Saamen kielen lautakunnan asettaminen
Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

Saamen kielen lautakunnan asettaminen

5.10.2023

Lue lisää

Saamen kielen lautakunnan asettaminen

5.10.2023

Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

Sámegillii vuolábealde

Sämikielân vyelni

Sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

***************************

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto asettaa hyvinvointialueelle saamen kielen lautakunnan ja valitsee lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vähintään 40 prosenttia lautakunnan jäsenistä on valittava saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen esittämistä henkilöistä. Aluevaltuusto nimesi lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat jo helmikuussa 2023, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut aluevaltuuston aiemman päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan aiemmassa päätöksessä ei toteutunut hyvinvointialuelain kohta, jonka mukaan lautakuntaan tulee valita saamenkielisiä henkilöitä.

Sámegiela lávdegotti ásaheapmi

Evttohit guovllustivrii, ahte guovllustivra ásaha buresveadjinguvlui sámegiela lávdegotti ja vállje lávdegoddái ságadoalli ja várreságadoalli. Unnimustá 40 proseantta lávdegotti lahtuin galgá válljet Sámedikki ja nuortalaččaid siidačoahkkima evttohan olbmuin. Guovllustivra nammadii lávdegotti lahtuid ja ságadolliid jo guovvamánus 2023, muhto Davvi-Suoma hálddahusriekti lea gomihan guovllustivrra ovddit mearrádusa. Hálddahusrievtti mielde ovddit mearrádusas ii ollašuvvan lága buresveadjinguovllus čuokkis, man mielde lávdegoddái galgá válljet sámegielat olbmuid.

Sämikielâ lävdikode asâttem

Iävtuttih kuávlustiivrân, et kuávlustivrâ aasât pyereestvaijeemkuávlun sämikielâ lävdikode já väljee lävdikoodán saavâjođetteijee já värisaavâjođetteijee. Ucemustáá 40 prosenttid lävdikode jesânijn kalga valjiđ sämitige já nuorttâlij sijdâčuákkim iävtuttâm ulmuin. Kuávlustivrâ nomâttij lävdikode jesânijd já saavâjođetteijeid jo kuovâmáánust 2023, mut Tave-Suomâ haldâttâhriehti lii komettâm kuávlustiivrâ oovdeb miärádâs. Haldâttâhrievti mield oovdeb miärádâsâst ij olášum laavâ pyereestvaijeemkuávlust cekki, mon mield lävdikoodán kalga valjiđ sämikielâlijd ulmuid.

Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš

Eʹtǩǩeet vuʹvddvälddõʹsse, što vuʹvddvälddõs peejj pueʹrrvââjjamvoudda sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd da vaʹlljad luʹvddkådda saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteei. Uuʹccmõsân 40 proseeʹnt luʹvddkååʹdd vuäzzlain âlgg vaʹlljeed Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩääm oummuin. Vuʹvddvälddõs nõõmti luʹvddkååʹdd vuäzzlaid da saaǥǥjååʹđteejid juʹn täʹlvvmannust 2023, leâša Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiǥâs lij jaukkääm vuʹvddvälddõõzz ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥ. Vaaldšemvuõiggâz mieʹldd ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst ij teâuddjam pueʹrrvââjjamvuʹvddlääʹjj vueʹss, koon mieʹldd luʹvddkådda âlgg vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž oummuid.

Saamen kielen lautakunnan asettaminen
5.10.2023
Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

Saamen kielen lautakunnan asettaminen


Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.