Aluehallituksen päätöstiedote 29.3.2023 pidetystä kokouksesta
Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto harkitsee perustettavaan yhteiseen matkapalvelukeskukseen...

Aluehallituksen päätöstiedote 29.3.2023 pidetystä kokouksesta

29.3.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 29.3.2023 pidetystä kokouksesta

29.3.2023

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto harkitsee perustettavaan yhteiseen matkapalvelukeskukseen liittymistä.

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto harkitsee perustettavaan yhteiseen matkapalvelukeskukseen liittymistä

Lapin aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialue harkitsee Tervia Logistiikka -osakeyhtiöön liittymistä.

Tervia Logistiikka oy:n perustaisivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta eli Tervia sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Lapin hyvinvointialue käyttäisi yhtiön perustamiseen 260 000 euroa.

Tällä hetkellä Lapin hyvinvointialueen kuljetusten välityspalveluista vastaa Rovaniemen kaupungilta hyvinvointialueelle siirtynyt matkapalvelukeskus. Matkapalvelukeskuksen toiminta laajenee vaiheittain käyttöön koko hyvinvointialueelle.

Neljän hyvinvointialueen yhtiöön liittyminen olisi monivaiheinen prosessi, joka toteutettaisiin vaiheittain eri hyvinvointialueilla. Tämänhetkisen arvion mukaan käytännön muutos voisi tapahtua Lapin hyvinvointialueella vuodenvaihteessa 2024–2025. Mahdollisen muutoksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät taksikyydit välittäisi neljän hyvinvointialueen yhteinen välityspalvelu.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Henkilöllä tulee myös olla virallinen kuljetuspalvelupäätös.

Kela-korvattavien matkojen järjestämisvastuu siirtyy mahdollisesti hyvinvointialueille vuosien 2025–2027 aikana, mikä lisäisi järjestettävien taksikyytien määrää.

 

Viime vuoden valtionavustusta jäi tänä vuonna käytettäväksi

Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätöksen. Viime vuoden valtionavustukset riittivät hyvinvointialueen valmisteluun siten, että toiminnan käynnistäminen 1.1.2023 oli mahdollista.

Hyvinvointialue sai valtionavustuksia toiminnan valmisteluun ja kehittämishankkeisiin yhteensä noin 19,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat yhteensä noin 11,4 miljoonaa. Loput noin 7,8 miljoonaa voidaan käyttää toiminnan käynnistämistyöhön tänä vuonna.

 

Lisää yhteistyötä kuntoutukseen ja työtoimintaan - sopimusluonnokseen pyydetään lausuntoja kunnilta

Aluehallitus hyväksyi luonnoksen kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä vammaisten työtoimintaa ja työllisyyden tukemista koskevasta yhteistyöstä.

Palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Palvelut kytkeytyvät kuitenkin tiiviisti kuntien järjestettäväksi jääneisiin palveluihin. Yhteistyösopimuksen tarkoitus on varmistaa, ettei muutos vaaranna toimivia vakiintuneita toimintatapoja. Tarkoitus on, että palvelukokonaisuudet säilyvät yhtenäisinä asiakkaan näkökulmasta.

Lapin hyvinvointialue pyytää kunnilta lausuntoja sopimusluonnokseen 30.4.2023 mennessä. Sen jälkeen asia käsitellään uudelleen aluehallituksessa.

 

 

Muita päätöksiä

 

Aluehallitus hyväksyi Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän viimevuotiset tilinpäätökset sekä merkitsi tiedoksi Rovaniemen Keskuspesulan viime vuoden tilinpäätöksen.

Aluehallitus esittää, että valtuusto hyväksyisi laboratoriokeskus Nordlabin viime vuoden tilinpäätöksen ja loppuselvityksen. Nordlabin liikelaitoskuntayhtymä muutettiin vuodenvaihteessa hyvinvointiyhtymäksi.

Aluehallitus valtuutti henkilöstöjaoston päättämään henkilöstölle maksettavista korvauksista, joilla voidaan vastata työvoimapulan aiheuttamiin kesäsijaisten rekrytointihaasteisiin.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymistä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistää laadukasta johtamista, toiminnan kehittämistä, tuloksellisuutta strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hallintosäännön muuttamista hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan tehtävien osalta. Vastuu palvelustrategian valmistelusta ei olisi lautakunnalla vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoilla. Lautakunta kuitenkin antaisi lausuntonsa palvelustrategiasta.

Aluehallitus päätti viranhaltijoista, jotka edustavat hyvinvointialuetta yhtiökokouksissa. Samalla päätettiin heidän toimivaltuuksistaan.

Päätettiin, että tutkimusjohtajan virka laitetaan avoimeen hakuun. Kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuvan tieteenalan tohtorin tutkinto, hyvä johtamiskokemus ja hyvä toimialan tuntemus.

Aluehallitus hyväksyi ikääntyneiden palveluiden omavalvontaohjelman. Sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen sekä palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja asiakkaiden yhdenvertaisuus.

Päätettiin, että hyvinvointialue hankkii ja ottaa käyttöön Esko Systems oy:n kilpailuttaman Saga-järjestelmän sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmäksi. Tällä hetkellä hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa on useita eri asiakastietojärjestelmiä, jotka eivät toimi yhteen.

 

Lisätietoja:  
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi  

Aluehallituksen päätöstiedote 29.3.2023 pidetystä kokouksesta
29.3.2023
Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto harkitsee perustettavaan yhteiseen matkapalvelukeskukseen...

Aluehallituksen päätöstiedote 29.3.2023 pidetystä kokouksesta


Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto harkitsee perustettavaan yhteiseen matkapalvelukeskukseen liittymistä.