Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta
Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia....

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta

31.1.2024

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta

31.1.2024

Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia. Sallan työ- ja päivätoiminnan tuttu henkilökunta jatkaa.

Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow

Aluehallitus valitsi somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan lääketieteen tohtori, dosentti Anu Maksimowin. Maksimow on työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon lääketieteellisistä toiminnoista vastaavana johtajana sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä hallintoylilääkärin viransijaisena ja arviointiylilääkärinä. Virkaan tuli neljä hakemusta. Virkaa aiemmin hoitanut Jukka Mattila siirtyi muihin tehtäviin viime vuoden lopulla.

 

Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi.

Syksyllä 2023 Lapin  65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta. Aluehallitus merkitsi paneelin suosituksen tiedoksi ja päätti, että se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen toiminnassa ja valmistelussa.

 

Pohjois-Suomen pelastustoiminnan yhteistoimintasopimus valtuuston käsittelyyn

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) yhteistyösopimuksen. Pelastuslaitokset ovat neuvotelleet sopimuksen, joka määrittää puitteet Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden pelastustoimen yhteistyölle. Yhteistoimintasopimuksessa pelastustoimen keskeisiä tehtäviä voidaan tarvittaessa siirtää yksittäiselle hyvinvointialueelle sekä tuottaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Näitä keskeisiä tehtäviä ovat tilanne- ja johtokeskusjärjestelyiden erityisvalmius, kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan pelastustoiminnan erityisvalmius, merellinen pelastustoiminta, merialueen öljyvahinkojen torjunta, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen erityisvalmius sekä pelastustoimen poikkeusolojen valmistelevat tehtävät.

Pohjoisen YTA-alueen muodostavat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

 

Pelastuslaitokselle lisää virkoja eri puolille Lappia

Aluehallitus päätti perustaa pelastuslaitoksen akuuttien palvelutasopuutteiden korjaamiseksi kaksi palomestarin virkaa, 11 paloesimiehen virkaa, kolme ylipalomiehen virkaa ja vakinaistaa neljä palomiehen virkaa. Uusilla viroilla hyvinvointialue vahvistaa pelastuspalvelujen lakisääteistä tasoa koko Lapin alueella. Pelastuspalvelujen suorituskyvyn tulee vastata alueen riskejä ja onnettomuusuhkia. Pitkät etäisyydet, arktiset olosuhteet, turismin ja rajanaapureiden tuoma kansainvälisyys asettavat erityisiä haasteita pelastuspalvelujen käytännön toteuttamiselle. Palveluiden lakisääteisen tason ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman riittävää vakinaista päätoimista ammattihenkilöstöä ja vapaaehtoista sopimuspalokuntien henkilöstöä.

Virat sijoittuvat Kemi-Tornion, Ranua-Posion, Kittilän, Kolari-Muonio-Enontekiön, Pello-Ylitornion, Inari-Utsjoen, Sodankylä-Savukosken, Kemijärvi-Salla-Pelkosenniemen sekä Inari-Utsjoen paloasemaryhmiin. Virat sisältyvät vuoden 2024 talousarvioon.

 

Uusia toimia terveyspalveluihin

Aluehallitus perusti alueelliseen apuvälinekeskukseen apuvälinealan asiantuntijan, lääkintälaitemekaanikon ja laitoshuoltajan tehtävät. Somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueelle perustettiin farmaseutin toimi ja kaksi sairaanhoitajan toimea. Lisäksi hyvinvointialueelle perustettiin yksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavan toimi. Uusien toimien myötä hyvinvointialue voi luopua ostopalveluista ja saada säästöjä.

 

Hyvinvointialue kilpailuttaa kumppaneita kansainväliseen rekrytointiin

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue liittyy kansainvälisen rekrytoinnin yhteishankintaan. Kilpailutuksella valitaan kansainväliseen rekrytointiin erikoistuneita toimijoita, jotka auttavat rekrytoimaan Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueille ulkomaalaisia sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Kansainvälinen hoitajarekrytointi on yksi keino vastata kasvaviin työvoimatarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Eläkevakuuttaja Kevan selvityksen mukaan Pohjoisella yhteistyöalueella on noin 2250 sairaanhoitajan vaje ja koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16600 uutta sairaanhoitajaa.

 

Sallan työ- ja päivätoiminnan tuttu henkilökunta jatkaa

Aluehallitus hyväksyi liikkeenluovutussopimuksen valmistelun, jotta Sallan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta voidaan siirtää hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Entiset Attendon työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi. Toiminta jatkuu ilman keskeytyksiä myös helmi-maaliskuun vaihteessa, ja myös Tupaswillan tilat pysyvät samoina. Toiminnan järjestäminen omana toimintana vaatii, että yksikköön perustetaan palveluvastaavan toimi.

 

 

Muita päätöksiä:

 

Merkittiin tiedoksi valtioneuvoston päivitetyt valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen selvityksen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta vuonna 2023.

Valittiin NordLab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksiin kolme kokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Jäsenet ovat Pertti Hemminki, Timo Peisa ja Heli Trög. Heidän varajäsenensä ovat Outi Rämö, Raija Kerätär ja Juhana Kelloniemi.

Valittiin aluehallituksen edustajat lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa aluehallituksen edustajana toimii jatkossa Antti Kaarlela, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnassa Outi Rämö, pelastus- ja valmiuslautakunnassa Timo Peisa, nuorisovaltuustossa Ilkka Välitalo, vammaisneuvostossa Inkeri Yritys ja vanhusneuvostossa Outi Keinänen.

Päätettiin esittää Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallitukseen Outi Keinästä ja varajäseneksi Raija Kerätärtä.

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Leena Palojärvelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätettiin perustaa hallinto- ja tukipalveluihin valvonta ja varautuminen -vastuualue. Vastuualue muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, joita ovat valvonta sekä turvallisuus ja valmius. Valvontapalveluiden vastuuyksikköön sijoitetaan myös sosiaali- ja potilasasiavastaavat. Vastuualuetta johtaa johtajaylilääkäri, valvonnan tulosyksikköä valvontapäällikkö sekä turvallisuuden ja valmiuden tulosyksikköä valmiuspäällikkö.

Hyväksyttiin Potilasvakuutuskeskuksen velkakirjat vakuutuskaudelta 1987–2020.

Päätettiin ottaa käyttöön Pohjois-Lapin Ruokapalvelut Oy:n palvelusopimuksen optiovuosi vuodelle 2024. Yritys tuottaa ateriapalveluja Inarissa, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Sodankylässä ja Utsjoella.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski audionomin koulutuksen aloittamista Lapin hyvinvointialueella. Vastauksen mukaan kuulontutkimukset ovat järjestyneet enimmäkseen hoitotakuun määrittämässä enimmäisajassa. Koulutusta tulisi tarjota säännöllisesti Oulun ammattikorkeakoulussa koko Pohjois-Suomen tarpeisiin.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski QR-koodin käyttömahdollisuutta erityisesti matkailijoille tiedottamisessa. Vastauksessa todetaan, että QR-koodi on osa pelastuslaitoksen matkailijoille kohdentamaa turvallisuusviestintäpilottia ja sen laajempaa käyttöä kehitetään vuonna 2024.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski valtuustoryhmien ryhmärahakäytännön päivittämistä. Vastauksessa todetaan, että käyttämättä jäänyt ryhmäraha on jatkossa mahdollista maksaa takaisin tilinpäätösten hyväksymisen jälkeen. Asia vaatii kuitenkin aluevaltuuston päätöksen.

 

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  

https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta
31.1.2024
Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia....

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta


Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia. Sallan työ- ja päivätoiminnan tuttu henkilökunta jatkaa.