Keminmaan ja Simon perheneuvolapalvelut siirtyvät vuoden 2024 alusta Kemin perheneuvolaan
Keminmaassa ja Simossa ei enää järjestetä erillisiä perheneuvolapäiviä.

Keminmaan ja Simon perheneuvolapalvelut siirtyvät vuoden 2024 alusta Kemin perheneuvolaan

2.1.2024

Loga eambbo

Takaisin edelliselle sivulle

Keminmaan ja Simon perheneuvolapalvelut siirtyvät vuoden 2024 alusta Kemin perheneuvolaan

2.1.2024

Keminmaassa ja Simossa ei enää järjestetä erillisiä perheneuvolapäiviä.

Vuodenvaihde tuo muutoksia Keminmaan ja Simon perheneuvolapalveluihin. Jatkossa niistä huolehtii Kemin perheneuvola. Keminmaassa ja Simossa ei enää järjestetä erillisiä perheneuvolapäiviä. Kuntalaiset voivat jatkossa olla yhteydessä Kemin perheneuvolaan. Palvelua on arkipäivisin. 

Kemin perheneuvolan ajanvaraus ja neuvonta ovat avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10–12, p. 0400 703790. Sähköisesti voit olla yhteydessä sote-palveluihin osoitteessa lapha.fi/digipalvelut.

Asiakastapaamiset ovat pääsääntöisesti Kemin perheneuvolan tiloissa. Tarvittaessa asiakasta voidaan tavata ajanvarauksella myös hänen omassa lähiympäristössään kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona tai etäyhteydellä. Simossa tapaamisia järjestetään ajanvarauksella myös Simon perheneuvolan tilassa Jassintiellä. 

Keminmaan ja Simon perheneuvolapalvelut siirtyvät vuoden 2024 alusta Kemin perheneuvolaan
2.1.2024
Keminmaassa ja Simossa ei enää järjestetä erillisiä perheneuvolapäiviä.

Keminmaan ja Simon perheneuvolapalvelut siirtyvät vuoden 2024 alusta Kemin perheneuvolaan


Keminmaassa ja Simossa ei enää järjestetä erillisiä perheneuvolapäiviä.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

  Pitkäaikainen laitoshoito lakkautetaan Enontekiön Luppokodilla  

  Aluehallitus päätti lakkauttaa pitkäaikaisen laitoshoidon Enontekiön Luppokodilla siinä vaiheessa, kun uusi asumispalveluyksikkö saadaan käyttöön. Yksikön on tarkoitus valmistua toukokuussa 2025. Luppokodilla on tällä hetkellä 18 pitkäaikaista sekä yksi lyhytaikainen ikääntyneiden laitoshoidon paikka. 

  Kun uusi yksikkö otetaan käyttöön, laitoshoidon järjestäminen loppuu ja ikääntyneiden asumispalvelut järjestetään ympärivuorokautisena palveluasumisena sekä yhteisöllisenä asumisena asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Muutos ei vaikuta henkilöstötarpeeseen, mutta tehtävänkuvat ja henkilöstörakenne saattavat muuttua. Enontekiölle on suunniteltu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistelmätoimintaa. 

  Hoivaosaston toimintaa muutetaan ja Lyhty-yksikkö lakkautetaan Rovaniemellä 

  Aluehallitus päätti sulkea Rovaniemen hoivaosaston pitkä- ja lyhytaikaisen laitoshoidon vaiheittain paikkojen vapautuessa ja muuttaa yksikön intervallihoidon tai lyhytaikaisen palveluasumisen yksiköksi. Aluehallitus päätti myös lakkauttaa Rovaniemen 17-paikkaisen Lyhty-yksikön 30.5.2024 alkaen. 

  Vapautuvia pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei enää täytetä hoivaosastolla. Myöskään lyhytaikaisen laitoshoidon paikkoja ei ylläpidetä, vaan myönteisen SAS-päätöksen saaneille asiakkaille järjestetään asumispaikka laitosmaisissa olosuhteissa. Kotona asumista tuetaan suunnitelmallisilla intervallihoitojaksoilla tai lyhytaikaisen palveluasumisen paikoilla. Rovaniemen hoivaosastolla on kahdeksan pitkäaikaista laitoshoidon asukasta sekä 12 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta.  

  Lyhytaikaisen laitoshoidon yksikkö Lyhdyn asiakkaat on sijoitettu maaliskuun 2024 alusta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköön, jossa on ikääntyneiden asumiseen soveltuvat tilat. 

  Päätös ei vaikuta Rovaniemen hoivaosaston henkilöstön määrään, mutta voi vaikuttaa tehtävänkuviin ja henkilöstörakenteeseen. Lyhty-yksikön 13 työntekijälle esitetään korvaavaa työtä yt-menettelyn yhteydessä. 

  Hyvinvointialue varautuu kuitenkin jatkamaan yksiköiden toimintaa, jos aluevaltuuston aiempi päätös palvelustrategiasta tai tämä päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta. 

  Kahden sairaalan työnjaon suunnittelu on aloitettu – lakien valmistelu haastaa suunnittelua   

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kahden sairaalan työnjaosta. Selvityksessä on tutkittu mahdollisuuksia yhdistää toimintoja sekä tehdä työnjakoa Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden välillä sekä löytää talouden sopeuttamisohjelman mukaisia säästökohteita. 

  Suunnitelmissa on tällä hetkellä:   

  • Kirurgiassa perustetaan yhteisiä virkoja, jolloin työntekijät voivat työskennellä kummassakin sairaalassa sekä osassa erikoisaloista toimenpidejonoja yhdistetään, jolloin potilaat ohjautuvat vapaana olevien resurssien mukaan kumpaankin sairaalaan.
  • Sisätautien potilaita ohjataan jatkossa Länsi-Pohjan keskussairaalaan muualtakin Lapista kuin vain lounaisesta Lapista.
  • Gynekologian avohoitopotilaiden ohjaamista Länsi-Pohjan keskussairaalaan pidetään hyvänä mahdollisuutena, mutta asia vaatii jatkoselvitystä. 

  Lapin keskussairaalan tehostamistoimenpiteet: 

  • Silmätautien lääkevalmistuksen ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Kirurgian asiakaspalvelujen ostojen vähennys
  • Työvoiman vuokrauksen vähentäminen
  • Erikoissairaanhoidon Oulun yliopistollisen sairaalan ostojen vähentäminen 5 prosenttia ja myynnin lisääminen
  • Radiologian ostojen vähennys
  • Henkilöstökulujen tarkastuslaskennat 

  Lisäksi on valmisteilla seuraavat tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet: 

  • Hengityshalvauspotilaiden hoidon ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Välinehuollon keskittäminen hyvinvointialueella
  • Anestesiassa tehtävien suun toimenpiteiden keskittäminen 1.9.2024 alkaen
  • Mahasuolikanavan tähystysten järjestäminen yhtenä kokonaisuutena, jolloin myös Rovaniemellä asuvien tähystystoimenpiteet saatetaan tehdä muualla kuin Rovaniemellä 

  Sairaalapalvelujen kokonaisuuden yksityiskohtaisemmasta sisällöstä sopimiselle tuo tällä hetkellä huomattavia haasteita toimenpiteet, joita Suomen hallitus esittää lakimuutoksilla. Esityksessä ympärivuorokautinen monierikoisalainen yhteispäivystys ja raskas kirurgia loppuisi Kemissä vuoden 2026 alusta, mutta päiväkirurgia voisi jatkua.   

  Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan hallituksen esitykseen siten, että myös jatkossa yön yli seurantaa vaativa raskaampi kirurgia olisi edelleen mahdollista Länsi-Pohjan keskussairaalassa.   

  Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto Lapin hyvinvointialueelta. Aluehallitus päättää lausunnon hyväksymisestä myöhemmin. Lausunto pitää jättää heinäkuun alkuun mennessä.  

  Päivityksiä sosiaalipalvelujen palvelusetelisääntökirjoihin 

  Aluehallitus vahvisti useita täsmennyksiä ja muutoksia sosiaalipalveluissa käytössä oleviin palvelusetelisääntökirjoihin. Päivitettiin palvelusetelisääntökirjojen yleinen osio. Osio liitetään kaikkiin hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjoihin. Keskeisimmät muutokset liittyvät muun muassa hintakattoon, palvelusopimuksen irtisanomisaikaan ja asiakastietojen käsittelyyn, palvelutuottajaksi hakeutumiseen ja palvelutuottajaa koskeviin velvoitteisiin, matkakorvausten laskutuksiin, hintojen muutoksiin ja voimassaoloaikaan sekä palvelujen omavastuuseen.  

  Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirjan muutokset liittyvät asiointipalvelun nimeen sekä siivouspalvelujen palvelukuvaukseen. Asiointipalvelut voidaan muuttaa asiointi- ja saattajapalveluiksi. Siivouspalveluja koskien palveluntuottaja siivoaa omilla välineillään ja pesuaineillaan, jos asiakas ei halua, että siivouksessa käytetään hänen siivousvälineitään.  

  Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan muutokset koskevat yhteisöllistä asumista. Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä työvuoron vastuuhoitaja, jolla on tarvittava tutkinto ja lääkehoitovastuu. Henkilökunnan pitää osata tehdä yhteistyötä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  

  Keskeiset muutokset liittyvät myös RAI-arviointiin ja asiakassuunnitelmaan sekä asumisen järjestämiseen. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja hoidon tarpeeseen vastaaminen. Toimintakykymittarina käytetään RAI-arviointivälineistöä, jonka pohjalta asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa. Palvelujen järjestämisessä on huomioitava myös asiakkaan puolison mahdollisuus asua yhdessä puolisonsa kanssa ilman palvelutarvetta. 

  Kotihoidon palvelusetelisääntökirjan muutoksien mukaan palveluntuottaja soveltaa yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia ja ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia sekä tänä vuonna julkaistavaa Laatusuositusta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Lääkehoidossa Lapin hyvinvointialue ohjaa asiakkaita lääkeannosjakeluun, johon asiakkaalle myönnetään palveluseteli. Tarkennuksia tehtiin myös arviointiin sekä asiakkaan palvelutarpeen muutoksista ilmoittamiseen. 

  Lapin sairaanhoitopiirin entisillä kunnilla mahdollisuus ottaa kantaa jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun 

  Hyvinvointialue varaa entisen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa tai kannanottonsa ennen kuin aluehallitus tekee siirtoviivemaksusta johtuvia muutoksia Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen jäsenkuntalaskutukseen ja jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun.  

  Lapin hyvinvointialue valmistelee muutokset vuoden 2022 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen jäsenlaskutukseen ja sen oikaisuun vietäväksi aluehallituksen päätettäväksi, jos vähintään kaksi kolmannesta entisen sairaanhoitopiirin jäsenkunnista hyväksyy muutoksen ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet kaikista sairaanhoitopiirin asukkaista.

  Lapin hyvinvointialue sai lainanottovaltuuden

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että valtiovarainministeriö on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman ja ministeriölle toimitetut lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat ja myöntänyt hyvinvointialueelle lainanottovaltuuden vuodelle 2024. Aluehallitus totesi, että investointien sekä investointeja vastaavien sopimusten valmistelua ja toteutusta jatketaan aluehallituksen aikaisempien päätösten mukaisesti. 

  Muita päätöksiä

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 25.4.2024 hylätä Rovaniemen kaupungin tekemän valituksen koskien Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöstä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2022. Aluehallitus merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

  Hyväksyttiin täsmennys päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan. Jatkossa asiantuntijaryhmä päättää ainoastaan tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. Vammaisten palvelujen vastuuyksikköjohtajat päättävät erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta. Päätös selkeyttää moniammatillisen tuen asiantuntijatyöryhmän tehtävää sekä nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.  

  Aluehallitus päätti esittää saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2026. Esitys on alustava, ja sen tarkoitus on tuoda saamelaiskäräjien tietoon hyvinvointialueen tarpeita valtionavustuksen suhteen. Tarkemmat neuvottelut vuoden 2026 valtionavustuksen käytöstä, määrästä ja Lapin hyvinvointialueen omarahoitusosuuksista käydään syksyllä 2025.  

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi saamen kielen lautakunnan lausunnot koskien vammaisten palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelurakenteen tarkentavia suunnitelmia sekä vuodeosastotoiminnan ja ikääntyneiden asumispalvelujen muutosten kielellisiä vaikutuksia. Aluehallitus käsittelee vuodelle 2025 suunnitellut toimenpide-esitykset saamenkielisten palvelujen turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi kokonaisuutena syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. 

  Päätettiin palauttaa asumisyksikkö Nutukkaan sulkemisesitys valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten ja edellytetään, että ennen päätöksentekoa suunnitelmista tiedotetaan ja kuullaan asiakkaita. 

  Aluehallitus päätti palauttaa päätöksen Nestorin vanhainkodista ja Suensaaren palvelukeskuksen yksiköistä valmisteltavaksi siten, että muutokset valmistellaan eri asioina käsiteltäviksi. 

  Aluehallitus päätti, että psykiatrian lääkärien takapäivystys keskitetään Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan vuoden 2025 alusta alkaen. Psykiatrian alojen erikoislääkäreiden rekrytointitilanne on haastava koko hyvinvointialueella. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi ja päätti esittää aluevaltuustolle Lapin hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2024. Maaliskuun lopun kirjanpidon mukainen tilikauden alijäämä on puuttuvilla tuotto- ja kuluerillä 12,5 miljoonaa euroa, jonka toteuma kolmanteen muutettuun talousarvioon on 17,1 prosenttia. Talouden sopeutusohjelman mukaisten sopeuttamistoimien toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset eivät vielä näy olennaisesti vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.  

  Aluehallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi tilinpäätöskirjaan tehdyt tekniset korjaukset. Korjauksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen, eivätkä ne muuta tilikauden tuloksen käsittelyä. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy korjatun tilinpäätöskirjan.  

  Nuorisovaltuusto on jättänyt aloitteen, jossa nuorisovaltuuston kokousedustajat saisivat veloituksetta syödä Lapin hyvinvointialueen ravintolassa, jos sellainen löytyy kokouspaikasta tai sen läheisyydestä. Nuorisovaltuutetuilla on mahdollisuus käydä lounaalla kokouspäivinä Lapin hyvinvointialueen omissa henkilöstöravintoloissa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Lapin keskussairaalan magneettitutkimuspalvelun tehostamista. Vastauksessa kerrottiin jo tehdyistä muutoksista, joita ovat muun muassa työvuorojärjestelyt, henkilöstön lisäresurssit sekä kiireettömien kuvausten siirtäminen   

  Keskustan aluevaltuustoryhmä esitti aloitteessaan, että digilääkärin vastaanotto otetaan mobiilisovelluksen kautta käyttöön koko Lapin hyvinvointialueella mahdollisimman pian. Hyvinvointialueella on tavoitteena saada kilpailutettua ja hankittua yhtenäinen digipalvelualusta vuoden 2024 aikana ja käynnistää digisotekeskuksen kehittäminen jo vuoden 2024 aikana. 

  Aluehallitus päättää hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka käsitteli syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Aloitteen tekijä ehdottaa sensomotorista koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö ei kuitenkaan ole hyvinvointialueen henkilöstöä. 

  Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Lapin hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat toimitettaisiin luottamushenkilöille sähköpostitse. Aluehallitus hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen, jossa todettiin, että pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla hallintosäännön mukaisesti ja jatkossa valtuutetuille ilmoitetaan sähköpostitse pöytäkirjojen julkaisusta, sisältäen linkin verkkosivuille. 

  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että Lapin hyvinvointialueella aloitetaan mahdollisimman pian valmistelu Päivystysapu 116 117 käyttöönottamiseksi. Päivystysapu 116117 ollaan ottamassa käyttöön Lapissa syksyllä 2024. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa oli esitetty huoli koronarokoteohjeistuksesta syksyllä 2022. Koronarokotusohjeet ovat päivittyneet useaan kertaan aloitteen jättämisen jälkeen. Viimeisin ohjeistus on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toukokuussa 2024. 

  Aluehallitus päätti, että Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena puolet (50 %) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman arvolipun mukaan. Julkisen joukkoliikenteen aikuisten kausilippujen hinnat vaihtelevat eri kunnissa 56,50–59 euron välillä kuukaudessa. Yksittäisinä omavastuuosuuksina vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävälle työssä käyvälle vaikeavammaiselle työmatkat maksavat vähimmillään 118,80 euroa kuukaudessa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa aloitteen tekijät esittävät jälkihuollon yläikärajan säilyttämistä 25 vuodessa Lapin hyvinvointialueella vuoden alusta voimaan tulleesta lakimuutoksesta huolimatta. Lapin hyvinvointialueella on tehostettu täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten ohjausta aikuisuuteen ja työelämän palveluihin. Vuoden 2024 alusta uusien täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten oikeus päättyy heidän täyttäessään 23 vuotta, kun taas vuoden 2023 loppuun mennessä syntyneiden oikeudet jatkuvat 25 ikävuoteen asti.  

  Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin huoli ruoan ja energian hintojen nousun vaikutuksista pienituloisiin Lapin hyvinvointialueella, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja hyvinvointiongelmia. Valtuustoaloite pyytää aluehallitukselta ja -valtuustolta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Aluehallitus hyväksyi vastauksen, jossa todetaan, että toimeentulotuen järjestäminen kuuluu pääasiassa Kansaneläkelaitokselle ja hyvinvointialueen täydentävälle tuelle. Hyvinvointialue voi tarjota tukea psykososiaalisten palveluiden ja talousneuvonnan kautta. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydetään, että palvelujen järjestämisessä huomioitaisiin Suomen Puheterapeuttiliiton kannanotto. Aluehallitus hyväksyy aloitteeseen vastauksen, jossa todetaan liiton suosituksien vastaavan pitkälti alueen nykyisiä linjauksia, joten aloitteeseen ei tarvita lisätoimenpiteitä. 

  Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon valtuustoaloitteista. Aluehallitus esittää aluevaltuuston päätökseksi myös, että luettelossa loppuun käsitellyiksi merkityt aloitteet on käsitelty loppuun. Vuonna 2023 tehtiin yhteensä 41 valtuustoaloitetta. 

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Kari Askoselle hänen pyynnöstään eron aluehallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee uuden varajäsenen aluehallitukseen hänen tilalleen.
   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  29.5.2024
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

 2. Palvelujen poikkeusaukioloajat keväällä ja kesällä 2024
  Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä erikoissairaanhoidon palveluissa on...

  Palvelujen poikkeusaukioloajat keväällä ja kesällä 2024

  29.4.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Palvelujen poikkeusaukioloajat keväällä ja kesällä 2024

  Kesäinen ulkokuva, jossa kukkia maljakossa pöydällä ja tuolilla.

  29.4.2024

  Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä erikoissairaanhoidon palveluissa on poikkeuksia aukioloajoissa kesälomakaudella 2024.

  Loppukevään arkipyhät ja kesälomakausi tuovat tulleessaan poikkeusaukioloaikoja Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä erikoissairaanhoitoon.

  Täydennämme listaa toukokuun aikana. Lista on päivitetty 29.5.2024.

  Koko Lappi

  Perheoikeudellisissa palveluissa on rajoitetut aukioloajat 22.6–9.8.2024. Työntekijä- ja aluekohtaiset tiedot saat soittamalla oman alueen lastenvalvojan puhelinnumeroon.

  Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelu palvelee 1.6.2024–31.8.2024 arkisin ma–pe klo 9–11. Löydät asiakasmaksuyksikön yhteystiedot palvelualueittain osoitteesta lapha.fi/asiakasmaksut 

  Enontekiö

  Enontekiön fysioterapia suljettu 3.−8.6. ja 12.−31.8.2024. Akuuteissa kuntoutus- ja apuvälineasioissa yhteys Muonion toimipisteeseen p. 040 684 5647 tai 040 753 7564.

  Toimintakeskus Hyrylä suljettu 10.5.2024 ja 3.−31.7.2024.

  Inari

  Kesä-, heinä- ja elokuun ajan Ivalon terveyskeskuksen vastaanoton toiminta on supistettua ja kiireettömissä palveluissa on vajausta. Toivomme kiireettömiä yhteydenottoja ensisijaisesti omiin tiimeihin. Sairaanhoitajan hoidon tarpeen arviointi ilman ajanvarausta on avoinna arkisin klo 8.15–11. Kiireellisissä tapauksissa päivystävä sairaanhoitaja p. 040 770 9187. 

  Ivalon toimintakeskus suljettu 1.7–4.8. 2024.

  Kemi

  Kemin perheneuvola suljettu 29.7.-2.8.2024.

  Kemijärvi

  Diabeteshoitajan palvelut suljettu 1.7.–28.7.2024.

  Kehitysvammaisten päivätoiminta Touhutupa suljettu 24.6.−28.7.2024.

  Mettis palvelee kesäajan 1.6.−31.8.2024 poikkeusaukioloajoilla:

  • maanantai suljettu 
  • tiistai-perjantai avoinna klo 10–14 
  • terveysneuvonta avoinna tiistaisin klo 14.30–15 
  • ryhmätoiminta kesätauolla.

  Luhtavilla suljettu 27.5.–23.6.2024. Vahvistamme sulun ajaksi kotisairaalaa ja kotihoitoa. Akuutissa tarpeessa asiakkaat siirretään Lapponian vuodeosastolle.

  Keminmaa

  Keminmaan perheneuvola suljettu 1.7.–14.7.2024.

  Päiväkeskus Rantatupa suljettu 8.7.–4.8.2024.

  Kittilä

  Kittilän terveyskeskuksessa ei voida järjestää terveys- ja ajoterveystarkastuksia kesä- ja heinäkuun aikana. Ole mahdollisen tarkastuksen tarpeesta yhteydessä mahdollisimman pian terveysaseman vastaanottoon p. 040 035 6498. Seuraava ajoterveystarkastuspäivä järjestetään 1.8.2024. Päivystyspoliklinikan ja kiireettömän vastaanoton toiminta jatkuu normaalina koko kesän ajan. 

  Pääskynpesä suljettu 20.−21.6. sekä 8.7.−11.8.2024. 

  Muonio

  Toimintakeskus Naalo suljettu 1.−31.7.2024.

  Pelkosenniemi

  Terveyskeskuksen vuodeosasto ja avovastaanotto suljettu 3.6.–30.6.2024. Sulun aikana yhteys Savukosken terveyskeskukseen p. 040 563 7757.

  Savukosken ja Pelkosenniemen suun terveydenhuollon palvelut ovat supistettuja ajalla 15.7.−18.8.2024. Kiireellisissä tapauksissa voit olla yhteydessä oman hoitolasi ajanvarausnumeroon. Sinut voidaan ohjata hoitoon myös Sodankylän tai Kemijärven hammashoitoloihin.

  Pelkosenniemen fysioterapia suljettu 10.6.−7.7.2024. Akuuteissa kuntoutus ja apuvälineasioissa palvelee p. 040 867 2544.

  Kehitysvammaisten päivätoiminta Toimintapiste suljettu 8.7.–13.8. 2024.

  Pello

  Pellon toimintakeskus suljettu 1.7.−4.8.2024.

  Posio

  Röntgen suljettu 24.6.−7.7.2024.

  Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Toimari suljettu 20.6.−4.8.2024.

  Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttava päivätoiminta Poiju suljettu 24.–28.6. ja 15.7.–2.8.2024.

  Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta suljettu 1.−28.7.2024.

  Ranua

  Koulu-/opiskeluterveydenhuolto suljettu 3.6.–11.8.2024.

  Diabetes-/muistihoitajan palvelut suljettu 1.6.–25.8.2024. 

  Kehitysvammaisten päivätoiminta Niittyvilla suljettu 1.–28.7.2024.

  Rovaniemi

  Muistipoli suljettu 1.7.–31.7.2024.

  Opiskeluterveydenhuolto ja seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvola suljettu 1.7.–26.7.2024.

  Keskittymistiimi suljettu 22.7.–2.8.2024.

  Kouluterveydenhuolto suljettu 8.7.–28.7.2024.

  Saarenputaan hammashoitola suljettu 3.6.-18.8.2024.
  Muurolan ja Sinetän hammashoitolat suljettuina.
  Piekkarin hammashoitola auki koko kesän normaalisti.

  Päivätoiminta Tapionkoti ja Veitikantupa suljettu 1.−28.7.2024.

  Päivätoiminta Erkkilänkuja suljettu 1.−29.7.2024.

  Myllärin pajan aikuisten päivätoiminta suljettu 1.7.−29.7.2024.

  Ikääntyneiden neuvontapiste Nestori palvelee 1.−31.7.2024 arkisin klo 9–12. Pohjolankatu 2, 2. krs, 96100 Rovaniemi, p. 016 860 2044.

  Vaaranlammen, Ounasrinteen, Keskustan, Ratantauksen (Aarnenpihan), Saarenkylän, Sinetän, Songan, Meltauksen, Muurolan, Vikajärven, Perunkajärven, Narkauksen ja Tennilän seniorineuvolat suljettu 1.7.−31.8.2024.  Yhteydenotot tarvittaessa terveysasemien ajanvaraukseen p. 016 860 2020.

  Ajanvaraukset ja lisätiedot kesäsulun jälkeisistä aikatauluista seuraavista puhelinnumeroista:
  Vaaranlammen, Ounasrinteen, Keskustan, Ratantauksen (Aarnenpihan), Saarenkylän, Sinetän, Songan, Meltauksen, Muurolan, Vikajärven, Perunkajärven, Narkauksen ja Tennilän seniorineuvoloiden osalta p. 040 503 3263 tai Ikääntyneiden neuvontapiste Nestori, p. 016 860 2044, ma−pe klo 9–14.

  Salla

  Akuuttiosasto suljettu 1.7.–28.7.2024.

  Diabeteshoitajan palvelut suljettu 24.6.–21.7.2024.

  Muistihoitajan palvelut suljettu 27.7.-18.8.2024. 

  Kehitysvammaisten päivätoiminta TupasWilla suljettu 1.7.−28.7.2024.

  Savukoski

  Savukosken terveyskeskuksen avovastaanotto suljettu 1.7.–28.7.2024. Sulun aikana yhteys Pelkosenniemen terveyskeskukseen p. 040 563 8131.

  Savukosken ja Pelkosenniemen suun terveydenhuollon palvelut ovat supistettuja ajalla 15.7.−18.8.2024. Kiireellisissä tapauksissa voit olla yhteydessä oman hoitolasi ajanvarausnumeroon. Sinut voidaan ohjata hoitoon myös Sodankylän tai Kemijärven hammashoitoloihin.

  Savukosken fysioterapia suljettu 1.7.−18.7.2024. Akuuteissa kuntoutus- ja apuvälineasioissa palvelee p. 0408672940.

  Simo

  Simon perheneuvola suljettu 1.7.–14.7.2024.

  Kehitysvammaisten työpaja, kuntouttava työtoiminta suljettu 8.7.–12.8.2024.

  Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta suljettu 1.–28.7.2024.

  Ikääntyneiden päivätoiminta suljettu 1.–28.7.2024.

  Sodankylä

  Astmavastaanotto suljettu 1.−31.7.2024.

  Röntgenin aukioloajat 10.6.−11.8.:

  • Ma-to klo 8-15
  • Pe 8-14
  • To 20.6. avoinna klo 8-14
  • Pe 21.6. suljettu
  • Pe 28.6. suljettu

  Terveysneuvonta supistettu toiminta 1.7.–31.7.2024.

  Veiki suljettu 3.6.−18.8.2024. Lyhytaikaishoitoa vaativat asiakkaat hoidetaan sulun aikana Hannuksenkartanossa, akuutti- ja kuntoutusosastolla Sopukassa ja Metsätähdessä.

  Kehitysvammaisten päivätoiminta Päivänpaiste suljettu 8.7.–13.8.2024.

  Tervola

  Ikääntyneiden päivätoiminta suljettu 1.7.−11.8.2024.

  Tornio

  Arpelan ja Karungin neuvolat suljettu 24.6.–28.7.2024. 

  Hannulan ja Kivirannan neuvolat suljettu 1.7.–28.7.2024. 

  Suensaaren neuvola päivystää koko kesän.

  Tornion hoitotarvikejakelu suljettu 22.7.–9.8.2024.

  Tornion perheneuvola suljettu 10.7.–6.8.2024.

  Päihdepäiväkeskus Väylän Valo suljettu 1.–14.7.2024.

  Ikääntyneiden päivätoiminta suljettu 1.−28.7.2024.

  Sosiaalitoimiston neuvonta toimii ajalla 1.7.–12.7.2024 ainoastaan puhelinpalveluna maanantaisin klo 8−11.30, tiistaisin klo 8−9.30 ja keskiviikkoisin−perjantaisin klo 8−11.30.

  Ylitornio

  Ylitornion röntgen suljettu 24.6.–14.7.2024.

  Ylitornion perheneuvola suljettu 10.7.–28.7.2024.

  Ikääntyneiden päivätoiminta suljettu 1.–28.7.2024.

  Ylitornion muistipoliklinikka on suljettu 24.6.–28.7.2024.

  Sairaalapalvelut

  Psykiatripäivystys ja siitä riippuvainen tahdosta riippumaton hoito keskitetään Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan 1.7.−28.7.2024. Psykiatrinen sairaanhoitaja päivystää Länsi-Pohjan alueella normaalisti koko kesän.

  Lapin keskussairaala

  Ihotautien poliklinikka suljettu 1.7.–28.7.2024

  Korvatautien poliklinikka suljettu 1.7.–14.7.2024

  Lastenpsykiatrian osasto suljettu 10.5. sekä 3.6.−4.8.2024.

  Lastensairauksien poliklinikka suljettu 8.7.–28.7.2024

  Naistentautien poliklinikka 1/2 suljettu 24.6.-21.7.2024

  Neurologian poliklinikka suljettu 1.-7.7.2024.

  Suusairauksien poliklinikka suljettu 1.7.–21.7.2024

  Länsi-Pohjan keskussairaala

  Fysiatrian poliklinikka suljettu 24.6.–7.7.2024

  Hammas- ja suusairauksien poliklinikka suljettu 24.6.–14.7.2024 ja 22.7.–28.7.2024

  Ihotautien poliklinikka suljettu 15.7.–28.7.2024

  Kipupoliklinikka suljettu 8.7.–28.7.2024

  Korvatautien poliklinikka suljettu 15.7.–28.7.2024

  Kuntoutustutkimuspoliklinikka suljettu 8.7.–21.7.2024

  Silmätautien poliklinikka suljettu 1.7.-28.7.2024

  Kesäinen ulkokuva, jossa kukkia maljakossa pöydällä ja tuolilla. Palvelujen poikkeusaukioloajat keväällä ja kesällä 2024
  29.4.2024
  Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä erikoissairaanhoidon palveluissa on...
  Kesäinen ulkokuva, jossa kukkia maljakossa pöydällä ja tuolilla.

  Palvelujen poikkeusaukioloajat keväällä ja kesällä 2024


  Lapin hyvinvointialueen terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä erikoissairaanhoidon palveluissa on poikkeuksia aukioloajoissa kesälomakaudella 2024.

 3. OnniTV aloittaa Lapin hyvinvointialueella 3.6.2024
  OnniTV tarjoaa arkiliikuntaa, muistikuntoutusta ja kulttuuria sekä alueellista asiaa ikäihmisille omalta...

  OnniTV aloittaa Lapin hyvinvointialueella 3.6.2024

  29.5.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  OnniTV aloittaa Lapin hyvinvointialueella 3.6.2024

  Kuvassa logo, jossa lukee OnniTV

  29.5.2024

  OnniTV tarjoaa arkiliikuntaa, muistikuntoutusta ja kulttuuria sekä alueellista asiaa ikäihmisille omalta tv-kanavalta.

  OnniTV aloittaa Lapin hyvinvointialueella maanantaina 3.6.2024. OnniTV tarjoaa ikäihmisille geriatrista etäkuntoutusta, rentoutusta, muistikuntoutusta, kulttuuria, opetuksellista sisältöä ja musiikkia sekä Lapin hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita arkipäivisin klo 11–13.

  Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivia harjoitteita. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liikesarjat tulevat tutuiksi, muisti vetreytyy ja saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn.

  Ohjelmasisällöt suunnitellaan yhdessä ikäihmisten kuntoutuksen ja ammattilaisten kanssa, kuntien vanhustyön toimijoiden sekä omais- ja vanhusverkostojen asiantuntijoita kuullen.

  Kulttuuri ja oppiminen -osiossa teemat vaihtelevat kuukausittain. Ohjelmassa on muun muassa etäohjattuja museokierroksia, mielen hyvinvointia, yhteislaulua, voimistelua, tanssia, asumisen ohjelmia ja digiopetusta.

  -    Aloitamme yhteistyön OnniTV:n kanssa innolla, koska haluamme tavoittaa ikääntyneet koko Lapin hyvinvointialueelta. Nyt voimme tarjota kanavan, joka tuo viriketoimintaa ja alueellista asiaa alueemme ikäihmisille, toteaa ikääntyneiden palvelujen vastuualuejohtaja Annukka Marjala.  

  Ohjelma-aika

  Liikunta- ja muistikuntoutus joka arkipäivä klo 11–12

  Kulttuuri ja oppiminen joka arkipäivä klo 12–13

  • Klo 11.00 istumafysio
  • Klo 11.15 muistijumppa
  • Klo 11.30 seisomafysio
  • Klo 12.00 kulttuuri ja oppiminen.

  Kuntoutustunnit ruotsiksi maanantaisin ja perjantaisin klo 10–11.

  Kanavat ja näkyvyys

  • Antenni-tv:n kanavapaikka 33
  • Elisan ja Telian kaapeli-tv:n kanavapaikka 66
  • Ålcomin partneroperaattorit kanavapaikka 99
  • Elisa Viihteen kanavapaikka 567
  • Maxivision-palvelun kanavapaikka 23.

  Nettistriimiä voi seurata lähetysaikoina klo 11–13. 

  Lisätietoa 

  • OnniTV:n verkkosivuilta
  • Asiakaspalvelusta p. 050 551 4066. Avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–12.
  • sähköpostitse info@onnitv.fi 
    

  Kuvassa logo, jossa lukee OnniTV OnniTV aloittaa Lapin hyvinvointialueella 3.6.2024
  29.5.2024
  OnniTV tarjoaa arkiliikuntaa, muistikuntoutusta ja kulttuuria sekä alueellista asiaa ikäihmisille omalta...
  Kuvassa logo, jossa lukee OnniTV

  OnniTV aloittaa Lapin hyvinvointialueella 3.6.2024


  OnniTV tarjoaa arkiliikuntaa, muistikuntoutusta ja kulttuuria sekä alueellista asiaa ikäihmisille omalta tv-kanavalta.

 4. Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään

  29.5.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään

  29.5.2024

  Järjestämme kesäkuussa kolme samansisältöistä tiedotustilaisuutta.

  Tervia Logistiikka Oy on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden perustama yhtiö, joka tuottaa omistajilleen logistiikka-, kuljetus- ja hankintapalveluita.

  Tervia Logistiikka Oy järjestää kolme samansisältöistä tiedostustilaisuutta toiminnastaan. Tilaisuudet on tarkoitettu Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuljetuksia toteuttaville kuljetuspalveluyrityksille.

  Samansisältöiset tilaisuudet järjestetään Teams-tilaisuuksina

  • ma 10.6.2024 klo 18–19
  • ke 12.6.2024 klo 19–20
  • to 13.6.2024 klo 18–19

  Ilmoittaudu mukaan tiedotustilaisuuteen ja vastaa kyselyyn 5.6.2024 mennessä.

  Tule mukaan kuljetuspalveluyrittäjien ja Tervia Logistiikka Oy:n yhteistyöryhmään

  Etsimme Tervia Logistiikka Oy:n ja kuljetuspalveluyrittäjien yhteistyöryhmään toiminnan seurannasta ja kehittämisestä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita.
   
  Ilmoittaudu mukaan yhteistyöryhmään ja vastaa kyselyyn 15.6.2024 mennessä.

  Lisätietoa:

  Tanja Witick, projektipäällikkö, Tervia Logistiikka Oy

  tanja.witick@pohde.fi

  Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään
  29.5.2024
  Järjestämme kesäkuussa kolme samansisältöistä tiedotustilaisuutta.

  Kuljetuspalveluyrittäjä - tule kuulemaan Tervia Logistiikka Oy:n toiminnasta ja lähde mukaan yhteistyöryhmään


  Järjestämme kesäkuussa kolme samansisältöistä tiedotustilaisuutta.

 5. Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen
  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen

  29.5.2024

  Loga eambbo

  Takaisin edelliselle sivulle

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen

  29.5.2024

  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin auttaa Posion, Ranuan ja Rovaniemen asukkaita 3.6.2024 alkaen numerossa 046 9236 604 maanantaista perjantaihin klo 10–14. 

  Ohjaus- ja neuvontapuhelimesta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa vammaispalveluiden työntekijältä. 

  Jos sinulla on jo asiakkuus, asiasi koskee sinulle myönnettyä palvelua tai sinulle on nimetty työntekijä vammaispalveluista, ota suoraan yhteyttä omaan työntekijääsi.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen
  29.5.2024
  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

  Kaakkoisen Lapin palvelualueen vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapuhelin otetaan käyttöön 3.6.2024 alkaen


  Numerosta saat yleistä neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi