Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024
Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan...

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024

4.12.2023

Lue lisää

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024

4.12.2023

Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä, riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä. Muutoksen myötä uudet tehtävänimikkeet ovat potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävänä on neuvoa asiakkaita, potilaita ja omaisia heidän oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä sekä tarvittaessa avustaa muistutusten laatimisessa. Asiakastyön lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämistyö sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaava toiminnan kehittäminen ja raportointi osana hyvinvointialueen omavalvontaa. 

Lakiuudistus yhtenäistää ja tasa-arvoistaa toimintaa 

Lakiuudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa keskittämällä se hyvinvointialueille. Palvelu on jatkossakin maksutonta asiakkaille, eikä hyvinvointialue peri palvelusta maksua yksityisiltä palveluntuottajiltakaan. 

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Tämä tarkoittaa, että Lapin hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiavastaavat toimivat jatkossa myös yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien potilas- ja sosiaaliasiavastaavina.

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat eivät vuoden vaihteen jälkeen järjestä potilas- ja sosiaaliasiavastaava toimintaa toimintayksiköissään, mutta yksityisten toimijoiden tulee jatkossakin edistää asiakkaiden ja potilaiden oikeuksia ja vastata palvelujensa omavalvonnasta.

Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan ja potilaan oikeutta kannella asiastaan, hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisille.

***

Pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid barggut guovdduštuvvojit buresveadjinguvlui – Ođđa láhka pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaimma birra fápmui 1.1.2024

Jagi 2024 álggus bođii fápmui ođđa láhka, mas mearriduvvo pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaimma lágideami, sorjjasmeahttunvuođa, gelbbolašvuođa ja bargguid sihke persovdnadieđuid gieđahallama birra. Nuppástusa geažil ođđa bargonamahusat leat pasieantaáššeovddasvástideaddji ja sosiálaáššeovddasvástideaddji.

Pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid bargun lea rávvet áššehasaid, pasieanttaid ja oapmahaččaid vuoigatvuođain sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusas, rávvet guoddalusaid ja pasieantavahátalmmuhusaid dahkamis sihke dárbbu mielde veahkkin čállit muittuhusaid. Áššehasbarggu lassin bargui gullá áššehasa ja pasieantta vuoigatvuođaid ovddidanbargu sihke pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddji doaimma ovddideapmi ja raporteren oassin buresveadjinguovllu iešbearráigeahču.

Láhkaođastus dahká doaimma oktilažžan ja dásseárvvolaččabun

Láhkaođastusa ulbmil lea dahkat pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaimma oktilažžan guovdduštemiin barggu buresveadjinguvlui. Bálvalus lea dás duohkoge nuvttá áššehasaide, iige buresveadjinguovlu váldde bálvalusa ovddas mávssu priváhta bálvalusbuvttadeaddjiinge.

Pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaibma lágiduvvo ollásit almmolaš bálvalussan. Dát dárkkuha, ahte Lappi buresveadjinguovllu pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjit doibmet dás ovddosguvlui maiddái priváhta sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddjiid pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjin.

Priváhta sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddjit eai šat maŋŋel jahkemolsuma lágit pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddji doaimma iežaset doaibmaovttadagain, muhto priváhta doaibmit galget dás duohkoge ovddidit áššehasaid ja pasieanttaid vuoigatvuođaid ja vástidit bálvalusaideaset iešbearráigeahčus.

***

Puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteei tuâjaid kõskkeet pueʹrrvââjjamvuuʹdid - Ođđ lääʹǩǩ puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžžâst šâdd viõʹǩǩe 1.1.2024


Eeʹjj 2024 aalǥâst šõõddi viõʹǩǩe ođđ lääʹǩǩ, mâʹst šiõtteet puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžž riâššmõõžžâst, jiõččvuõđâst, ââʹntemvuõđâst da tuâjain di persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst.  Muttâz mieʹldd ođđ tuâjjnõmmõõǥǥ lie puõcciäʹššvaʹstteei da sosiaaläʹššvaʹstteei. 

Puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tuâjj lij vuäʹpsted äʹššniiʹǩǩid, puõccjid da ruåđid sij vuõiggâdvuõđin sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâlast, kueʹddelmi da puõccipååʹmhiʹlmmtõõzz tuejjmõõžžâst di taarb mieʹldd vieʹǩǩted mošttʼtõõzzi raajjmõõžžâst.  Äʹššneǩtuâj lââʹssen tuõjju kooll äʹššneeʹǩǩ da puõccji vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkâmtuâjj di puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeitåimmʼmõõžž ooudâsviikkmõš da raportâsttmõš vueʹssen pueʹrrvââjjamvuuʹd jiiʹjjesvuåppmõõžž. 

Lääʹǩǩoođummuš õhttnâtt da sätt tääʹssärvvsiʹžžen tåimmʼmõõžž

Lääʹǩǩoođummuž mieʹrr lij õhttnâʹtted puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžž nuʹtt, što tõn kõskkeet pueʹrrvââjjamvuuʹdid.  Kääzzkõs lij pueʹttiääiʹjest še määuʹstem äʹššniiʹǩǩid, ij-ǥa pueʹrrvââjjamvuʹvdd vääʹld kääzzkõõzzâst määus ni privatt kääzzkõspuuʹtʼteejin. 
Puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžž riâžžât obbnes õõlmlaž kääzzkõssân.  Tät miârkkšââvv, što Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteei tåimma pueʹttiääiʹjest še privatt sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl kääzzkõspuuʹtʼteeji puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeʹjen. 
Privatt sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl kääzzkõspuuʹtʼteei jie eeʹjjvaajtõõzz mâŋŋa riâžž puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeitåimmʼmõõžž toiʹmmjemjuâkksinez, leâša privatt toiʹmmjeei âʹlǧǧe pueʹttiääiʹjest še ooudâsviikkâd äʹššniiʹǩǩi da puõccji vuõiggâdvuõđid da vaʹstteed kääzzkõõzzi jiiʹjjesvuåppmõõžžâst. 
 

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024
4.12.2023
Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan...

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024


Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä, riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä. Muutoksen myötä uudet tehtävänimikkeet ovat potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.