Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina
Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan...

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina

18.3.2024

Lue lisää

Takaisin edelliselle sivulle

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina

18.3.2024

Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan kesäloman hoidontarve pitää hakea 15.4.2024 mennessä.

Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsen hoidosta myös koulun lomien aikana. Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa huoltajien työssäkäynnin ja opiskeluiden mahdollistamiseksi tai erityistapauksessa muusta perustellusta syystä silloin, kun vanhemmat eivät loma-aikojaan sopimalla tai muutoin pysty järjestämään lapsensa hoitoa. 

Loma-ajan hoitoa järjestetään vain välttämättömään tarpeeseen arkipäivinä klo 7–16.30 välisenä aikana. Loma-ajan hoitoa järjestetään yksittäiselle lapselle enintään neljä viikkoa kesäajalla, tätä pidemmältä ajalta vanhemmat vastaavat itse hoidon järjestämisestä. Päivätoiminta on pääsääntöisesti kiinni heinäkuussa. 

Päätökset loma-ajan hoidosta tehdään hakemusten perusteella vammaispalveluiden sosiaalipalveluissa. Loma-ajan hoidontarve tulee perustua todelliseen tarpeeseen.

Ilmoitus loma-ajan hoidontarpeesta tulee tehdä määräaikaan mennessä. Palautusajat ovat hakulomakkeessa. Tulevan kesäloman osalta hoito pitää hakea 15.4.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova, koska ohjaajat palkataan varattujen hoitotarpeiden mukaisesti. Myöhässä saapuneiden hakemuksien palvelutarpeeseen ei välttämättä voida vastata. Hakemus löytyy verkkosivuiltamme. 

Voitte jättää hakemuksen vammaispalveluihin ryhmäsähköpostiosoitteeseen: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Otsikkokenttään tulee merkitä koululaisen kotikunta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys vanhempien työ- tai opiskeluajoista. 

Kun lähetätte hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käyttäkää turvasähköpostia. Viestin lähettäjä antaa oman sähköpostiosoitteensa ja painaa Jatka ja Rekisteröidy, jonka jälkeen hänelle tulee omaan sähköpostiin linkki, jolla turvapostin voi kirjoittaa vastaanottajalle. Turvapostia lähetettäessä voitte pyytää lukukuittauksen. Lomakkeen voi jättää myös paperisena oman palvelualueen sosiaalityöntekijälle. Hakemukset käsittelee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.

 

Skuvlalaččaid divššu ordnen lápmásiidbálvalusain

Buresveadjinguovlu ordne skuvlalaččaid luopmoáiggi divššu skuvlalaččaide, geat ožžot earenoamášfuolahusa. Vánhemiin lea ovddemusat ovddasvástádus máná divššus maiddái skuvlla luomuid áigge. Buresveadjinguovlu ordne skuvlalaččaid luopmoáiggi divššu, vai fuolaheaddjit sáhttet johtit barggus ja studeret dahje earenoamášdáhpáhusas eará ákkastallojuvvon siva dihte dalle, go vánhemat eaba luopmoáiggiid soahpamiin dahje muđui bastte ordnet mánáska divššu. 

Luopmoáiggi dikšu ordnejuvvo dušše vealtameahttumis dárbbu várás árgabeivviid dii. 7-16.30 gaskasaš áigái.  Luopmoáiggi dikšu ordnejuvvo ovttaskas mánnái eanemustá njealji vahkkui geaseáigge, dás guhkit áigái vánhemiin alddiset lea ovddasvástádus ordnet divššu. Beaivedoaibma lea dábálaččat gitta suoidnemánus. 

Lápmásiidbálvalusaid sosiálabálvalusat dahket mearrádusaid luopmoáiggi divššu birra ohcamušaid vuođul. Luopmoáiggi dikšodárbu galgá vuođđuduvvat duođalaš dárbui. Luopmoáiggi dikšodárbbu almmuhusa galgá dahkat mearreáiggi siste, máhcahanáiggit lea ohcanskovis. Almmuheapmi lea čadni, daningo bagadallit bálkáhuvvojit várrejuvvon dikšodárbbuid mielde. Maŋŋonan ohcamušaid bálvalandárbu ii vealttakeahttá leat ollašuhttimis. Ohcamuš gávdno čujuhusas (ohcamuš dušše suomagillii).

Sáhtát guođđit ohcamuša lápmásiidbálvalusaid joavkopoastačujuhussii: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. E-poastta bajilčállagis galgá namuhit skuvlalačča ruovttugieldda. Ohcamuššii galgá mielddusin doaimmahit čielggadeami vánhemiid bargo- dahje studerenáiggiid birra. 

Go sáddet buresveadjinguvlui e-poastta, mas leat persovdnadieđut, geavat dorvoe-poastta. E-poastta sáddejeaddji addá iežas e-poastačujuhusa ja deaddá Jatka (Joatkke) ja dasto Rekisteröidy (Čálit sisa), man maŋŋel sutnje boahtá iežas e-postii liŋka, mainna dorvopoastta sáhttá čállit vuostáváldái. Dorvopoastta sáddedettiin sáhtát válljet, ahte dutnje boahtá diehtu, go vuostáváldi lea lohkan e-poastta (suomagillii lukukuittaus). Maiddái báberskovi sáhttá deavdit ja guođđit iežas bálvalanguovllu sosiálabargái. Ohcamušaid gieđahallá lápmásiidbálvalusaid sosiálabargi.

 

Škovlâlij tipšo ornim vádulijpalvâlusâin

Pyereestvaijeemkuávlu uárnee škovlâlij luámuääigi tipšo škovlâláid, kiäh finnejeh eromâšhuolâttâs. Vaanhimeh västideh vuosâsaajeest päärni tipšoost meid škoovlâ luámui ääigi. Pyereestvaijeemkuávlu uárnee škovlâlij luámuääigi tipšo, vâi huolâtteijeeh pyehtiđ eelliđ pargoost tâi jotteeđ uápuid teikâ eromâštábáhtusâst eres vuáđustâllum suujâ tiet, talle ko vaanhimeh iä luámuaaigijd sopâmáin teikâ mudoi paste orniđ párnáidis tipšo. 

Luámuääigi tipšo uárnejuvvoo tuš velttidmettum táárbun argâpeeivij tme 7–16.30 koskâsii ääigi. Luámuääigi tipšo uárnejuvvoo ovtâskâs páárnán enâmustáá neelji oho kesiääigi, tađe kuhheeb ääigist vaanhimeh jieijah västideh tipšo orniimist. Peivitoimâ lii táválávt kiddâ syeinimáánust. 

Miärádâsah luámuääigi tipšoost tahhojeh ucâmušâi vuáđuld vádulijpalvâlusâi sosiaalpalvâlusâin. Luámuääigi tipšotárbu kalga vuáđuduđ tuođâlii táárbun. Almottâs luámuääigi tipšotáárbust kalga toohâđ meriääigi räi, macâttemääigih láá uuccâmluámáttuvâst. Almottâttâm lii čannee, tastko stivrejeijeeh pálkkááttuvvojeh tipšotáárbui mield. Maŋanâm ucâmušâi palvâlemtáárbun ij veltihánnáá paste västidiđ. Ucâmuš kávnoo čujottâsâst (ucâmuš tuše suomâkielân).

Pyehtivetteđ kyeđđiđ ucâmuš vádulijpalvâlussáid juávkkušleđgâpostâčujottâsân: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Čujottâsruuvdun kalga merkkiđ škovlâlii päikkikieldâ. Ucâmuš lahtosin kalga toimâttiđ čielgiittâs vaanhimij pargo- tâi uáppuaaigijn. 

Ko vuolgâtvetteđ pyereestvaijeemkuávlun šleđgâpoostâ, mast láá persovntiäđuh, te kevttiđ torvošleđgâpoostâ. Viestâ vuolgâtteijee addel jieijâd šleđgâpostâčujottâs já teddil Jatka (Juáđhi) já talle Rekisteröidy (Registeristuu), mon maŋa sunjin puátá jieijâs šleđgâpoostân liŋkkâ, main torvopoostâ puáhtá čäälliđ vuástáväldei. Torvopoostâ vuolgâtdijn pyehtivetteđ táttuđ luuhâmkuittâm. Luámáttuv puáhtá kyeđđiđ meid pááppárversion jieijâs palvâluskuávlu sosiaalpargei.Ucâmušâid kieđâvuš vádulijpalvâlus sosiaalpargee.
 

Škooulniiʹǩǩi hååid riâššmõš lääʹmeskääzzkõõzzin

Pueʹrrvââjjamvuʹvdd reäšš škooulniiʹǩǩi luõvâsvuõttääiʹj hååid spesiaalhuâl vuäǯǯai škooulniiʹǩǩid.  Puärraz vaʹsttee vuõss-sââʹjest päärna hååidast škooul luõvâsvuõđi ääiʹj še.  Pueʹrrvââjjamvuʹvdd reäšš škooulniiʹǩǩi luõvâsvuõttääiʹj hååid peâmmji tuâjastjeällmõõžž da mättʼtõõttmõõžži vueiʹtlviʹžžen raajjmõõžž diõtt leʹbe spesiaalšõddmõõžžâst mõõn-ne jeeʹres vuâđđtõllum määiʹnest teʹl, ko puärraz jie luõvâsvuõttääiʹjez suåveeʹl leʹbe muđoi vueiʹt riâššâd päärnez hååid.  

Luõvâsvuõttääiʹj hååid riâžžât pâi vieʹltʼtemes taarb vääras arggpeeiʹvi č. 7–16.30 kõõskâst.  Luõvâsvuõttääiʹj hååid riâžžât oʹdinakai päärnže jäänmõsân nellj neäʹttel ǩieʹssääiʹj, tän kuuʹǩǩab ääiʹjest puärraz vaʹsttee jiõčč hååid riâššmõõžžâst.  Peiʹvvtåimmʼmõš lij vuõss-sââʹjest ǩidd sueiʹnnmannust.  

Tuʹmmstõõǥǥid luõvâsvuõttääiʹj hååidast tuejjeet ooccmõõžži vuâđald lääʹmeskääzzkõõzzi sosiaalkääzzkõõzzin.  Luõvâsvuõttääiʹj hååid tarbb âlgg vuâđđõõvvâd tuõttlaž taʹrbbe.  Iʹlmmtõõzz luõvâsvuõttääiʹj hååid taarbâst âlgg tuejjeed mieʹrrääiʹj mõõneeʹst, maacctõsääiʹj lie ooccâmlomaakkâst.  Iʹlmmtõõttmõš lij čõõnni, ko ohjjeejid päʹlǩǩeet vaʹrrjum håiddtaarbi meâlddsânji.  Mâʹŋŋeld puättam ooccmõõžži kääzzkõstaʹrbbe jeäʹt vieʹltǩani vueiʹt vaʹstteed. Ooccmõõžž kaaunak addrõõzzâst (ooccmõš pâi lääddas).

Vueiʹttveʹted kueʹđđed ooccmõõžž lääʹmeskääzzkõõzzid joukkneʹttpååštaddrõʹsse: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Pâʹjjǩeeʹrjtõsǩeâdda âlgg mieʹrǩǩeed škooulneeʹǩǩ dommkååʹdd.  Ooccmõõžž meâlddõsân âlgg tååimted čiõlǥtõõzz puärrsi tuâjj- leʹbe mättʼtõõttâmääiʹjin.  

Ko vuõltteʹped pueʹrrvââjjamvoudda neʹttpååʹšt, koʹst lie persoonteâđ, ââʹnned staan-neʹttpååʹšt.  Saaǥǥ vuõltteei oudd jiiʹjjes neʹttpååʹštaddrõõzz da teäʹddal Jueʹtǩ da teʹl Rekisterââst, mõõn mâŋŋa suʹnne puätt jiiʹjjes neʹttpåštta liŋkk, koin staanpååʹšt vuäitt ǩeeʹrjted vuâsttavaʹlddja.  Ko vuõltteʹped staanpååʹšt, vueiʹttveʹted raukkâd lookkâmkuiʹttjummuž.  Lomaakk vuäitt kueʹđđed põʹmmai âʹlnn jiiʹjjes kääzzkõsvuuʹd sosiaaltuâjjliʹžže. Ooccmõõžžid ǩiõttʼtââll lääʹmeskääzzkõõzzi sosiaaltuâjjlaž. 
 

Yhteyshenkilöt/Oktavuođaolbmot/Ohtâvuotâulmuuh/Õhttvuõttoummu

Itäinen palvelualue/Nuorta bálvalanguovlu/Nuorttiipele palvâluskuávlu/Nuõrtt kääzzkõsvuʹvdd

Matti Martiskainen, matti.martiskainen@lapha.fi

Lounainen palvelualue/Lulleoarjji bálvalanguovlu/Maadâviestârpele palvâluskuávlu/Vuärjjal kääzzkõsvuʹvdd

Pia Koski, pia.koski@lapha.fi

Kaakkoinen palvelualue/Lullenuorta bálvalanguovlu/Maadânuorttiipele palvâluskuávlu/Ooʹbbddneǩ kääzzkõsvuʹvdd

Sirpa Rapo, sirpa.rapo@lapha.fi

Pohjoinen palvelualue/Davvi bálvalanguovlu/Taavaapele palvâluskuávlu/Tâʹvv kääzzkõsvuʹvdd

Eve Lääts, eve.laats@lapha.fi

 

Paperisen lomakkeen palautusosoitteet/Báberskovi máhcahančujuhusat/Pááppárluámáttuv macâttemčujottâsah/
Põʹmmailomaakk maacctemaddrõõzz


Enontekiön toimipiste/vammaispalvelut 
Ounastie 165 99400 Enontekiö 

Inarin toimipiste/vammaispalvelut 
Piiskuntie 2 99800 Inari 

Kemin toimipiste/vammaispalvelut 
Valtakatu 26, l.krs. 94100 Kemi 

Kemijärven toimipiste/vammaispalvelut 
Vapauden katu 8 B 4 krs 98100 Kemijärvi 

Keminmaan toimipiste/vammaispalvelut 
Kunnantie 3 94400 Keminmaa 

Kittilän toimipiste/vammaispalvelut 
Valtatie 15 99100 Kittilä 

Kolarin toimipiste/vammaispalvelut
lsopalontie 2 95900 Kolari 

Muonion toimipiste/vammaispalvelut 
Pirkantie ll 99300 Muonio 

Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän toimipiste/vammaispalvelut 
Hyvinvointikeskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä 

Pellon toimipiste/vammaispalvelut 
Opintie 7b 95700 Pello 

Posion toimipiste/vammaispalvelut 
Sairaalantie 2 B 97900 Posio 

Ranuan toimipiste/vammaispalvelut 
Sairaalatie 4 B 97700 Ranua 

Rovaniemen toimi piste/vammaispalvelut 
Pohjolankatu 2 A 96100 Rovaniemi 

Sallan toimipiste/vammaispalvelut 
Jungintie 3 98900 Salla 

Savukosken, Pelkosenniemen ja Sodankylän toimipiste/vammaispalvelut 
Hyvinvointi keskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä

Simon toimipiste/vammaispalvelut 
Jenssintie 2 95200 Simo 

Sodankylän, Savukosken ja Pelkosenniemen toimipiste/vammaispalvelut 
Hyvinvointi keskus Sopukka Karistamontie 4 99600 Sodankylä 

Tervolan toimipiste/vammaispalvelut 
Keskustie 81 95300 Tervola 

Tornion toimipiste/vammaispalvelut 
Sairaala katu l, 3. krs. 95400 Tornio 

Utsjoen toimipiste/ vammaispalvelut Luossa 1 A 99980 Utsjoki 

Ylitornion toimipiste/vammaispalvelut Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio
 

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina
18.3.2024
Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan...

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa loma-aikoina


Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Tulevan kesäloman hoidontarve pitää hakea 15.4.2024 mennessä.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

 1. Vastaa ja vaikuta kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen hankinnan palvelukuvauksen sisältöön

  19.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Vastaa ja vaikuta kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen hankinnan palvelukuvauksen sisältöön

  19.6.2024

  Vastausaikaa otakantaa.fi-palvelussa on 22.7.2024 klo 16 saakka.

  Nyt voit vastata ja vaikuttaa kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen hankinnan palvelukuvauksen sisältöön.

  Otakantaa.fi-palvelussa pääset ottamaan kantaa siihen, millaisia palveluja hankimme Lapin hyvinvointialueella. Järjestämme palveluja ostopalvelun lisäksi omana tuotantona sekä yhteistyösopimuksina esimerkiksi alueen kuntien kanssa.

  Valmistelemme tällä hetkellä hankinta-asiakirjoja kilpailuttamista varten. Otakantaa.fi-palvelussa pääset kommentoimaan palvelukuvauksen luonnosta. Kommentoimalla voit vaikuttaa lopullisen palvelukuvauksen sisältöön. 

  Teemme kilpailutukseen perustuvan hankintapäätöksen loppuvuoden 2024 aikana ja otamme kilpailutetut palvelut käyttöön 1.1.2025 alkaen. 

  Vastausaikaa on maanantaihin 22.7.2024 klo 16 saakka.

  Kommentoi luonnosta otakantaa.fi-palvelussa

  Vastaa ja vaikuta kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen hankinnan palvelukuvauksen sisältöön


  Vastausaikaa otakantaa.fi-palvelussa on 22.7.2024 klo 16 saakka.

 2. Täsmennyksiä päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan
  Päätös nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.

  Täsmennyksiä päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan

  17.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Täsmennyksiä päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan

  17.6.2024

  Päätös nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.

  Lapin aluehallitus on hyväksynyt täsmennyksiä päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan. Jatkossa asiantuntijaryhmä päättää ainoastaan tahdosta riippumattomasta erityishuollosta.

  Vammaisten palvelujen vastuuyksikköjohtajat pohjoiselta, itäiseltä, kaakkoiselta ja lounaiselta palvelualueelta päättävät erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta. 

  Päätös selkeyttää moniammatillisen tuen asiantuntijatyöryhmän tehtävää sekä nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.  

  Lapin hyvinvointialueen päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmään kuuluvat:

  • Marjut Eskelinen, vammaisten palvelut, vammaissosiaalityön ja ohjauksen palvelupäällikkö, puheenjohtaja
  • Eija Halonen, kuntoutuspäällikkö, Erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö, esittelijä
  • Else Ylianttila, palvelupäällikkö, Erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö, pöytäkirjanpitäjä
  • Sosiaalihuollon asiantuntija: Eija Lampela, vammaisten palvelut, vastuuyksikön johtaja ja varapuheenjohtaja (varajäsenenä Maija Tervo, vammaisten palvelut, vastuuyksikön johtaja)
  • Lääketieteen asiantuntija: Minna-Riitta Pekki, vastuualuejohtaja toiminta- ja työkyvyn tuki (varajäsenenä Marja Koivusalo, ylilääkäri, Erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö)
  • Psykologian asiantuntija: Juuso Ojaniemi, psykologi, Erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö (varajäsenenä Jussi Mäki-Tuuri, psykologi, Erityisen tuen ja kuntoutuksen yksikkö).

  Täsmennyksiä päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan
  17.6.2024
  Päätös nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.

  Täsmennyksiä päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan


  Päätös nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.

 3. Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään jatkossa omavastuuosuutena puolet

  17.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään jatkossa omavastuuosuutena puolet

  17.6.2024

  Asiakkaan tilanne paranee aiemmasta.

  Aluehallitus on päättänyt, että Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena puolet (50 %) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman arvolipun (aikuinen tai lapsi) mukaan.

  Yksittäisinä matkojen omavastuuosuuksina työ- ja opiskelumatkat ovat kuljetuspalveluasiakkaalle kalliimpia kuin julkista joukkoliikennettä käyttävien sarjaliput tai kuukausikortit. Säännöllisissä työ- ja opiskelumatkoissa huomioidaan julkisen joukkoliikenteen kuukausi- tai sarjalippujen hinnat, jolloin matkoista perittävä kokonaisomavastuuosuus on pienempi kuin yksittäisinä matkoina maksettavat omavastuuosuudet.

  Muutos ei koske Kela-korvauksen piirissä olevia opiskelijoita, jotka maksavat vain Kelan määräämän omavastuuosuuden opiskelumatkoistaan. 

  Julkisen joukkoliikenteen aikuisten kausilippujen hinnat vaihtelevat eri kunnissa 56,50–59 euron välillä kuukaudessa. Yksittäisinä omavastuuosuuksina vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävälle työssä käyvälle vaikeavammaiselle työmatkat maksavat vähimmillään 118,80 euroa kuukaudessa (44 x 2,70 euroa).

  Tutustu päivitettyihin soveltamisohjeisiin

  Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään jatkossa omavastuuosuutena puolet


  Asiakkaan tilanne paranee aiemmasta.

 4. Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä
  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja...

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä

  11.6.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä

  Puolikuvassa vammaisneuvoston puheenjohtaja puhuu mikrofoniin ja avaa seminaarin. Kuvan etualalla yleisöä selin.

  Seminaarin avauksesta vastaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Jaakko Alamommo. Kuva Jarno Niemi.

  11.6.2024

  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja OnniTV:n toimintaan.

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot yhdistävät kesäkuun alkupuolella voimansa ja järjestävät tiistaina 11.6. yhteisseminaarin Rovaniemellä. Seurakuntakeskukseen kokoontuu yhteensä nelisenkymmentä vammais- ja vanhusneuvoston jäsentä eri puolilta hyvinvointialuetta. Lisäksi seminaariin osallistuu hyvinvointialueen edustajia.  

  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia digitaalisten palveluiden käytön tuesta, tutustutaan sairaalapassimalliin ja OnniTV:n toimintaan. Lisäksi osallistujat kuulevat Tervia Logistiikan ja kuljetuspalvelujen toiminnasta sekä palveluista järjestäjän näkökulmasta. 

  Päivän päätteeksi osallistujat pääsevät myös osallistumaan työpajaan, jossa pohditaan muun muassa yhteistyötä neuvostojen kesken.

  Seminaari on laatuaan ensimmäinen, mutta ei vammaisneuvoston puheenjohtajan Jaakko Alamommon sanoin toivottavasti viimeinen.

  -    Yhdessä meissä on voimaa, toteaa Jaakko Alamommo ja toivottaa kaikki osallistujat tervetulleeksi seminaariin.

  Puolikuvassa vammaisneuvoston puheenjohtaja puhuu mikrofoniin ja avaa seminaarin. Kuvan etualalla yleisöä selin. Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä
  11.6.2024
  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja...
  Puolikuvassa vammaisneuvoston puheenjohtaja puhuu mikrofoniin ja avaa seminaarin. Kuvan etualalla yleisöä selin.

  Lapin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät yhteisseminaarin Rovaniemellä


  Seminaarissa käydään läpi asukaspaneelin suosituksia ja tutustutaan muun muassa sairaalapassimalliin ja OnniTV:n toimintaan.

 5. Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen
  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen

  29.5.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen

  29.5.2024

  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin auttaa Posion, Ranuan ja Rovaniemen asukkaita 3.6.2024 alkaen numerossa 046 9236 604 maanantaista perjantaihin klo 10–14. 

  Ohjaus- ja neuvontapuhelimesta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa vammaispalveluiden työntekijältä. 

  Jos sinulla on jo asiakkuus, asiasi koskee sinulle myönnettyä palvelua tai sinulle on nimetty työntekijä vammaispalveluista, ota suoraan yhteyttä omaan työntekijääsi.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen
  29.5.2024
  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen


  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi