Aluehallituksen päätöksiä 28.6.2023 pidetystä kokouksesta
Hallinto-oikeus: Saamen kielen lautakunnan kokoonpano on valittava uudelleen. Kotihoidon lääkeautomaatit...

Aluehallituksen päätöksiä 28.6.2023 pidetystä kokouksesta

28.6.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöksiä 28.6.2023 pidetystä kokouksesta

28.6.2023

Hallinto-oikeus: Saamen kielen lautakunnan kokoonpano on valittava uudelleen. Kotihoidon lääkeautomaatit laajenevat koko Lappiin.

Hyvinvointialue odottaa hallinto-oikeuden päätöstä ennen kuin maksaa loput Lapin sairaanhoitopiirin palautukset jäsenkunnille

Rovaniemen kaupunki on vaatinut hallinto-oikeudelta, että hyvinvointialue palauttaa Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkunniltaan perimät siirtoviivemaksut. Koska asian käsittely on kesken hallinto-oikeudessa, hyvinvointialue maksaa sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen perustuvat ylijäämän palautukset ja jäsenkuntalaskutuksen oikaisut tässä vaiheessa vain osittain.

Hallintoriita-asia koskee noin 7,1 miljoonan osuutta, ja hyvinvointialue maksaa osuuden, kun hallinto-oikeus on ratkaissut asian tai maksuunpanon edellytykset täyttyvät.

 

Hallinto-oikeus: Saamen kielen lautakunnan kokoonpano on valittava uudelleen  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt, että Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan on valittava jäseniksi saamen kielen taitoisia henkilöitä. Kaksi lautakunnan jäsentä on ilmoittanut, etteivät he osaa saamea, joten jäsenet täytyy valita uudelleen. Lisäksi tällä hetkellä varajäsenistä kahdeksan on naisia ja viisi miehiä, mikä ei täytä tasa-arvolain mukaisia vaatimuksia. Valinnat pyritään tekemään aluevaltuuston syyskuun kokouksessa.

 

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun palvelusetelisääntökirjan

Aluehallitus hyväksyi mielenterveyskuntoutujien palvelusetelien sääntökirjan ja palvelusetelien arvot. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut luokitellaan kolmeen ryhmään asiakkaan tuen tarpeen ja asumismuodon perusteella: tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Palvelut voidaan toteuttaa hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai myöntämällä asiakkaalle palveluseteli.

Tuetussa asumisessa käytetään kotihoidon ja tukipalveluiden palvelusetelijärjestelmää. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaan tarvitsemat hoito- ja hoivapalvelut myönnetään kotihoidon palvelusetelillä ja yhteisöllinen toimintakykyä tukeva toiminta erillisellä palvelusetelillä, jonka arvo on 63,90 euroa kuukaudessa.  

Ympärivuorokautisen mielenterveyskuntoutujan palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen, jolloin asiakas maksaa palvelusetelillä tuotetusta palvelusta omavastuuosuuden. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakatto on 120 eurolta vuorokaudelta. Vaativan ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakatto on 160 euroa vuorokaudelta.  

 

Kotihoidon lääkeautomaatit laajenevat koko Lappiin – kilpailutus automaateista käynnistyy  

Aluehallitus päätti käynnistää kilpailutuksen lääkeautomaattien hankinnasta vuosille 2024–2027. Hankinnan arvoksi arvioidaan 4,5 miljoonaa euroa. Lääkeautomaatit ohjaavat asiakasta ottamaan säännölliset lääkkeet oikeaan aikaan. Automaatteja on jo käytössä kahdeksalla paikkakunnalla, ja ne ovat vähentäneet kotihoidon henkilöstön työtä ja parantaneet lääketurvallisuutta. Nyt hyvinvointialue laajentaa lääkeautomaattien käyttöä koko Lappiin.  

 

Hyvinvointialue tuottaa palkanlaskennan tulevaisuudessa itse  

Lapin aluehallitus päätti, että hyvinvointialue alkaa tuottaa palkanlaskentapalvelut omana toimintana vuoden 2025 alusta lähtien. Henkilöstöä palkataan ja koulutetaan jo vuoden 2024 aikana. Tänä vuonna palkanlaskenta on ostettu Sarastia Oy:ltä. Muutoksella pyritään laskemaan kustannuksia ja varmistamaan palvelun laatu.

 

Aluehallitus myönsi toiminnan tukea valtuustoryhmille vuodelle 2023  

Aluehallitus myönsi valtuustoryhmille toimintatukea ryhmien tekemien hakemusten mukaisesti. Tuen yläraja on valtuuston aiemman päätöksen mukaan enintään 5000 euroa per valtuutettu. Tuki on tarkoitettu muun muassa valtuustoryhmien sisäisen toiminnan kehittämiseen ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen.  

Ryhmien hakemat tukimäärät olivat: Keskusta 84 412,83 euroa, Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 45 000 euroa, SDP 44 995 euroa, Vasemmistoliitto 28 060 euroa, Sitoutumattomien valtuustoryhmä 20 000 euroa sekä Vihreät 10 000 euroa. Perussuomalaiset ei hakenut tukea.  

 

Muita päätöksiä  

Hyväksyttiin NordLab hyvinvointiyhtymän peruspääoman muutokset. Lapin hyvinvointialueen osuus peruspääomasta alenee 34 00 eurolla 960 000 euroon ja on jatkossa 24 prosenttia peruspääomasta.

Merkittiin tiedoksi pelastus- ja valmiuslautakunnan antama lausunto pelastustoimen osainvestointisuunnitelmasta 2025–2028.

Merkittiin tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.-31.5.2023. Talousraportti ei kerro vielä täysin todenmukaista tilannetta hyvinvointialueen taloudesta, koska muun muassa asiakas- ja potilaslaskutuksissa on ollut viivettä. Laskutukset pyritään samaan ajan tasalle kesäkuun kirjanpitoon.  

Hyväksyttiin Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö. Vammaisneuvosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin, jossa on edustajat jokaisen Lapin kunnan vammaisneuvostoista sekä saamelaiskäräjien edustaja.  

Perustettiin useita virkoja ja toimia eri toimialoille:
-kahden vuoden määräaikainen projektipäällikön toimi teknisiin palveluihin tilojen inventointia varten  
-kaksi puheterapeutin toimea  
-kolme kuntoutusohjaajan toimea  
-kolme fysioterapeutin toimea
-kaksi toimintaterapeutin toimea
-kaksi jalkaterapeutin toimea  
-asiantuntijahoitajan toimen Lapin keskussairaalan kipupoliklinikalle  
-viisi hoitotason ensihoitajan toimea  
-apulaisosastonhoitajan toimen ensihoitoon
-17 psykologin virkaa täyttämään elokuussa voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuollon psykologimitoituksen  
-palveluvastaavan viran Karigasniemelle ikääntyneiden palveluihin
-8 lähihoitajan toimea Karigasniemelle ikääntyneiden palveluihin.

Muutettiin perheohjaajan toimi sosiaaliohjaajan viraksi, kehittämis- ja strategiapalvelujen kehittämispäällikön virka erityisasiantuntijan toimeksi sekä kaksi sosiaalipalvelujen suunnittelijan toimea kahdeksi suunnittelijan viraksi.  

Päätettiin aiemmasta päätöksestä poiketen tuottaa Karigasniemen uuden palveluyksikön toiminta omana toimintana. Aiemmin toiminta oli päätetty kilpailuttaa. Palveluyksikössä toimii jatkossa saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kokonaisuus, jossa tuotetaan ympärivuorokautista palveluasumista sekä kotihoitoa.

Guovlluráđđehus spiehkastii ovddit mearrádusas ja mearridii, ahte buvttadit Garegasnjárgga ođđa bálvalanovttadaga doaimma iežas doaibman. Ovdalis lei mearriduvvon gilvalahttit doaimma. Bálvalanovttadagas doaibmá boahttevuođas sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid ollisvuohta, gos buvttaduvvo birrajándor bálvalanássan sihke ruovttudikšu.

Päätettiin käynnistää turvapalvelujen kilpailutus. Kilpailutukseen sisältyvät hälytysten vastaanottopalvelu sekä turvapuhelinlaitteet ja -lisälaitteet.

Hyväksyttiin hyvinvointialueelle siirtyneiden kiinteistöjen yksilöinnit, joiden mukaisesti kiinteistöille haetaan lainhuudot. Lisäksi hyväksyttiin hyvinvointialueelle siirtyneiden maanvuokrasopimusten yksilöinnit maanvuokraoikeuksien kirjaamista varten. 

Hyväksyttiin vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka koskevat suojavaatteiden tarpeen ja riittävyyden selvittämistä, hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan Lapin hyvinvointialuestrategian terävöittämistä, ikääntyneiden neuvontaan ja terveyden edistämiseen keskittyvän viran perustamista, viivästyneitä maksuja palveluntuottajille ja avosairaanhoidon lääkäripalveluiden maksuista luopumista vähitellen.  

Todettiin, että aluehallituksen virkaan ottamien henkilöiden kuten toimialajohtajien, johtajaylilääkärin ja hoitotyönjohtajan koeaika päättyy 30.6.2023, jonka jälkeen virkasuhteet jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina.

 

Lisätietoja

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Aluehallituksen päätöksiä 28.6.2023 pidetystä kokouksesta
28.6.2023
Hallinto-oikeus: Saamen kielen lautakunnan kokoonpano on valittava uudelleen. Kotihoidon lääkeautomaatit...

Aluehallituksen päätöksiä 28.6.2023 pidetystä kokouksesta


Hallinto-oikeus: Saamen kielen lautakunnan kokoonpano on valittava uudelleen. Kotihoidon lääkeautomaatit laajenevat koko Lappiin.