Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta
Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen...

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta

17.1.2024

Lue lisää
Koristeellinen kuva.

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta

17.1.2024

Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen talvivirkavaatteista esitys sisäministeriölle.Muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen.

Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta

Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi, että hyvinvointialue on saanut valtioneuvostolta lainanottovaltuutta tälle vuodelle 77 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy varsinaista lainanottoa 32 miljoonaa euroa ja investointeja vastaavia sopimuksia kuten pitkäkestoisia leasing- ja vuokrasopimuksia 45 miljoonaa euroa.

Lainanottovaltuuden ehtona on, että hyvinvointialue laatii talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelma pitää toimittaa valtiovarainministeriölle 23. helmikuuta mennessä, ja valtiovarainministeriö seuraa sen toteutumista puolivuosittain. Ministeriö voi hylätä ohjelman tai edellyttää ohjelman täydentämistä, jos hyvinvointialue ei tee riittäviä toimia lainanhoitokyvyn varmistamiseksi.  

Aluehallitus päätti samalla, että hyvinvointialueelle aiemmin myönnetystä valtionavustuksesta voidaan käyttää enintään 180 000 euroa sopeuttamisohjelman valmistelua tukevan asiantuntijapalvelun hankintaan. 

 

Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet talouden sopeuttamisohjelman valmisteluun turvataan mm. yhteistoimintaneuvotteluilla 

Hyvinvointialue käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, sillä talouden sopeuttamisohjelman, palvelustrategian sekä ensimmäisen vuoden aikana havaittujen muutos- ja kehitystarpeiden toimenpiteillä voi olla oleellisia henkilöstövaikutuksia. Asiasta päätti aluehallitus.

Yhteistoimintaneuvotteluiden ensisijainen tarkoitus ei ole toteuttaa irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia.

Muutoksia voisi tulla esimerkiksi työnkuviin tai työaikamuotoihin, työnteon paikkoihin tai palvelussuhteen ehtoihin. Neuvottelujen sisältö tarkentuu myöhemmin, kun hyvinvointialue valmistelee neuvotteluesityksen. Päätöksiä mahdollisista muutoksista ei tehdä yhteistoimintaneuvotteluiden aikana, vaan niistä päätetään erikseen neuvotteluiden päättymisen jälkeen.  

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen, 040 757 6530, marjo.kuittinen@lapha.fi  

 

Muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen

Aluehallitus hyväksyi muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen. Aiemman ohjeistuksen mukaan lapsen läheiset eli sisarukset, isovanhemmat, kummit tai perheen tuttavat eivät ole voineet toimia lapsen tukiperheenä. Jos lapsi ei erityisyyden tai sairauden vuoksi voi mennä entuudestaan tuntemattomaan tukiperheeseen, voidaan läheisperhe hyväksyä tukiperheeksi sosiaalityöntekijän erityisellä harkinnalla.


Pelastustoimen talvivirkavaatteista esitys sisäministeriölle

Lapin aluehallitus esittää sisäministeriölle pelastustoimen virkapukuasetuksen sekä virkapukuohjeen täydentämistä talvivirkavaatteilla tai virkapukuasetuksen muuttamista niin, että hyvinvointialue voi päätöksellään täydentää virkapukua.  

Pelastusviranomaisten virka-asu on määritelty tarkoin pelastuslaissa, sisäministeriön asetuksessa, virkapukuohjeessa sekä tuotekuvausohjeessa. Virka-asua käytetään valvonta- ja asiantuntijatyössä myös ulkotiloissa. Nykyiseen virka-asuun ei kuulu Lapin olosuhteisiin sopivia talvivaatteita, kuten pakkastakkia, pakkashousuja tai hanskoja. Talvivaatteiden puute nähdään työturvallisuusriskinä. 

 

 

Muita päätöksiä

Merkittiin tiedoksi valtakunnallinen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää muun muassa, että jatkossa keskussairaaloita olisi Suomessa vain viidestä kahdeksaan. Jokaisella hyvinvointialueella Uuttamaata lukuun ottamatta voisi olla vain yksi synnytyssairaala ja vain yksi ympärivuorokautista päivystystä, leikkaustoimintaa ja tehohoitoa tarjoava sairaala. Ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä voitaisiin jatkossa ylläpitää ainoastaan erittäin pitkien etäisyyksien vuoksi, eli Kuusamossa ja Ivalossa. Kyseessä on vasta selvitys, ja mahdolliset lainsäädännön muutokset selviävät vasta myöhemmin.


Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön päätökset hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 rahoituksesta. Tämän vuoden kokonaisrahoitus hyvinvointialueille on noin 24 miljardia euroa. Siitä Lapin hyvinvointialueen osuus on noin 1,2 miljardia euroa. Lisäksi valtio korjaa viime vuoden rahoitusta kertakorvauksella, joka on Lapin hyvinvointialueen osalta noin 16,4 miljoonaa.


Päätettiin, että aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajisto sekä ylimmät viranhaltijat osallistuvat Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ylimmän luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon talvikokoukseen.


Valittiin yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi Mari Palolahti, varapuheenjohtajaksi Piia Kilpeläinen-Tuoma ja jäseniksi Timo Peisa, Maarit Alalahti, Marko Lescelius, Riitta Liinamaa ja Jari Hast. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.


Valittiin henkilöstöjaoksen puheenjohtajaksi Tapani Melaluoto, varapuheenjohtajaksi Pertti Hemminki ja jäseniksi Marjo Rundgren, Outi Keinänen, Juhana Kelloniemi, Raija Kerätär ja Auvo Kilpeläinen. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.


Vahvistettiin Lapin pelastuslaitoksen hinnasto. Pelastuslaitos perii maksuja esimerkiksi palotarkastuksista ja valvonnasta. Hintoihin on tehty elinkustannusindeksiä vastaavat 5,5 prosentin indeksikorotukset. Erheellisen paloilmoituksen osalta indeksikorotusta ei tehty, sillä maksuperusteita valmistellaan valtakunnallisesti. 


Merkittiin tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.–30.11.2023. Marraskuun lopussa hyvinvointialueen kirjanpito osoitti 55,4 miljoonaa euroa alijäämää. Tuotoista ja kuluista puuttui kuitenkin olennaisia euromääriä. Kun ne otetaan huomioon, alijäämän arvioidaan olleen marraskuun lopussa noin 73,8 miljoonaa euroa. 


Päätettiin, että Rovaniemen pelastusaseman, Savukosken ja Rovaniemen ikääntyneiden asumisyksiköiden sekä Sodankylän mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön hankkeita valmistellaan siten, että sitovat sopimukset on mahdollista allekirjoittaa tämän vuoden aikana. Hankkeiden varsinaisesta toteuttamisesta päätetään erikseen, kun valtiovarainministeriö on hyväksynyt lainanottovaltuuden ehdoksi asetetun talouden tasapainottamisohjelman. 


Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski työikäisten palvelujen sosiaaliohjaajan virkavalintaa Lounaisella palvelualueella.


Päätettiin siirtää Keminmaan kehitysvammaisten päivätoiminta hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Aikataulu tarkentuu myöhemmin. Aiemmin päivätoimintaa tuottanut Attendo Oy on irtisanoutunut palvelusetelitoiminnan tuottajarekisteristä. Päivätoiminnassa on tällä hetkellä kahdeksan asiakasta.


Päätettiin tehdä kuntien kanssa tilapäisiä sopimuksia aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä. Jos koululaisella on sairaus tai vamma, ja erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivähoito on kirjattu hänen erityishuolto-ohjelmaansa tai palvelupäätökseensä, hyvinvointialue maksaa hoidon kustannukset kunnille.


Päätettiin perustaa kaakkoiselle palvelualueelle viisi henkilökohtaisen avustajan toimea. Työntekijät tarvitaan, jotta vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saanti voidaan turvata esimerkiksi myös niissä tilanteissa, kun asiakkaan palkkaama henkilökohtainen avustaja sairastuu. Hoitoringin työntekijöitä voidaan hyödyntää myös omaishoitajien vapaapäivien aikana, kun lapsen tai nuoren hoitoa ei voida toteuttaa muuten. Kaakkoisella palvelualueella on noin 490 henkilökohtaisen avun asiakasta.


Nimettiin jäsenet lastensuojelulain mukaiseen monialaiseen työryhmään. Työryhmä koostuu eri alojen ammattilaisista ja tukee lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää vaativissa työtilanteissa.


Merkittiin tiedoksi aluevaltuuston joulukuinen päätös aluehallituksen uudesta kokoonpanosta.


Päätettiin panna täytäntöön aluevaltuuston 18.12.2023 tekemät päätökset sillä ehdolla, että valitus ei käy täytäntöönpanon vuoksi hyödyttömäksi. 


Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
Aluehallituksen esityslistat/pöytäkirjat

Koristeellinen kuva. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta
17.1.2024
Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen...
Koristeellinen kuva.

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta


Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen talvivirkavaatteista esitys sisäministeriölle.Muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen.