Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen
Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa...

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen

21.12.2022

Lue lisää
Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta.

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen

21.12.2022

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa muutoksia joiltakin asiakkailta perittäviin maksuihin. Myös siihen, miten asiakasmaksut laskutetaan, tulee muutoksia.

Sámegillii vuolábealde.
Sämikielân vyelni.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 asiakasmaksujen yleiset perusteet ensi vuoden talousarvion yhteydessä.  Aluehallitus on jo aiemmin hyväksynyt asiakasmaksut, jotka ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain ja -asetusten enimmäismäärien mukaisia. 

Asiakasmaksu voi olla tasasuuruinen maksu, jolloin maksu on samansuuruinen kaikille, eivätkä siihen vaikuta asiakkaan tulot.  Osa asiakasmaksuista määräytyy asiakkaan tulojen ja perhesuhteiden mukaan. 

Terveyspalvelujen maksut ovat kaikille samansuuruiset 

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on käytössä tasasuuruiset asiakasmaksut. Yleisimpiä terveydenhuollon käyntimaksuja ovat: 

  • Terveysasemilla lääkärissä käynti maksaa 20,90 €. Käynnistä laskutetaan enintään kolme kertaa kalenterivuonna.
  • Hammaslääkärin käyntimaksu on 13,30 € ja suuhygienistin käynti 10,30 €.
  • Erikoissairaanhoidossa poliklinikkamaksu on 41,80 € ja päiväkirurgian maksu 136,90 €.

Vuonna 2023 maksukatto on 692 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen suurin osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Palvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Ilman syytä peruttamatta tai käyttämättä jätetystä vastaanotosta tai lyhytaikaisen hoito- ja asumispalvelupaikasta peritään 51,50 € sakkomaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Sakkomaksua ei peritä myöskään silloin, jos käynti peruuntuu pakottavasta syystä, kuten äkillisen sairastumisen vuoksi.

Alle 25-vuotiaiden ehkäisypalvelut ovat maksuttomia. Lisäksi veteraaneilta, partisaanihyökkäysten uhreilta ja karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneilta ei peritä lääkärin vastaanotto-, poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitomaksuja.

Kotihoidon ja palveluasumisen maksut riippuvat asiakkaan tuloista 

Hyvinvointialue perii jatkuvasta säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu ei kata asumiskustannuksia.

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, perhehoidosta ja laitoshoidosta peritään kuukausimaksu, jonka suuruus on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakkaan tulot yhteistaloudessa on suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty vähennykset.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle on jäätävä käyttövara. Ikäihmisten pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa käyttövara on 167 € ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 € kuukaudessa.

Kotona annettavista terveyspalveluista ja kotisairaalan hoitajakäynnistä peritään 12,20 € ja lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynnistä 19,20 €.

Hyvinvointialue perii asiakkaalta kohtuullisen maksun ateria-, vaatehuolto-, pesu-, siivous- ja turvapalveluista sekä muista asumista tukevista palveluista.

Alkuvuoden laskut voivat tulla viiveellä - tee uusi e-laskutilaus verkkopankissasi 

Lapin hyvinvointialueen laskutusjärjestelmiin tehtävistä muutoksista johtuen alkuvuoden asiakaslaskuissa voi olla viivettä. Tavoitteena on, että tammikuun käynnit laskutetaan viimeistään helmikuussa. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö laskuttaa asiakasmaksut ja neuvoo asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.  

Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan asiakaslaskutus jatkuu normaalisti keskeytyksettä alkuvuonna 2023.

Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

Nykyiset kuntien e-laskut ja suoramaksusopimukset eivät automaattisesti siirry Lapin hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 ensimmäisen laskun yhteydessä saat ohjeet e-laskun tilaamiseksi ja suoramaksusopimuksen tekemiseksi pankkisi kanssa. Ohjeet löydät myös verkkosivuiltamme lapha.fi vuodenvaihteen jälkeen.

Käteismaksujen vastaanottaminen Lapin hyvinvointialueelle siirtyvissä yksiköissä päättyy 31.12.2022. 1.1.2023 lähtien et voi enää maksaa käteisellä, vaan ainoastaan maksu- ja pankkikorteilla tai laskulla.

Lisää tietoja asiakasmaksuista lapha.fi/asiakasmaksut

****

Lappi buresveadjinguovllu áššehasmávssut ja rehketčállin 1.1.2023 rájes

Lappi buresveadjinguovllu áššehasmávssut rivdet seammaláganin olles Lappi viidodagas 1.1.2023 rájes. Dat sáhttá dagahit nuppástusaid mávssuide, mat berrojit muhtin áššehasain. Ja rievdadusat sáhttet maiddái guoskat dasa, man láhkai áššehasmávssuin čállojit rehkegat.

Guovllustivra dohkkehii čoahkkimis 19.12.2022 áššehasmávssuid almmolaš vuođustusaid boahtte jagi bušeahta oktavuođas. Guovlluráđđehus lea jo árat dohkkehan áššehasmávssuid, mat leat eanaš áššehasmáksolága ja -ásahusaid eanemus meriid mieldásaččat.

Áššehasmáksu sáhttá leat seammalágan máksu, goas máksu lea seammasturrosaš buohkaide, eaige dasa váikkut áššehasa boađut. Oassi áššehasmávssuin mearrašuvvá áššehasa boađuid ja bearašgaskavuođaid mielde.

Dearvvasvuođabálvalusaid mávssut leat buohkaide seammasturrosaččat Vuođđodearvvasvuođafuolahusas ja spesiálabuohccedikšumis leat geavahusas seammalágan áššehasmávssut. Dábáleamos dearvvasvuođafuolahusa fitnanmávssut leat:

  • Dearvvasvuođadálus doaktáris fitnan máksá 20,90 €. Fitnamis čállojuvvo rehket eanemustá golbmii kaleandarjagi áigge.
  • Bátnedoaktáris fitnanmáksu lea 13,30 € ja njálbmehygienistta luhtte fitnan 10,30 €.
  • Spesiálabuohccedikšumis poliklinihkkamáksu lea 41,80 € ja beaivekirurgiija máksu 136,90 €.

Jagi 2023 máksogáhttu lea 692 €. Máksogáhtu badjel mannama maŋŋá eanaš oassi bálvalusain lea áššehassii nuvttá kaleandarjagi loahpa rádjai. Bálvalusaid geavaheaddji galgá ieš čuovvut máksogáhtu dievvama.

Almmá siva haga šluhttetkeahttá dahje geavatkeahttá guđđon vuostáiváldimis dahje oanehis áigge dikšun- ja ássanbálvalanbáikkis berrojuvvo 51,50 € sáhkkomáksu. Máksu ii berrojuvvo vuollái 18-jahkásaččain. Sáhkkomáksu ii berrojuvvo maiddái dalle, jos fitnan šluhttašuvvá bákkolaš siva dihtii, nugo fáhkkatlaš buohccáma geažil.

Vuollái 25-jahkásaččaid eastadanbálvalusat leat nuvttá. Maiddái veteránain, partisánafallehemiid oaffariin ja šibihiid evakueremii soahteguovlluin oassálastán olbmuin eai berrojuvvo doaktára vuostáiváldin-, poliklinihkka-, beaivebuohccedikšun- ja ráidodikšunmávssut.

Ruoktodikšuma ja bálvalanássama mávssut leat gitta áššehasa boađuin

Buresveadjinguovlu bearrá jotkkolaš ja fásta ruovttus addon bálvalusas ja maiddái guhkálaš ássanbálvalusas mánotbadjemávssu, mii mearrašuvvá bálvalanmearrádussii merkejuvvon bálvalandiimmuid meari, áššehasa máksinnávcca ja bearraša sturrodaga mielde. Máksu ii govčča ássangoluid.

Guhkálaš beavttálmahtton bálvalanássamis, bearašdikšumis ja lágádusdikšumis berrojuvvo mánotbadjemáksu, man sturrodat lea eanemustá 85 % áššehasa nettománotbadjeboađuin, main leat dahkkon lágas ásahuvvon geahpádusat. Jos áššehasa boađut leat oktasašdállodoalus stuorát go beallelačča boađut, máksu mearrašuvvá beallelaččaid oktiirehkenaston mánotbadjeboađuid vuođul. Dalle máksu sáhttá leat eanemustá 42,5 % oktiirehkenaston mánotbadjeboađuin, main leat dahkkon geahpádusat.

Guhkálaš lágádusdikšumis ja beavttálmahtton bálvalanássamis áššehassii galgá báhcit geavahanruhta. Ahkeolbmuid guhkálaš beavttálmahtton bálvalanássamis ja guhkálaš bearašdikšumis geavahanruhta lea 167 € ja guhkálaš lágádusdikšumis uhcimustá 112 € mánotbajis.

Dearvvasvuođabálvalusain, mat addojit ruovttus, ja ruovttubuohcceviesu dikšunfitnamis berrojuvvo 12,20 € ja doaktára dahje bátnedoaktára ruovttufitnamis 19,20 €.

Buresveadjinguovlu bearrá áššehasas govttolaš mávssu borramuš-, bivttasfuolahus-, bassan-, čorgen- ja dorvobálvalusain ja maiddái ássama doarju eará bálvalusain.

Álgojagi rehkegat sáhttet maŋŋonit – daga ođđa e-rehketdiŋgoma neahttabáŋkkustat

Lappi buresveadjinguovllu rehketčállinvuogádaga nuppástusaid dihtii álgojagi áššehasrehkegiin sáhttet leat ádjáneamit. Mihttomearrin lea, ahte ođđajagemánu fitnamiin berrojuvvojit mávssut maŋimustá guovvamánus. Lappi buresveadjinguovllu áššehasmáksoovttadat bearrá áššehasmávssuid ja rávve áššiin, mat laktásit áššehasmávssuide.

Lappi guovddášbuohcceviesu ja Länsi-Pohja guovddášbuohcceviesu áššehasrehketčállin joatkašuvvá dábálaččat boatkankeahttá álgojagi 2023. Áššehasmáksoovttadat ávžžuha, ahte neahttabáŋkku geavaheaddji áššehasat váldet geavahussii e-rehkega. Lappi buresveadjinguovllu e-rehkega sáhtát diŋgot iežat neahttabáŋkkus.

Gielddaid dálá e-rehkegat ja njuolggomáksosoahpamušat eai automáhtalaččat sirdás Lappi buresveadjinguvlui. Jagi 2023 vuosttas rehkega oktavuođas oaččut rávvagiid e-rehkega diŋgoma várás ja njuolggomáksosoahpamuša bargama várás báŋkkuinat. Rávvagiid gávnnat maiddái min neahttasiidduin lapha.fi jahkemolsašumi maŋŋá.

Reaidamáksimiid vuostáiváldin ovttadagain, mat sirdásit Lappi buresveadjinguvlui, nohká 31.12.2022. 1.1.2023 rájes it sáhte šat máksit reaidaruđain, muhto aivvefal mákso- ja báŋkogoarttain dahje rehkegiin.

Loga lasi (suomagillii): lapha.fi/asiakasmaksut

****

Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáávsuh já rekigeh 1.1.2023 rääjist

Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáávsuid ohtâlisteh oles Laapi kuávlust 1.1.2023 rääjist. Taat sáttá tovâttiđ nubástusâid motomij äššigâsâi mávssoid. Meid toos, maht rekigisteh äššigâsmáávsuid, puátih nubástusah.

Kuávlustivrâ tuhhiittij čuákkimstis 19.12.2022 äššigâsmáávsui almolijd vuáđusijd puáttee ive budjet ooleest. Kuávluhaldâttâs lii jo ovdil tuhhiittâm äššigâsmáávsuid, moh láá iänááš äššigâsmáksulaavâ já -asâttâsâi enâmusmeerij miäldásiih.

Äššigâsmáksu puáhtá leđe täsistuárusâš, kuás máksu lii siämmáástuárusâš puohháid, iäge toos vaaigut äššigâs puáđuh. Uási äššigâsmáávsuin meriduvvojeh äššigâs puáđui já peerâkoskâvuođâi mield.

Tiervâsvuođâpalvâlusâi máávsuh láá puohháid siämmáástuárusiih Vuáđutiervâsvuođâhuolâttâsâst já spesiaalpyecceetipšoost láá kiävtust täsistuárusiih äššigâsmáávsuh. Táválumoseh tiervâsvuođâhuolâttâs kollimmáávsuh láá:

  • Tiervâsvuotâsajattuvâin tuáhtár kulen kollim máksá 20,90 €. Kolliimist šadda reekkig enâmustáá kulmii kalenderive ääigi.
  • Pänituáhtár kollimmáksu lii 13,30 € já njälmihygienist kulen kollim 10,30 €.
  • Spesiaalpyecceetipšoost polikliinikmáksu lii 41,80 € já peivikirurgia máksu 136,90 €.

Ive 2023 máksukáttu lii 692 €. Ko máksukáttu tiävá, te iänááš uási palvâlusâin láá äššigâsân nuuvtá kalenderive loopâ räi. Palvâlusâi kevttee kalga jieš čuávvuđ máksukáátu tievvâm.

Jis lii kuáđđám kevtihánnáá tâi maacâthánnáá vuástáväldimääigi tâi uáinisáigásii tipšo- já aassâmpalvâlemsaje agâttáá, te piärroo 51,50 € sákkumáksu. Máávsu iä peerâ vuálá 18-ihásijn. Sákkumáávsu iä meid peerâ talle, jis kollim macâttuvvoo tondiet, ko äššigâs lii kivkked puáccám.

Vuálá 25-ihásij estimpalvâlusah láá nuuvtá. Toos lasseen veteraanijn, partisaanvolliittem uuhrijn já sist, kiäh láá uásálistám käärji evakuistmân suátitoimâkuávlust, iä peerâ tuáhtár vuástáväldim-, polikliinik- , peivipyecceetipšo- já särjitipšomáávsuid.

Päikkitipšo já palvâlemaassâm máávsuh sorjoh äššigâs puáđuin

Pyereestvaijeemkuávlu piärá juátkojeijee já merikoskâsii pääihist adelemnáál palvâlusâst sehe kuhesáigásii aassâmpalvâlusâst mánuppajemáávsu, mii meriduvvoo palvâlemmiärádâsân čallum palvâlemtiijmij mere, äššigâs máksunaavcâi já perruu stuáruduv mield. Máksu ij luávdi aassâmkoloid.

Kuhesáigásii pehtilittum palvâlemasâmist, peerâtipšoost já lájádâstipšoost piärroo mánuppajemáksu, mon stuárudâh lii enâmustáá 85% äššigâs nettománuppajepuáđuin, main láá tohhum laavâst asâttum kiäpádâsah. Jis äššigâs puáđuh ohtsâštálutuálust láá stuárráábeh ko pelikyeimi puáđuh, te máksu meriduvvoo pelikuoimij oohtânrekinistum mánuppajepuáđui vuáđuld. Talle máksu puáhtá leđe enâmustáá 42,5 % oohtânrekinistum mánuppajepuáđuin, main láá tohhum kiäpádâsah.

Kuhesáigásii lájádâstipšoost já pehtilittum palvâlemasâmist äššigâsân kalga pääcciđ kiävttuvääri. Elilâm ulmui kuhesáigásii pehtilittum palvâlemasâmist já kuhesáigásii peerâtipšoost kiävttuvääri lii 167 € já kuhesáigásii lájádâstipšoost ucemustáá 112 € mánuppaajeest.

Pääihist adelemnáál tiervâsvuotâpalvâlusâin já päikkipyecceeviäsu tipšoo kollimijn piärrojeh 12,20 € já tuáhtár tâi pänituáhtár päikkikolliimist 19,20 €.

Pyereestvaijeemkuávlu piärá äššigâsâin kuáhtulii máávsu purrâmuš-, pivtâshuolâttem-, poossâm-, čurgim- já torvopalvâlusâin sehe eres palvâlusâin, moh tuárjuh aassâm.

Algâive rekigeh sättih ájániđ – toovâ uđđâ e-reekkigtiilám jieijâd nettipaaŋkist

Laapi pyereestvaijeemkuávlu rekigistemvuáháduvváid rähtimnáál nubástusâi keežild algâive äššigâsrekigeh sättih ájániđ. Ulmen lii, ete uđđâivemáánu kollimijn puátih rekigeh majemustáá kuovâmáánust. Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáksuohtâdâh rekigist äššigâsmáávsuid já rävvee aašijn, moh lohtâseh äššigâsmávssoid.

Laapi kuávdášpyecceeviäsu já Länsi-Pohja kuávdášpyecceeviäsu äššigâsrekigistem juátkoo tego táválávt algâive 2023.

Äššigâsmáksuohtâdâh avžuut, ete äššigâsah, kiäh kevttih nettipaaŋki, väldih anon e-reekkig. Laapi pyereestvaijeemkuávlu e-reekkig tun puávtáh tiiláđ jieijâd nettipaaŋkist.

Táálááh kieldâi e-rekigeh já njuolgâmáksusopâmušah iä automaatlávt sirdâšuu Laapi pyereestvaijeemkuávlun. Ive 2023 vuossâmuu reekkig ohtâvuođâst tun finniih ravvuid e-reekkig tiilám várás já njuolgâmáksusopâmuš toohâm várás jieijâd paŋkkijn. Ravvuuh láá meid mii nettisiijđoin lapha.fi ivemolsom maŋa.

Lummoruttâmáávsui vuástáväldim Laapi pyereestvaijeemkuávlun sirdâšuvvee ohtâduvâin nohá 31.12.2022. 1.1.2023 rääjist tun jieh innig pyevti mäksiđ lummoruđâiguin, peic tuš máksu- já paŋkkikortijguin teikâ rekigijn.

Lasetiäđuh (suomâkielân): lapha.fi/asiakasmaksut

Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen
21.12.2022
Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa...
Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta.

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen


Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa muutoksia joiltakin asiakkailta perittäviin maksuihin. Myös siihen, miten asiakasmaksut laskutetaan, tulee muutoksia.