin aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen, joka linjaa, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja hyvinvointialueella tuotetaan. 

Palvelutasopäätös määrittää Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät, keskeiset toimenpiteet sekä suunnitelman palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle. Palvelutasopäätös perustuu pelastustoimen valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hyvinvointialueen strategiaan, pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysiin sekä kansalliseen ja alueelliseen riskiarvioon. 

Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat esimerkiksi riittävästä yhdenvertaisesta palvelutasosta sekä henkilöstön ja sopimushenkilöstön saatavuudesta huolehtiminen. Lisäksi tavoitteena on työhyvinvoinnin säilyttäminen ja parantaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, viestinnän ja turvallisuusviestinnän vahvistaminen sekä väestön hälyttämisjärjestelmien uudistaminen. Pelastusasemahankkeet kohdistuvat Ivaloon, Kemijärvelle ja Rovaniemelle.  

Investointivajeen korjaamisella, kuten kalustoinvestoinneilla, mahdollistetaan pelastustoimen palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu ja kustannusvaikuttavuus sekä turvallisuus. Investoinneissa huomioidaan myös häiriötilanteiden ja poikkeusolojen erityisvaatimukset sekä toimintaa varmistavat järjestelmät.  

   

Muita päätöksiä 

Merkittiin tiedoksi saamenkielisten palveluiden vuosikertomus vuodelta 2023 ja aluehallituksen lausunto toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.   

 

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Aluevaltuuston esityslistat/pöytäkirjat: https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

 

Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta
20.11.2023
Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta....

Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta


Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta. Hankintastrategian ja henkilöstöohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelu etenee.