Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta
Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen...

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta

17.1.2024

Luuvâ lase

Takaisin edelliselle sivulle

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta

Koristeellinen kuva.

17.1.2024

Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen talvivirkavaatteista esitys sisäministeriölle.Muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen.

Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta

Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi, että hyvinvointialue on saanut valtioneuvostolta lainanottovaltuutta tälle vuodelle 77 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy varsinaista lainanottoa 32 miljoonaa euroa ja investointeja vastaavia sopimuksia kuten pitkäkestoisia leasing- ja vuokrasopimuksia 45 miljoonaa euroa.

Lainanottovaltuuden ehtona on, että hyvinvointialue laatii talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelma pitää toimittaa valtiovarainministeriölle 23. helmikuuta mennessä, ja valtiovarainministeriö seuraa sen toteutumista puolivuosittain. Ministeriö voi hylätä ohjelman tai edellyttää ohjelman täydentämistä, jos hyvinvointialue ei tee riittäviä toimia lainanhoitokyvyn varmistamiseksi.  

Aluehallitus päätti samalla, että hyvinvointialueelle aiemmin myönnetystä valtionavustuksesta voidaan käyttää enintään 180 000 euroa sopeuttamisohjelman valmistelua tukevan asiantuntijapalvelun hankintaan. 

 

Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet talouden sopeuttamisohjelman valmisteluun turvataan mm. yhteistoimintaneuvotteluilla 

Hyvinvointialue käynnistää yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, sillä talouden sopeuttamisohjelman, palvelustrategian sekä ensimmäisen vuoden aikana havaittujen muutos- ja kehitystarpeiden toimenpiteillä voi olla oleellisia henkilöstövaikutuksia. Asiasta päätti aluehallitus.

Yhteistoimintaneuvotteluiden ensisijainen tarkoitus ei ole toteuttaa irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia.

Muutoksia voisi tulla esimerkiksi työnkuviin tai työaikamuotoihin, työnteon paikkoihin tai palvelussuhteen ehtoihin. Neuvottelujen sisältö tarkentuu myöhemmin, kun hyvinvointialue valmistelee neuvotteluesityksen. Päätöksiä mahdollisista muutoksista ei tehdä yhteistoimintaneuvotteluiden aikana, vaan niistä päätetään erikseen neuvotteluiden päättymisen jälkeen.  

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen, 040 757 6530, marjo.kuittinen@lapha.fi  

 

Muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen

Aluehallitus hyväksyi muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen. Aiemman ohjeistuksen mukaan lapsen läheiset eli sisarukset, isovanhemmat, kummit tai perheen tuttavat eivät ole voineet toimia lapsen tukiperheenä. Jos lapsi ei erityisyyden tai sairauden vuoksi voi mennä entuudestaan tuntemattomaan tukiperheeseen, voidaan läheisperhe hyväksyä tukiperheeksi sosiaalityöntekijän erityisellä harkinnalla.


Pelastustoimen talvivirkavaatteista esitys sisäministeriölle

Lapin aluehallitus esittää sisäministeriölle pelastustoimen virkapukuasetuksen sekä virkapukuohjeen täydentämistä talvivirkavaatteilla tai virkapukuasetuksen muuttamista niin, että hyvinvointialue voi päätöksellään täydentää virkapukua.  

Pelastusviranomaisten virka-asu on määritelty tarkoin pelastuslaissa, sisäministeriön asetuksessa, virkapukuohjeessa sekä tuotekuvausohjeessa. Virka-asua käytetään valvonta- ja asiantuntijatyössä myös ulkotiloissa. Nykyiseen virka-asuun ei kuulu Lapin olosuhteisiin sopivia talvivaatteita, kuten pakkastakkia, pakkashousuja tai hanskoja. Talvivaatteiden puute nähdään työturvallisuusriskinä. 

 

 

Muita päätöksiä

Merkittiin tiedoksi valtakunnallinen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää muun muassa, että jatkossa keskussairaaloita olisi Suomessa vain viidestä kahdeksaan. Jokaisella hyvinvointialueella Uuttamaata lukuun ottamatta voisi olla vain yksi synnytyssairaala ja vain yksi ympärivuorokautista päivystystä, leikkaustoimintaa ja tehohoitoa tarjoava sairaala. Ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä voitaisiin jatkossa ylläpitää ainoastaan erittäin pitkien etäisyyksien vuoksi, eli Kuusamossa ja Ivalossa. Kyseessä on vasta selvitys, ja mahdolliset lainsäädännön muutokset selviävät vasta myöhemmin.


Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön päätökset hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 rahoituksesta. Tämän vuoden kokonaisrahoitus hyvinvointialueille on noin 24 miljardia euroa. Siitä Lapin hyvinvointialueen osuus on noin 1,2 miljardia euroa. Lisäksi valtio korjaa viime vuoden rahoitusta kertakorvauksella, joka on Lapin hyvinvointialueen osalta noin 16,4 miljoonaa.


Päätettiin, että aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajisto sekä ylimmät viranhaltijat osallistuvat Pohjois-Suomen yhteistyöalueen ylimmän luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon talvikokoukseen.


Valittiin yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaksi Mari Palolahti, varapuheenjohtajaksi Piia Kilpeläinen-Tuoma ja jäseniksi Timo Peisa, Maarit Alalahti, Marko Lescelius, Riitta Liinamaa ja Jari Hast. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.


Valittiin henkilöstöjaoksen puheenjohtajaksi Tapani Melaluoto, varapuheenjohtajaksi Pertti Hemminki ja jäseniksi Marjo Rundgren, Outi Keinänen, Juhana Kelloniemi, Raija Kerätär ja Auvo Kilpeläinen. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.


Vahvistettiin Lapin pelastuslaitoksen hinnasto. Pelastuslaitos perii maksuja esimerkiksi palotarkastuksista ja valvonnasta. Hintoihin on tehty elinkustannusindeksiä vastaavat 5,5 prosentin indeksikorotukset. Erheellisen paloilmoituksen osalta indeksikorotusta ei tehty, sillä maksuperusteita valmistellaan valtakunnallisesti. 


Merkittiin tiedoksi talousraportti ajalta 1.1.–30.11.2023. Marraskuun lopussa hyvinvointialueen kirjanpito osoitti 55,4 miljoonaa euroa alijäämää. Tuotoista ja kuluista puuttui kuitenkin olennaisia euromääriä. Kun ne otetaan huomioon, alijäämän arvioidaan olleen marraskuun lopussa noin 73,8 miljoonaa euroa. 


Päätettiin, että Rovaniemen pelastusaseman, Savukosken ja Rovaniemen ikääntyneiden asumisyksiköiden sekä Sodankylän mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön hankkeita valmistellaan siten, että sitovat sopimukset on mahdollista allekirjoittaa tämän vuoden aikana. Hankkeiden varsinaisesta toteuttamisesta päätetään erikseen, kun valtiovarainministeriö on hyväksynyt lainanottovaltuuden ehdoksi asetetun talouden tasapainottamisohjelman. 


Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski työikäisten palvelujen sosiaaliohjaajan virkavalintaa Lounaisella palvelualueella.


Päätettiin siirtää Keminmaan kehitysvammaisten päivätoiminta hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Aikataulu tarkentuu myöhemmin. Aiemmin päivätoimintaa tuottanut Attendo Oy on irtisanoutunut palvelusetelitoiminnan tuottajarekisteristä. Päivätoiminnassa on tällä hetkellä kahdeksan asiakasta.


Päätettiin tehdä kuntien kanssa tilapäisiä sopimuksia aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä. Jos koululaisella on sairaus tai vamma, ja erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivähoito on kirjattu hänen erityishuolto-ohjelmaansa tai palvelupäätökseensä, hyvinvointialue maksaa hoidon kustannukset kunnille.


Päätettiin perustaa kaakkoiselle palvelualueelle viisi henkilökohtaisen avustajan toimea. Työntekijät tarvitaan, jotta vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saanti voidaan turvata esimerkiksi myös niissä tilanteissa, kun asiakkaan palkkaama henkilökohtainen avustaja sairastuu. Hoitoringin työntekijöitä voidaan hyödyntää myös omaishoitajien vapaapäivien aikana, kun lapsen tai nuoren hoitoa ei voida toteuttaa muuten. Kaakkoisella palvelualueella on noin 490 henkilökohtaisen avun asiakasta.


Nimettiin jäsenet lastensuojelulain mukaiseen monialaiseen työryhmään. Työryhmä koostuu eri alojen ammattilaisista ja tukee lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää vaativissa työtilanteissa.


Merkittiin tiedoksi aluevaltuuston joulukuinen päätös aluehallituksen uudesta kokoonpanosta.


Päätettiin panna täytäntöön aluevaltuuston 18.12.2023 tekemät päätökset sillä ehdolla, että valitus ei käy täytäntöönpanon vuoksi hyödyttömäksi. 


Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
Aluehallituksen esityslistat/pöytäkirjat

Koristeellinen kuva. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta
17.1.2024
Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen...
Koristeellinen kuva.

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.1.2024 pidetystä kokouksesta


Valtio myönsi Lapin hyvinvointialueelle 77 miljoonaa lainanottovaltuutta. Pelastustoimen talvivirkavaatteista esitys sisäministeriölle.Muutoksia tukiperhetoiminnan toimintaohjeeseen.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

  Pitkäaikainen laitoshoito lakkautetaan Enontekiön Luppokodilla  

  Aluehallitus päätti lakkauttaa pitkäaikaisen laitoshoidon Enontekiön Luppokodilla siinä vaiheessa, kun uusi asumispalveluyksikkö saadaan käyttöön. Yksikön on tarkoitus valmistua toukokuussa 2025. Luppokodilla on tällä hetkellä 18 pitkäaikaista sekä yksi lyhytaikainen ikääntyneiden laitoshoidon paikka. 

  Kun uusi yksikkö otetaan käyttöön, laitoshoidon järjestäminen loppuu ja ikääntyneiden asumispalvelut järjestetään ympärivuorokautisena palveluasumisena sekä yhteisöllisenä asumisena asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Muutos ei vaikuta henkilöstötarpeeseen, mutta tehtävänkuvat ja henkilöstörakenne saattavat muuttua. Enontekiölle on suunniteltu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistelmätoimintaa. 

  Hoivaosaston toimintaa muutetaan ja Lyhty-yksikkö lakkautetaan Rovaniemellä 

  Aluehallitus päätti sulkea Rovaniemen hoivaosaston pitkä- ja lyhytaikaisen laitoshoidon vaiheittain paikkojen vapautuessa ja muuttaa yksikön intervallihoidon tai lyhytaikaisen palveluasumisen yksiköksi. Aluehallitus päätti myös lakkauttaa Rovaniemen 17-paikkaisen Lyhty-yksikön 30.5.2024 alkaen. 

  Vapautuvia pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei enää täytetä hoivaosastolla. Myöskään lyhytaikaisen laitoshoidon paikkoja ei ylläpidetä, vaan myönteisen SAS-päätöksen saaneille asiakkaille järjestetään asumispaikka laitosmaisissa olosuhteissa. Kotona asumista tuetaan suunnitelmallisilla intervallihoitojaksoilla tai lyhytaikaisen palveluasumisen paikoilla. Rovaniemen hoivaosastolla on kahdeksan pitkäaikaista laitoshoidon asukasta sekä 12 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta.  

  Lyhytaikaisen laitoshoidon yksikkö Lyhdyn asiakkaat on sijoitettu maaliskuun 2024 alusta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköön, jossa on ikääntyneiden asumiseen soveltuvat tilat. 

  Päätös ei vaikuta Rovaniemen hoivaosaston henkilöstön määrään, mutta voi vaikuttaa tehtävänkuviin ja henkilöstörakenteeseen. Lyhty-yksikön 13 työntekijälle esitetään korvaavaa työtä yt-menettelyn yhteydessä. 

  Hyvinvointialue varautuu kuitenkin jatkamaan yksiköiden toimintaa, jos aluevaltuuston aiempi päätös palvelustrategiasta tai tämä päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta. 

  Kahden sairaalan työnjaon suunnittelu on aloitettu – lakien valmistelu haastaa suunnittelua   

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kahden sairaalan työnjaosta. Selvityksessä on tutkittu mahdollisuuksia yhdistää toimintoja sekä tehdä työnjakoa Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden välillä sekä löytää talouden sopeuttamisohjelman mukaisia säästökohteita. 

  Suunnitelmissa on tällä hetkellä:   

  • Kirurgiassa perustetaan yhteisiä virkoja, jolloin työntekijät voivat työskennellä kummassakin sairaalassa sekä osassa erikoisaloista toimenpidejonoja yhdistetään, jolloin potilaat ohjautuvat vapaana olevien resurssien mukaan kumpaankin sairaalaan.
  • Sisätautien potilaita ohjataan jatkossa Länsi-Pohjan keskussairaalaan muualtakin Lapista kuin vain lounaisesta Lapista.
  • Gynekologian avohoitopotilaiden ohjaamista Länsi-Pohjan keskussairaalaan pidetään hyvänä mahdollisuutena, mutta asia vaatii jatkoselvitystä. 

  Lapin keskussairaalan tehostamistoimenpiteet: 

  • Silmätautien lääkevalmistuksen ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Kirurgian asiakaspalvelujen ostojen vähennys
  • Työvoiman vuokrauksen vähentäminen
  • Erikoissairaanhoidon Oulun yliopistollisen sairaalan ostojen vähentäminen 5 prosenttia ja myynnin lisääminen
  • Radiologian ostojen vähennys
  • Henkilöstökulujen tarkastuslaskennat 

  Lisäksi on valmisteilla seuraavat tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet: 

  • Hengityshalvauspotilaiden hoidon ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Välinehuollon keskittäminen hyvinvointialueella
  • Anestesiassa tehtävien suun toimenpiteiden keskittäminen 1.9.2024 alkaen
  • Mahasuolikanavan tähystysten järjestäminen yhtenä kokonaisuutena, jolloin myös Rovaniemellä asuvien tähystystoimenpiteet saatetaan tehdä muualla kuin Rovaniemellä 

  Sairaalapalvelujen kokonaisuuden yksityiskohtaisemmasta sisällöstä sopimiselle tuo tällä hetkellä huomattavia haasteita toimenpiteet, joita Suomen hallitus esittää lakimuutoksilla. Esityksessä ympärivuorokautinen monierikoisalainen yhteispäivystys ja raskas kirurgia loppuisi Kemissä vuoden 2026 alusta, mutta päiväkirurgia voisi jatkua.   

  Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan hallituksen esitykseen siten, että myös jatkossa yön yli seurantaa vaativa raskaampi kirurgia olisi edelleen mahdollista Länsi-Pohjan keskussairaalassa.   

  Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto Lapin hyvinvointialueelta. Aluehallitus päättää lausunnon hyväksymisestä myöhemmin. Lausunto pitää jättää heinäkuun alkuun mennessä.  

  Päivityksiä sosiaalipalvelujen palvelusetelisääntökirjoihin 

  Aluehallitus vahvisti useita täsmennyksiä ja muutoksia sosiaalipalveluissa käytössä oleviin palvelusetelisääntökirjoihin. Päivitettiin palvelusetelisääntökirjojen yleinen osio. Osio liitetään kaikkiin hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjoihin. Keskeisimmät muutokset liittyvät muun muassa hintakattoon, palvelusopimuksen irtisanomisaikaan ja asiakastietojen käsittelyyn, palvelutuottajaksi hakeutumiseen ja palvelutuottajaa koskeviin velvoitteisiin, matkakorvausten laskutuksiin, hintojen muutoksiin ja voimassaoloaikaan sekä palvelujen omavastuuseen.  

  Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirjan muutokset liittyvät asiointipalvelun nimeen sekä siivouspalvelujen palvelukuvaukseen. Asiointipalvelut voidaan muuttaa asiointi- ja saattajapalveluiksi. Siivouspalveluja koskien palveluntuottaja siivoaa omilla välineillään ja pesuaineillaan, jos asiakas ei halua, että siivouksessa käytetään hänen siivousvälineitään.  

  Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan muutokset koskevat yhteisöllistä asumista. Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä työvuoron vastuuhoitaja, jolla on tarvittava tutkinto ja lääkehoitovastuu. Henkilökunnan pitää osata tehdä yhteistyötä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  

  Keskeiset muutokset liittyvät myös RAI-arviointiin ja asiakassuunnitelmaan sekä asumisen järjestämiseen. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja hoidon tarpeeseen vastaaminen. Toimintakykymittarina käytetään RAI-arviointivälineistöä, jonka pohjalta asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa. Palvelujen järjestämisessä on huomioitava myös asiakkaan puolison mahdollisuus asua yhdessä puolisonsa kanssa ilman palvelutarvetta. 

  Kotihoidon palvelusetelisääntökirjan muutoksien mukaan palveluntuottaja soveltaa yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia ja ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia sekä tänä vuonna julkaistavaa Laatusuositusta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Lääkehoidossa Lapin hyvinvointialue ohjaa asiakkaita lääkeannosjakeluun, johon asiakkaalle myönnetään palveluseteli. Tarkennuksia tehtiin myös arviointiin sekä asiakkaan palvelutarpeen muutoksista ilmoittamiseen. 

  Lapin sairaanhoitopiirin entisillä kunnilla mahdollisuus ottaa kantaa jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun 

  Hyvinvointialue varaa entisen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa tai kannanottonsa ennen kuin aluehallitus tekee siirtoviivemaksusta johtuvia muutoksia Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen jäsenkuntalaskutukseen ja jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun.  

  Lapin hyvinvointialue valmistelee muutokset vuoden 2022 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen jäsenlaskutukseen ja sen oikaisuun vietäväksi aluehallituksen päätettäväksi, jos vähintään kaksi kolmannesta entisen sairaanhoitopiirin jäsenkunnista hyväksyy muutoksen ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet kaikista sairaanhoitopiirin asukkaista.

  Lapin hyvinvointialue sai lainanottovaltuuden

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että valtiovarainministeriö on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman ja ministeriölle toimitetut lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat ja myöntänyt hyvinvointialueelle lainanottovaltuuden vuodelle 2024. Aluehallitus totesi, että investointien sekä investointeja vastaavien sopimusten valmistelua ja toteutusta jatketaan aluehallituksen aikaisempien päätösten mukaisesti. 

  Muita päätöksiä

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 25.4.2024 hylätä Rovaniemen kaupungin tekemän valituksen koskien Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöstä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2022. Aluehallitus merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

  Hyväksyttiin täsmennys päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan. Jatkossa asiantuntijaryhmä päättää ainoastaan tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. Vammaisten palvelujen vastuuyksikköjohtajat päättävät erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta. Päätös selkeyttää moniammatillisen tuen asiantuntijatyöryhmän tehtävää sekä nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.  

  Aluehallitus päätti esittää saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2026. Esitys on alustava, ja sen tarkoitus on tuoda saamelaiskäräjien tietoon hyvinvointialueen tarpeita valtionavustuksen suhteen. Tarkemmat neuvottelut vuoden 2026 valtionavustuksen käytöstä, määrästä ja Lapin hyvinvointialueen omarahoitusosuuksista käydään syksyllä 2025.  

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi saamen kielen lautakunnan lausunnot koskien vammaisten palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelurakenteen tarkentavia suunnitelmia sekä vuodeosastotoiminnan ja ikääntyneiden asumispalvelujen muutosten kielellisiä vaikutuksia. Aluehallitus käsittelee vuodelle 2025 suunnitellut toimenpide-esitykset saamenkielisten palvelujen turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi kokonaisuutena syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. 

  Päätettiin palauttaa asumisyksikkö Nutukkaan sulkemisesitys valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten ja edellytetään, että ennen päätöksentekoa suunnitelmista tiedotetaan ja kuullaan asiakkaita. 

  Aluehallitus päätti palauttaa päätöksen Nestorin vanhainkodista ja Suensaaren palvelukeskuksen yksiköistä valmisteltavaksi siten, että muutokset valmistellaan eri asioina käsiteltäviksi. 

  Aluehallitus päätti, että psykiatrian lääkärien takapäivystys keskitetään Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan vuoden 2025 alusta alkaen. Psykiatrian alojen erikoislääkäreiden rekrytointitilanne on haastava koko hyvinvointialueella. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi ja päätti esittää aluevaltuustolle Lapin hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2024. Maaliskuun lopun kirjanpidon mukainen tilikauden alijäämä on puuttuvilla tuotto- ja kuluerillä 12,5 miljoonaa euroa, jonka toteuma kolmanteen muutettuun talousarvioon on 17,1 prosenttia. Talouden sopeutusohjelman mukaisten sopeuttamistoimien toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset eivät vielä näy olennaisesti vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.  

  Aluehallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi tilinpäätöskirjaan tehdyt tekniset korjaukset. Korjauksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen, eivätkä ne muuta tilikauden tuloksen käsittelyä. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy korjatun tilinpäätöskirjan.  

  Nuorisovaltuusto on jättänyt aloitteen, jossa nuorisovaltuuston kokousedustajat saisivat veloituksetta syödä Lapin hyvinvointialueen ravintolassa, jos sellainen löytyy kokouspaikasta tai sen läheisyydestä. Nuorisovaltuutetuilla on mahdollisuus käydä lounaalla kokouspäivinä Lapin hyvinvointialueen omissa henkilöstöravintoloissa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Lapin keskussairaalan magneettitutkimuspalvelun tehostamista. Vastauksessa kerrottiin jo tehdyistä muutoksista, joita ovat muun muassa työvuorojärjestelyt, henkilöstön lisäresurssit sekä kiireettömien kuvausten siirtäminen   

  Keskustan aluevaltuustoryhmä esitti aloitteessaan, että digilääkärin vastaanotto otetaan mobiilisovelluksen kautta käyttöön koko Lapin hyvinvointialueella mahdollisimman pian. Hyvinvointialueella on tavoitteena saada kilpailutettua ja hankittua yhtenäinen digipalvelualusta vuoden 2024 aikana ja käynnistää digisotekeskuksen kehittäminen jo vuoden 2024 aikana. 

  Aluehallitus päättää hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka käsitteli syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Aloitteen tekijä ehdottaa sensomotorista koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö ei kuitenkaan ole hyvinvointialueen henkilöstöä. 

  Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Lapin hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat toimitettaisiin luottamushenkilöille sähköpostitse. Aluehallitus hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen, jossa todettiin, että pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla hallintosäännön mukaisesti ja jatkossa valtuutetuille ilmoitetaan sähköpostitse pöytäkirjojen julkaisusta, sisältäen linkin verkkosivuille. 

  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että Lapin hyvinvointialueella aloitetaan mahdollisimman pian valmistelu Päivystysapu 116 117 käyttöönottamiseksi. Päivystysapu 116117 ollaan ottamassa käyttöön Lapissa syksyllä 2024. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa oli esitetty huoli koronarokoteohjeistuksesta syksyllä 2022. Koronarokotusohjeet ovat päivittyneet useaan kertaan aloitteen jättämisen jälkeen. Viimeisin ohjeistus on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toukokuussa 2024. 

  Aluehallitus päätti, että Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena puolet (50 %) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman arvolipun mukaan. Julkisen joukkoliikenteen aikuisten kausilippujen hinnat vaihtelevat eri kunnissa 56,50–59 euron välillä kuukaudessa. Yksittäisinä omavastuuosuuksina vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävälle työssä käyvälle vaikeavammaiselle työmatkat maksavat vähimmillään 118,80 euroa kuukaudessa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa aloitteen tekijät esittävät jälkihuollon yläikärajan säilyttämistä 25 vuodessa Lapin hyvinvointialueella vuoden alusta voimaan tulleesta lakimuutoksesta huolimatta. Lapin hyvinvointialueella on tehostettu täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten ohjausta aikuisuuteen ja työelämän palveluihin. Vuoden 2024 alusta uusien täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten oikeus päättyy heidän täyttäessään 23 vuotta, kun taas vuoden 2023 loppuun mennessä syntyneiden oikeudet jatkuvat 25 ikävuoteen asti.  

  Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin huoli ruoan ja energian hintojen nousun vaikutuksista pienituloisiin Lapin hyvinvointialueella, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja hyvinvointiongelmia. Valtuustoaloite pyytää aluehallitukselta ja -valtuustolta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Aluehallitus hyväksyi vastauksen, jossa todetaan, että toimeentulotuen järjestäminen kuuluu pääasiassa Kansaneläkelaitokselle ja hyvinvointialueen täydentävälle tuelle. Hyvinvointialue voi tarjota tukea psykososiaalisten palveluiden ja talousneuvonnan kautta. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydetään, että palvelujen järjestämisessä huomioitaisiin Suomen Puheterapeuttiliiton kannanotto. Aluehallitus hyväksyy aloitteeseen vastauksen, jossa todetaan liiton suosituksien vastaavan pitkälti alueen nykyisiä linjauksia, joten aloitteeseen ei tarvita lisätoimenpiteitä. 

  Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon valtuustoaloitteista. Aluehallitus esittää aluevaltuuston päätökseksi myös, että luettelossa loppuun käsitellyiksi merkityt aloitteet on käsitelty loppuun. Vuonna 2023 tehtiin yhteensä 41 valtuustoaloitetta. 

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Kari Askoselle hänen pyynnöstään eron aluehallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee uuden varajäsenen aluehallitukseen hänen tilalleen.
   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  29.5.2024
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

 2. Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan...

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta

  8.5.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta

  8.5.2024

  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan valtiovarainministeriöön. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät. Osallisuusohjelman ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kommentoinnille lisää aikaa.

  Aluehallitus hyväksyi lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat toimitettavaksi valtiovarainministeriölle

  Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen lainanhoitokykyä varmistavat laskelmat toimitettavaksi valtiovarainministeriölle. Lainanhoitokykyä osoittavat vaihtoehtoiset laskelmat nivoutuvat yhteen tarkennetun talouden sopeuttamisohjelman kanssa. Sopeuttamisohjelmalla haetaan ratkaisuja samalla sekä talouden alijäämään että henkilöstöpulaan.

  Lainanhoitokyvyn osoittamiseksi tehdyissä laskelmissa on otettu huomioon valtion kehysriihen ja julkisen talouden suunnitelman vaikutukset menojen vähennyksinä ja tulojen lisäyksinä varovaisuuden periaatteella laskettuina. Valtionrahoitus on laskettu valtiovarainministeriön 29.4.2024 julkaiseman painelaskelman mukaisena.

  Lapin hyvinvointialueen lainanhoitokyky on riittävä laskelmien kaikissa vaihtoehdoissa. Sopeuttamistoimien eurovaikutusten määrä eri vuosina riippuu siitä, missä määrin hyvinvointialue voi toteuttaa toimenpiteet vaarantamatta hyvinvointialueen kykyä järjestää palveluja lainmukaisesti.

  Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät

  Aluehallitus päätti käynnistää kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutuksen. Sopimuskausi on vuodet 2025–2027. Sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta 2028–2029. Hankinnan kokonaisarvio on 9,5 miljoonaa euroa.

  Lapin hyvinvointialueella järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana ja ostopalveluina sekä kuntien ja yhdistysten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten kautta. Sosiaalista kuntoutusta ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluna. Hyvinvointialueen sisällä on alueittain suuria eroja palvelun järjestämisen tavoissa ja saatavuudessa. Se aiheuttaa haasteen palvelujen tasaiselle laadulle.

  Kuntouttava työtoiminta edistää asiakkaiden työllistymistä ja opintoihin ohjautumista. Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa asiakkaan sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen toimijuuttaan ja osallisuuttaan osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvan henkilön toimintakykyä.

  Hyvinvointialue antaa lisäaikaa asukkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille kommentoida osallisuusohjelmaa sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa

  Aluehallitus päätti jatkaa lausuntoaikaa osallisuusohjelman sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman osalta. Kommentit ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 31.7.2024. Kommentteja voi jättää ohjelmasta ja suunnitelmista otakantaa.fi-sivuston kautta.

  Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa pidetään tärkeänä mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemista, nuorten seksuaaliterveyttä, hyvinvointia edistäviä elämäntapoja, arjen turvallisuutta sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteita.  

  Osallisuusohjelma edistää asukkaiden ja asiakkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelma ohjaa sekä johtaa osallisuutta edistävää työtä ja toimintaa. 

  Lapin hyvinvointialue organisoi uudelleen kehittämis- ja strategiapalvelujen toimialaa

  Aluehallitus päätti kehittämis- ja strategiapalvelut -toimialan uudelleen organisoinnista osana sopeuttamisohjelmaa.  Nykyiset tietohallintopäällikön, järjestelmäpäällikön, ICT-kehityspäällikön sekä laadunhallintapäällikön virat sekä seitsemän tietohallinnon palvelupäällikön toimea lakkautetaan tämän vuoden aikana. Toimialalle perustetaan yksi uusi tietoturvapäällikön, neljä järjestelmäpäällikön ja kaksi kehittämispäällikön toimea. Uusia tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti muutosneuvottelujen kohteena olleille henkilöille. Organisaation rakenteen tarkastelua jatketaan vielä tämän päätöksen jälkeenkin.

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin hyvinvointialueen henkilöstökertomuksen 2023. Lisäksi esitetään, että aluevaltuusto tekee vastaavan päätöksen erikseen. Henkilöstökertomus on Lapin hyvinvointialueen ensimmäinen.

  Päätettiin käynnistää tekstiilihuoltopalvelujen hankinta perustamalla dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan sähköistä hankintamenettelyä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Menettelyn etuna on sen joustavuus ja se, ettei kaikkea tarvitse kilpailuttaa kerralla. Pienempiäkin hankintoja voidaan kilpailuttaa järjestelmässä ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin hyvinvointialueen tarpeet ja alueelliset erityispiirteet huomioiden. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 54 miljoonaa euroa kymmenelle vuodelle.

  Hyväksyttiin autoleasing-palvelujen hankintaa täydentävät asiakirjat. Autoleasing-palvelujen sopimuskausi alkaa aiemmasta päätöksestä poiketen vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. 

  Aluehallitus nimesi Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan hallintoneuvostoon jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: Piia Kilpeläinen-Tuoma (Pertti Hemminki), Outi Rämö (Eemeli Kajula), Ilkka-Petri Välitalo (Pekka Heikkinen), Timo Peisa (Outi Keinänen).

  Nimettiin ehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin:

  • Rovaniemen Keskuspesula Oy: Mikko Häikiö, Tarja Kainulainen-Liiti, Anne Räisänen ja Mari Palolahti sekä varajäsenet Maarit Palomaa ja Pertti Hemminki 
  • LapIT Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Timo Peisa 
  • Lappica Oy: Raija Kerätär
  • Meri-Lapin kuntapalvelut Oy: Maritta Rissanen, varajäsen Outi Keinänen
  • Pohjois-Lapin Ruoka Oy: Antti Kaarlela, varajäsen Vuokko Tieva-Niittyvuopio
  • Pellon Serviisi Oy: Anni Ahlakorpi, varajäsen Johanna Korteniemi
  • Oulunkaaren Työterveys Oy: Outi Keinänen, varajäsen Raija Kerätär
  • Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy: Outi Rämö, varajäsen Heli Trög
  • Tervia Logistiikka Oy: jäsen Raija Kerätär, varajäsen Piia Kilpeläinen-Tuoma, jäsen Harri Tiuraniemi, varajäsen Jari Huotari. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) sopimusta on tarpeen päivittää huomioiden toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset, jotka vaikuttavat YTA- sopimuksen sisältöön. Sopimuksen päivitystä tavoitellaan tuotavaksi hyvinvointialueiden käsittelyyn loppuvuodesta 2024. Yhteistyöalueeseen kuuluu Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. YTA-alue yhteensovittaa, kehittää ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi yhteistyöalueella.
   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta
  8.5.2024
  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan...

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan valtiovarainministeriöön. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät. Osallisuusohjelman ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kommentoinnille lisää aikaa.

 3. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta

  24.4.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  24.4.2024

  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta.

  Hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset

  Aluehallitus päätti asettaa Torniossa sijaitsevan noin 6 hehtaarin suuruisen kiinteistön rakennuksineen myyntiin Huutokauppa.com-sivustolle. Kiinteistössä on sijainnut Keroputaan psykiatrinen sairaala, jonka toiminnot siirrettiin uuteen psykiatriataloon Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteyteen syksyllä 2022. Keroputaan kiinteistössä on sairaalarakennus, hallintorakennus, lämpölaitos ja erillinen rivitalo.

  Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta

  Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointialueen osallisuusohjelman luonnoksen sekä hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja -suunnitelman. Jatkovalmistelua varten hyvinvointialue pyytää asukkailta, yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä lausuntoja suunnitelmista. Suunnitelmia voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa. Lopulliset suunnitelmat hyväksyy aluevaltuusto.

  Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteitä ovat mielenterveyden ja päihteettömyyden tukeminen, nuorten seksuaaliterveys, hyvinvointia edistävät elämäntavat, arjen turvallisuus sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet.

  Osallisuusohjelma edistää asukkaiden ja asiakkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelma ohjaa sekä johtaa osallisuutta edistävää työtä ja toimintaa.

  Muita päätöksiä

  Hyväksyttiin selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta. Selvitys täytyy toimittaa vuosittain sisäministeriölle ja aluehallintovirastolle.

  Hyväksyttiin selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta. Hyvinvointialueen täytyy toimittaa selvitys vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

  Hyväksyttiin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma vuosille 2024–2025. Omavalvontaohjelma sekä sen toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja toimenpiteet julkaistaan neljän kuukauden välein Lapha.fi-sivustolla.

  Päätettiin käynnistää taloushallinnon ja -suunnittelun järjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden hankintamenettely. Hankinnan arvo on noin 2,5–4 miljoonaa euroa neljältä vuodelta.

  Aluehallitus esittää, että Lapissa toimisi vain yksi työllistymisen monialaisen tuen johtoryhmä. Johtoryhmä kehittää asukkaiden työllistymistä edistäviä palveluja. Työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos tekevät päätöksiä yhdessä. Lappiin on tulossa neljä työllisyysaluetta.

  Hyväksyttiin sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen ICT-palveluja tarjoavan 2M-IT Oy:n päivitetty osakassopimus. Sopimusta on päivitetty, koska hyvinvointialueiden perustamisen myötä yhtiön omistajapohja on muuttunut ja yhtiön toimiala laajentunut.

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi toimenpidealoitteen pohjalta tehdyn selvityksen. Aloitteen mukaan hyvinvointialueen pitäisi kysyä sosiaali- ja terveysministeriöltä, voiko Länsi-Pohjan keskussairaala saada poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiselle ensi vuoden jälkeen. Aluehallitus totesi, että toimenpidealoite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska valtion kehysriihen linjausten perusteella synnytysten hoito lakkaa Kemissä viimeistään sille myönnetyn poikkeusluvan päättyessä vuoden 2025 lopussa.

  Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen kokousaikataulun syksylle 2024. Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy kokousaikataulun. Kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja kokouksiin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisellä yhteydellä.

  ke 14.8.2024 aluehallitus
  ke 28.8.2024 aluehallitus
  ke 11.9.2024 aluehallitus
  ma 16.9.2024 aluevaltuusto 
  ke 25.9. 2024 aluehallitus
  ke 2.10.2024 aluehallitus
  ke 9.10.2024 aluehallitus
  ke 16.10.2024 aluehallitus
  to 17.10.2024 aluehallituksen talousarvioseminaari
  ma 28.10.2024 aluevaltuusto + aluehallitus
  ke 13.11.2024 aluehallitus
  ke 27.11.2024 aluehallitus
  ke 4.12.2024 aluehallitus
  ke 11.12.2024 aluehallitus (tarvittaessa)
  ma 16.12.2024 aluevaltuusto 
  ke 18.12.2024 aluehallitus

  Tapani Melaluoto
  aluehallituksen puheenjohtaja
  tapani.melaluoto@lapha.fi
  040 841 0311

  Jari Jokela
  hyvinvointialuejohtaja
  jari.jokela@lapha.fi
  040 5323 998

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta
  24.4.2024
  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue...
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta.

 4. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta

  17.4.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  17.4.2024

  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi kaksi toimipistettä ja yksi leikkausjono. Vammaispalvelujen kuluja karsittaisiin maan keskiarvon tasolle.

  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna

  Lapin aluehallitus esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi hyvinvointialueen palveluiden järjestämisohjelman ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian vuosille 2024-2026. Palvelustrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet, joiden perusteella sote-palvelut tuotetaan.

  Asiakirja sisältää myös periaatteet palveluverkoston muodostamisesta. Aluehallitus esittää, että valtuusto hyväksyisi periaatteet jatkovalmistelun pohjaksi. Aluevaltuusto päättäisi erikseen tarkemmasta palveluverkosta.

  Periaatteena olisi, että tärkeimmät peruspalvelut tuotettaisiin jatkossakin lähipalveluna. Ennaltaehkäiseviä ja perustason palveluja kehitettäisiin niin, että kalliiden erikoispalvelujen tarve vähenisi. Palvelut tuotettaisiin yhdistelemällä toimipisteissä ja kotona annettavia palveluja sekä liikkuvia ja digitaalisia palveluja. Palvelut tuotettaisiin joko omana toimintana tai erilaisina ostopalveluina. Tavoite olisi, että palveluita tuottaisivat julkisen sektorin lisäksi myös yritykset ja järjestöt ja palvelusetelit olisivat käytössä koko alueella.

  Hyvinvointialue on tehnyt järjestämisohjelmasta ja palvelustrategiasta lapsivaikutusten arvioinnin. Lisäksi hyvinvointialue pyysi suunnitelmiinsa lausuntoja ja kannanottoja muun muassa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiltä ja lautakunnilta, lappilaisilta, kunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Virallisia lausuntoja tuli 43 ja muita kommentteja kolmisen sataa. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot, kannanottojen koosteet ja lapsivaikutusten arvioinnin.


  Talouden sopeuttamisohjelma aluevaltuuston päätettäväksi

  Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi, että se hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman. Aluehallitus täydentää laskelmia myöhemmin saapuvilla valtionrahoituslaskelmilla. Hyvinvointialueen täytyy toimittaa sopeuttamisohjelma valtiovarainministeriölle, jotta hyvinvointialue voisi saada lainanottovaltuuksia välttämättömiin investointeihin.

  Hyvinvointialueen pitää sopeuttaa talouttaan pysyvästi 98 miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien. Kokonaisbudjetti on noin miljardi euroa vuodessa, joten säästöjä täytyy löytyä lähes 10 prosentin verran. Jo tänä vuonna taloutta pitää sopeuttaa 47 miljoonan euron edestä.

  Hyvinvointialue muun muassa vähentää kodin ulkopuolelle ja laitoshoitoon sijoitettavien lasten määrää ja panostetaan varhaisen tuen palveluihin. Ikääntyneiden, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautisen asumisen paikkoja vähennetään. 

  Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito karsivat päällekkäiset toimenpiteensä. Hoidon jatkuvuuden parantaminen vähentää raskaiden palvelujen tarvetta. Ennaltaehkäisevää työtä lisätään.

  Hyvinvointialue selvittää, onko esimerkiksi ikääntyneiden asumispalvelujen ja vammaispalvelujen järjestäminen omana toimintana nykyisiä ostopalveluja edullisempaa. Omaa tuotantoa lisätään muun muassa ammatillisessa perhehoidossa, opiskeluhuollossa ja lastensuojelun laitoshoidossa.

  Hyvinvointialue selvittää mahdollisuudet madaltaa organisaatiota ja selkeyttää maantieteellisten palvelualueiden roolia. Lääkäreiden sanelujen purkaminen automatisoidaan, esihenkilö- ja johtajamäärää tarkastellaan ja henkilöstöä kohdennetaan entistä tehokkaammin. Sairauspoissaoloja, vaihtuvuutta ja kalliimpaa vuokratyövoimaa vähennetään.

  Toimitiloja vähennetään ja digitaalisia palveluja lisätään. Hankintapalvelut karsii sopimusten päällekkäisyydet ja kilpailuttaa suuret sopimukset uudestaan. Hankintoja keskitetään sekä hyvinvointialueen sisällä että muiden pohjoisten hyvinvointialueiden kesken. 

  Hyvinvointialueen täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia, jotta se saa talouden kuntoon ja pystyy vastaamaan sekä palvelutarpeen kasvuun että henkilöstön saatavuusongelmiin. Valtio päättää hyvinvointialueen rahoituksesta, joten hyvinvointialueen pitää sopeuttaa toimintansa käytettävissä olevaan rahoitukseen.

  Jos hyvinvointialue ei pysty huolehtimaan taloudestaan, se voi joutua arviointimenettelyyn. Arviointimenettelyssä ministeriöt arvioivat muun muassa, pitääkö hyvinvointialue yhdistää toisen hyvinvointialueen kanssa.

  Aluevaltuusto päättäisi sopeuttamisohjelman lisäksi talousarviomuutoksista ja tulevien vuosien talousarvioista sekä palveluverkostoa koskevista ylätason muutoksista. Aluehallitus taas päättäisi sopeuttamisohjelman toimeenpanosta sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle. 

   
  Vammaispalvelujen kuluja karsittaisiin maan keskiarvon tasolle

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että vammaispalvelujen rakennetta kevennetään niin, että kustannukset laskevat maan keskiarvon tasolle vuoteen 2034 mennessä.

  Pitkäaikainen laitoshoito korvattaisiin ympärivuorokautisella palveluasumisella tai muilla kevyemmillä palveluilla. Muita keinoja olisivat muun muassa palvelujen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen ja viranomaistoimintojen keskittäminen. Kaakkoisen palvelualueen palveluista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen toiminnasta tehtäisiin erilliset selvitykset.

  Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.

   

  Ikääntyneiden laitoshoidon tilalle tulisi edullisempia asumismuotoja

  Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelujen rakenteen keventämiseen liittyvät linjaukset. Ikääntyneiden pitkäaikainen laitoshoito purettaisiin vuoden 2026 loppuun mennessä. Tilalle tulisi muita asumismuotoja kuten ympärivuorokautista palveluasumista. Lisäksi kotihoito olisi aiempaa monipuolisempaa, sillä sitä tuottaisivat esimerkiksi ensihoito, kotisairaala ja sosiaalipalvelut yhdessä.

  Myös ympärivuorokautista palveluasumista vähennettäisiin, mutta jokaisessa kunnassa olisi vähintään yksi yksikkö. Ympärivuorokautista palveluasumista korvattaisiin yhteisöllisellä asumisella. Muutoksissa huomioitaisiin palvelutarve, kiinteistöjen soveltuvuus, voimassa olevat sopimukset, yksiköiden optimaalinen koko ja henkilöstön saatavuus. Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit käynnistettäisiin heti päätöksenteon jälkeen. Käytännössä pyrittäisiin kuitenkin välttämään tilanteita, joissa asiakkaan täytyisi muuttaa yksiköstä toiseen. 

  Ympärivuorokautisen palveluasumisen yhteyteen varattaisiin lyhytaikaispaikkoja niillä paikkakunnilla, joissa ei ole omaa terveyspalvelujen vuodeosastoa. Mallia pilotoidaan Kolarissa, ja toiminnan kehittämisessä hyödynnettäisiin siellä saatavia kokemuksia.

  Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle. 


  Seitsemän perinteistä vuodeosastoa korvattaisiin muilla palveluilla

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että perusterveydenhuollon vuodeosastojen toimintaa muutetaan niin sanotun lähisairaalamallin mukaisesti. Lähisairaalamallissa Lapissa olisi 16 vuodeosastoa 12 paikkakunnalla. Pelkosenniemen, Sallan, Utsjoen, Kolarin, Posion, Tervolan ja Simon vuodeosastojen toiminta korvattaisiin muilla palveluilla ja lähikuntien suuremmilla osastoilla.

  Osastojen yhdistämisessä ja muutosten aikataulussa huomioitaisiin palvelujen saavutettavuus, henkilöstön saatavuus, tilojen sijainti, kunto ja investointitarpeet sekä muiden palvelujen toimivuus ja kehittyminen.

  Lisäksi viiden osaston sairaansijoja lisättäisiin ja viiden osaston potilaspaikkoja vähennettäisiin. Yhteensä sairaansijat vähenisivät noin 20 prosenttia vuoden 2023 tasosta. Vuodeosastoilta vähenevät paikat huomioitaisiin ikääntyneiden erilaisten asumispalvelujen kokonaispaikkamäärissä.

  Paikkakunnilla, joilla ei ole omaa vuodeosastoa, saattohoitoa kehitettäisiin joka tapauksessa lähipalveluna. Niin sanotussa yhdistelmäpalvelussa ympärivuorokautisen palveluasumisen yhteydessä tarjottaisiin lyhytaikaista hoivaa ja saattohoitoa kotisairaalan tuella. Perinteistä vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidettaisiin ensisijaisesti kotipaikkakuntaa lähimmällä vuodeosastolla. Poikkeuksia olisivat tilanteet, joissa potilasta on tarpeen hoitaa hänen tarpeeseensa erikoistuneella osastolla tai hoitoa ei ole saatavilla lähiosastolla.

  Kotisairaalatoiminta otettaisiin käyttöön kaikilla paikkakunnilla. Samalla ensihoidon toimintaa kehitettäisiin tukemaan sairaanhoitoa. Henkilöstön osaamista kehitettäisiin laajojen tehtävänkuvien suuntaan, mikä mahdollistaisi eri palvelujen yhdistämisen samalle henkilöstölle.

  Kemissä ja Rovaniemellä perusterveydenhuollon sairaansijoja sijoitettaisiin samoihin tiloihin erikoissairaanhoidon kanssa.

  Muutoksilla tavoiteltaisiin ensi vuonna 6,2 miljoonan euron säästöjä vuoden 2023 kustannuksiin verrattuna. Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.


  Sairaalapalveluilla olisi kaksi toimipistettä ja yksi leikkausjono

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että vuodesta 2025 alkaen Lapissa olisi yksi sairaalapalvelujen kokonaisuus, joka toimisi Kemin ja Rovaniemen toimipisteissä. Tämä tarkoittaisi yhtä jonoa leikkauksiin sekä muihin toimenpiteisiin kuten kirurgian ja kardiologian toimenpiteisiin ja mahasuolikanavan tähystyksiin.  

  Tavoitteena olisi keskittää toimenpidemääriltä pieniä ja erityisosaamista vaativia toimenpiteitä sairaalakohtaisesti. Sellaista suunniteltua leikkaustoimintaa, jossa toimenpidemäärät ovat suuria, jatkettaisiin molemmissa toimipisteissä. Tulevien vuosien tavoite olisi ylläpitää Länsi-Pohjan keskussairaalan tehokasta toimintaa ja hyvää hoidon saatavuutta sekä tarjota toimenpiteitä Oulun yliopistollisen sairaalan alueelle ja mahdollisuuksien mukaan myös Ruotsiin.

  Erikoisalakohtaiset päivystysringit organisoitaisiin uudelleen samalla kun päivystävien erikoisalojen lääkärintyö siirtyy Mehiläinen Länsi-Pohjalta hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2025 alussa. Samassa yhteydessä synnytykset keskitettäisiin Lapin keskussairaalaan.

  Kesäkuun aluevaltuuston kokoukseen valmisteltaisiin esitys kahdessa toimipisteessä toimivan sairaalapalvelujen kokonaisuuden yksityiskohtaisemmasta sisällöstä sekä tehostamistoimenpiteistä myös Lapin keskussairaalan toiminnassa.

  Hyvinvointialue noudattaisi valtakunnallisia velvoittavia linjauksia siltä osin kuin ne olisivat hyvinvointialueen suunnitelmia tiukempia. Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.


  Lomautukset eivät saisi haitata palvelujen tuottamista

  Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue voi tarvittaessa hyödyntää henkilöstön lomautuksia talouden tasapainottamiseksi. Lomautuksia voidaan toteuttaa kuitenkin vain, jos niistä ei aiheudu huomattavaa haittaa toiminnalle. Lomautukset täytyy toteuttaa ilman ulkopuolisia sijaisia, ja niistä ei saa aiheutua ylitöitä lomautettaville tai muille yksikön työntekijöille. Lomautettavien työntekijöiden täytyy voida pitää vuosilomansa lomautuksista huolimatta.


  Muita päätöksiä

  Merkittiin tiedoksi hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan Rovaniemen kaupunki ei ollut velvollinen maksamaan Lapin sairaanhoitopiirin vuonna 2022 perimiä korotettuja siirtoviivemaksuja. 

  Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Juha Bergille hänen pyynnöstään eron aluevaltuuston jäsenyydestä ja aluehallituksen varajäsenyydestä. Ero tulee voimaan heti. Uudeksi aluevaltuutetuksi tulee kutsua Heikki Maaninka (Keskusta), ja aluevaltuuston täytyy valita uusi varajäsen aluehallitukseen Bergin tilalle. 

  Esitetään aluevaltuustolle muutoksia sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuihin. Kotisairaalan asiakasmaksut yhtenäistettäisiin koko hyvinvointialueella. Lisäksi jatkossa asiakkaan ulosotto- ja velkajärjestelykulutkin otettaisiin huomioon, kun lasketaan asiakkaan tuloja asumispalvelujen maksuista päätettäessä. Kolmantena muutoksena esitetään, että tukipalveluihin ja asumiseen liittyvien ryhmäkuljetusten hinnat olisivat 3,5 euroa alle 10 kilometrin matkalta ja 5,75 euroa yli 10 kilometrin matkalta.

  Aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Nyt tehdyt muutokset kattavat noin 11,5 miljoonaa euroa tämän vuoden säästötavoitteesta, joka on 47 miljoonaa. Lopullisen päätöksen talousarviomuutoksista tekee aluevaltuusto.

   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
  https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

  Lapin aluevaltuusto käsittelee järjestämisohjelmaa, palvelustrategiaa ja säästösuunnitelmia kokouksessaan maanantaina 22. huhtikuuta kello 10. Lapin yliopistolla pidettävää tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä hyvinvointialueen Youtube-tililtä.

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta
  17.4.2024
  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi...
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi kaksi toimipistettä ja yksi leikkausjono. Vammaispalvelujen kuluja karsittaisiin maan keskiarvon tasolle.

 5. Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa...

  Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta

  10.4.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta

  Aluehallituksen päätöstiedote

  10.4.2024

  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa suun terveydenhuollon jonot Rovaniemellä kahdeksan kuukauden sisällä. Utsjoen Aspa-koti Goath siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän

  Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue alkaa valmistella Rovaniemen uuden pelastusaseman tonttikauppaa yhdessä VR-yhtymän ja Rovaniemen kaupungin kanssa. Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän, kortteliin 193. Korttelia ympäröivät junaraiteet, nelostie sekä Mehiläisen, McDonald’sin ja Minimanin kiinteistöt.

  Rovaniemen nykyisen pelastusaseman vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 lopussa. Uutta pelastusasemaa suunnitellaan keskeiselle paikalle, jotta pelastuslaitos ja ensihoito pystyvät toimimaan toimintavalmiusaikojen puitteissa. Uuteen pelastusasemaan on tarkoitus sijoittaa nykyisen paloaseman toiminnot sekä ensihoidon, sosiaalipäivystyksen ja turvapuhelinhälytyskeskuksen toimintoja. Hankkeen kustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa.

   

  Hyvinvointialueen täytyy purkaa suun terveydenhuollon jonot Rovaniemellä kahdeksan kuukauden sisällä

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin aluehallintoviraston päätöksen, joka koskee Rovaniemen suun terveydenhuollon potilaille annettavia aikoja ja hoitoon pääsyä. 

  Aluehallintovirasto määrää hyvinvointialueen huolehtimaan, että suun terveydenhuoltoon Rovaniemellä pääsee neljän kuukauden sisään ja marraskuusta alkaen kolmen kuukauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista. AVI määrää myös, että suun terveydenhuollossa Rovaniemellä on ilmoitettava potilaille hoitoon pääsyn ajankohta jo hoidon tarpeen arvion yhteydessä. Potilaita ei saa asettaa jonoon odottamaan vastaanottoajan ilmoittamista tai pyytää soittamaan uudelleen.  

  AVI velvoittaa hyvinvointialueen toteuttamaan toimenpiteet kahdeksan kuukauden kuluessa yhteensä 800 000 euron sakon uhalla.

  Hyvinvointialue on tehnyt jo useita toimenpiteitä jonojen purkamiseksi. Valmistelussa on myös palveluseteli, jolla asiakas voisi asioida yksityisellä palveluntuottajalla.

   

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus päätti, että Utsjoen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelut tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana vuoden 2025 alusta alkaen. Aspa-koti Goahti on ollut aiemmin nimellisesti erityisryhmien yksikkö. Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa on kuitenkin todettu, että asiakkaat ovat ikääntyneitä ja tarve on yhteisölliselle asumiselle. Nykyinen palveluntuottaja Aspa Palvelut Oy on ilmoittanut, että se ei jatka yksikön toimintaa ikääntyneiden yhteisöllisenä asumisena.

  Merkittiin tiedoksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien vuosikatsauksen sekä vuosiraportit vuodelta 2023. Hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluita on järjestetty sekä omana toimintana että ostopalveluna Mieli ry:ltä ja Merikratos Oy:ltä. Potilasasiamiespalveluihin on otettu viime vuonna yhteyttä yhteensä 1303 kertaa ja sosiaaliasiamiespalveluihin 320 kertaa. Yleisimmät syyt ottaa yhteyttä potilasasiamieheen olivat potilasvahinkoasiat, hoitoon pääsy, tyytymättömyys tutkimukseen, hoitoon tai menettelyyn sekä lääkitykseen liittyvät asiat ja muutoksenhaku. Yleisimmät syyt ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen olivat tyytymättömyys kohteluun, palvelun toteuttamiseen ja päätöksiin sekä muistutus-, muutoksenhaku- ja kanteluneuvonnan tarpeet. 

  Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy päivityksiä tämän vuoden investointisuunnitelmaan. Muutokset sisältävät vähennyksiä ja lisäyksiä eri rakennushankkeisiin ja pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. Sekä Rovaniemen pelastusaseman että Näsmä 2:n rakennushankkeiden on arvioitu kasvavan 6 miljoonalla. Suunnitelmaan lisättäisiin myös Sodankylän mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kiepin 2,5 miljoonan euron pitkäaikainen vuokrasopimus. Muutokset ovat jo mukana tämän vuoden talousarvioluvuissa. Investoinnit voivat edetä vasta, jos valtiovarainministeriö myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuudet.

  Päätettiin hakea oikeusministeriöltä saamen kielilain 31. pykälän mukaista valtionavustusta tälle vuodelle yhteensä 200 000 euroa. 165 000 euroa varataan saamea opiskelevien työntekijöiden sijaiskustannuksiin ja 35 000 euroa käännös- ja tulkkauskuluihin. Päätös on hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnan esityksen mukainen.

  Mearriduvvui ohcat vuoigatvuođaministeriijas sámi giellalága 31. paragráfa mieldásaš stáhtadoarjaga dán jahkái oktiibuot 200 000 euro. 165 000 euro várrejuvvo sadjásaččaid goluide, go bargit lohket sámegiela ja 35 000 euro jorgalan- ja dulkongoluide. Mearrádus lea buresveadjinguovllu sámegiela lávdegotti evttohusa mielde.

  Päätettiin myöntää tukea aluevaltuustoryhmille vuodelle 2024 hakemusten mukaisesti. Enimmäismäärä on 3250 euroa per valtuutettu. Perussuomalaisten ryhmää lukuun ottamatta kaikki ryhmät ovat hakeneet tukea joko enimmäismäärän tai lähes sen verran. Perussuomalaisten ryhmä ei ole hakenut tukea ollenkaan. Tuki maksetaan sen jälkeen, kun tarkastuslautakunta on käsitellyt viime vuoden tuen käyttöä koskevat raportit ja ryhmä on maksanut mahdollisen käyttämättä jääneen tuen takaisin. 

  Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski ryhmärahan käyttötarkoituksen muuttamista. Aluevaltuusto on hyväksynyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja päättänyt vuoden 2024 ryhmärahan suuruudesta. Vastauksessa todetaan, että aluevaltuusto voi milloin tahansa päättää ryhmärahan käyttötarkoituksesta saatuaan siitä aluehallituksen valmisteleman uuden esityksen tai jos asia tulee esille aluevaltuustossa hallintosäännön mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. Kevään 2024 aikana aluevaltuustolla on mahdollisuus arvioida rahan käyttötarkoitusta myös osana talouden sopeuttamisohjelmaa. 

  Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski ostolaskudatan julkaisemista avoimena datana. Vastauksessa todetaan, että tietojen julkaiseminen vaatii huolellista valmistelua sekä investointeja talousjärjestelmiin. Valtionvarainministeriö on käynnistänyt selvityksen julkisten hankintojen tietovarannon perustamisesta ja ostolaskutietojen julkaisemisesta. Lapin hyvinvointialue odottaa selvityksen valmistumista ja pitää tietojen julkaisemista perusteltuna, kun hyvinvointialue ottaa käyttöön uuden taloushallintojärjestelmän.

  Aluehallitus tekee esityksen palvelustrategiasta ja talouden sopeuttamisohjelmasta kokouksessaan keskiviikkona 17. huhtikuuta. Sen jälkeen linjaukset etenevät aluevaltuuston päätettäväksi. Aluevaltuuston kokous on maanantaina 22. huhtikuuta.

   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
  https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta
  10.4.2024
  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa...
  Aluehallituksen päätöstiedote

  Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa suun terveydenhuollon jonot Rovaniemellä kahdeksan kuukauden sisällä. Utsjoen Aspa-koti Goath siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi