Aluevaltuuston päätöksiä 9.10.2023 pidetystä kokouksesta
Lapin aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset talousarvioon.

Aluevaltuuston päätöksiä 9.10.2023 pidetystä kokouksesta

9.10.2023

Lue lisää
Kuva, jossa meidän logo ja teksti aluevaltuuston päätöksiä.

Aluevaltuuston päätöksiä 9.10.2023 pidetystä kokouksesta

9.10.2023

Lapin aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset talousarvioon.

Muutoksia tämän vuoden talousarvioon  

Lapin aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset talousarvioon. Samalla aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen koko toiminnalta ja hyvinvointialueen kaikilta toimialoilta, vastuualueilta ja vastuuyksiköiltä tiukkaa taloudenpitoa ja kokonaistaloudellisesti järkeviä toimenpiteitä talouden kurissa pitämiseksi. Aluevaltuusto hyväksyi toimenpidealoitteen, jossa säästötoimet eivät saa vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta, työntekijöiden työhyvinvointia tai työssä jaksamista. Toimenpidealoite siirtyy hallituksen käsiteltäväksi  

Valtiovarainministeriön 31.8.2023 julkaiseman tarkistetun vuoden 2023 rahoituslaskelman mukaan Lapin hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus pienenee 3,3 miljoonalla. Merkittävimpiä talousarvioon tehdyt muutokset ovat valtion kertakorvauksen pienenemisen lisäksi henkilöstökulujen kasvu 10,5 miljoonalla eurolla koko hyvinvointialueen tasolla sekä työvoiman vuokrauksesta kertyvien kulujen nousu 7 miljoonalla eurolla. 

Hyvinvointialueen talousarvio 2023 on hyväksytty 43,2 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Tilinpäätösennuste on heikentynyt entisestään, ja nyt muutettu talousarvio osoittaa jo 61,4 miljoonaa euroa alijäämää. Odotettavissa on, että tilinpäätösennustetta joudutaan vielä syksyn 2023 aikana tarkistamaan, kun toiminnan ja talouden kehityksestä saadaan lisää tietoa. 

Muita päätöksiä

Myönnettiin ero Kaisa Juusolle hyvinvointialueen luottamustehtävistä. Juuso on pyytänyt eroa tultuaan valituksi sosiaali- ja terveysministeriksi. Jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi aluevaltuutetuksi nousee Tuomas Koskiniemi (Ps). Aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Henttunen

Todettiin aluevaltuutettu Paavo Väyrysen menettäneen vaalikelpoisuutensa valtuutetun tehtävään 1.10.2023 alkaen Väyrysen muutettua Helsinkiin. Väyrysen tilalle kutsutaan uudeksi aluevaltuutetuksi Tapio Lintula (Kesk.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Todettiin Tiina Huilajan menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtäviin heinäkuussa 2023 tultuaan valituksi hyvinvointialueen palvelukseen. Valittiin tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Ella Keskipanula jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uudeksi varajäseneksi valittiin Varpu Wiens

Todettiin Kirsti Kalliokosken menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun sekä pelastus- ja valmiuslautakunnan jäsenen tehtäviin 4.6.2023 hänen muutettuaan pois Lapin vaalipiiristä. Valittiin pelastus- ja valmiuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Anitta Ylitörmänen ja varajäseneksi Merja Mattila jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2023 saakka. 

Asetettiin saamen kielen lautakunta, jonka jäseniksi valittiin Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Puheenjohtajaksi valittiin Laura Niittyvuopio-Valle ja varapuheenjohtajaksi Anni Ahlakorpi. Aluevaltuusto nimesi lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat jo helmikuussa 2023, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut aluevaltuuston aiemman päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan aiemmassa päätöksessä ei toteutunut hyvinvointialuelain kohta, jonka mukaan lautakuntaan tulee valita saamenkielisiä henkilöitä. 

Ásahuvvui sámegiela lávdegoddi, masa lahttun válljejuvvojedje Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Ságadoallin válljejuvvui Laura Niittyvuopio-Valle ja várreságadoallin Anni Ahlakorpi. Guovllustivra nammadii lávdegotti lahtuid ja ságadolliid jo guovvamánus 2023, muhto Davvi-Suoma hálddahusriekti lea gomihan guovllustivrra ovddit mearrádusa. Hálddahusrievtti mielde ovddit mearrádusas ii ollašuvvan lága buresveadjinguovllus čuokkis, man mielde lávdegoddái galgá válljet sámegielat olbmuid. 

Asâttui sämikielâ lävdikodde, moos jesânin väljejuvvojii Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Saavâjođetteijen väljejui Laura Niittyvuopio-Valle já värisaavâjođetteijen Anni Ahlakorpi. Kuávlustivrâ nomâttij lävdikode jesânijd já saavâjođetteijeid jo kuovâmáánust 2023, mut Tave-Suomâ haldâttâhriehti lii komettâm kuávlustiivrâ oovdeb miärádâs. Haldâttâhrievti mield oovdeb miärádâsâst ij olášum laavâ pyereestvaijeemkuávlust cekki, mon mield lävdikoodán kalga valjiđ sämikielâlijd ulmuid. 

Piʹjješ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd, koon vuäzzliʹžžen vaʹlljeeš Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljeeš Laura Niittyvuopio-Valle da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Anni Ahlakorpi. Vuʹvddvälddõs nõõmti luʹvddkååʹdd vuäzzlaid da saaǥǥjååʹđteejid juʹn täʹlvvmannust 2023, leâša Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiǥâs lij jaukkääm vuʹvddvälddõõzz ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥ. Vaaldšemvuõiggâz mieʹldd ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst ij teâuddjam pueʹrrvââjjamvuʹvddlääʹjj vueʹss, koon mieʹldd luʹvddkådda âlgg vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž oummuid. 

Hyväksyttiin vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon vammaisten asiakasmaksuihin tarkennukset. Tarkennuksissa huomioitiin ylläpitokorvaukset, joissa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalveluissa asumisen muodon mukaan maksetaan eri korvaus. Tarkennettiin myös ateriapäivän ja laitoshoidon maksuja.  

Puolletaan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä Raahessa myös vuonna 2024. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa päivystyksen järjestämiseksi.   

Muutettiin hallintosääntöä osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan osalta. Jatkossa lautakunta antaa lausunnot hyvinvointialueen strategiasta ja sote-palvelujen järjestämisstrategiasta erityisesti niiden valmistelun näkökulmasta ja lautakunnan oman tehtäväkentän osalta.   

Päätettiin käyttää tilintarkastuspalvelujen hankintapäätökseen sisältyvän optiokausi ja jatkaa tilintarkastuspalveluhankintaa KPMG Oy Ab:n kanssa tilitarkastuskaudelle 2024. 

Lisätietoja:

aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Kuva, jossa meidän logo ja teksti aluevaltuuston päätöksiä. Aluevaltuuston päätöksiä 9.10.2023 pidetystä kokouksesta
9.10.2023
Lapin aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset talousarvioon.
Kuva, jossa meidän logo ja teksti aluevaltuuston päätöksiä.

Aluevaltuuston päätöksiä 9.10.2023 pidetystä kokouksesta


Lapin aluevaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset talousarvioon.