Navigation Menu

Navigation Menu

Mátkebálvalanguovddáš

Matkapalvelukeskus

Mátkebálvalanguovddáš

Mátkebálvalanguovddáš fállá Lappi buresveadjinguovllus fievrridanbálvalusaid gaskkusteami. 

Mátkebálvalanguovddáža bokte sáhtát diŋgot lápmásiidbálvalus-, sosiálafuolahus- ja čálganváddolága mieldásaš fievrridanbálvalusaid sihke bálvalan-, áššiiddikšun- ja gohččunjoavkojohtolatmátkkiid. Dearvvasvuođafuolahusa mátkkit nu mo doavtter-, laboratoria-, - ja veajuiduhttinfitnamat eai gula Lappu buresveadjinguovllu buhtadan fievrridanbálvalusaide. Dearvvasvuođafuolahusa mátkkiide sáhtát ohcat buhtadusa Kelas.

Matkapalvelukeskus tarjoaa tällä hetkellä välityspalveluja Inarissa, Kemijärvellä, Keminmaassa, Kemissä, Kolarissa, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Pellossa, Rovaniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniolla.

Uuden kilpailutuksen valmistumisen myötä toiminta alkaa loppukesästä 2024 Enontekiön, Kittilän, Ranuan, Rovaniemen, Simon ja Utsjoen kuntien alueilla.

Mátkebálvalanguovddáža bálvalanrávvejeaddjit ohcet áššehasaide heivvolaš mátkkoštanvuogi ja geainnu. Seammá guvlui ja seammá áiggi mátkkošteaddji áššehasaide fállojuvvojit oktasašsáhtut. Bálvalanrávvejeaddjit veahkehit áššehasaid geavahit maiddái áššiiddikšun-, bálvalan- ja joavkojohtolaga.

Fievrridanbálvalusat

Fievrridanbálvalusaide lea vuoigatvuohta olbmuin, geain leat erenoamáš váttisvuođat lihkadeamis ja geat eai sáhte váttu dahje buohcuvuođa dihte geavahit almmolaš joavkojohtolatneavvuid govttohis stuorra váttisvuođaid haga. Olbmos galgá leat maiddái virggálaš fievrridanbálvalusmearrádus.

Lápmásiidbálvalusaid sosiálabargi dahká fievrridanmearrádusaid. Fievrridanbálvalusat mieđihuvvojit sierra mánotbadjái. Mieđihuvvon mátkkiid meari ii oaččo rasttildit iige sirdit nuppi mánotbadjái.

Fievrridemiid diŋgon

Mátkebálvalanguovddáža telefonáššiiddikšun 016 860 2060 gohcá birra jándora.

Diŋgo sáhtu Mátkebálvalanguovddážis unnimusat 1,5 diimmu ovdal mátkki. Sáhtát diŋgot máŋgga mátkki seammá háve.

Juos du mátkkin vuolginčujuhus lea eará go du ruovttučujuhus, sáhtát diŋgot mátkki ovdadiŋgoma haga. Sáhttu boahtá maŋimustá 30 minuhta geahčen. Šluhtte mátkkiid unnimusat 30 minuhta ovdal mátkki álgima. Guitá sáhtu mátkki maŋŋá fievrridanbálvaluskoarttain. Mátkkiid iežatoasi rehket sáddejuvvo dutnje maŋŋelgihtii oktii mánus. 

Almmut čuovvovaš áššiid, go diŋgot mátkki

 • vuolginčujuhusa, mearrebáikki ja diibmoáiggi.
 • olmmošlogu, veahkkeneavvuid, mátkedávviriid meari ja eará spesiáladárbbuid.
 • máinnaš sierra, juos dus lea áigedávval dahje deaivvadeapmi mearrebáikkis.
 • almmut ovddal gihtii, juos mátkki áigge lea vuordimis 10 minuhta bisáneapmi. Mátkki áigge oažžu leat eanemusat okta 10 minuhta vuordinboddu unna áššiiddikšumii.

Áššehasaid iežaset evttohan oktasašsáhtuin ii berrojuvvo mátkki iežasoassi. Fievrridanbálvalusmearrádusain sáhtát maiddái mátkkoštit nuvttá bálvalanjohtolagas. Bálvalanjohtolatmátkkit eai golat juohke mánu mátkemeari.

Mieđuštanveahkki mátkkis

Áššehassii sáhttá mieđihit fievrridanbálvalusmearrádusas vuoigatvuođa mieđušteaddjái. Mieđušteaddji bargun lea veahkehit áššehasa dorvvolaččat vuolginsajis mearrebáikái. Mieđušteaddjin sáhttá doaibmat olmmoš, guhte ii leat ieš fievrridanbálvalusa oažžu ja sáhttá doaibmat mieđušteaddjin. Juos dus lea vuoigatvuohta geavahit vuoddji mieđušteaddjin, dus ii sáhte leat mielde eará mieđušteaddji. Mieđušteaddji mátkkošta ovttas áššehasain mávssu haga.  Eará mátkkošteaddjit mákset iežaset oasi táksemátkki hattis.

Invafievrridemiid vuoddji sáhtosta áššehasa dorvvolaččat lanjadagas biilii ja biillas mearresadjái. Vuoddji maid fuolaha áššáigullevaš gárastatvuogádaga juvlastullui.

Fievrridanbálvaluskoarta ja mátkkošteaddjiprofiila

Mátkebálvalanguovddáža áššehasaide ráhkaduvvo áššehasprofiila ja fievrridanbálvaluskoarta. Áššehasprofiilii leat čohkkejuvvon dieđut du persovnnalaš mátkedárbbuin, veahkkeneavvuin, viežžančujuhusas ja vuoigatvuođas mieđušteaddjái. Juos du profiillas lea telefonnummir, don oaččot teakstadieđu, go biila lea váldán vuostá du diŋgoma. Muitte beaivádit nuppástuvvan dieđuid Mátkebálvalanguovddážii.

Áššehasprofiila lea ovttastahtton fievrridanbálvaluskoarttain, mainna don guitát loahpas sáhtu. Doala koartta álot mielddát go geavahat fievrridanbálvalusaid. Koarta lea persovnnalaš. Koarttain oažžu máksit dušše mátkkiid iežasoasi. Koartta ii oaččo guođđit gosage, ii oba vuoddji seailluheapmái. Juos don fárret dahje koarta láhppo, almmut dan birra sosiálabálvalusaide.

Mátkkiid iežasoasi máksin

Mátkkiid iežatoasi rehket sáddejuvvo áššehasaide oktii mánus.  Vuollel 5 euro máksindáhpáhusat sirdašuvvet čuovvovaš mánotbaji rehkegii. Iežatosiid báberrehkegat sáddejuvvojit dutnje ruoktot, man maŋŋá daid sáhttá máksit iežat neahttabáŋkkus nu mo dábálaš.

Mii ávžžuhit diŋgot rehkega elektrovnnalaš e-rehkegin iežat neahttabáŋkui dahje addit báŋkui njuolggomáksinfápmudusa. Dalle báŋku dahká máksima áššehasa beales. Rehkega sáhttá diŋgot elektrovnnalažžan maiddái OmaPostii dahje iežat neahttabáŋkui. Rehkegiid ii sáhte máksit máksinkoarttaiguin dahje reaidaruđain buresveadjinguovllu doaibmabáikkiin. Iežatoasi lassin ii berrojuvvo rehketlassi.

Matkapalvelukeskus omavastuuhinnasto

Fievrridanbálvalusaid iežasoassehaddelistu. Hattiide gullá 10 % árvolassevearru.
Mátki kilomehterin Mánná 4-16 jagi, haddi euron Rávesolmmoš, haddi euron
6 2,00 2,70
9 2,10 2,80
12 2,30 3,10
16 2,80 3,70
20 3,10 4,10
25 3,60 4,80
30 4,00 5,30
35 4,40 5,70
40 4,80 6,40
45 5,20 6,90
50 5,60 7,50
60 6,20 8,20
70 6,60 8,80
80 6,90 9,20
90 7,30 9,80
100 7,90 10,40
110 8,40 11,20
120 8,90 11,90
130 9,50 12,50
140 10,00 13,30
150 10,40 13,90
160 10,90 14,60
170 11,40 15,20
180 12,00 15,90
190 12,60 16,80
200 13,20 17,50
220 13,80 18,40
240 14,30 19,10
260 15,00 20,00
280 16,50 21,90
300 17,90 23,90
325 19,40 25,90
350 20,90 27,90
375 22,40 29,80
400 23,90 31,90

Matkapalvelukeskus palautteen antaminen

Sáhttu ii boahtán

Juos Mátkebálvalanguovddážis diŋgojuvvon sáhttu ii boađe áiggil, sáhtát diŋgot sáhtu njuolgga du válljen tákseguovddážis dahje táksefitnodatdoallis. Sáhtát šaddat ieš máksit njuolgga diŋgojuvvon sáhtu, go buot táksiin ii leat Mátkebálvalanguovddáža koartalohkanbierggas. Seaillut mátkki guitte ja sádde guitte fievrridanmearrádusa dahkan virgeoapmahažžii vai fidnet buhtadusa. Muitte šluhttet Mátkebálvalanguovddáža bokte diŋgojuvvon sáhtu.

h4 liittyvät palvelut

Laktáseaddji bálvalusat

nappi ikääntyneiden liikkuminen

nappi vammaisten liikkuminen

h4 liitetiedostot

Liitetiedostot

h4-ajankohtaista-palvelussa

Áigeguovdil bálvalusain

Asset Publisher

 1. Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään jatkossa omavastuuosuutena puolet

  17.6.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään jatkossa omavastuuosuutena puolet

  17.6.2024

  Asiakkaan tilanne paranee aiemmasta.

  Aluehallitus on päättänyt, että Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena puolet (50 %) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman arvolipun (aikuinen tai lapsi) mukaan.

  Yksittäisinä matkojen omavastuuosuuksina työ- ja opiskelumatkat ovat kuljetuspalveluasiakkaalle kalliimpia kuin julkista joukkoliikennettä käyttävien sarjaliput tai kuukausikortit. Säännöllisissä työ- ja opiskelumatkoissa huomioidaan julkisen joukkoliikenteen kuukausi- tai sarjalippujen hinnat, jolloin matkoista perittävä kokonaisomavastuuosuus on pienempi kuin yksittäisinä matkoina maksettavat omavastuuosuudet.

  Muutos ei koske Kela-korvauksen piirissä olevia opiskelijoita, jotka maksavat vain Kelan määräämän omavastuuosuuden opiskelumatkoistaan. 

  Julkisen joukkoliikenteen aikuisten kausilippujen hinnat vaihtelevat eri kunnissa 56,50–59 euron välillä kuukaudessa. Yksittäisinä omavastuuosuuksina vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävälle työssä käyvälle vaikeavammaiselle työmatkat maksavat vähimmillään 118,80 euroa kuukaudessa (44 x 2,70 euroa).

  Tutustu päivitettyihin soveltamisohjeisiin

  Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään jatkossa omavastuuosuutena puolet


  Asiakkaan tilanne paranee aiemmasta.

 2. Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään

  29.5.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään

  29.5.2024

  Järjestämme kesäkuussa kolme samansisältöistä tiedotustilaisuutta.

  Tervia Logistiikka Oy on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden perustama yhtiö, joka tuottaa omistajilleen logistiikka-, kuljetus- ja hankintapalveluita.

  Tervia Logistiikka Oy järjestää kolme samansisältöistä tiedostustilaisuutta toiminnastaan. Tilaisuudet on tarkoitettu Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuljetuksia toteuttaville kuljetuspalveluyrityksille.

  Samansisältöiset tilaisuudet järjestetään Teams-tilaisuuksina

  • ma 10.6.2024 klo 18–19
  • ke 12.6.2024 klo 19–20
  • to 13.6.2024 klo 18–19

  Ilmoittaudu mukaan tiedotustilaisuuteen ja vastaa kyselyyn 5.6.2024 mennessä.

  Tule mukaan kuljetuspalveluyrittäjien ja Tervia Logistiikka Oy:n yhteistyöryhmään

  Etsimme Tervia Logistiikka Oy:n ja kuljetuspalveluyrittäjien yhteistyöryhmään toiminnan seurannasta ja kehittämisestä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita.
   
  Ilmoittaudu mukaan yhteistyöryhmään ja vastaa kyselyyn 15.6.2024 mennessä.

  Lisätietoa:

  Tanja Witick, projektipäällikkö, Tervia Logistiikka Oy

  tanja.witick@pohde.fi

  Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään
  29.5.2024
  Järjestämme kesäkuussa kolme samansisältöistä tiedotustilaisuutta.

  Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään


  Järjestämme kesäkuussa kolme samansisältöistä tiedotustilaisuutta.

 3. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada perustellusta syystä myös rajan yli tehtäviin matkoihin
  Toiminnallisessa lähikunnassa voi jatkossa asioida palvelujen tai läheisten perhesuhteiden takia.

  Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada perustellusta syystä myös rajan yli tehtäviin matkoihin

  12.4.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada perustellusta syystä myös rajan yli tehtäviin matkoihin

  12.4.2024

  Toiminnallisessa lähikunnassa voi jatkossa asioida palvelujen tai läheisten perhesuhteiden takia.

  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt täsmennyksen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeeseen.

  Kuljetuspalvelumatkoja voi tehdä oman kunnan sisällä, maantieteelliseen lähikuntaan tai niin sanottuun toiminnalliseen lähikuntaan. Jatkossa toiminnalliseksi lähikunnaksi voidaan katsoa myös ulkomailla oleva paikkakunta. 

  Toiminnallisessa lähikunnassa voi asioida esimerkiksi, jos on vammasta tai sairaudesta johtuva tarve palveluihin, joita ei ole omassa tai naapurikunnassa. Muita syitä voivat olla esimerkiksi läheiset perhe- tai sukulaisuussuhteet tai tärkeät tapahtumat kuten häät tai hautajaiset. 

  Kohtuulliset kuljetuspalveluista aiheutuvat kustannukset arvioidaan ja korvataan tapauskohtaisesti.  

  Jos asiakkaalla on soveltamisohjeesta poikkeavia säännöllisiä ja tavanomaiseen elämään kuuluvia muita matkustustarpeita, hänen tulee perustella ne hakemuksessaan. Tarpeet huomioidaan mahdollisuuksien mukaa, määritellään kuljetuspalvelupäätöksessä ja merkitään asiakasprofiiliin.

   

  Lápmásiidbálvalanlága vuođul sáhttobálvalusa sáhttá oažžut ákkastallojuvvon sivain maiddái mátkkiide rastá ráji

  Doaimmalaš lagašgielddas sáhttá dás ovddosguvlui dikšut áššiid bálvalusaid dahje lagasolbmuid bearašoktavuođaid dihte.

  Lappi buresveadjinguovllu guovlluráđđehus lea dohkkehan aiddostahttima lápmásiidbálvalanlága sáhttobálvalusaid heivehanrávvagii.

  Sáhttobálvalusa sáhttá geavahit mátkkiide iežas gielddas, eatnandieđalaš lagašgildii dahje nu gohčoduvvon doaimmalaš lagašgildii. Dás duohko doaimmalaš lagašgieldan sáhttá leat maiddái olgoriikka báikegoddi.

  Doaimmalaš lagašgielddas sáhttá dikšut áššiid ovdamearkka dihte jos lea váttu dahje buohcuvuođa dagahan dárbu bálvalusaide, maid ii leat vejolaš oažžut iežas dahje ránnjágielddas. Eará ákkat sáhttet leat ovdamearkka dihte lagas bearaš- dahje fuolkeoktavuođat dahje dehálaš dáhpáhusat dego heajat dahje hávdádeapmi.

  Govttolaš sáhttobálvalusaid golut árvvoštallojuvvojit ja buhttejuvvojit juohke mátkki oasil sierra.  

  Jos áššehasas leat jeavddalaš ja dábálaš eallimii gullevaš eará mátkkoštandárbbut, mat spiehkkasit heivehanrávvagis, son ferte ákkastallat daid ohcamušastis. Dárbbut vuhtiiváldojuvvojit vejolašvuođaid mielde, meroštallojuvvojit sáhttobálvalusmearrádusas ja merkejuvvojit áššehasprofiilii.

   

  Vádulijpalvâlemlaavâ miäldásii fievridempalvâlus puáhtá uážžuđ agâstâllum suujâst meiddei mađhijd, maid maađhâš rääji rasta 

  Toimâlii aldakieldâst puáhtá täst oovdâs ášástâllâđ palvâlusâi tâi alda peerâkoskâvuođâi tiet.

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu kuávlustivrâ lii tuhhiittâm tärkkilistem vádulijpalvâlemlaavâ miäldásij fievridempalvâlusâi heiviittemravvui.

  Fievridempalvâlusmaađhijd puáhtá mađhâšiđ jieijâs kieldâ siste, eennâmtieđâlii aldakieldân tâi nuuvt kočodum toimâlii aldakieldân. Täst oovdâs toimâlâžžân aldakieldân pyehtih tuhhiittiđ meiddei päikkikode, mii lii olgoenâmijn.

  Toimâlii aldakieldâst puáhtá ášástâllâđ ovdâmerkkân, jis lii váádu tâi pyeccevuođâ tiet tárbu palvâlussáid, maid iä faalâ jieijâs kieldâst tâi aldakieldâst. Eres suujah pyehtih leđe ovdâmerkkân alda peerâ- tâi hyelkkikoskâvuođah tâi teháliih tábáhtusah tegu heejah tâi häävdidmeh.

  Kuáhtulijn fievridempalvâlusâin šoddâm koloid árvuštâleh já sajanmäksih jieškođe-uv tábáhtus mield sierâ.

  Jis äššigâsâst láá heiviittemravvust spiekâsteijee merikooskâi mield tábáhtuvvee já táválii elimân kullee eres mađhâšemtáárbuh, sun kalga taid agâstâllâđ ucâmušâstis. Táárbuid väldih huámmášumán máhđulâšvuođâi mield, miäruštâleh fievridempalvâlusmiärádâsâst já merkkejeh äššigâsprofiilin.

   

  Lääʹmeskääzzkõslääʹjj meâldla jååʹđtemkääzzkõõzz vuäitt vuäǯǯad vuâđđõttum määinest raaj rââst tuejjuum maaʹtǩid še

  Tååimlaž âʹlddkååʹddest vuäitt puõʹttiääiʹjest äʹššeed kääzzkõõzzi leʹbe õõldâs piârkõskkvuõđi diõtt. 

  Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd vuʹvddhalltõs lij priimmâm čiõlggummuž lääʹmeskääzzkõslääʹjj meâldla jååʹđtemkääzzkõõzzi suåvtemvuäʹppõʹsse. 

  Jååʹđtemkääzzkõsmaaʹtǩid vuäitt tuejjeed jiiʹjjes kååʹdd seʹst, jânnamtiõđlaž âʹlddkådda leʹbe nuʹtt ciâlkkum tååimlaž âʹlddkådda.  Puõʹttiääiʹjest tååimlaž âʹlddkåʹdden vueiʹtet ǩiččâd ålggjânnmin åårrai päiʹǩǩ-kååʹdd še. 

  Tååimlaž âʹlddkååʹddest vuäitt äʹššeed ouddmiârkkân, jõs lij vââʹjj leʹbe puõʒʒâlm tuejjääm tarbb kääzzkõõzzid, kook jie leäkku jiiʹjjes leʹbe räʹjjlažkååʹddest.  Jeeʹres määin vueiʹtte leeʹd ouddmiârkkân õõldâs piâr- leʹbe ruåttkõskkvuõđ leʹbe vääžnai šõddmõõžž mâʹte näiʹmm leʹbe ruõkkâmpodd. 

  Toolklaž jååʹđtemkääzzkõõzzin puõʹtti koolid ärvvtõõlât da koʹrvveet šõddmõšpuõđlânji.   

  Jõs äʹššneeʹǩǩest lie suåvtemvuäʹppõõzzâst čooʹreei mieʹrrkõskksaž da takai jieʹllem kuõskki jeeʹres mäʹtǩǩeemtaarb, son âlgg tõid vuâđđtõõllâd jiiʹjjes ooccmõõžžâst.  Taarbid vääʹldet lokku vuäittmõõžži mieʹldd, meäʹrtet jååʹđtemkääzzkõstuʹmmstõõǥǥâst da mieʹrǩǩeet äʹššneǩprofiiʹle. 

  Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada perustellusta syystä myös rajan yli tehtäviin matkoihin
  12.4.2024
  Toiminnallisessa lähikunnassa voi jatkossa asioida palvelujen tai läheisten perhesuhteiden takia.

  Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada perustellusta syystä myös rajan yli tehtäviin matkoihin


  Toiminnallisessa lähikunnassa voi jatkossa asioida palvelujen tai läheisten perhesuhteiden takia.