Aluehallituksen päätöstiedote 20.3.2024 pidetystä kokouksesta
Hyvinvointialue hakee parannusta psykiatrian erikoislääkäripulaan kilpailuttamalla lääkärivuokrauksen....

Aluehallituksen päätöstiedote 20.3.2024 pidetystä kokouksesta

20.3.2024

Lue lisää

Takaisin edelliselle sivulle

Aluehallituksen päätöstiedote 20.3.2024 pidetystä kokouksesta

20.3.2024

Hyvinvointialue hakee parannusta psykiatrian erikoislääkäripulaan kilpailuttamalla lääkärivuokrauksen. Hyvinvointialue korvaa Kemin niin sanotun päiväsairaalatoiminnan muilla palveluilla.

Hyvinvointialue hakee parannusta psykiatrian erikoislääkäripulaan kilpailuttamalla lääkärivuokrauksen

Lapin aluehallitus päätti, että hyvinvointialue käynnistää psykiatrian alojen erikoislääkäreiden kilpailutuksen vuoden 2026 loppuun saakka. Hankinnan arvo on noin viisi miljoonaa euroa. Aluehallitus hyväksyy erikseen tarjouspyyntöasiakirjat ja tekee myöhemmin varsinaisen hankintapäätöksen.

Hyvinvointialue pyrkii vähentämään vuokratyövoiman käyttöä ja tuottamaan palvelut edullisemmin omalla henkilöstöllä. Psykiatrian alojen erikoislääkäreiden rekrytointi virkatyöhön on kuitenkin haastavaa koko maassa ja erityisesti haja-asutusalueilla.

Hyvinvointialue korvaa Kemin niin sanotun päiväsairaalatoiminnan muilla palveluilla

Kemissä ei ole ollut ikääntyneiden päivätoimintaa, vaan sitä on korvannut päiväsairaalatoiminta. Päiväsairaalatoimintaa ei ole ollut muissa Lapin kunnissa. Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Kemin päiväsairaalatoiminta korvataan esimerkiksi lisäämällä kotihoidon palveluja tai päiväkeskustoimintaa.

Asiakkaat ovat osallistuneet toimintaan kerran tai kahdesti viikossa. Viime aikoina säännöllisiä asiakkaita on ollut kahdesta kuuteen ikäihmistä per päivä.

Tällä hetkellä ikääntyneiden päiväkeskustoimintaa on Keminmaassa, ja jatkossa hyvinvointialue järjestää sitä mahdollisesti myös Kemissä. Työntekijät ovat tehneet asiakkaille henkilökohtaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä päätökset tarkoituksenmukaisempien palvelujen järjestämisestä.

Muita päätöksiä

Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön täydennyspyyntö tämän vuoden lainanottovaltuuksien saamiseksi. Ministeriö toteaa, että Lapin hyvinvointialue on esittänyt alustavassa talouden sopeuttamisohjelmassa monipuolisia toimenpiteitä. Ministeriö pyytää hyvinvointialuetta täydentämään talouden sopeuttamisohjelmaansa tulos- ja rahoituslaskelmien ennusteilla ja niiden perusteilla. Hyvinvointialueen täytyy osoittaa laskelmilla, miten se varmistaa lainanhoitokykynsä pitkällä aikavälillä. Hyvinvointialueen täytyy toimittaa täydennetty talouden sopeuttamisohjelma valtiovarainministeriölle 25.4.2024 mennessä.

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Anna-Katariina Feodoroffille eron saamen kielen lautakunnan jäsenyydestä. Samalla esitetään, että aluevaltuusto valitsee Feodoroffin tilalle Nellim-Keväjärven ja Näätämön alueiden kolttaneuvostojen esittämän Teemu Titolan.

Hyväksyttiin asiakas- ja asukasosallisuustoimintaan osallistumisesta maksettavat korvaukset ja myöntämisperusteet. Kokemusasiantuntijoille ja kehittäjäasiakkaille maksetaan tilaisuuden keston mukaan jo 30 tai 50 euron palkkio ja lisäksi tarvittaessa 25 euron kertakorvaus itsenäisesti tehtävästä valmistelutyöstä. Muuhun toimintaan osallistuville voidaan korvata matkakulut.

Nimettiin luottamushenkilöedustajat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoimien hankkeiden ohjausryhmään. Varsinaiset jäsenet ovat jatkossa Raija Kerätär ja Auvo Kilpeläinen, ja heidän varajäsenensä ovat Eemeli Kajula ja Anni Ahlakorpi.

Päätettiin ottaa käyttöön Profile Vehicles Oy:n ambulanssien hankintasopimuksien optiokaudet, jotka kestävät vuoden 2025 syksyyn.  

Päätettiin käynnistää kilpailutus autoleasing-palveluista vuosille 2024-2026 ja optiokaudelle vuoteen 2028 asti. Lapin hyvinvointialueella on käytössä 173 henkilöautoa. Autoja käyttävät esimerkiksi kotipalvelut, kotisairaalat, sosiaalipäivystäjät, lastensuojeluyksiköt ja logistiikka. Autotarve kasvaa noin 220 autoon muun muassa kotisairaalatoiminnan laajenemisen vuoksi. Hankinnan ennakoitu arvo on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Hyvinvointialue voi hankkia autot aluehallituksen päätöksellä, jos valtiovarainministeriö myöntää lainanottovaltuudet.

Perustettiin kuusi ravitsemistyöntekijän toimea. Hyvinvointialue siirtyy käyttämään omaa henkilöstöä henkilöstövuokrauksen sijaan hyvinvointialueen omissa valmistuskeittiöissä. Arvioiden mukaan palvelujen järjestäminen omana toimintana säästää kustannuksia noin 80 000 euroa vuodessa.

Hyväksyttiin vastaus Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön, joka koski päivystyspalveluista vastaavan virkasuhteisen lääkärin tehtäviä Länsi-Pohjan keskussairaalan päivystyksessä. Lapin hyvinvointialueella päivystyspalveluista vastaa yhteispäivystyksen vastuuyksikköjohtaja, joka on samalla Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksen ylilääkäri. Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteispäivystys on ollut vuodesta 2018 ulkoistettuna Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle, jonka palveluksessa oleva ylilääkäri vastaa päivystyksen järjestelyistä käytännössä.

Merkittiin tiedoksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston ilmoitus, joka koski Mehiläinen Länsi-Pohjan ulkoistussopimuksen muutosta. Lapin aluevaltuusto päätti joulukuussa 2023, että Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistamissopimukseen tehdään muutoksia, jotta se täyttää hyvinvointialuelain vaatimukset. Kilpailuvirasto on tehnyt oikeudellista harkintaa ja päättänyt, että se ei ryhdy hankintalain mukaisiin toimenpiteisiin sopimusmuutosten suhteen.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski Kela-kyytien omavastuuosuuden maksuja. Vastauksen mukaan hyvinvointialueen vastuulla on sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestäminen, kun asiakkaalle on tehty yksilöllinen kuljetuspalvelupäätös. Asiakas maksaa kuljetuspalveluista kilometrien mukaisen omavastuun, jonka hyvinvointialue perii jälkikäteen laskulla. Lasku lähetetään asiakkaan kotiin kuukausittain tai viimeistään, kun omavastuuosuuksien määrä on vähintään viisi euroa.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden hyödyntämistä Lapin hyvinvointialueen toiminnassa. Vastauksen mukaan hyvinvointialue ottaa käyttöön kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteita, esimerkiksi parantaa uudisrakennusten energiatehokkuutta, tehostaa jätehuoltoa ja kilpailuttaa sähköenergian hankinnan kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Lisäksi hyvinvointialue tiukentaa vuokrattavien tilojen energiatehokkuusvaatimuksia ja laajentaa jätteiden lajittelua.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski lappilaisten mahdollisuutta saada ateriapalveluja ikänsä tai terveydentilansa vuoksi tulorajoista riippumatta. Vastauksen mukaan tukipalveluna myönnetty ateriapalvelu on tarkoitettu pienituloisille asiakkaille. Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Jos perusteet eivät täyty, asiakasta neuvotaan hankkimaan palvelut paikallisista kaupoista tai lounasravintoloista. Hyvinvointialueen keittiöt eivät voi järjestää ateriapalveluja itsemaksaville asiakkaille, sillä se vaatisi palvelujen uudelleen organisoimista ja uudet tilaus- ja laskutusjärjestelmät.

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  

Hyvinvointialue hakee parannusta psykiatrian erikoislääkäripulaan kilpailuttamalla lääkärivuokrauksen. Hyvinvointialue korvaa Kemin niin sanotun päiväsairaalatoiminnan muilla palveluilla.

Aluehallituksen päätöstiedote 20.3.2024 pidetystä kokouksesta
20.3.2024
Hyvinvointialue hakee parannusta psykiatrian erikoislääkäripulaan kilpailuttamalla lääkärivuokrauksen....

Aluehallituksen päätöstiedote 20.3.2024 pidetystä kokouksesta


Hyvinvointialue hakee parannusta psykiatrian erikoislääkäripulaan kilpailuttamalla lääkärivuokrauksen. Hyvinvointialue korvaa Kemin niin sanotun päiväsairaalatoiminnan muilla palveluilla.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 26.6.2024 pidetystä kokouksesta
  Lapin hyvinvointialue: sairaalaverkkoa koskeva lakiesitys heikentäisi lappilaisten asemaa entisestään....

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 26.6.2024 pidetystä kokouksesta

  26.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 26.6.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  26.6.2024

  Lapin hyvinvointialue: sairaalaverkkoa koskeva lakiesitys heikentäisi lappilaisten asemaa entisestään. Muutoksia ikääntyneiden palveluihin Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pellossa, Ranualla ja Rovaniemellä.

  Lapin hyvinvointialue: sairaalaverkkoa koskeva lakiesitys heikentäisi lappilaisten asemaa entisestään

  Aluehallitus hyväksyi Lapin hyvinvointialueen lausunnon, jossa hyvinvointialue kritisoi Suomen hallituksen sairaalaverkkoesitystä. Lakiesityksen mukaan vuoden 2026 alusta alkaen Kemissä voisi jatkaa perusterveydenhuollon yöpäivystystä, mutta ei erikoissairaanhoidon yöpäivystystä. Päiväkirurgisia leikkauksia voisi edelleen tehdä, mutta ei raskaampia, ympärivuorokautista leikkaussalivalmiutta edellyttäviä leikkauksia.

  Lappilaisten palvelujen saavutettavuus heikkenisi oleellisesti ilman mitään lisähyötyjä. Samalla hyvinvointialueen sopeuttamistarve kasvaisi muun muassa investointitarpeen kasvaessa. Lakiesitys kohtelee hyvinvointialueita epätasa-arvoisesti ja heikentää olennaisesti hyvinvointialueiden itsehallinto-oikeutta.

  Noin 52 000 lappilaisen matka-aika erikoissairaanhoidon päivystykseen kasvaisi, enimmäkseen 0–20 minuutista yli tuntiin. Lapissa on jo nykyään huomattavasti koko Suomea heikompi yhteispäivystyksen saavutettavuus. Lappilaisista alle 40 minuutin päässä päivystyksestä asuu vain 66 prosenttia, kun koko maassa luku on 85 prosenttia. Muutoksen jälkeen alle 40 minuutin päässä asuisi enää 36 prosenttia lappilaisista. Kyse on päivystyksellisen avun saamisesta, mikä vielä korostaa pitkän matkan kriittisyyttä.

  Hyvinvointialueen mukaan lakiesityksen vaikutusten arviointi on puutteellinen ja osittain myös virheellinen. Lakimuutoksessa ei ole huomioitu riittävästi riskejä taloudelle tai palvelujen ja henkilöstön saatavuudelle.
  -Vähäisen oletetun kustannussäästön vuoksi aiheutetaan palvelujärjestelmään suuri häiriö, jonka vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan riittävästi, hyvinvointialueen lausunnossa todetaan.

  Jos yön yli vaativaa seurantaa edellyttävä kirurgia loppuu Kemissä, Lapin keskussairaalaan siirtyy yhden vuoden aikana noin 2000 kirurgista toimenpidettä. Vastaavasti Lapin keskussairaalasta pitäisi siirtää noin 1000 päiväkirurgista toimenpidettä Kemiin. 

  Länsi-Pohjan henkilöstömäärä vähenisi 100 henkilöllä, ja säästöä tulisi kaikkiaan ensimmäisen vuoden aikana noin 5,5 miljoonaa euroa. Vuosittaisia lisäkustannuksia aiheutuisi kuitenkin sama 5,5 miljoonaa, kun Lapin keskussairaalaan pitäisi palkata 103 henkilöä ja lisäksi ensihoitoon ja potilaskuljetuksiin 27 henkilöä. Lisäksi syntyisi noin 3,5 miljoonaa kertaluonteisia kuluja esimerkiksi rakennusinvestoinneista ja muutoksien toteuttamistyöstä. Myös Kelan matkakorvaukset kasvaisivat.

  Hyvinvointialue vaatii Suomen hallitusta valmistelemaan lakiesityksen uudelleen sekä sisällöllisesti että vaikutusten arvioinnin osalta.


   

  Sairaalaverkkoa koskevan lakiesityksen yhteydessä esitetty esitysmateriaali.

   

  Muutoksia ikääntyneiden palveluihin Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pellossa, Ranualla ja Rovaniemellä

  Lapin aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelurakenteen keventämiseen liittyvistä käytännön toimista. Lapin aluevaltuusto on tehnyt päätökset keventämistavoitteista ja -periaatteista huhtikuussa hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman ja sote-palvelujen strategian yhteydessä. Aluevaltuuston mukaan ympärivuorokautista palveluasumista on Lapissa huomattavasti valtakunnallisia suosituksia enemmän ja paikkamäärät täytyy laskea lähemmäs suositustasoa vuoteen 2030 mennessä. Kevyempiä asumismuotoja ja kotona asumisen tukemista täytyy lisätä. Suunnitelmissa on huomioitu aluevaltuuston ohjeiden mukaan väestön palvelutarve, kiinteistöjen ominaisuudet, ostopalvelusopimusten ehdot ja yksiköiden järkevä koko.

  Rovaniemellä on tavoite vähentää 45 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa. Ostopalveluista vähennetään 24 paikkaa. Vähennettävät paikat muutetaan enimmäkseen yhteisöllisen asumisen paikoiksi. Kun Näsmänkiepin uudisrakennus valmistuu, ympärivuorokautisen palveluasumisen paikat vähenevät 12 paikalla. Lyhty-yksikön lakkautuksen yhteydessä loppuu 17 lyhytaikaisen laitoshoidon paikkaa. Hoivaosaston paikat muuttuvat intervallipaikoiksi tai lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoiksi.  

  Kun arviointiyksikkö muuttaa Muurolaan, vähenevät lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikat kymmenellä. Veitikasta yhdeksän pitkäaikaista ympärivuorokautisen asumisen paikkaa muutetaan intervallipaikoiksi.

  Ranualla on tavoite muuttaa 14 ostopalveluna tuotettua ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa yhteisölliseksi palveluasumiseksi. Rantakodilla on 21 paikkaa, joista jatkossa ympärivuorokautista palveluasumista on 17 paikkaa, kolme intervallipaikkaa sekä yksi sosiaali- ja kriisipäivystyspaikka. 

  Kittilässä palvelutalo Koivukoti muuttuu hybridiyksiköksi, johon tulee 28 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa sekä neljä yhteisöllisen asumisen paikkaa. Palvelutalo Metsola muuttuu noin 10-paikkaiseksi yhteisölliseksi asumiseksi. Palvelutalo Pääskylässä säilyy 23 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa ja seitsemän intervalli- ja lyhtyaikaishoidon paikkaa. Pääskylään tulee lisäksi yksi sosiaali- ja kriisipäivystyspaikka.

  Kemijärvellä ei tule muutoksia hyvinvointialueen omaan toimintaa. Ostopalveluista vähennetään 36 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, ja tilalle tulee 12 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Intervalliyksikkö Luhtavillan toiminta säilyy ennallaan.

  Inarissa Männikön palvelukodissa on jatkossakin 53 pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa. Lisäksi tulee kolme intervallipaikkaa ja yksi sosiaali- ja kriisipäivystyspaikka. Palvelukoti Koivikon yhteisöllisiä paikkoja vähennetään kymmenellä, mutta intervallihoitoa lisätään viidellä paikalla.

  Pellossa tavoite on vähentää yhdeksän ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja kahdeksan yhteisöllisen asumisen paikkaa. Kielaksesta tulee 23-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Yhteisöllisen asumisen paikkojen käyttöä arvioidaan myös Kammarissa ja Pirtissä. Pellon sosiaali- ja kriisipäivystyspaikka on Kolarissa Palvelutalo Tannassa. 

  Muoniossa palvelukeskus Metsäniitty muuttuu hybridiyksiköksi. Kuusi ympärivuorokautista paikkaa vähennetään, ja Metsäniityssä on jatkossa 19 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, kaksi intervallipaikkaa ja yksi sosiaali- ja kriisipäivystyspaikka sekä kolme yhteisöllisen asumisen paikkaa. Palvelukeskus Marjapaikasta vähennetään viisi paikkaa, joten se on jatkossa 10-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. 13-paikkainen yhteisöllisen asumisen yksikkö Ojusniitty säilyy ennallaan.  

  Hyvinvointialue toteuttaa yksiköiden muutokset ensisijaisesti sitä mukaa, kun uusia asiakkaita tulee. Tavoite on, että nykyisten asiakkaiden tarvitsisi muuttaa vain poikkeustapauksissa. Vastaavia päätöksiä on tehty jo Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän osalta. Muut vastaavat suunnitelmat tulevat päätöksentekoon myöhemmin. Jos muutoksenhakuviranomainen kieltää päätösten täytäntöönpanon, päätökset on mahdollista peruuttaa.

   

  Palveluverkkopäätökset aluevaltuuston uuteen käsittelyyn lokakuussa

  Aluehallitus hyväksyi aikataulun, jolla palveluverkkopäätökset käsitellään uudelleen ilman kuntiin liittyvistä kaksoisrooleista aiheutuvia esteellisyyksiä. Sidosryhmien on mahdollisuus antaa lausuntonsa palveluverkkoon liittyen syyskuun loppuun mennessä. Aluevaltuuston käsittelyyn päätökset etenevät lokakuussa.

  Aluehallitus päätti jo edellisessä kokouksessaan, että palveluverkkoa koskeva päätöksenteko käynnistetään uudelleen. Uudessa käsittelyssä kunnanhallitusten jäsenet ja kuntien johtavat viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn aluehallituksessa tai muissa hyvinvointialueen toimielimissä. Aluevaltuustossa he kuitenkin voivat osallistua päätöksentekoon.

  Päätöksen taustalla on Itä-Suomen hallinto-oikeuden toukokuussa tekemä päätös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksenteon esteellisyyksistä. Myös Lapissa aluevaltuuston 22.4.2024 tekemistä säästö- ja palveluverkkolinjauksista on tehty valituksia hallinto-oikeuteen. Esityksiä on valmistellut aluehallitus, jonka jäsenistä osa on ollut mahdollisesti esteellisiä kuntiin liittyvän kaksoisroolin vuoksi.

  Toisaalta Lapin aluehallitus lausui Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, että hyvinvointialue vastustaa aluevaltuuston huhtikuisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon kieltämistä. Hallinto-oikeuteen on tullut valituksia aluevaltuuston päätöksistä. Kokouksessa aluevaltuusto päätti palvelustrategiasta ja säästösuunnitelmista eli teki linjauksia säästötavoitteista ja palvelujen muutoksista. Aluevaltuuston päätösten perusteella aluehallitus on päättänyt palvelumuutosten toimeenpanosta. Aluehallituksen päättämät käytännön muutokset on mahdollista perua, jos päätöksiä ei voikaan laittaa toimeksi valitusten vuoksi.

   

  Muita päätöksiä

  Annettiin Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkunnille lisäaikaa antaa lausuntonsa sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutukseen.

  Merkittiin tiedoksi selvitys vammaispalvelujen järjestämisestä.

  Vahvistettiin yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisen perusteet. Omaishoidon tukea ei myönnetä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, mutta yhteisöllisessä palveluasumisessa sitä voi olla mahdollista saada.

  Päätettiin käynnistää Rovaniemen Aaltorannan henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt. Hyvinvointialueen palvelutuotanto tiloissa loppuu vuokrasopimuksen päättyessä. Henkilöstölle tarjotaan vastaavaa tai vastaavan kaltaista työtä ikääntyneiden palveluista. 

  Vahvistettiin ikäihmisten kotihoidon myöntämisen perusteet. Jatkossa päätöksissä korostetaan erityisesti teknologisia ratkaisuja. Lisäksi muutoksia tulee RAI-mittariston hyödyntämiseen ja arviointijaksojen myöntämiseen. 

  Vahvistettiin lääkkeiden annosjakeluautomaatin myöntämisperusteet.

  Vahvistettiin ikäihmisten asumispalveluiden myöntämisen perusteet. Asiakkaan palvelutarvetta ja toimintakykyä täytyy arvioida säännöllisesti. Edellytyksenä pitkäaikaiselle ympärivuorokautiselle palveluasumiselle on, että asiakkaalla on jo käytössään kaikki kotona asumista tukevat palvelut.

  Vahvistettiin perusteet, joiden pohjalta myönnetään saamenkielisen kylätyöntekijän palveluja.

  Vahvistettiin sosiaalipalvelujen tukipalveluiden myöntämisen perusteet.

  Vahvistettiin turvapalvelun myöntämisen perusteet.

  Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy turvalaitteista perittävät asiakasmaksut lokakuun alusta alkaen.

  Päätettiin ottaa 48 miljoonaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen.

  Päätettiin alkaa valmistella vammaispalvelujen kehittämishanketta yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa vuosille 2025 ja 2026. Hanke vahvistaisi heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien aktiivista osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille. Hankkeen kustannukset olisivat hyvinvointialueen osalta noin 50 000 euroa.

  Päätettiin käynnistää ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutus vuosille 2025-2026. Sopimukseen sisältyy optiokausi vuodeksi 2027. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 124 miljoonaa euroa.

  Perustettiin kaksi erikoistuvan lääkärin virkaa toiminta- ja työkyvyn vastuualueelle.

  Päätettiin ostaa Rovaniemen kaupungilta Työterveys Lappica Oy:n osakkeita noin 980 000 eurolla. Lappica tuottaa merkittävän osan hyvinvointialueen työterveyspalveluista. Kaupan myötä hyvinvointialueesta tulee enemmistöomistaja. 

  Päätettiin käynnistää työterveyshuollon kilpailuttaminen vuosille 2025-2026. Sopimukseen sisältyy vuoden optiokausi. Kokonaiskustannusarvio on noin kolme miljoonaa.

  Lapin hyvinvointialue: sairaalaverkkoa koskeva lakiesitys heikentäisi lappilaisten asemaa entisestään. Muutoksia ikääntyneiden palveluihin Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pellossa, Ranualla ja Rovaniemellä.

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 26.6.2024 pidetystä kokouksesta
  26.6.2024
  Lapin hyvinvointialue: sairaalaverkkoa koskeva lakiesitys heikentäisi lappilaisten asemaa entisestään....
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 26.6.2024 pidetystä kokouksesta


  Lapin hyvinvointialue: sairaalaverkkoa koskeva lakiesitys heikentäisi lappilaisten asemaa entisestään. Muutoksia ikääntyneiden palveluihin Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pellossa, Ranualla ja Rovaniemellä.

 2. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 19.6.2024 pidetystä kokouksesta
  Aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelumuutosten yksityiskohdista. Vuodeosastojen tilalle...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 19.6.2024 pidetystä kokouksesta

  19.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 19.6.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  19.6.2024

  Aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelumuutosten yksityiskohdista. Vuodeosastojen tilalle kotisairaalatoimintaa Sallassa, Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Kolarissa. Valtakunnallinen 116117-päivystysavun numero otetaan käyttöön myös Lapissa.

  Aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelumuutosten yksityiskohdista

  Lapin aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelurakenteen keventämiseen liittyvistä käytännön toimista. Tälläkin hetkellä paikkoja käytetään yli kuntarajojen, joten muutossuunnitelmat etenevät palvelualueittain. Ensimmäisenä päätöksenteossa oli Itäisen palvelualueen suunnitelmia Kemijärveä lukuun ottamatta. Muut vastaavat suunnitelmat tulevat päätöksentekoon myöhemmin.

  Lapin aluevaltuusto on tehnyt päätökset keventämistavoitteista ja -periaatteista huhtikuussa hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman ja sote-palvelujen strategian yhteydessä. Esimerkiksi pitkäaikainen laitoshoito tulee lakisääteisesti lopettaa ja kevyempiä asumismuotoja ja kotona asumisen tukemista lisätä. Esimerkiksi ympärivuorokautista palveluasumista on Lapissa huomattavasti valtakunnallisia suosituksia enemmän. Paikkamäärät täytyy laskea lähemmäs suositustasoa vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelmissa on huomioitu aluevaltuuston ohjeiden mukaan väestön palvelutarve, kiinteistöjen ominaisuudet, ostopalvelusopimusten ehdot ja yksiköiden järkevä koko.

  Itäisellä palvelualueella on tavoite vähentää yhteensä 105 hoivapaikkaa sisältäen ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä lyhytaikaishoidon ja kotisairaalan lyhytaikaispaikat eli niin sanotut lupapaikat.

  Pelkosenniemellä on tavoite vähentää 7 ympärivuorokautisen palvelusasumisen paikkaa ja lisätä 4 yhteisöllisen tai perhehoidon paikkaa ja 1 kotisairaalan lupapaikka. Muutosten myötä kotihoidon resursseja voidaan lisätä. Käytännössä palvelukoti Onnela muutetaan hybridiyksiköksi, jossa on jatkossa 14 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa, 1 intervalli- ja lyhytaikaishoidon paikka, 1 kotisairaalan lupapaikka sekä 4 yhteisöllisen asumisen paikkaa.

  Sallassa on tavoite vähentää Attendon asumispalveluyksiköistä 16 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja lisätä 13 yhteisöllisen tai perhehoidon paikkaa, 1 kotisairaalan lupapaikka ja kolme intervalli- ja lyhytaikaishoidon paikkaa.

  Savukoskella on tavoite vähentää 10 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja 6 yhteisöllisen tai perhehoidon paikkaa sekä lisätä 1 kotisairaalan lupapaikka. Yhteisöllisen tai perhehoidon paikkoja ei kuitenkaan vähennetä vielä tässä vaiheessa. Käytännössä Saukodin uudisrakennuksen myötä ympärivuorokautisen palveluasumisen paikat vähenevät 13 paikkaan, ja lisäksi yksikössä on jatkossa 1 intervalli- ja lyhytaikaishoidon paikka ja 1 kotisairaalan lupapaikka.

  Sodankylässä on tavoite vähentää 36 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja 11 yhteisöllisen tai perhehoidon paikkaa sekä lisätä 1 intervallipaikka. Yhteisöllisen tai perhehoidon paikkoja ei kuitenkaan vähennetä tässä vaiheessa.

  Käytännössä Sodankylässä 32-paikkainen ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö Nutukas lopetetaan vähitellen vuoden 2025 loppuun mennessä. Yksikköön ei oteta enää uusia asukkaita, ja syksyllä 2025 Nutukkaan asiakkaille tarjotaan uutta asumispaikkaa muista Sodankylän yksiköistä. 

  Lisäksi Hannuksenkartanosta vähennetään 4 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja toisaalta lisätään koko Itäisen palvelualueen yhteiset 4 sosiaali- ja kriisipaikkaa. Hannuksenkartano on jatkossa hybridiyksikkö, jossa on 46 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja 8 intervalli- ja lyhytaikaishoidon paikkaa. Helmikodin toiminta säilyy ennallaan.

  Hyvinvointialue toteuttaa yksiköiden muutokset ensisijaisesti sitä mukaa, kun uusia asiakkaita tulee. Tavoite on, että nykyisten asiakkaiden tarvitsisi muuttaa vain poikkeustapauksissa.

  Jos muutoksenhakuviranomainen kieltää päätösten täytäntöönpanon, päätökset on mahdollista peruuttaa.

  Vuodeosastojen tilalle kotisairaalatoimintaa Sallassa, Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Kolarissa

  Aluevaltuusto päätti huhtikuussa, että muun muassa Pelkosenniemellä, Sallassa ja Kolarissa ei enää ylläpidetä erillistä vuodeosastoa.

  Aluehallitus päätti nyt akuuttivuodeosastojen lakkaamisesta Pelkosenniemellä, Sallassa ja Kolarissa. Kotisairaalatoimintaa laajennetaan Pelkosenniemelle ja Savukoskelle. Sallassa kotisairaala jo toimii, ja Kolarissa se on käynnistetty osana sote-palvelujen kehittämisen pilottia. Sallan ja Pelkosenniemen akuuttivuodeosastot lakkautetaan kesän 2024 sulkujen jälkeen. Kolarin vuodeosasto on ollut suljettuna joulukuusta 2023.

  Kotisairaalatoiminnassa tarjotaan sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona ja asumisyksiköissä sekä kotisairaalan hoitotiloissa. Kotisairaaloissa hoidetaan infektio- ja haavapotilaita ja tulevaisuudessa myös saattohoitopotilaita sekä muita potilaita sitä mukaa, kun kotisairaalatoiminta kehittyy.  Kotisairaala ja kotihoito vähentävät tarvetta osasto- ja laitoshoidolle. Myös yhteistyö ensihoidon kanssa on tärkeää.

  Kotisairaalan asiakkailla on lupa siirtyä ennalta sovittuun lupapaikkaan vuodeosastolle tai hoivayksikköön, jos hänen toimintakykynsä laskee. Sallassa hoivayksiköiden lupapaikat toteutetaan Attendo Kuukkelin kanssa, Pelkosenniemellä palvelukoti Onnelassa, Savukoskella Saukodilla ja Kolarissa palvelukoti Tannassa. Vuodeosastohoitoa tarvitsevat hoidetaan Sallan osalta ensisijaisesti Kemijärvellä, Pelkosenniemen ja Savukosken osalta Sodankylässä ja Kolarin osalta Pellossa.

  Aluehallitus myös merkitsi tiedoksi Kolarin sote-palvelujen kehittämisen raportin ja totesi, että toiminnan kehittäminen jatkuu.

  Laitoshoito lakkautetaan Tornion Suensaaressa ja Kemin Nestorissa

  Aluehallitus päätti, että Suensaaren palvelukeskuksen 31-paikkainen pitkäaikainen laitoshoito Torniossa puretaan vaiheittain. Asukkaille järjestetään palvelutarpeen mukainen hoiva ympärivuorokautisena palveluasumisena palvelukeskuksessa tai tarvittaessa muissa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Suensaari muuttuu hybridiyksiköksi, jossa tuotetaan ympärivuorokautista palveluasumista ja intervallihoitoa.

  Aluehallitus päätti myös, että Nestorin vanhainkodin 29 laitoshoidon paikkaa Kemissä puretaan ja asiakkaille järjestetään korvaavana palveluna ympärivuorokautista palveluasumista. Jatkossa palvelu toteutetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä, jotka voivat olla myös yksityisiä sopimusyksiköitä.

  Käytännössä Suensaaressa tai Nestorissa ei tehdä enää uusia pitkäaikaisen laitoshoidon sijoituspäätöksiä. Jos muutoksenhakuviranomainen kieltää päätösten täytäntöönpanon, päätökset on mahdollista peruuttaa. Lain mukaan pitkäaikainen laitoshoito pitää purkaa vuoden 2027 loppuun mennessä.

  Rovaniemen Aaltoranta muuttuu syksyllä palveluseteliyritykseksi

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Rovaniemen Aaltorannnan vuokrasopimus päättyy ja yksikkö muuttuu Yrjö ja Hanna Asumispalvelut2 Oy:n ylläpitämäksi yksiköksi. Aaltoranta on 24-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö.

  Yrjö ja Hanna Asumispalvelut2 Oy hakeutuu ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi. Hyvinvointialue tarjoaa Aaltorannan asukkaille palveluseteliä, jolloin asukkaat voivat joko jäädä Aaltorantaan tai valita jonkun muun palveluseteliyrityksen. Asiakas voi myös kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialue järjestää palvelun joko omissa yksiköissään tai sopimusyritysten yksikössä.

  Kemin ja Keminmaan ikääntyneiden päivätoiminta järjestetään Kemin keskustan palvelutalossa

  Aluehallitus päätti, että Kemin ja Keminmaan ikääntyneiden päivätoiminta järjestetään syyskuusta alkaen Kemin keskustan palvelutalossa.

  Tällä hetkellä Kemin ja Keminmaan päivätoimintaa on järjestetty Keminmaassa Kallinrannan kiinteistössä. Kahden kunnan yhteisessä mallissa päivätoimintaa on voitu järjestää jokaisena arkipäivänä, eikä toimintaa tarvitse supistaa kesälomien aikana.

  Aluehallitus päätti maaliskuussa, että Kemin päiväsairaalan toiminta korvataan muun maussa kotihoidolla ja päiväkeskustoiminnalla. Päätöksen takia Kemin ja Keminmaan yhteiseen päivätoimintaan Kallinrantaan on tullut ja tulossa uusia asiakkaita, ja Kallinrannan tilat eivät enää ole riittävät toimintaan.

  Aluehallitus huomioi jääviydet ja valmistelee palveluverkkopäätökset uudelleen

  Aluehallitus päätti käynnistää uudelleen palveluverkon muutoksia koskevan päätöksenteon. Uudessa valmistelussa kunnanhallitusten jäsenet ja kuntien johtavat viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn aluehallituksessa tai muissa hyvinvointialueen toimielimissä. Aluevaltuustossa he kuitenkin voivat osallistua päätöksentekoon. Varovaisuusperiaatetta noudattaen myös kunnanvaltuustojen puheenjohtajistojen tulisi arvioida, ovatko he esteellisiä. Aluehallitus päättää erikseen uuden valmistelun käytännön toteutuksesta ja asian saattamisesta aluevaltuuston käsittelyyn.

  Päätöksen taustalla on Itä-Suomen hallinto-oikeuden toukokuussa tekemä päätös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksenteon esteellisyyksistä. Myös Lapissa aluevaltuuston 22.4.2024 tekemistä säästö- ja palveluverkkolinjauksista on tehty valituksia hallinto-oikeuteen. Esityksiä on valmistellut aluehallitus, jonka jäsenistä osa on ollut mahdollisesti esteellisiä niin sanotun kaksoisroolin vuoksi.

  Toisaalta aluehallitus päätti, että se panee täytäntöön aluevaltuuston 22.4.2024 tekemät päätökset, ellei muutoksenhakuviranomainen kiellä täytäntöönpanoa. Aluevaltuuston säästö- ja palveluverkkolinjauksista on tehty valituksia, mutta esimerkiksi muotovirheet kokouksen kulussa eivät välttämättä johda päätösten kumoamiseen. Palvelumuutoksia on tärkeä jo toteuttaa, jotta hyvinvointialue saa taloutensa tasapainoon. Jos toimeenpanossa ei edettäisi, epävarmuus ja epäselvyys olisivat asukkaiden ja henkilöstön kannalta kestämätöntä. Toimeenpanossa toimitaan kuitenkin niin, että muutokset voidaan palauttaa ennalleen, jos aluevaltuuston päätöksiä kumotaan.

  Valtakunnallinen 116117-päivystysavun numero otetaan käyttöön myös Lapissa

  Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue ottaa syksyn aikana käyttöön kansallisen 116117-päivystysapupalvelun. Puhelinpalvelussa terveydenhuollon ammattilaiset neuvovat äkillisissä terveysongelmissa erityisesti oman terveysaseman ollessa kiinni. Potilaat ohjataan oikeisiin palveluihin tai heille annetaan itsehoito-ohjeet. Toimintaa varten hyvinvointialue perustaa päivystysapuyksikön sekä kahdeksan sairaanhoitajan toimea ja yhden osastonhoitajan viran.

  Muita päätöksiä 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi valtioneuvoston päätöksen, jonka mukaan mikään hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuuksia ensi vuodelle. Syynä on, että hyvinvointialueiden talousarvioiden vuosikatteet ovat olleet tänä vuonna huonot.

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin aluehallintoviraston selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisesta toteutumisesta vuonna 2023.

  Myönnettiin Maija Liisa Gutormille ero hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenyydestä ja nimettiin Utsjoen uudeksi jäseneksi Kirsi Kvist-Aikio. Päätettiin, että Tervolan edustajana vammaisneuvostossa toimii Elina Volotisen sijaisena Eeva Hiltunen. Volotinen ei ole käytettävissä elokuuhun 2025 asti. 

  Hyväksyttiin kuljetuspalvelujen liiketoiminnan luovutus Tervia Logistiikka Oy:lle. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet ovat perustaneet osakeyhtiön. Yhtiölle siirtyy hyvinvointialueen henkilökuljetusten hankinta ja sopimukset, kuljetusten tilaus- ja välitystoiminta sekä niihin liittyvä henkilöstö. Suunnitelmien mukaan palvelut siirtyvät joulukuussa 2024.

  Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee kertomuksen tiedoksi.

  Päätettiin käynnistää työvuorosuunnittelujärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden hankinta. Hankinnan kustannukset ovat arviolta noin 3,2 miljoonaa neljän vuoden ajalta.

  Tehtiin muutoksia sosiaalipalvelujen toimivaltaa koskeviin päätöksiin.

  Keskusteltiin lausuntoluonnoksesta, jonka hyvinvointialue antaa sosiaali- ja terveysministeriölle terveydenhuoltolain uudesta lakiesityksestä. Lakiesityksessä ehdotetaan, että jatkossa jokaisella hyvinvointialueella olisi yksi yliopistollinen sairaala tai keskussairaala. Lausunnon hyväksymisestä päätetään seuraavassa kokouksessa 26.6. Lausuntoluonnos ei ole vielä julkinen.

  Perustettiin ensihoidon sisäisiksi sijaisiksi 17 ensihoitajan tointa. Uudet toimet perustuvat hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen vuodelle 2024.

  Perustettiin sosiaalipalveluihin uusia virkoja ja toimia. Tavoitteena on panostaa talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä vastata lainsäädäntömuutoksiin. Eri puolille hyvinvointialuetta perustetaan 10 sosiaalityöntekijän virkaa, 2 psykologin virkaa, 3 sosiaaliohjaajan virkaa, 2 perheohjaajan virkaa, 1 perhetyöntekijän virka, 2 kuraattorin tointa, 1 laitoshuoltajan toimi, 1 ravitsemustyöntekijän toimi, 1 palveluohjaajan virka ja 3 päiväkeskusohjaajan toimea.  

  Merkittiin tiedoksi hyvinvointialueen talousraportti tammi-huhtikuulta. Kirjanpito osoitti huhtikuun lopussa 17,4 miljoonaa euroa alijäämää. 

  Hyväksyttiin talousarviokehys taloussuunnitelmavuosille 2025–2027 ja talousarviolle 2025. Tavoitteeksi asetettiin, että vuosikate vuonna 2025 on vähintään 86,1 miljoonaa euroa ja vuosina 2023–2024 muodostuvat alijäämät katetaan viimeistään vuoden 2028 talousarviossa. Talousarvion valmistelua käsitellään ja ohjeistetaan aluehallituksessa säännöllisesti syksyn 2024 aikana.

  Vahvistettiin Lapin keskussairaalan tontille rakennettavan Rovaniemen kaupungin Neljän Tuulen sairaalakoulun tontin vuosivuokrat sekä maanvuokra- ja rasitesopimus.  

  Päätettiin Lapin keskussairaalan heräämön, Vilkka-rakennuksen ja infektiontorjuntayksikön tilamuutos- ja perusparannusten jatkosta vuodelle 2024.  

  Hyväksyttiin muutoksia organisaatiorakenteeseen. Ruokapalvelut-vastuualue muutetaan Tekniset ja logistiikkapalvelut -vastuualueen vastuuyksiköksi. Ruokapalvelujohtajan virka muutetaan ruokapalvelupäällikön viraksi. Talouspalvelut ja toimistopalvelut yhdistetään Talous- ja toimistopalveluiden vastuualueeksi. Vastuualuetta johtaa jatkossa talousjohtaja. Toimistopalveluiden johtajan virka lakkaa.

  Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koskee oman toiminnan turvaamista ikäihmisten ja vammaisten asumispalveluissa sekä lastensuojelussa viimeistään vuonna 2035. 

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 19.6.2024 pidetystä kokouksesta
  19.6.2024
  Aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelumuutosten yksityiskohdista. Vuodeosastojen tilalle...
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 19.6.2024 pidetystä kokouksesta


  Aluehallitus päätti ikääntyneiden palvelumuutosten yksityiskohdista. Vuodeosastojen tilalle kotisairaalatoimintaa Sallassa, Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Kolarissa. Valtakunnallinen 116117-päivystysavun numero otetaan käyttöön myös Lapissa.

 3. Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

  Sámegillii vuolábealde 
  Sämikielân vyelni 
  Sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn 

  Pitkäaikainen laitoshoito lakkautetaan Enontekiön Luppokodilla  

  Aluehallitus päätti lakkauttaa pitkäaikaisen laitoshoidon Enontekiön Luppokodilla siinä vaiheessa, kun uusi asumispalveluyksikkö saadaan käyttöön. Yksikön on tarkoitus valmistua toukokuussa 2025. Luppokodilla on tällä hetkellä 18 pitkäaikaista sekä yksi lyhytaikainen ikääntyneiden laitoshoidon paikka. 

  Kun uusi yksikkö otetaan käyttöön, laitoshoidon järjestäminen loppuu ja ikääntyneiden asumispalvelut järjestetään ympärivuorokautisena palveluasumisena sekä yhteisöllisenä asumisena asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Muutos ei vaikuta henkilöstötarpeeseen, mutta tehtävänkuvat ja henkilöstörakenne saattavat muuttua. Enontekiölle on suunniteltu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistelmätoimintaa. 

  Hoivaosaston toimintaa muutetaan ja Lyhty-yksikkö lakkautetaan Rovaniemellä 

  Aluehallitus päätti sulkea Rovaniemen hoivaosaston pitkä- ja lyhytaikaisen laitoshoidon vaiheittain paikkojen vapautuessa ja muuttaa yksikön intervallihoidon tai lyhytaikaisen palveluasumisen yksiköksi. Aluehallitus päätti myös lakkauttaa Rovaniemen 17-paikkaisen Lyhty-yksikön 30.5.2024 alkaen. 

  Vapautuvia pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei enää täytetä hoivaosastolla. Myöskään lyhytaikaisen laitoshoidon paikkoja ei ylläpidetä, vaan myönteisen SAS-päätöksen saaneille asiakkaille järjestetään asumispaikka laitosmaisissa olosuhteissa. Kotona asumista tuetaan suunnitelmallisilla intervallihoitojaksoilla tai lyhytaikaisen palveluasumisen paikoilla. Rovaniemen hoivaosastolla on kahdeksan pitkäaikaista laitoshoidon asukasta sekä 12 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta.  

  Lyhytaikaisen laitoshoidon yksikkö Lyhdyn asiakkaat on sijoitettu maaliskuun 2024 alusta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköön, jossa on ikääntyneiden asumiseen soveltuvat tilat. 

  Päätös ei vaikuta Rovaniemen hoivaosaston henkilöstön määrään, mutta voi vaikuttaa tehtävänkuviin ja henkilöstörakenteeseen. Lyhty-yksikön 13 työntekijälle esitetään korvaavaa työtä yt-menettelyn yhteydessä. 

  Hyvinvointialue varautuu kuitenkin jatkamaan yksiköiden toimintaa, jos aluevaltuuston aiempi päätös palvelustrategiasta tai tämä päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta. 

  Kahden sairaalan työnjaon suunnittelu on aloitettu – lakien valmistelu haastaa suunnittelua   

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kahden sairaalan työnjaosta. Selvityksessä on tutkittu mahdollisuuksia yhdistää toimintoja sekä tehdä työnjakoa Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden välillä sekä löytää talouden sopeuttamisohjelman mukaisia säästökohteita. 

  Suunnitelmissa on tällä hetkellä:   

  • Kirurgiassa perustetaan yhteisiä virkoja, jolloin työntekijät voivat työskennellä kummassakin sairaalassa sekä osassa erikoisaloista toimenpidejonoja yhdistetään, jolloin potilaat ohjautuvat vapaana olevien resurssien mukaan kumpaankin sairaalaan.
  • Sisätautien potilaita ohjataan jatkossa Länsi-Pohjan keskussairaalaan muualtakin Lapista kuin vain lounaisesta Lapista.
  • Gynekologian avohoitopotilaiden ohjaamista Länsi-Pohjan keskussairaalaan pidetään hyvänä mahdollisuutena, mutta asia vaatii jatkoselvitystä. 

  Lapin keskussairaalan tehostamistoimenpiteet: 

  • Silmätautien lääkevalmistuksen ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Kirurgian asiakaspalvelujen ostojen vähennys
  • Työvoiman vuokrauksen vähentäminen
  • Erikoissairaanhoidon Oulun yliopistollisen sairaalan ostojen vähentäminen 5 prosenttia ja myynnin lisääminen
  • Radiologian ostojen vähennys
  • Henkilöstökulujen tarkastuslaskennat 

  Lisäksi on valmisteilla seuraavat tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet: 

  • Hengityshalvauspotilaiden hoidon ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Välinehuollon keskittäminen hyvinvointialueella
  • Anestesiassa tehtävien suun toimenpiteiden keskittäminen 1.9.2024 alkaen
  • Mahasuolikanavan tähystysten järjestäminen yhtenä kokonaisuutena, jolloin myös Rovaniemellä asuvien tähystystoimenpiteet saatetaan tehdä muualla kuin Rovaniemellä 

  Sairaalapalvelujen kokonaisuuden yksityiskohtaisemmasta sisällöstä sopimiselle tuo tällä hetkellä huomattavia haasteita toimenpiteet, joita Suomen hallitus esittää lakimuutoksilla. Esityksessä ympärivuorokautinen monierikoisalainen yhteispäivystys ja raskas kirurgia loppuisi Kemissä vuoden 2026 alusta, mutta päiväkirurgia voisi jatkua.   

  Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan hallituksen esitykseen siten, että myös jatkossa yön yli seurantaa vaativa raskaampi kirurgia olisi edelleen mahdollista Länsi-Pohjan keskussairaalassa.   

  Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto Lapin hyvinvointialueelta. Aluehallitus päättää lausunnon hyväksymisestä myöhemmin. Lausunto pitää jättää heinäkuun alkuun mennessä.  

  Päivityksiä sosiaalipalvelujen palvelusetelisääntökirjoihin 

  Aluehallitus vahvisti useita täsmennyksiä ja muutoksia sosiaalipalveluissa käytössä oleviin palvelusetelisääntökirjoihin. Päivitettiin palvelusetelisääntökirjojen yleinen osio. Osio liitetään kaikkiin hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjoihin. Keskeisimmät muutokset liittyvät muun muassa hintakattoon, palvelusopimuksen irtisanomisaikaan ja asiakastietojen käsittelyyn, palvelutuottajaksi hakeutumiseen ja palvelutuottajaa koskeviin velvoitteisiin, matkakorvausten laskutuksiin, hintojen muutoksiin ja voimassaoloaikaan sekä palvelujen omavastuuseen.  

  Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirjan muutokset liittyvät asiointipalvelun nimeen sekä siivouspalvelujen palvelukuvaukseen. Asiointipalvelut voidaan muuttaa asiointi- ja saattajapalveluiksi. Siivouspalveluja koskien palveluntuottaja siivoaa omilla välineillään ja pesuaineillaan, jos asiakas ei halua, että siivouksessa käytetään hänen siivousvälineitään.  

  Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan muutokset koskevat yhteisöllistä asumista. Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä työvuoron vastuuhoitaja, jolla on tarvittava tutkinto ja lääkehoitovastuu. Henkilökunnan pitää osata tehdä yhteistyötä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  

  Keskeiset muutokset liittyvät myös RAI-arviointiin ja asiakassuunnitelmaan sekä asumisen järjestämiseen. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja hoidon tarpeeseen vastaaminen. Toimintakykymittarina käytetään RAI-arviointivälineistöä, jonka pohjalta asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa. Palvelujen järjestämisessä on huomioitava myös asiakkaan puolison mahdollisuus asua yhdessä puolisonsa kanssa ilman palvelutarvetta. 

  Kotihoidon palvelusetelisääntökirjan muutoksien mukaan palveluntuottaja soveltaa yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia ja ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia sekä tänä vuonna julkaistavaa Laatusuositusta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Lääkehoidossa Lapin hyvinvointialue ohjaa asiakkaita lääkeannosjakeluun, johon asiakkaalle myönnetään palveluseteli. Tarkennuksia tehtiin myös arviointiin sekä asiakkaan palvelutarpeen muutoksista ilmoittamiseen. 

  Lapin sairaanhoitopiirin entisillä kunnilla mahdollisuus ottaa kantaa jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun 

  Hyvinvointialue varaa entisen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa tai kannanottonsa ennen kuin aluehallitus tekee siirtoviivemaksusta johtuvia muutoksia Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen jäsenkuntalaskutukseen ja jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun.  

  Lapin hyvinvointialue valmistelee muutokset vuoden 2022 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen jäsenlaskutukseen ja sen oikaisuun vietäväksi aluehallituksen päätettäväksi, jos vähintään kaksi kolmannesta entisen sairaanhoitopiirin jäsenkunnista hyväksyy muutoksen ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet kaikista sairaanhoitopiirin asukkaista.

  Lapin hyvinvointialue sai lainanottovaltuuden

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että valtiovarainministeriö on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman ja ministeriölle toimitetut lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat ja myöntänyt hyvinvointialueelle lainanottovaltuuden vuodelle 2024. Aluehallitus totesi, että investointien sekä investointeja vastaavien sopimusten valmistelua ja toteutusta jatketaan aluehallituksen aikaisempien päätösten mukaisesti. 

  Muita päätöksiä

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 25.4.2024 hylätä Rovaniemen kaupungin tekemän valituksen koskien Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöstä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2022. Aluehallitus merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

  Hyväksyttiin täsmennys päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan. Jatkossa asiantuntijaryhmä päättää ainoastaan tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. Vammaisten palvelujen vastuuyksikköjohtajat päättävät erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta. Päätös selkeyttää moniammatillisen tuen asiantuntijatyöryhmän tehtävää sekä nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.  

  Aluehallitus päätti esittää saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2026. Esitys on alustava, ja sen tarkoitus on tuoda saamelaiskäräjien tietoon hyvinvointialueen tarpeita valtionavustuksen suhteen. Tarkemmat neuvottelut vuoden 2026 valtionavustuksen käytöstä, määrästä ja Lapin hyvinvointialueen omarahoitusosuuksista käydään syksyllä 2025.  

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi saamen kielen lautakunnan lausunnot koskien vammaisten palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelurakenteen tarkentavia suunnitelmia sekä vuodeosastotoiminnan ja ikääntyneiden asumispalvelujen muutosten kielellisiä vaikutuksia. Aluehallitus käsittelee vuodelle 2025 suunnitellut toimenpide-esitykset saamenkielisten palvelujen turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi kokonaisuutena syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. 

  Päätettiin palauttaa asumisyksikkö Nutukkaan sulkemisesitys valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten ja edellytetään, että ennen päätöksentekoa suunnitelmista tiedotetaan ja kuullaan asiakkaita. 

  Aluehallitus päätti palauttaa päätöksen Nestorin vanhainkodista ja Suensaaren palvelukeskuksen yksiköistä valmisteltavaksi siten, että muutokset valmistellaan eri asioina käsiteltäviksi. 

  Aluehallitus päätti, että psykiatrian lääkärien takapäivystys keskitetään Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan vuoden 2025 alusta alkaen. Psykiatrian alojen erikoislääkäreiden rekrytointitilanne on haastava koko hyvinvointialueella. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi ja päätti esittää aluevaltuustolle Lapin hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2024. Maaliskuun lopun kirjanpidon mukainen tilikauden alijäämä on puuttuvilla tuotto- ja kuluerillä 12,5 miljoonaa euroa, jonka toteuma kolmanteen muutettuun talousarvioon on 17,1 prosenttia. Talouden sopeutusohjelman mukaisten sopeuttamistoimien toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset eivät vielä näy olennaisesti vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.  

  Aluehallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi tilinpäätöskirjaan tehdyt tekniset korjaukset. Korjauksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen, eivätkä ne muuta tilikauden tuloksen käsittelyä. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy korjatun tilinpäätöskirjan.  

  Nuorisovaltuusto on jättänyt aloitteen, jossa nuorisovaltuuston kokousedustajat saisivat veloituksetta syödä Lapin hyvinvointialueen ravintolassa, jos sellainen löytyy kokouspaikasta tai sen läheisyydestä. Nuorisovaltuutetuilla on mahdollisuus käydä lounaalla kokouspäivinä Lapin hyvinvointialueen omissa henkilöstöravintoloissa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Lapin keskussairaalan magneettitutkimuspalvelun tehostamista. Vastauksessa kerrottiin jo tehdyistä muutoksista, joita ovat muun muassa työvuorojärjestelyt, henkilöstön lisäresurssit sekä kiireettömien kuvausten siirtäminen   

  Keskustan aluevaltuustoryhmä esitti aloitteessaan, että digilääkärin vastaanotto otetaan mobiilisovelluksen kautta käyttöön koko Lapin hyvinvointialueella mahdollisimman pian. Hyvinvointialueella on tavoitteena saada kilpailutettua ja hankittua yhtenäinen digipalvelualusta vuoden 2024 aikana ja käynnistää digisotekeskuksen kehittäminen jo vuoden 2024 aikana. 

  Aluehallitus päättää hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka käsitteli syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Aloitteen tekijä ehdottaa sensomotorista koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö ei kuitenkaan ole hyvinvointialueen henkilöstöä. 

  Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Lapin hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat toimitettaisiin luottamushenkilöille sähköpostitse. Aluehallitus hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen, jossa todettiin, että pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla hallintosäännön mukaisesti ja jatkossa valtuutetuille ilmoitetaan sähköpostitse pöytäkirjojen julkaisusta, sisältäen linkin verkkosivuille. 

  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että Lapin hyvinvointialueella aloitetaan mahdollisimman pian valmistelu Päivystysapu 116 117 käyttöönottamiseksi. Päivystysapu 116117 ollaan ottamassa käyttöön Lapissa syksyllä 2024. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa oli esitetty huoli koronarokoteohjeistuksesta syksyllä 2022. Koronarokotusohjeet ovat päivittyneet useaan kertaan aloitteen jättämisen jälkeen. Viimeisin ohjeistus on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toukokuussa 2024. 

  Aluehallitus päätti, että Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena puolet (50 %) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman arvolipun mukaan. Julkisen joukkoliikenteen aikuisten kausilippujen hinnat vaihtelevat eri kunnissa 56,50–59 euron välillä kuukaudessa. Yksittäisinä omavastuuosuuksina vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävälle työssä käyvälle vaikeavammaiselle työmatkat maksavat vähimmillään 118,80 euroa kuukaudessa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa aloitteen tekijät esittävät jälkihuollon yläikärajan säilyttämistä 25 vuodessa Lapin hyvinvointialueella vuoden alusta voimaan tulleesta lakimuutoksesta huolimatta. Lapin hyvinvointialueella on tehostettu täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten ohjausta aikuisuuteen ja työelämän palveluihin. Vuoden 2024 alusta uusien täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten oikeus päättyy heidän täyttäessään 23 vuotta, kun taas vuoden 2023 loppuun mennessä syntyneiden oikeudet jatkuvat 25 ikävuoteen asti.  

  Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin huoli ruoan ja energian hintojen nousun vaikutuksista pienituloisiin Lapin hyvinvointialueella, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja hyvinvointiongelmia. Valtuustoaloite pyytää aluehallitukselta ja -valtuustolta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Aluehallitus hyväksyi vastauksen, jossa todetaan, että toimeentulotuen järjestäminen kuuluu pääasiassa Kansaneläkelaitokselle ja hyvinvointialueen täydentävälle tuelle. Hyvinvointialue voi tarjota tukea psykososiaalisten palveluiden ja talousneuvonnan kautta. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydetään, että palvelujen järjestämisessä huomioitaisiin Suomen Puheterapeuttiliiton kannanotto. Aluehallitus hyväksyy aloitteeseen vastauksen, jossa todetaan liiton suosituksien vastaavan pitkälti alueen nykyisiä linjauksia, joten aloitteeseen ei tarvita lisätoimenpiteitä. 

  Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon valtuustoaloitteista. Aluehallitus esittää aluevaltuuston päätökseksi myös, että luettelossa loppuun käsitellyiksi merkityt aloitteet on käsitelty loppuun. Vuonna 2023 tehtiin yhteensä 41 valtuustoaloitetta. 

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Kari Askoselle hänen pyynnöstään eron aluehallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee uuden varajäsenen aluehallitukseen hänen tilalleen.
   

  ****

  Guhkesáigge lágádusdikšu heaittihuvvo Eanodaga Luppokotis  

  Guovlluráđđehus mearridii heaittihit guhkesáigge lágádusdivššu Eanodaga Luppokotis dalle, go ođđa ássanbálvalanovttadat váldojuvvo atnui. Ovttadat galggašii gárvánit miessemánus 2025. Luppokotis leat dál vuorasolbmuid lágádusdikšui 18 guhkesáigge saji ja okta oanehisáigge sadji. 

  Go ođđa ovttadat váldo atnui, lágádusdivššu lágideapmi nohká ja vuorasolbmuid ássanbálvalusat lágiduvvojit birrajándora bálvalanássamin ja searvvušlaš ássamin áššehasa bálvalandárbbu mielde. Nuppástus ii váikkut dasa, man galle bargi dárbbašuvvojit, muhto bargogovvádusat ja bargiidstruktuvra sáhttet nuppástuvvat. Eanodahkii lea plánejuvvon maiddái sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid ovttastahttojuvvon doaibma. 

  Eará mearrádusat

  Guovlluráđđehus mearridii evttohit Sámediggái sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteapmái dárkkuhuvvon stáhtadoarjaga mearis ja doaibmačuozáhagain jahkái 2026. Evttohus lea álgoevttohus, ja dan ulbmil lea buktit Sámediggái diehtun buresveadjinguovllu dárbbuid stáhtadoarjaga ektui. Dárkilut ráđđádallamat jagi 2026 stáhtadoarjaga geavaheami, meari ja Lappi buresveadjinguovllu iešruhtadanosiid birra čađahuvvojit čakčat 2025.  

  Guovlluráđđehus merkii diehtun sámegiela lávdegotti cealkámušaid lápmásiid bálvalusaid ja spesiálabuohccedivššu bálvalanstruktuvrra aiddostahtti plánaid birra sihke seaŋgaossodatdoaimma ja vuorasolbmuid ássanbálvalusaid nuppástusaid gielalaš váikkuhusaid. Guovlluráđđehus gieđahallá ollisvuohtan čavčča bušeahttaárvalusválmmaštallama oktavuođas jahkái 2025 plánejuvvon doaibmabidjoevttohusaid sámegielat bálvalusaid dorvvasteami várás ja gielalaš vuoigatvuođaid ollašuhttima várás. 

  Mearriduvvui, ahte ássanovttadat Nutukasa giddenevttohus máhcahuvvo válmmaštallamii lassečielggademiid várás ja eaktuduvvo, ahte plánaid birra dieđihit ja gullat áššehasaid ovdal go mearrádus dahkko. 
   

  ****

  Kuhesáigásâš lájádâstipšo lopâttuvvoo Iänuduv Luppokoti-pääihist

  Kuávluhaldâttâs meridij lopâttiđ kuhesáigásii lájádâstipšo Iänuduv Luppokoti-pääihist talle, ko uđđâ aassâmpalvâlemohtâdâh finnejuvvoo kiävtun. Lii tárguttâs, ete ohtâdâh lii valmâš vyesimáánust 2025. Luppokoti-pääihist láá tääl 18 kuhesáigásâš sehe ohtâ uánihisáigásâš elilâmulmui lájádâstipšo saijeed.

  Ko uđđâ ohtâdâh váldoo kiävtun, te lájádâstipšo ornim nohá já elilâmulmui aassâmpalvâlusah uárnejuvvojeh ijâppiäiválâš palvâlemasâmin sehe siärvuslâš asâmin äššigâs palvâlemtáárbu mield. Nubástus ij vaaigut pargoviehâtáárbun, mutâ pargokoveh já pargoviehârááhtus sättih muttuđ. Iänudâhân lii vuávájum meid sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi ovtâstum toimâ.

  Eres miärádâsah

  Kuávluhaldâttâs meridij iävtuttiđ Sämitiigán sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi turviimân já oovdedmân uáivildum staatâtorjuu meereest já toimâčuosâttuvâin ihán 2026. Iävtuttâs lii vuáđusteijee, já ton tárguttâssân lii pyehtiđ Sämitige tiätun pyereestvaijeemkuávlu táárbuid staatâtorjuu háárán. Tärhibeh ráđádâlmeh ive 2026 staatâtorjuu kiävtust, meereest já Laapi pyereestvaijeemkuávlu jiešruttâdemoosijn tuállojeh čohčuv 2025.

  Kuávluhaldâttâs merkkij tiättun sämikielâ lävdikode ciälkkámušâid, moh kyeskih vádulij palvâlusâi já spesiaalpyecceitipšo palvâlemráhtus tärkkilistee vuáváámáid sehe seŋgâuásádâhtooimâ já elilâmulmui aassâmpalvâlusâi nubástusâi kielâláid vaikuttâssáid. Kuávluhaldâttâs kieđâvuš ihán 2025 vuávájum toimâiävtuttâsâid sämikielâlij palvâlusâi turviimân já kielâlij vuoigâdvuođâi olášutmân olesvuottân čoovčâ budjetvalmâštâllâm ooleest.

  Meridui macâttiđ aassâmohtâduv Nutukas kiddimiävtuttâs valmâštâllâmnáál lasečielgiittâsâi várás já váttoo, ete ovdil miärádâstoohâm tieđetteh já kuleh äššigâsâid vuáváámijn.

  ****

  Kuʹǩesäiggsaž strooiʹtelhååid loopptet Jeänõõǥǥ Luppokotist

  Vuʹvddhalltõs tuʹmmji looppted kuʹǩesäiggsaž strooiʹtelhååid Jeänõõǥǥ Luppokotist tõn määʹttest, ko ođđ jälstemkääzzkõsjuâkkaz vuäǯǯat âânmõʹšše. Juâkkaz lij mieʹrr valmštõõvvâd vueʹssmannust 2025. Luppokotist lie tän pooddâst 18 kuʹǩesäiggsaž di õhtt vuäʹnkõsäiggsaž âkksas oummui strooiʹtelhååid päiʹǩǩ.

  Ko ođđ juâkkaz vääʹldet âânmõʹšše, strooiʹtelhååid riâššmõš poott da âkksas oummui jälstemkääzzkõõzzid riâžžât suutki pirrsaž kääzzkâʹsttemjälstummšan di õhttsallaš jälstummšan äʹššneeʹǩǩ kääzzkõstaarb mieʹldd. Muuttâs ij vaaikât tuâjjlažkåʹddtaʹrbbe, leâša tuâjjkoov da tuâjjlažkåʹddraajâs sätt mottjed. Jeänõʹǩǩe leät plaanääm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi õhttuumtååim še.

  Jeeʹres tuʹmmstõõǥǥ

  Vuʹvddhalltõs tuʹmmjin eʹtǩǩeed Sääʹmtegga sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staanummuž da ooudâsviikkmõõžž vääras juʹrddum riikkveäʹǩǩvuõđ meäʹrest da tåimmamtäävtõõzzi ekka 2026. Eʹtǩǩõs lij älggeʹtǩǩõs, da tõn mieʹrr lij puʹhtted Sääʹmteeʹǧǧ tiõttu pueʹrrvââjjamvuuʹd taarbid riikkveäʹǩǩvuõđ beäʹlnn. Tääʹrǩben saǥstõõlât eeʹjj 2026 riikkveäʹǩǩvuõđ âânnmõõžžâst, meäʹrest da Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd jiiʹjjes teäggtemvuäʹzzin čâhčča 2025.

  Vuʹvddhalltõs piiji ǩeeʹrj õõl teâttan sää′mǩiõl luʹvddkååʹdd ciâlkâlmid, kook kueʹsǩǩe lääʹmes oummui kääzzkõõzzi da spesiaalpuõccihååid kääzzkõsrajjâz tääʹrǩteei plaanid di puõccisââʹjjtååim da âkksas oummui jälstemkääzzkõõzzi muttsi ǩiõlʼlaž vaikktõõzzid. Vuʹvddhalltõs ǩiõttʼtââll obbvuõttân čõõuč täällarvvlõsvalmštõõllmõõžž õhttvuõđâst ekka 2025 plaanuum tåimmeʹtǩǩõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi staanummuž vääras da ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâudjummuž vääras.

  Tuʹmmješ maaccted jälstemjuâǥǥas Nutukas ǩiddeemeʹtǩǩõõzz valmštõõllmõʹšše lââʹssčiõlǥtõõzzi vääras da õõlǥtet, što ouddâl tuʹmmstõktuâj plaanin teâđtet da kuulât äʹššniiʹǩǩid.

  ****

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  29.5.2024
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

 4. Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan...

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta

  8.5.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta

  8.5.2024

  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan valtiovarainministeriöön. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät. Osallisuusohjelman ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kommentoinnille lisää aikaa.

  Aluehallitus hyväksyi lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat toimitettavaksi valtiovarainministeriölle

  Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen lainanhoitokykyä varmistavat laskelmat toimitettavaksi valtiovarainministeriölle. Lainanhoitokykyä osoittavat vaihtoehtoiset laskelmat nivoutuvat yhteen tarkennetun talouden sopeuttamisohjelman kanssa. Sopeuttamisohjelmalla haetaan ratkaisuja samalla sekä talouden alijäämään että henkilöstöpulaan.

  Lainanhoitokyvyn osoittamiseksi tehdyissä laskelmissa on otettu huomioon valtion kehysriihen ja julkisen talouden suunnitelman vaikutukset menojen vähennyksinä ja tulojen lisäyksinä varovaisuuden periaatteella laskettuina. Valtionrahoitus on laskettu valtiovarainministeriön 29.4.2024 julkaiseman painelaskelman mukaisena.

  Lapin hyvinvointialueen lainanhoitokyky on riittävä laskelmien kaikissa vaihtoehdoissa. Sopeuttamistoimien eurovaikutusten määrä eri vuosina riippuu siitä, missä määrin hyvinvointialue voi toteuttaa toimenpiteet vaarantamatta hyvinvointialueen kykyä järjestää palveluja lainmukaisesti.

  Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät

  Aluehallitus päätti käynnistää kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutuksen. Sopimuskausi on vuodet 2025–2027. Sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta 2028–2029. Hankinnan kokonaisarvio on 9,5 miljoonaa euroa.

  Lapin hyvinvointialueella järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana ja ostopalveluina sekä kuntien ja yhdistysten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten kautta. Sosiaalista kuntoutusta ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluna. Hyvinvointialueen sisällä on alueittain suuria eroja palvelun järjestämisen tavoissa ja saatavuudessa. Se aiheuttaa haasteen palvelujen tasaiselle laadulle.

  Kuntouttava työtoiminta edistää asiakkaiden työllistymistä ja opintoihin ohjautumista. Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa asiakkaan sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen toimijuuttaan ja osallisuuttaan osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvan henkilön toimintakykyä.

  Hyvinvointialue antaa lisäaikaa asukkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille kommentoida osallisuusohjelmaa sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa

  Aluehallitus päätti jatkaa lausuntoaikaa osallisuusohjelman sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman osalta. Kommentit ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 31.7.2024. Kommentteja voi jättää ohjelmasta ja suunnitelmista otakantaa.fi-sivuston kautta.

  Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa pidetään tärkeänä mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemista, nuorten seksuaaliterveyttä, hyvinvointia edistäviä elämäntapoja, arjen turvallisuutta sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteita.  

  Osallisuusohjelma edistää asukkaiden ja asiakkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelma ohjaa sekä johtaa osallisuutta edistävää työtä ja toimintaa. 

  Lapin hyvinvointialue organisoi uudelleen kehittämis- ja strategiapalvelujen toimialaa

  Aluehallitus päätti kehittämis- ja strategiapalvelut -toimialan uudelleen organisoinnista osana sopeuttamisohjelmaa.  Nykyiset tietohallintopäällikön, järjestelmäpäällikön, ICT-kehityspäällikön sekä laadunhallintapäällikön virat sekä seitsemän tietohallinnon palvelupäällikön toimea lakkautetaan tämän vuoden aikana. Toimialalle perustetaan yksi uusi tietoturvapäällikön, neljä järjestelmäpäällikön ja kaksi kehittämispäällikön toimea. Uusia tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti muutosneuvottelujen kohteena olleille henkilöille. Organisaation rakenteen tarkastelua jatketaan vielä tämän päätöksen jälkeenkin.

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin hyvinvointialueen henkilöstökertomuksen 2023. Lisäksi esitetään, että aluevaltuusto tekee vastaavan päätöksen erikseen. Henkilöstökertomus on Lapin hyvinvointialueen ensimmäinen.

  Päätettiin käynnistää tekstiilihuoltopalvelujen hankinta perustamalla dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan sähköistä hankintamenettelyä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Menettelyn etuna on sen joustavuus ja se, ettei kaikkea tarvitse kilpailuttaa kerralla. Pienempiäkin hankintoja voidaan kilpailuttaa järjestelmässä ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin hyvinvointialueen tarpeet ja alueelliset erityispiirteet huomioiden. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 54 miljoonaa euroa kymmenelle vuodelle.

  Hyväksyttiin autoleasing-palvelujen hankintaa täydentävät asiakirjat. Autoleasing-palvelujen sopimuskausi alkaa aiemmasta päätöksestä poiketen vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. 

  Aluehallitus nimesi Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan hallintoneuvostoon jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: Piia Kilpeläinen-Tuoma (Pertti Hemminki), Outi Rämö (Eemeli Kajula), Ilkka-Petri Välitalo (Pekka Heikkinen), Timo Peisa (Outi Keinänen).

  Nimettiin ehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin:

  • Rovaniemen Keskuspesula Oy: Mikko Häikiö, Tarja Kainulainen-Liiti, Anne Räisänen ja Mari Palolahti sekä varajäsenet Maarit Palomaa ja Pertti Hemminki 
  • LapIT Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Timo Peisa 
  • Lappica Oy: Raija Kerätär
  • Meri-Lapin kuntapalvelut Oy: Maritta Rissanen, varajäsen Outi Keinänen
  • Pohjois-Lapin Ruoka Oy: Antti Kaarlela, varajäsen Vuokko Tieva-Niittyvuopio
  • Pellon Serviisi Oy: Anni Ahlakorpi, varajäsen Johanna Korteniemi
  • Oulunkaaren Työterveys Oy: Outi Keinänen, varajäsen Raija Kerätär
  • Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy: Outi Rämö, varajäsen Heli Trög
  • Tervia Logistiikka Oy: jäsen Raija Kerätär, varajäsen Piia Kilpeläinen-Tuoma, jäsen Harri Tiuraniemi, varajäsen Jari Huotari. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) sopimusta on tarpeen päivittää huomioiden toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset, jotka vaikuttavat YTA- sopimuksen sisältöön. Sopimuksen päivitystä tavoitellaan tuotavaksi hyvinvointialueiden käsittelyyn loppuvuodesta 2024. Yhteistyöalueeseen kuuluu Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. YTA-alue yhteensovittaa, kehittää ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi yhteistyöalueella.
   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta
  8.5.2024
  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan...

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan valtiovarainministeriöön. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät. Osallisuusohjelman ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kommentoinnille lisää aikaa.

 5. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta

  24.4.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  24.4.2024

  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta.

  Hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset

  Aluehallitus päätti asettaa Torniossa sijaitsevan noin 6 hehtaarin suuruisen kiinteistön rakennuksineen myyntiin Huutokauppa.com-sivustolle. Kiinteistössä on sijainnut Keroputaan psykiatrinen sairaala, jonka toiminnot siirrettiin uuteen psykiatriataloon Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteyteen syksyllä 2022. Keroputaan kiinteistössä on sairaalarakennus, hallintorakennus, lämpölaitos ja erillinen rivitalo.

  Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta

  Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointialueen osallisuusohjelman luonnoksen sekä hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja -suunnitelman. Jatkovalmistelua varten hyvinvointialue pyytää asukkailta, yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä lausuntoja suunnitelmista. Suunnitelmia voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa. Lopulliset suunnitelmat hyväksyy aluevaltuusto.

  Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteitä ovat mielenterveyden ja päihteettömyyden tukeminen, nuorten seksuaaliterveys, hyvinvointia edistävät elämäntavat, arjen turvallisuus sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet.

  Osallisuusohjelma edistää asukkaiden ja asiakkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelma ohjaa sekä johtaa osallisuutta edistävää työtä ja toimintaa.

  Muita päätöksiä

  Hyväksyttiin selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta. Selvitys täytyy toimittaa vuosittain sisäministeriölle ja aluehallintovirastolle.

  Hyväksyttiin selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta. Hyvinvointialueen täytyy toimittaa selvitys vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

  Hyväksyttiin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma vuosille 2024–2025. Omavalvontaohjelma sekä sen toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja toimenpiteet julkaistaan neljän kuukauden välein Lapha.fi-sivustolla.

  Päätettiin käynnistää taloushallinnon ja -suunnittelun järjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden hankintamenettely. Hankinnan arvo on noin 2,5–4 miljoonaa euroa neljältä vuodelta.

  Aluehallitus esittää, että Lapissa toimisi vain yksi työllistymisen monialaisen tuen johtoryhmä. Johtoryhmä kehittää asukkaiden työllistymistä edistäviä palveluja. Työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos tekevät päätöksiä yhdessä. Lappiin on tulossa neljä työllisyysaluetta.

  Hyväksyttiin sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen ICT-palveluja tarjoavan 2M-IT Oy:n päivitetty osakassopimus. Sopimusta on päivitetty, koska hyvinvointialueiden perustamisen myötä yhtiön omistajapohja on muuttunut ja yhtiön toimiala laajentunut.

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi toimenpidealoitteen pohjalta tehdyn selvityksen. Aloitteen mukaan hyvinvointialueen pitäisi kysyä sosiaali- ja terveysministeriöltä, voiko Länsi-Pohjan keskussairaala saada poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiselle ensi vuoden jälkeen. Aluehallitus totesi, että toimenpidealoite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska valtion kehysriihen linjausten perusteella synnytysten hoito lakkaa Kemissä viimeistään sille myönnetyn poikkeusluvan päättyessä vuoden 2025 lopussa.

  Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen kokousaikataulun syksylle 2024. Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy kokousaikataulun. Kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja kokouksiin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisellä yhteydellä.

  ke 14.8.2024 aluehallitus
  ke 28.8.2024 aluehallitus
  ke 11.9.2024 aluehallitus
  ma 16.9.2024 aluevaltuusto 
  ke 25.9. 2024 aluehallitus
  ke 2.10.2024 aluehallitus
  ke 9.10.2024 aluehallitus
  ke 16.10.2024 aluehallitus
  to 17.10.2024 aluehallituksen talousarvioseminaari
  ma 28.10.2024 aluevaltuusto + aluehallitus
  ke 13.11.2024 aluehallitus
  ke 27.11.2024 aluehallitus
  ke 4.12.2024 aluehallitus
  ke 11.12.2024 aluehallitus (tarvittaessa)
  ma 16.12.2024 aluevaltuusto 
  ke 18.12.2024 aluehallitus

  Tapani Melaluoto
  aluehallituksen puheenjohtaja
  tapani.melaluoto@lapha.fi
  040 841 0311

  Jari Jokela
  hyvinvointialuejohtaja
  jari.jokela@lapha.fi
  040 5323 998

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta
  24.4.2024
  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue...
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi