Aluehallituksen päätöksiä 20.9.2023 pidetystä kokouksesta
Lapin aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia talousarvioon sekä päätti käynnistää neuvottelut Lapin...

Aluehallituksen päätöksiä 20.9.2023 pidetystä kokouksesta

21.9.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöksiä 20.9.2023 pidetystä kokouksesta

21.9.2023

Lapin aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia talousarvioon sekä päätti käynnistää neuvottelut Lapin hyvinvointialueen lainanottovaltuuksien muuttamiseksi.

Muutoksia tämän vuoden talousarvioon


Lapin aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia talousarvioon ja esittää muutoksia hyväksyttäväksi aluevaltuustolle.
Samalla aluehallitus esittää, että aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta ja hyvinvointialueen kaikilta toimialoilta, vastuualueilta ja vastuuyksiköiltä tiukkaa taloudenpitoa ja kokonaistaloudellisesti järkeviä toimenpiteitä talouden kurissa pitämiseksi.
 
Valtiovarainministeriön 31.8.2023 julkaiseman tarkistetun vuoden 2023 rahoituslaskelman mukaan Lapin hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus pienenee 3,3 miljoonalla. Merkittävimpiä talousarvioon tehtäviä muutoksia ovat valtion kertakorvauksen pienenemisen lisäksi henkilöstökulujen kasvu 10,5 miljoonalla eurolla koko hyvinvointialueen tasolla sekä työvoiman vuokrauksesta kertyvien kulujen nousu 7 miljoonalla eurolla.
 
Hyvinvointialueen talousarvio 2023 on hyväksytty 43,2 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Tilinpäätösennuste on heikentynyt entisestään, ja nyt aluevaltuustolle esitettävä neljäs muutettu talousarvio osoittaa jo 61,4 miljoonaa euroa alijäämää. Odotettavissa on, että tilinpäätösennustetta joudutaan vielä syksyn 2023 aikana tarkistamaan, kun toiminnan ja talouden kehityksestä saadaan lisää tietoa.


Hyvinvointialue päätti hakea lainanottovaltuuksia

 

Lapin aluehallitus päätti käynnistää neuvottelut Lapin hyvinvointialueen lainanottovaltuuksien muuttamiseksi, jotta välttämättömät investoinnit palvelujen tuottamiseksi voidaan turvata.

Valtioneuvosto päättää vuosittain hyvinvointialueen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoidun lainamäärän erotus. Valtioneuvoston aiemmat päätökset valtuuden määrästä otetaan huomioon lainanottovaltuuden määrässä. 

Valtioneuvosto voi muuttaa lainanottovaltuutta, jos esitetyt investoinnit ovat välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta.
 
Valtioneuvoston 1.6.2023 tekemän päätöksen perusteella Lapin hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Hyvinvointialueella on kuitenkin vuodelle 2024 investointitarpeita, joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella. 

 

Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden vetoomus ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaamisesta 

 

Etelä-Savon hyvinvointialue ja Lapin hyvinvointialue sekä Savonlinnan kaupunki ja Kemin kaupunki esittävät vetoomuksen sen puolesta, että Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi varataan riittävä määräraha valtion vuoden 2024 talousarvioon ja tulevien vuosien kehyksiin.

Eduskunta on esittänyt Suomen hallitukselle lausuman, jossa eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on kuitenkin kirjaus, jonka mukaan hyvinvointialueet rahoittavat sairaaloiden ja päivystysten toiminnan yleiskatteellisesta rahoituksesta ilman erilliskorvauksia.  

Hyvinvointialueiden rahoituksessa ei nykyisellään oteta huomioon kahden aiemman sairaanhoitopiirin laajuisia alueita olosuhdetekijänä. Hyvinvointialueille siirtyneet sairaanhoitopiirit ja niiden ylläpitämä sairaalaverkko on kuitenkin rakennettu aiemman lainsäädännön ohjauksessa väestön tarpeita vastaavaksi, ja nykyinen toiminta siirtyi sellaisenaan hyvinvointialueille. Tämä rasittaa niin sanottuja kahden sairaanhoitopiirin hyvinvointialueita merkittävästi enemmän kuin muita hyvinvointialueita.

Sairaalaverkon yhteiskunnalliset vaikutukset on välttämätöntä ottaa huomioon laajemmin kuin vain hyvinvointialueiden talouden tai ahtaasti katsottuna valtion talouden kannalta. Ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden sijainnilla ja määrällä on vaikutuksia erikoissairaanhoidon toiminnan ja hyvinvointialueiden talouden lisäksi laajemmin yhteiskunnan toimintaan ja talouteen, oppilaitosten toimintaan ja osaavan henkilöstön saatavuuteen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen sekä valmiuteen ja varautumiseen. 


Lapsiperheiden kotipalveluille toimintaohje

 

Aluehallitus hyväksyi sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelujen toimintaohjeen. Toimintaohjeen valmisteluun on voinut osallistua Ota kantaa -kansalaisfoorumissa.

Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, jotka voivat liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä asiointiin. 

Toimintaohjeella pyritään kotipalvelujen käytäntöjen yhtenäistämiseen Lapin hyvinvointialueella. 

 

Lapin hyvinvointialueelle sisäinen ohje saamelaiskäräjälain mukaisista neuvotteluista 


Aluehallitus on päättänyt hyväksyä Lapin hyvinvointialueen sisäisen ohjeen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisten neuvottelujen käymisestä. 
  
Saamelaiskäräjälain mukainen neuvotteluvelvoite koskee Lapin hyvinvointialuetta erityisesti saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä koskevissa asioissa. 
 
Lapin hyvinvointialueen sisäinen ohje seuraa oikeusministeriön kokoamia hyviä käytäntöjä saamelaiskäräjälain mukaisissa neuvotteluissa. Sisäisessä ohjeessa linjataan neuvottelutarpeen tunnistamisesta, neuvottelujen valmisteluista ja neuvotteluihin osallistuvista Lapin hyvinvointialueella.  


 
Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva sámediggelága ráđđádallamiid čađaheamis

 
 Guovlluráđđehus lea mearridan dohkkehit Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas rávvaga sámediggelága 9 § ráđđádallamiid čađaheamis.  
  
Sámediggelága ráđđádallangeatnegasvuohta guoská Lappi buresveadjinguovllu earenomážit dain áššiin, mat gusket sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid ovddideami.  
 
Lappi buresveadjinguovllu siskkáldas ráva čuovvu vuoigatvuođaministeriijas čohkkejuvvon buriid geavadagaid sámediggelága ráđđádallamiin. Siskkáldas rávvagis linnjejuvvo ráđđádallandárbbu dovdámis, ráđđádallamiid válmmaštallamiin ja ráđđádallamiid oasseváldiin Lappi buresveadjinguovllus.

 

Lappi pueʹrrvââjjamvoudda siiskâž vuäʹppõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllmõõžž âânnmõõžžâst 
 

Vuʹvddhalltõs lij tuʹmmjam priimmâd Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd siiskâž vuäʹppõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžž âânnmõõžžâst.  
  
Sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllâmõõlǥtõs kuâskk Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž kuõskki aaʹššin.  
 
Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd siiskâž vuäʹppõs praaʹvai vuõiggâdvuõttministeria noorrâm šiõǥǥ vueʹjjid sääʹmteʹǧǧlääʹjj meâldlaž saǥstõõllmõõžžin.  Siiskâž vuäʹppõõzzâst linjjeet saǥstõõllâmtaarb tobddummšest, saǥstõõllmõõžž valmštõõllmõõžžâst da saǥstõõllmõʹšše vuässõõtti vueʹsspeäʹlin Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest.   

 

Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista Saamelaiskäräjille 


Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt hyväksyä tarkennetun esityksen saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttökohteista vuodelle 2024. Aluehallitus toimittaa hyvinvointialueen esityksen Saamelaiskäräjille, joka jakaa valtionavustuksen. 
Lapin hyvinvointialueen esitykset perustuvat hyvinvointialueen saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen kiireisimpiin kehitystarpeisiin. Lapin hyvinvointialue esittää Saamelaiskäräjille, että valtionavustuksella aloitetaan kaksi uutta toimintoa.  
Uudet toiminnot olisivat ikäihmisille suunnattu kotihoidon palveluohjaaja ja lapsiperheiden perheohjaaja. He palvelisivat saamen kielellä koko saamelaisten kotiseutualuetta.   


 
Evttohus sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga geavahančuozáhagain Sámediggái  


Lappi buresveadjinguovllu guovlluráđđehus lea mearridan dohkkehit dárkkálmahttojuvvon evttohusa sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteami várás čujuhuvvon stáhtadoarjaga geavahančuozáhagain jahkái 2024. Guovlluráđđehus doaimmaha buresveadjinguovllu evttohusa Sámediggái, mii juohká stáhtadoarjaga.  
Lappi buresveadjinguovllu evttohusat vuođđuduvvet buresveadjinguovllu sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid hohpoleamos ovddidandárbbuide. Lappi buresveadjinguovlu evttoha Sámediggái, ahte stáhtadoarjagiin álggahuvvojit guokte ođđa doaimma.  
Ođđa doaimmat livčče ahkeolbmuide oaivvilduvvon ruovttudivššu bálvalanbagadalli ja mánnábearrašiid bearašbagadalli. Soai bálvalivččiiga sámegillii olles sámiid ruovttuguovllu. 


 
Eʹtǩǩõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staaneem diõtt jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnemtäävtõõzzin Sääʹmtegga 

 

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddhalltõs lij tuʹmmjam priimmâd tääʹrǩtum eʹtǩǩõõzz sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staaneem diõtt jurddum riikkveäʹǩǩvuõđ ââʹnnemtäävtõõzzin ekka 2024.  Vuʹvddhalltõs tååimat pueʹrrvââjjamvuuʹd eʹtǩǩõõzz Sääʹmtegga, kååʹtt juâkk riikkveäʹǩǩvuõđ.  
Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd eʹtǩǩõõzz vuâđđâʹvve pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi ǩirrsallmõs ooudâsviikkâmtaarbid.  Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd eʹtǩǩad Sääʹmtegga, što riikkveäʹǩǩvuõđin altteet kueʹhtt ođđ tååim.   
Ođđ tååim leʹčče âkksas oummuid jurddum dommhååid kääzzkõsvuäʹpsteei da päärnažpiârrji piârvuäʹpsteei.  Sij kääzzkââstče säämas obb saaʹmi dommvuuʹd.    

 

Muita päätöksiä

 

Päätettiin hyväksyä, että hyvinvointialueella valmistellaan yhdenmukaiset periaatteet asiakas- ja asukasosallisuus toimintaan osallistumisesta maksettavista korvauksista sekä korvausten myöntämisperusteet. Asukas- ja asiakasosallisuustoimintaa ovat Lapin hyvinvointialueella mm. asiakasraati, asukaspaneeli sekä kokemusasiantuntija- ja kehittäjäasiakastoiminnat. Asukas- ja asiakasosallistumisen tapoja ovat päätösten valmistelutyö, ryhmänohjaus, asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta, kokoukseen osallistuminen, työryhmätyöskentely, alustukset ja luennot, havainnointi sekä haastatteluihin ja erilaisiin auditointeihin osallistuminen. Osallistuminen voi olla säännöllistä, epäsäännöllistä tai kertaluontoista. Korvauksien ja palkkioiden valmistelussa on tarkoituksenmukaista tarkistaa ja päivittää palkkioiden sekä muiden korvausten myöntämisohjeita ja mahdollisia palkkiosummia. Tällä hetkellä osallistumisesta maksettavat palkkiot vaihtelevat 20–60 euroa per tunti riippuen osallistumisen luonteesta. 

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää valita tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tiina Huilajan tilalle. Huilaja on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenenä aloittaessaan hyvinvointialueen palveluksessa heinäkuussa 2023.

Päätettiin muuttaa logistiikka-asiantuntijan virka palvelupäällikön toimeksi. 

Päivitettiin toimivalta- ja talousohjeita.
 

Aluehallituksen päätöksiä 20.9.2023 pidetystä kokouksesta
21.9.2023
Lapin aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia talousarvioon sekä päätti käynnistää neuvottelut Lapin...

Aluehallituksen päätöksiä 20.9.2023 pidetystä kokouksesta


Lapin aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia talousarvioon sekä päätti käynnistää neuvottelut Lapin hyvinvointialueen lainanottovaltuuksien muuttamiseksi.