Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta
Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino. Lapin hyvinvointialueella käynnistetään...

Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta

2.3.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta

2.3.2023

Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino. Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut. Aluehallitus hyväksyy valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevan oikaisuvaatimuksen – vuoden 2022 tukipäätös palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kuljetuspalvelujen kilpailutuksia käynnistetään eri puolilla Lappia. Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen perustetaan uusia toimia.

Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino


Lapin hyvinvointialueen strategian toteuttamiseksi käynnistetään viisi toteuttamisohjelmaa, joiden valmisteluvastuut on jaettu seuraavasti:
•    Palvelustrategia – Aluehallitus
•    Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden suunnitelma – Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta
•    Palvelutasopäätös (Pela), Valmiussuunnitelma 24 – Pelastus- ja valmiuslautakunta
•    Osallisuusohjelma – Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta
•    Henkilöstöohjelma – Henkilöstöjaosto

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia on lakisääteinen. Palvelustrategiassa päätetään hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkän ajan tavoitteet.

Talouden sopeuttamista valmistellaan aluevaltuuston päätöksen mukaisesti siten, että maalis-huhtikuussa käsitellään ensimmäinen talouden tasapainottamisen esitys. 

Aluehallitus nimesi strategian toteuttamisohjelmatyöhön ohjausryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa ohjelmakokonaisuuksien yhteensovittaminen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin aluehallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin aluehallituksen edustajat, ohjelmakokonaisuuksien puheenjohtajat, saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja, henkilöjärjestöjen edustajat sekä koko hyvinvointialueen johtoryhmä.

Aluehallitus päätti asettaa myös laajemman seurantaryhmän, johon kutsutaan keskeisiä strategisia kumppaneita ja sidosryhmiä. Seurantaryhmän kokoonpanosta päätetään myöhemmin.


Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut


Muutosneuvottelut koskevat arviolta 30 henkilön palvelussuhdetta. Palvelussuhteiden muutokset johtuvat toiminnallisista syistä ja ne koskevat yksittäisten viranhaltijoiden tai työntekijöiden aikaisempien työtehtävien päättymistä tai uudelleen järjestelyä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä.

Muutosneuvottelujen tavoitteena ei ole toteuttaa irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia. Yksittäisten työtehtävien päättyminen liikkeen luovutuksen yhteydessä voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa palvelussuhteen ehdot voivat heikentyä tai yksittäisiä palvelussuhteita voidaan irtisanoa taloudellisin tai tuotannollisin perustein.

Lapin hyvinvointialueelle siirtyi yhteensä 7641 henkilöä, joista virkasuhteessa oli 1245 ja työsuhteessa 6396. Valtaosa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyneistä tehtävistä ja nimikkeistä säilyy ennallaan.


Aluehallitus hyväksyy valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevan oikaisuvaatimuksen – vuoden 2022 tukipäätös palautetaan uudelleen valmisteltavaksi


Aluehallitus kumoaa tammikuussa tekemänsä päätöksen valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta vuonna 2022 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Samalla aluevaltuustolle valmistellaan päätösesitys, jonka mukaan aluehallitus voi päättää valtuustoryhmien vuoden 2022 toiminnan tukemisesta poikkeuksellisesti jälkikäteen vuonna 2023.

Oikaisuvaatimusta perusteltiin sillä, että aluehallitus on poikennut aluevaltuuston hyväksymistä periaatteista myöntämällä vuoden 2022 tuen 18.1.2023. Tuki on myönnetty sen jälkeen, kun edellisen vuoden käyttämättä jääneet tuet olisi pitänyt palauttaa. Aluevaltuuston päätöksen mukaan ylijäävä tuki on palautettava seuraavan kalenterivuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Lisäksi, tukien maksamista ei ole kirjattu vuoden 2022 tilinpäätökseen. Vuoden 2022 toiminnan tukemiseen ei ole varattu määrärahoja vuoden 2023 talousarvioon eikä tukia ole maksettu vuoden 2023 määrärahoista.

Valtuustoryhmät olivat hakeneet tukea seuraavasti: Keskusta 26 823,79 €; SDP 12 500 €; Kokoomus + Kristillisdemokraatit 20 000 € ja sitoutumattomat 5 600 €. Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja Vihreät eivät hakeneet tukea.

Aluehallitus päätti tammikuussa myöntää tukea valtuustoryhmille hakemusten mukaisesti, kuitenkin enintään 4 166,67 € per valtuutettu.

Kuljetuspalvelujen kilpailutuksia käynnistetään eri puolilla Lappia


Lapin hyvinvointialue käynnistää kuljetuspalvelujen kilpailutuksen Inarissa, Kemijärvellä, Kolarissa, Muoniossa, Pellossa, Sallassa ja Sodankylässä. Kilpailutuksen sopimuskausi on 2023–2025 ja siihen sisältyy optiokausi vuodeksi 2026. Optiokaudella Lapin hyvinvointialue voi jatkaa hankintaa vuoden verran ilman uutta kilpailutusta. Kilpailutusprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista asiatuntijapalvelua.

Kilpailutusten yhteydessä aikaisemmin Rovaniemellä toiminut matkapalvelukeskus laajentaa asteittain toimintaansa ja vastaa jatkossa Lapin hyvinvointialueen kuljetuspalvelujen kilpailutuksista, sopimuksista ja niiden valvonnasta, sekä tiedon tuottamisesta ja analysoinnista.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Henkilöllä tulee olla virallinen kuljetuspalvelupäätös.

Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen perustetaan uusia toimia


Aluehallitus päätti perustaa ikääntyneiden palveluihin kuusi sairaanhoitajan tointa, kahdeksan ohjaajan tointa ja 16 lähihoitajan tointa. Tarve henkilöstömäärän lisäykseen johtuu vanhuspalvelulain mukaisesta henkilöstömitoituksen muutoksesta iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Muutos tulee voimaan 1.4.2023. Välittömään hoitotyöhön osallistuvan henkilöstön mitoitus nousee tällöin 0,6 työntekijästä per asukas 0,65 työntekijään per asukas.

Lapin hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2023 on varattu määräraha 30 hoitajan lisäämiseen oman tuotannon yksiköihin.


Aluehallitus päätti otto-oikeuden käyttämisestä


Aluehallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan vain seuraavissa asioissa:
•    vakituiseen palvelussuhteeseen tai yli 12 kuukauden määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen ottaminen   
•    kokonaisarvoltaan yli 60 000 euron arvoinen hankinta tai kilpailutus 
•    kokonaisarvoltaan yli 60 000 euron sopimuksen tai sitoumuksen hyväksyminen
•    yli 10 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntäminen

Ellei aluehallitus yksittäisen päätöksen osalta erikseen päätä toisin, muut asiat voidaan panna täytäntöön, eikä niistä tarvitse erikseen ilmoittaa aluehallitukselle. 


Muita päätöksiä:

Aluehallitus päätti perustaa seitsemän uutta sosiaalityöntekijän virkaa perheiden ja työikäisten vastuualueelle. Tarve virkojen perustamiseen johtuu lakisääteisen henkilöstömitoituksen haasteista usealla eri paikkakunnalla.

Aluehallitus päätti, missä viroissa olevilla on oikeus tehdä päätöksiä asiakasmaksuista, niiden poistamisista sekä alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 

Aluehallitus antoi lausunnon tarkastuslautakunnan valmistelemasta tilivelvollisten luettelosta. Tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvolliset määritellään tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti aluevaltuuston päätöksellä.

 

Lisätietoja:
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
Hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa.  
 

Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta
2.3.2023
Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino. Lapin hyvinvointialueella käynnistetään...

Aluehallituksen päätöstiedote 1.3.2023 pidetystä kokouksesta


Strategian toteuttamisessa huomioidaan talouden tasapaino. Lapin hyvinvointialueella käynnistetään muutosneuvottelut. Aluehallitus hyväksyy valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevan oikaisuvaatimuksen – vuoden 2022 tukipäätös palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kuljetuspalvelujen kilpailutuksia käynnistetään eri puolilla Lappia. Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen perustetaan uusia toimia.