Aluehallituksen päätöksiä 4.10.2023
Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten...

Aluehallituksen päätöksiä 4.10.2023

4.10.2023

Lue lisää
Kuva, jossa meidän logo ja teksti aluehallituksen päätöksiä.

Aluehallituksen päätöksiä 4.10.2023

4.10.2023

Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa  

Lapin hyvinvointialueen täytyy päättää lokakuun loppuun mennessä, mitä se aikoo tehdä niin sanotulle Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimukselle. Aiempien selvitysten mukaan nykyinen sopimus on merkittävästi ristiriidassa uudistuneen lainsäädännön kanssa. Vaihtoehtoja on kolme: muuttaa sopimus uusien lakien mukaisiksi, todeta se mitättömäksi tai irtisanoa se.  

Hyvinvointialue on selvittänyt kaikkia kolmea vaihtoehtoa sekä sisäisenä työnä että ulkopuolisten puolueettomien asiantuntijoiden avulla. Samalla hyvinvointialue ja Mehiläinen Länsi-Pohja ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen muuttamismahdollisuuksista. Selvitystöiden ja neuvottelujen etenemistä on seurannut aluehallituksen nimeämä poliittinen ohjausryhmä.  

Hyvinvointialue on pyytänyt eri vaihtoehtojen lainmukaisuudesta lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan hankintoihin erikoistuneelta professori Kirsi-Maria Haloselta. Lisäksi selvityshenkilöt OTT Juha Karhu ja sairaalaneuvos, TtT Hannu Leskinen ovat valmistelleet sopimusta koskevan selvityksen toista vaihetta.  

Aluehallitus päätti keskiviikon kokouksessaan, että se käsittelee lausunnot seuraavassa kokouksessaan maanantaina 9. lokakuuta. Aluehallitus tekee aluevaltuustolle esityksen sopimuksen tulevaisuudesta kokouksessaan 18. lokakuuta. Lopullisen Mehiläis-ulkoistusta koskevan päätöksen tekee aluevaltuusto 23. lokakuuta.  

Taustaa  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat ovat vuoden 2018 alusta lähtien ulkoistaneet Meri-Lapin terveyspalveluja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuotettavaksi. Laki vaatii hyvinvointialuetta selvittämään, estääkö ulkoistussopimus hyvinvointialuetta toimimasta uusien hyvinvointialuetta koskevien lakien mukaan. Jos sopimus esimerkiksi rajoittaa hyvinvointialueen valvonta- tai ohjausvaltaa tai vaarantaa Lapin asukkaiden yhdenvertaisuuden, hyvinvointialueen tulee todeta sopimus mitättömäksi tai irtisanoa se. Lain mukaan hyvinvointialueen täytyy tehdä mahdollisesti tarvittavat toimet tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä.  

 

Muita päätöksiä  

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa Paavo Väyrysen menettäneen vaalikelpoisuutensa ja kutsuu hänen tilalleen aluevaltuustoon Tapio Lintulan. Väyrynen on ilmoittanut muuttaneensa pois Lapista.  

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto asettaa hyvinvointialueelle saamen kielen lautakunnan ja valitsee lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vähintään 40 prosenttia lautakunnan jäsenistä on valittava saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen esittämistä henkilöistä. Aluevaltuusto nimesi lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat jo helmikuussa 2023, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut aluevaltuuston aiemman päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan aiemmassa päätöksessä ei toteutunut hyvinvointialuelain kohta, jonka mukaan lautakuntaan tulee valita saamenkielisiä henkilöitä.  

Hyväksyttiin nuorisovaltuuston toiminta- ja viestintäsuunnitelma. Nuorisovaltuusto pyrkii edistämään nuorten hyvinvointia, erityisesti mielenterveyspalveluihin, harrastusmahdollisuuksiin ja lastensuojeluun liittyviä asioita. Nuorisovaltuusto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja aikoo tiedottaa toiminnastaan erityisesti Instagramissa.  

Esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue puoltaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä Raahessa myös vuonna 2024. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa päivystyksen järjestämiseksi.  

Merkittiin tiedoksi Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö Rovaniemen suun terveydenhuollon palveluista ja päätettiin, että terveyspalvelujen selvitys asiasta käsitellään seuraavassa kokouksessa. Aluehallintovirasto vaatii, että hammashuollon asiakkaiden täytyy päästä hoitoon neljän kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista ja että asiakkaille kerrotaan hoitoaika heti, sen sijaan, että he joutuvat odottamaan tiedonsaantia. Aluehallintovirasto harkitsee määräystä, jonka mukaan toiminta täytyisi saada lainmukaiseksi kahdeksassa kuukaudessa 800 000 euron sakon uhalla.  

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski henkilöstön edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta aluehallituksessa, lautakunnissa ja henkilöstöjaostossa.  

Hyväksyttiin, että työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun uudelleenjärjestämisestä vuoden 2025 alusta lähtien sovitaan TE-toimiston ja Kelan kanssa. Siihen asti toiminta jatkuisi nykyisellään.  

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto muuttaa hallintosääntöä osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan osalta. Jatkossa lautakunta antaa lausunnot hyvinvointialueen strategiasta ja sote-palvelujen järjestämisstrategiasta erityisesti niiden valmistelun näkökulmasta ja lautakunnan oman tehtäväkentän osalta.  

Otetaan Compass-Group ruoka-, siivous- ja laitoshuoltopalveluiden sopimuksen optio käyttöön Posiolla vuoteen 2028 saakka.  

Käynnistetään Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvistä rakentamisinvestoinneista teho- ja valvontayksikkö sekä F-osan ilmanvaihdon konehuone.  

Hylättiin Lapin ensihoitajat ry:n oikaisuvaatimukset perusteettomina. Valitukset koskivat henkilöstöjaoksen päätöksiä luottamusmiehen asettamisesta, nimeämisestä, ajankäytöstä ja korvauksista.  

Merkittiin tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.–31.8.2023. Elokuun lopun tilanteessa hyvinvointialueen alijäämä oli 35,2 miljoonaa euroa talousarvion ollessa 31,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.  

Päätettiin, että aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintojohtaja valitsevat talousjohtajan avoinna olevaan virkaan haastateltavat hakijat. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 18 kappaletta. Aluehallituksen jäsenille ja aluevaltuuston puheenjohtajistolle varataan tilaisuus osallistua haastatteluihin.  

 

Lisätietoja:  

Lapin hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998      
Lapin aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  

Kuva, jossa meidän logo ja teksti aluehallituksen päätöksiä. Aluehallituksen päätöksiä 4.10.2023
4.10.2023
Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten...
Kuva, jossa meidän logo ja teksti aluehallituksen päätöksiä.

Aluehallituksen päätöksiä 4.10.2023


Hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta yhdessä monipuolisten asiantuntijoiden kanssa.