Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta
Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia....

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta

31.1.2024

Luuvâ lase

Takaisin edelliselle sivulle

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta

31.1.2024

Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia. Sallan työ- ja päivätoiminnan tuttu henkilökunta jatkaa.

Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow

Aluehallitus valitsi somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan lääketieteen tohtori, dosentti Anu Maksimowin. Maksimow on työskennellyt aiemmin muun muassa Suomen Terveystalon lääketieteellisistä toiminnoista vastaavana johtajana sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä hallintoylilääkärin viransijaisena ja arviointiylilääkärinä. Virkaan tuli neljä hakemusta. Virkaa aiemmin hoitanut Jukka Mattila siirtyi muihin tehtäviin viime vuoden lopulla.

 

Lapin hyvinvointialue hyödyntää ikäihmisten asukaspaneelia asioiden valmistelussa

Aluehallitus antoi ikäihmisten asukaspaneelille tehtäväksi arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen toimintamallia. Ikääntyvien asukkaiden näkökulma on tärkeä huomioida digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Asukaspaneeli kokoontuu keskustelemaan aiheesta ja tuottaa puntaroidun kansalaismielipiteen päätöksenteon tueksi.

Syksyllä 2023 Lapin  65-vuotta täyttäneistä asukkaista satunnaisotannalla valittu asukaspaneeli sai tehtäväkseen laatia suosituksen ikääntyneen hyvästä ja turvallisesta arjesta. Aluehallitus merkitsi paneelin suosituksen tiedoksi ja päätti, että se huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointialueen toiminnassa ja valmistelussa.

 

Pohjois-Suomen pelastustoiminnan yhteistoimintasopimus valtuuston käsittelyyn

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy pelastustoiminnan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) yhteistyösopimuksen. Pelastuslaitokset ovat neuvotelleet sopimuksen, joka määrittää puitteet Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden pelastustoimen yhteistyölle. Yhteistoimintasopimuksessa pelastustoimen keskeisiä tehtäviä voidaan tarvittaessa siirtää yksittäiselle hyvinvointialueelle sekä tuottaa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella. Näitä keskeisiä tehtäviä ovat tilanne- ja johtokeskusjärjestelyiden erityisvalmius, kemiallisten ja säteilytilanteiden ja muun vaativan pelastustoiminnan erityisvalmius, merellinen pelastustoiminta, merialueen öljyvahinkojen torjunta, kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen erityisvalmius sekä pelastustoimen poikkeusolojen valmistelevat tehtävät.

Pohjoisen YTA-alueen muodostavat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

 

Pelastuslaitokselle lisää virkoja eri puolille Lappia

Aluehallitus päätti perustaa pelastuslaitoksen akuuttien palvelutasopuutteiden korjaamiseksi kaksi palomestarin virkaa, 11 paloesimiehen virkaa, kolme ylipalomiehen virkaa ja vakinaistaa neljä palomiehen virkaa. Uusilla viroilla hyvinvointialue vahvistaa pelastuspalvelujen lakisääteistä tasoa koko Lapin alueella. Pelastuspalvelujen suorituskyvyn tulee vastata alueen riskejä ja onnettomuusuhkia. Pitkät etäisyydet, arktiset olosuhteet, turismin ja rajanaapureiden tuoma kansainvälisyys asettavat erityisiä haasteita pelastuspalvelujen käytännön toteuttamiselle. Palveluiden lakisääteisen tason ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman riittävää vakinaista päätoimista ammattihenkilöstöä ja vapaaehtoista sopimuspalokuntien henkilöstöä.

Virat sijoittuvat Kemi-Tornion, Ranua-Posion, Kittilän, Kolari-Muonio-Enontekiön, Pello-Ylitornion, Inari-Utsjoen, Sodankylä-Savukosken, Kemijärvi-Salla-Pelkosenniemen sekä Inari-Utsjoen paloasemaryhmiin. Virat sisältyvät vuoden 2024 talousarvioon.

 

Uusia toimia terveyspalveluihin

Aluehallitus perusti alueelliseen apuvälinekeskukseen apuvälinealan asiantuntijan, lääkintälaitemekaanikon ja laitoshuoltajan tehtävät. Somaattisen erikoissairaanhoidon vastuualueelle perustettiin farmaseutin toimi ja kaksi sairaanhoitajan toimea. Lisäksi hyvinvointialueelle perustettiin yksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavan toimi. Uusien toimien myötä hyvinvointialue voi luopua ostopalveluista ja saada säästöjä.

 

Hyvinvointialue kilpailuttaa kumppaneita kansainväliseen rekrytointiin

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue liittyy kansainvälisen rekrytoinnin yhteishankintaan. Kilpailutuksella valitaan kansainväliseen rekrytointiin erikoistuneita toimijoita, jotka auttavat rekrytoimaan Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueille ulkomaalaisia sairaanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-avustajia. Kansainvälinen hoitajarekrytointi on yksi keino vastata kasvaviin työvoimatarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Eläkevakuuttaja Kevan selvityksen mukaan Pohjoisella yhteistyöalueella on noin 2250 sairaanhoitajan vaje ja koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16600 uutta sairaanhoitajaa.

 

Sallan työ- ja päivätoiminnan tuttu henkilökunta jatkaa

Aluehallitus hyväksyi liikkeenluovutussopimuksen valmistelun, jotta Sallan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta voidaan siirtää hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi. Entiset Attendon työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen työntekijöiksi. Toiminta jatkuu ilman keskeytyksiä myös helmi-maaliskuun vaihteessa, ja myös Tupaswillan tilat pysyvät samoina. Toiminnan järjestäminen omana toimintana vaatii, että yksikköön perustetaan palveluvastaavan toimi.

 

 

Muita päätöksiä:

 

Merkittiin tiedoksi valtioneuvoston päivitetyt valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen selvityksen hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisesta vuonna 2023.

Valittiin NordLab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksiin kolme kokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. Jäsenet ovat Pertti Hemminki, Timo Peisa ja Heli Trög. Heidän varajäsenensä ovat Outi Rämö, Raija Kerätär ja Juhana Kelloniemi.

Valittiin aluehallituksen edustajat lautakuntiin ja vaikuttamistoimielimiin. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa aluehallituksen edustajana toimii jatkossa Antti Kaarlela, osallisuus- ja asiakkuuslautakunnassa Outi Rämö, pelastus- ja valmiuslautakunnassa Timo Peisa, nuorisovaltuustossa Ilkka Välitalo, vammaisneuvostossa Inkeri Yritys ja vanhusneuvostossa Outi Keinänen.

Päätettiin esittää Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallitukseen Outi Keinästä ja varajäseneksi Raija Kerätärtä.

Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Leena Palojärvelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja nimeää uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätettiin perustaa hallinto- ja tukipalveluihin valvonta ja varautuminen -vastuualue. Vastuualue muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, joita ovat valvonta sekä turvallisuus ja valmius. Valvontapalveluiden vastuuyksikköön sijoitetaan myös sosiaali- ja potilasasiavastaavat. Vastuualuetta johtaa johtajaylilääkäri, valvonnan tulosyksikköä valvontapäällikkö sekä turvallisuuden ja valmiuden tulosyksikköä valmiuspäällikkö.

Hyväksyttiin Potilasvakuutuskeskuksen velkakirjat vakuutuskaudelta 1987–2020.

Päätettiin ottaa käyttöön Pohjois-Lapin Ruokapalvelut Oy:n palvelusopimuksen optiovuosi vuodelle 2024. Yritys tuottaa ateriapalveluja Inarissa, Pelkosenniemellä, Savukoskella, Sodankylässä ja Utsjoella.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski audionomin koulutuksen aloittamista Lapin hyvinvointialueella. Vastauksen mukaan kuulontutkimukset ovat järjestyneet enimmäkseen hoitotakuun määrittämässä enimmäisajassa. Koulutusta tulisi tarjota säännöllisesti Oulun ammattikorkeakoulussa koko Pohjois-Suomen tarpeisiin.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski QR-koodin käyttömahdollisuutta erityisesti matkailijoille tiedottamisessa. Vastauksessa todetaan, että QR-koodi on osa pelastuslaitoksen matkailijoille kohdentamaa turvallisuusviestintäpilottia ja sen laajempaa käyttöä kehitetään vuonna 2024.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski valtuustoryhmien ryhmärahakäytännön päivittämistä. Vastauksessa todetaan, että käyttämättä jäänyt ryhmäraha on jatkossa mahdollista maksaa takaisin tilinpäätösten hyväksymisen jälkeen. Asia vaatii kuitenkin aluevaltuuston päätöksen.

 

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  

https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta
31.1.2024
Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia....

Aluehallituksen päätöstiedote 31.1.2024 pidetystä kokouksesta


Somaattisen erikoissairaanhoidon johtajaksi Anu Maksimow. Pelastuslaitokselle virkoja eri puolille Lappia. Sallan työ- ja päivätoiminnan tuttu henkilökunta jatkaa.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Asset Publisher

 1. Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta

  29.5.2024

  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

  Sámegillii vuolábealde 
  Sämikielân vyelni 
  Sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn 

  Pitkäaikainen laitoshoito lakkautetaan Enontekiön Luppokodilla  

  Aluehallitus päätti lakkauttaa pitkäaikaisen laitoshoidon Enontekiön Luppokodilla siinä vaiheessa, kun uusi asumispalveluyksikkö saadaan käyttöön. Yksikön on tarkoitus valmistua toukokuussa 2025. Luppokodilla on tällä hetkellä 18 pitkäaikaista sekä yksi lyhytaikainen ikääntyneiden laitoshoidon paikka. 

  Kun uusi yksikkö otetaan käyttöön, laitoshoidon järjestäminen loppuu ja ikääntyneiden asumispalvelut järjestetään ympärivuorokautisena palveluasumisena sekä yhteisöllisenä asumisena asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Muutos ei vaikuta henkilöstötarpeeseen, mutta tehtävänkuvat ja henkilöstörakenne saattavat muuttua. Enontekiölle on suunniteltu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistelmätoimintaa. 

  Hoivaosaston toimintaa muutetaan ja Lyhty-yksikkö lakkautetaan Rovaniemellä 

  Aluehallitus päätti sulkea Rovaniemen hoivaosaston pitkä- ja lyhytaikaisen laitoshoidon vaiheittain paikkojen vapautuessa ja muuttaa yksikön intervallihoidon tai lyhytaikaisen palveluasumisen yksiköksi. Aluehallitus päätti myös lakkauttaa Rovaniemen 17-paikkaisen Lyhty-yksikön 30.5.2024 alkaen. 

  Vapautuvia pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei enää täytetä hoivaosastolla. Myöskään lyhytaikaisen laitoshoidon paikkoja ei ylläpidetä, vaan myönteisen SAS-päätöksen saaneille asiakkaille järjestetään asumispaikka laitosmaisissa olosuhteissa. Kotona asumista tuetaan suunnitelmallisilla intervallihoitojaksoilla tai lyhytaikaisen palveluasumisen paikoilla. Rovaniemen hoivaosastolla on kahdeksan pitkäaikaista laitoshoidon asukasta sekä 12 lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasta.  

  Lyhytaikaisen laitoshoidon yksikkö Lyhdyn asiakkaat on sijoitettu maaliskuun 2024 alusta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköön, jossa on ikääntyneiden asumiseen soveltuvat tilat. 

  Päätös ei vaikuta Rovaniemen hoivaosaston henkilöstön määrään, mutta voi vaikuttaa tehtävänkuviin ja henkilöstörakenteeseen. Lyhty-yksikön 13 työntekijälle esitetään korvaavaa työtä yt-menettelyn yhteydessä. 

  Hyvinvointialue varautuu kuitenkin jatkamaan yksiköiden toimintaa, jos aluevaltuuston aiempi päätös palvelustrategiasta tai tämä päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta. 

  Kahden sairaalan työnjaon suunnittelu on aloitettu – lakien valmistelu haastaa suunnittelua   

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kahden sairaalan työnjaosta. Selvityksessä on tutkittu mahdollisuuksia yhdistää toimintoja sekä tehdä työnjakoa Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden välillä sekä löytää talouden sopeuttamisohjelman mukaisia säästökohteita. 

  Suunnitelmissa on tällä hetkellä:   

  • Kirurgiassa perustetaan yhteisiä virkoja, jolloin työntekijät voivat työskennellä kummassakin sairaalassa sekä osassa erikoisaloista toimenpidejonoja yhdistetään, jolloin potilaat ohjautuvat vapaana olevien resurssien mukaan kumpaankin sairaalaan.
  • Sisätautien potilaita ohjataan jatkossa Länsi-Pohjan keskussairaalaan muualtakin Lapista kuin vain lounaisesta Lapista.
  • Gynekologian avohoitopotilaiden ohjaamista Länsi-Pohjan keskussairaalaan pidetään hyvänä mahdollisuutena, mutta asia vaatii jatkoselvitystä. 

  Lapin keskussairaalan tehostamistoimenpiteet: 

  • Silmätautien lääkevalmistuksen ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Kirurgian asiakaspalvelujen ostojen vähennys
  • Työvoiman vuokrauksen vähentäminen
  • Erikoissairaanhoidon Oulun yliopistollisen sairaalan ostojen vähentäminen 5 prosenttia ja myynnin lisääminen
  • Radiologian ostojen vähennys
  • Henkilöstökulujen tarkastuslaskennat 

  Lisäksi on valmisteilla seuraavat tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteet: 

  • Hengityshalvauspotilaiden hoidon ottaminen omaksi toiminnaksi
  • Välinehuollon keskittäminen hyvinvointialueella
  • Anestesiassa tehtävien suun toimenpiteiden keskittäminen 1.9.2024 alkaen
  • Mahasuolikanavan tähystysten järjestäminen yhtenä kokonaisuutena, jolloin myös Rovaniemellä asuvien tähystystoimenpiteet saatetaan tehdä muualla kuin Rovaniemellä 

  Sairaalapalvelujen kokonaisuuden yksityiskohtaisemmasta sisällöstä sopimiselle tuo tällä hetkellä huomattavia haasteita toimenpiteet, joita Suomen hallitus esittää lakimuutoksilla. Esityksessä ympärivuorokautinen monierikoisalainen yhteispäivystys ja raskas kirurgia loppuisi Kemissä vuoden 2026 alusta, mutta päiväkirurgia voisi jatkua.   

  Lapin hyvinvointialueen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan hallituksen esitykseen siten, että myös jatkossa yön yli seurantaa vaativa raskaampi kirurgia olisi edelleen mahdollista Länsi-Pohjan keskussairaalassa.   

  Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto Lapin hyvinvointialueelta. Aluehallitus päättää lausunnon hyväksymisestä myöhemmin. Lausunto pitää jättää heinäkuun alkuun mennessä.  

  Päivityksiä sosiaalipalvelujen palvelusetelisääntökirjoihin 

  Aluehallitus vahvisti useita täsmennyksiä ja muutoksia sosiaalipalveluissa käytössä oleviin palvelusetelisääntökirjoihin. Päivitettiin palvelusetelisääntökirjojen yleinen osio. Osio liitetään kaikkiin hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjoihin. Keskeisimmät muutokset liittyvät muun muassa hintakattoon, palvelusopimuksen irtisanomisaikaan ja asiakastietojen käsittelyyn, palvelutuottajaksi hakeutumiseen ja palvelutuottajaa koskeviin velvoitteisiin, matkakorvausten laskutuksiin, hintojen muutoksiin ja voimassaoloaikaan sekä palvelujen omavastuuseen.  

  Tukipalvelujen palvelusetelisääntökirjan muutokset liittyvät asiointipalvelun nimeen sekä siivouspalvelujen palvelukuvaukseen. Asiointipalvelut voidaan muuttaa asiointi- ja saattajapalveluiksi. Siivouspalveluja koskien palveluntuottaja siivoaa omilla välineillään ja pesuaineillaan, jos asiakas ei halua, että siivouksessa käytetään hänen siivousvälineitään.  

  Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan muutokset koskevat yhteisöllistä asumista. Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä työvuoron vastuuhoitaja, jolla on tarvittava tutkinto ja lääkehoitovastuu. Henkilökunnan pitää osata tehdä yhteistyötä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  

  Keskeiset muutokset liittyvät myös RAI-arviointiin ja asiakassuunnitelmaan sekä asumisen järjestämiseen. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja hoidon tarpeeseen vastaaminen. Toimintakykymittarina käytetään RAI-arviointivälineistöä, jonka pohjalta asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä hoitohenkilökunnan, asiakkaan ja omaisten kanssa. Palvelujen järjestämisessä on huomioitava myös asiakkaan puolison mahdollisuus asua yhdessä puolisonsa kanssa ilman palvelutarvetta. 

  Kotihoidon palvelusetelisääntökirjan muutoksien mukaan palveluntuottaja soveltaa yleisesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia ja ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia sekä tänä vuonna julkaistavaa Laatusuositusta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027. Lääkehoidossa Lapin hyvinvointialue ohjaa asiakkaita lääkeannosjakeluun, johon asiakkaalle myönnetään palveluseteli. Tarkennuksia tehtiin myös arviointiin sekä asiakkaan palvelutarpeen muutoksista ilmoittamiseen. 

  Lapin sairaanhoitopiirin entisillä kunnilla mahdollisuus ottaa kantaa jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun 

  Hyvinvointialue varaa entisen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa tai kannanottonsa ennen kuin aluehallitus tekee siirtoviivemaksusta johtuvia muutoksia Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen jäsenkuntalaskutukseen ja jäsenkuntalaskutuksen oikaisuun.  

  Lapin hyvinvointialue valmistelee muutokset vuoden 2022 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen jäsenlaskutukseen ja sen oikaisuun vietäväksi aluehallituksen päätettäväksi, jos vähintään kaksi kolmannesta entisen sairaanhoitopiirin jäsenkunnista hyväksyy muutoksen ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet kaikista sairaanhoitopiirin asukkaista.

  Lapin hyvinvointialue sai lainanottovaltuuden

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että valtiovarainministeriö on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman ja ministeriölle toimitetut lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat ja myöntänyt hyvinvointialueelle lainanottovaltuuden vuodelle 2024. Aluehallitus totesi, että investointien sekä investointeja vastaavien sopimusten valmistelua ja toteutusta jatketaan aluehallituksen aikaisempien päätösten mukaisesti. 

  Muita päätöksiä

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 25.4.2024 hylätä Rovaniemen kaupungin tekemän valituksen koskien Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöstä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2022. Aluehallitus merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. 

  Hyväksyttiin täsmennys päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän toimintaan. Jatkossa asiantuntijaryhmä päättää ainoastaan tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. Vammaisten palvelujen vastuuyksikköjohtajat päättävät erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta. Päätös selkeyttää moniammatillisen tuen asiantuntijatyöryhmän tehtävää sekä nopeuttaa erityishuoltoa hakevien vammaispalvelujen asiakkaiden hakemusten käsittelyä.  

  Aluehallitus päätti esittää saamelaiskäräjille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tarkoitetun valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista vuodelle 2026. Esitys on alustava, ja sen tarkoitus on tuoda saamelaiskäräjien tietoon hyvinvointialueen tarpeita valtionavustuksen suhteen. Tarkemmat neuvottelut vuoden 2026 valtionavustuksen käytöstä, määrästä ja Lapin hyvinvointialueen omarahoitusosuuksista käydään syksyllä 2025.  

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi saamen kielen lautakunnan lausunnot koskien vammaisten palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelurakenteen tarkentavia suunnitelmia sekä vuodeosastotoiminnan ja ikääntyneiden asumispalvelujen muutosten kielellisiä vaikutuksia. Aluehallitus käsittelee vuodelle 2025 suunnitellut toimenpide-esitykset saamenkielisten palvelujen turvaamiseksi ja kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi kokonaisuutena syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. 

  Päätettiin palauttaa asumisyksikkö Nutukkaan sulkemisesitys valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten ja edellytetään, että ennen päätöksentekoa suunnitelmista tiedotetaan ja kuullaan asiakkaita. 

  Aluehallitus päätti palauttaa päätöksen Nestorin vanhainkodista ja Suensaaren palvelukeskuksen yksiköistä valmisteltavaksi siten, että muutokset valmistellaan eri asioina käsiteltäviksi. 

  Aluehallitus päätti, että psykiatrian lääkärien takapäivystys keskitetään Rovaniemelle Lapin keskussairaalaan vuoden 2025 alusta alkaen. Psykiatrian alojen erikoislääkäreiden rekrytointitilanne on haastava koko hyvinvointialueella. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi ja päätti esittää aluevaltuustolle Lapin hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.3.2024. Maaliskuun lopun kirjanpidon mukainen tilikauden alijäämä on puuttuvilla tuotto- ja kuluerillä 12,5 miljoonaa euroa, jonka toteuma kolmanteen muutettuun talousarvioon on 17,1 prosenttia. Talouden sopeutusohjelman mukaisten sopeuttamistoimien toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset eivät vielä näy olennaisesti vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.  

  Aluehallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi tilinpäätöskirjaan tehdyt tekniset korjaukset. Korjauksilla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen, eivätkä ne muuta tilikauden tuloksen käsittelyä. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto käsittelee ja hyväksyy korjatun tilinpäätöskirjan.  

  Nuorisovaltuusto on jättänyt aloitteen, jossa nuorisovaltuuston kokousedustajat saisivat veloituksetta syödä Lapin hyvinvointialueen ravintolassa, jos sellainen löytyy kokouspaikasta tai sen läheisyydestä. Nuorisovaltuutetuilla on mahdollisuus käydä lounaalla kokouspäivinä Lapin hyvinvointialueen omissa henkilöstöravintoloissa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Lapin keskussairaalan magneettitutkimuspalvelun tehostamista. Vastauksessa kerrottiin jo tehdyistä muutoksista, joita ovat muun muassa työvuorojärjestelyt, henkilöstön lisäresurssit sekä kiireettömien kuvausten siirtäminen   

  Keskustan aluevaltuustoryhmä esitti aloitteessaan, että digilääkärin vastaanotto otetaan mobiilisovelluksen kautta käyttöön koko Lapin hyvinvointialueella mahdollisimman pian. Hyvinvointialueella on tavoitteena saada kilpailutettua ja hankittua yhtenäinen digipalvelualusta vuoden 2024 aikana ja käynnistää digisotekeskuksen kehittäminen jo vuoden 2024 aikana. 

  Aluehallitus päättää hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka käsitteli syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Aloitteen tekijä ehdottaa sensomotorista koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö ei kuitenkaan ole hyvinvointialueen henkilöstöä. 

  Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Lapin hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat toimitettaisiin luottamushenkilöille sähköpostitse. Aluehallitus hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen, jossa todettiin, että pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla hallintosäännön mukaisesti ja jatkossa valtuutetuille ilmoitetaan sähköpostitse pöytäkirjojen julkaisusta, sisältäen linkin verkkosivuille. 

  Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti, että Lapin hyvinvointialueella aloitetaan mahdollisimman pian valmistelu Päivystysapu 116 117 käyttöönottamiseksi. Päivystysapu 116117 ollaan ottamassa käyttöön Lapissa syksyllä 2024. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa oli esitetty huoli koronarokoteohjeistuksesta syksyllä 2022. Koronarokotusohjeet ovat päivittyneet useaan kertaan aloitteen jättämisen jälkeen. Viimeisin ohjeistus on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toukokuussa 2024. 

  Aluehallitus päätti, että Lapin hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaan järjestettävistä työ- ja opiskelumatkoista peritään omavastuuosuutena puolet (50 %) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman arvolipun mukaan. Julkisen joukkoliikenteen aikuisten kausilippujen hinnat vaihtelevat eri kunnissa 56,50–59 euron välillä kuukaudessa. Yksittäisinä omavastuuosuuksina vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävälle työssä käyvälle vaikeavammaiselle työmatkat maksavat vähimmillään 118,80 euroa kuukaudessa. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa aloitteen tekijät esittävät jälkihuollon yläikärajan säilyttämistä 25 vuodessa Lapin hyvinvointialueella vuoden alusta voimaan tulleesta lakimuutoksesta huolimatta. Lapin hyvinvointialueella on tehostettu täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten ohjausta aikuisuuteen ja työelämän palveluihin. Vuoden 2024 alusta uusien täysi-ikäisten jälkihuoltonuorten oikeus päättyy heidän täyttäessään 23 vuotta, kun taas vuoden 2023 loppuun mennessä syntyneiden oikeudet jatkuvat 25 ikävuoteen asti.  

  Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin huoli ruoan ja energian hintojen nousun vaikutuksista pienituloisiin Lapin hyvinvointialueella, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja hyvinvointiongelmia. Valtuustoaloite pyytää aluehallitukselta ja -valtuustolta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Aluehallitus hyväksyi vastauksen, jossa todetaan, että toimeentulotuen järjestäminen kuuluu pääasiassa Kansaneläkelaitokselle ja hyvinvointialueen täydentävälle tuelle. Hyvinvointialue voi tarjota tukea psykososiaalisten palveluiden ja talousneuvonnan kautta. 

  Aluehallitus hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydetään, että palvelujen järjestämisessä huomioitaisiin Suomen Puheterapeuttiliiton kannanotto. Aluehallitus hyväksyy aloitteeseen vastauksen, jossa todetaan liiton suosituksien vastaavan pitkälti alueen nykyisiä linjauksia, joten aloitteeseen ei tarvita lisätoimenpiteitä. 

  Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle merkittäväksi tiedoksi luettelon valtuustoaloitteista. Aluehallitus esittää aluevaltuuston päätökseksi myös, että luettelossa loppuun käsitellyiksi merkityt aloitteet on käsitelty loppuun. Vuonna 2023 tehtiin yhteensä 41 valtuustoaloitetta. 

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Kari Askoselle hänen pyynnöstään eron aluehallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee uuden varajäsenen aluehallitukseen hänen tilalleen.
   

  ****

  Guhkesáigge lágádusdikšu heaittihuvvo Eanodaga Luppokotis  

  Guovlluráđđehus mearridii heaittihit guhkesáigge lágádusdivššu Eanodaga Luppokotis dalle, go ođđa ássanbálvalanovttadat váldojuvvo atnui. Ovttadat galggašii gárvánit miessemánus 2025. Luppokotis leat dál vuorasolbmuid lágádusdikšui 18 guhkesáigge saji ja okta oanehisáigge sadji. 

  Go ođđa ovttadat váldo atnui, lágádusdivššu lágideapmi nohká ja vuorasolbmuid ássanbálvalusat lágiduvvojit birrajándora bálvalanássamin ja searvvušlaš ássamin áššehasa bálvalandárbbu mielde. Nuppástus ii váikkut dasa, man galle bargi dárbbašuvvojit, muhto bargogovvádusat ja bargiidstruktuvra sáhttet nuppástuvvat. Eanodahkii lea plánejuvvon maiddái sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid ovttastahttojuvvon doaibma. 

  Eará mearrádusat

  Guovlluráđđehus mearridii evttohit Sámediggái sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid dorvvasteapmái dárkkuhuvvon stáhtadoarjaga mearis ja doaibmačuozáhagain jahkái 2026. Evttohus lea álgoevttohus, ja dan ulbmil lea buktit Sámediggái diehtun buresveadjinguovllu dárbbuid stáhtadoarjaga ektui. Dárkilut ráđđádallamat jagi 2026 stáhtadoarjaga geavaheami, meari ja Lappi buresveadjinguovllu iešruhtadanosiid birra čađahuvvojit čakčat 2025.  

  Guovlluráđđehus merkii diehtun sámegiela lávdegotti cealkámušaid lápmásiid bálvalusaid ja spesiálabuohccedivššu bálvalanstruktuvrra aiddostahtti plánaid birra sihke seaŋgaossodatdoaimma ja vuorasolbmuid ássanbálvalusaid nuppástusaid gielalaš váikkuhusaid. Guovlluráđđehus gieđahallá ollisvuohtan čavčča bušeahttaárvalusválmmaštallama oktavuođas jahkái 2025 plánejuvvon doaibmabidjoevttohusaid sámegielat bálvalusaid dorvvasteami várás ja gielalaš vuoigatvuođaid ollašuhttima várás. 

  Mearriduvvui, ahte ássanovttadat Nutukasa giddenevttohus máhcahuvvo válmmaštallamii lassečielggademiid várás ja eaktuduvvo, ahte plánaid birra dieđihit ja gullat áššehasaid ovdal go mearrádus dahkko. 
   

  ****

  Kuhesáigásâš lájádâstipšo lopâttuvvoo Iänuduv Luppokoti-pääihist

  Kuávluhaldâttâs meridij lopâttiđ kuhesáigásii lájádâstipšo Iänuduv Luppokoti-pääihist talle, ko uđđâ aassâmpalvâlemohtâdâh finnejuvvoo kiävtun. Lii tárguttâs, ete ohtâdâh lii valmâš vyesimáánust 2025. Luppokoti-pääihist láá tääl 18 kuhesáigásâš sehe ohtâ uánihisáigásâš elilâmulmui lájádâstipšo saijeed.

  Ko uđđâ ohtâdâh váldoo kiävtun, te lájádâstipšo ornim nohá já elilâmulmui aassâmpalvâlusah uárnejuvvojeh ijâppiäiválâš palvâlemasâmin sehe siärvuslâš asâmin äššigâs palvâlemtáárbu mield. Nubástus ij vaaigut pargoviehâtáárbun, mutâ pargokoveh já pargoviehârááhtus sättih muttuđ. Iänudâhân lii vuávájum meid sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi ovtâstum toimâ.

  Eres miärádâsah

  Kuávluhaldâttâs meridij iävtuttiđ Sämitiigán sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi turviimân já oovdedmân uáivildum staatâtorjuu meereest já toimâčuosâttuvâin ihán 2026. Iävtuttâs lii vuáđusteijee, já ton tárguttâssân lii pyehtiđ Sämitige tiätun pyereestvaijeemkuávlu táárbuid staatâtorjuu háárán. Tärhibeh ráđádâlmeh ive 2026 staatâtorjuu kiävtust, meereest já Laapi pyereestvaijeemkuávlu jiešruttâdemoosijn tuállojeh čohčuv 2025.

  Kuávluhaldâttâs merkkij tiättun sämikielâ lävdikode ciälkkámušâid, moh kyeskih vádulij palvâlusâi já spesiaalpyecceitipšo palvâlemráhtus tärkkilistee vuáváámáid sehe seŋgâuásádâhtooimâ já elilâmulmui aassâmpalvâlusâi nubástusâi kielâláid vaikuttâssáid. Kuávluhaldâttâs kieđâvuš ihán 2025 vuávájum toimâiävtuttâsâid sämikielâlij palvâlusâi turviimân já kielâlij vuoigâdvuođâi olášutmân olesvuottân čoovčâ budjetvalmâštâllâm ooleest.

  Meridui macâttiđ aassâmohtâduv Nutukas kiddimiävtuttâs valmâštâllâmnáál lasečielgiittâsâi várás já váttoo, ete ovdil miärádâstoohâm tieđetteh já kuleh äššigâsâid vuáváámijn.

  ****

  Kuʹǩesäiggsaž strooiʹtelhååid loopptet Jeänõõǥǥ Luppokotist

  Vuʹvddhalltõs tuʹmmji looppted kuʹǩesäiggsaž strooiʹtelhååid Jeänõõǥǥ Luppokotist tõn määʹttest, ko ođđ jälstemkääzzkõsjuâkkaz vuäǯǯat âânmõʹšše. Juâkkaz lij mieʹrr valmštõõvvâd vueʹssmannust 2025. Luppokotist lie tän pooddâst 18 kuʹǩesäiggsaž di õhtt vuäʹnkõsäiggsaž âkksas oummui strooiʹtelhååid päiʹǩǩ.

  Ko ođđ juâkkaz vääʹldet âânmõʹšše, strooiʹtelhååid riâššmõš poott da âkksas oummui jälstemkääzzkõõzzid riâžžât suutki pirrsaž kääzzkâʹsttemjälstummšan di õhttsallaš jälstummšan äʹššneeʹǩǩ kääzzkõstaarb mieʹldd. Muuttâs ij vaaikât tuâjjlažkåʹddtaʹrbbe, leâša tuâjjkoov da tuâjjlažkåʹddraajâs sätt mottjed. Jeänõʹǩǩe leät plaanääm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi õhttuumtååim še.

  Jeeʹres tuʹmmstõõǥǥ

  Vuʹvddhalltõs tuʹmmjin eʹtǩǩeed Sääʹmtegga sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staanummuž da ooudâsviikkmõõžž vääras juʹrddum riikkveäʹǩǩvuõđ meäʹrest da tåimmamtäävtõõzzi ekka 2026. Eʹtǩǩõs lij älggeʹtǩǩõs, da tõn mieʹrr lij puʹhtted Sääʹmteeʹǧǧ tiõttu pueʹrrvââjjamvuuʹd taarbid riikkveäʹǩǩvuõđ beäʹlnn. Tääʹrǩben saǥstõõlât eeʹjj 2026 riikkveäʹǩǩvuõđ âânnmõõžžâst, meäʹrest da Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd jiiʹjjes teäggtemvuäʹzzin čâhčča 2025.

  Vuʹvddhalltõs piiji ǩeeʹrj õõl teâttan sää′mǩiõl luʹvddkååʹdd ciâlkâlmid, kook kueʹsǩǩe lääʹmes oummui kääzzkõõzzi da spesiaalpuõccihååid kääzzkõsrajjâz tääʹrǩteei plaanid di puõccisââʹjjtååim da âkksas oummui jälstemkääzzkõõzzi muttsi ǩiõlʼlaž vaikktõõzzid. Vuʹvddhalltõs ǩiõttʼtââll obbvuõttân čõõuč täällarvvlõsvalmštõõllmõõžž õhttvuõđâst ekka 2025 plaanuum tåimmeʹtǩǩõõzzid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi staanummuž vääras da ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâudjummuž vääras.

  Tuʹmmješ maaccted jälstemjuâǥǥas Nutukas ǩiddeemeʹtǩǩõõzz valmštõõllmõʹšše lââʹssčiõlǥtõõzzi vääras da õõlǥtet, što ouddâl tuʹmmstõktuâj plaanin teâđtet da kuulât äʹššniiʹǩǩid.

  ****

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta
  29.5.2024
  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä....

  Aluehallituksen päätöstiedote 29.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Laitoshoito lakkautetaan Enontekiöllä ja Rovaniemellä. Sairaaloiden työnjaosta on tehty selvityksiä. Lainsäädännön muutokset haastavat sairaaloiden työnjaon suunnittelua.

 2. Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta
  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan...

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta

  8.5.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta

  8.5.2024

  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan valtiovarainministeriöön. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät. Osallisuusohjelman ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kommentoinnille lisää aikaa.

  Aluehallitus hyväksyi lainanhoitokyvyn varmistamista koskevat laskelmat toimitettavaksi valtiovarainministeriölle

  Lapin aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen lainanhoitokykyä varmistavat laskelmat toimitettavaksi valtiovarainministeriölle. Lainanhoitokykyä osoittavat vaihtoehtoiset laskelmat nivoutuvat yhteen tarkennetun talouden sopeuttamisohjelman kanssa. Sopeuttamisohjelmalla haetaan ratkaisuja samalla sekä talouden alijäämään että henkilöstöpulaan.

  Lainanhoitokyvyn osoittamiseksi tehdyissä laskelmissa on otettu huomioon valtion kehysriihen ja julkisen talouden suunnitelman vaikutukset menojen vähennyksinä ja tulojen lisäyksinä varovaisuuden periaatteella laskettuina. Valtionrahoitus on laskettu valtiovarainministeriön 29.4.2024 julkaiseman painelaskelman mukaisena.

  Lapin hyvinvointialueen lainanhoitokyky on riittävä laskelmien kaikissa vaihtoehdoissa. Sopeuttamistoimien eurovaikutusten määrä eri vuosina riippuu siitä, missä määrin hyvinvointialue voi toteuttaa toimenpiteet vaarantamatta hyvinvointialueen kykyä järjestää palveluja lainmukaisesti.

  Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät

  Aluehallitus päätti käynnistää kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutuksen. Sopimuskausi on vuodet 2025–2027. Sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta 2028–2029. Hankinnan kokonaisarvio on 9,5 miljoonaa euroa.

  Lapin hyvinvointialueella järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana ja ostopalveluina sekä kuntien ja yhdistysten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten kautta. Sosiaalista kuntoutusta ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ostopalveluna. Hyvinvointialueen sisällä on alueittain suuria eroja palvelun järjestämisen tavoissa ja saatavuudessa. Se aiheuttaa haasteen palvelujen tasaiselle laadulle.

  Kuntouttava työtoiminta edistää asiakkaiden työllistymistä ja opintoihin ohjautumista. Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa asiakkaan sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen toimijuuttaan ja osallisuuttaan osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintaan osallistuvan henkilön toimintakykyä.

  Hyvinvointialue antaa lisäaikaa asukkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille kommentoida osallisuusohjelmaa sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa

  Aluehallitus päätti jatkaa lausuntoaikaa osallisuusohjelman sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman osalta. Kommentit ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 31.7.2024. Kommentteja voi jättää ohjelmasta ja suunnitelmista otakantaa.fi-sivuston kautta.

  Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa pidetään tärkeänä mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemista, nuorten seksuaaliterveyttä, hyvinvointia edistäviä elämäntapoja, arjen turvallisuutta sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteita.  

  Osallisuusohjelma edistää asukkaiden ja asiakkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelma ohjaa sekä johtaa osallisuutta edistävää työtä ja toimintaa. 

  Lapin hyvinvointialue organisoi uudelleen kehittämis- ja strategiapalvelujen toimialaa

  Aluehallitus päätti kehittämis- ja strategiapalvelut -toimialan uudelleen organisoinnista osana sopeuttamisohjelmaa.  Nykyiset tietohallintopäällikön, järjestelmäpäällikön, ICT-kehityspäällikön sekä laadunhallintapäällikön virat sekä seitsemän tietohallinnon palvelupäällikön toimea lakkautetaan tämän vuoden aikana. Toimialalle perustetaan yksi uusi tietoturvapäällikön, neljä järjestelmäpäällikön ja kaksi kehittämispäällikön toimea. Uusia tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti muutosneuvottelujen kohteena olleille henkilöille. Organisaation rakenteen tarkastelua jatketaan vielä tämän päätöksen jälkeenkin.

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin hyvinvointialueen henkilöstökertomuksen 2023. Lisäksi esitetään, että aluevaltuusto tekee vastaavan päätöksen erikseen. Henkilöstökertomus on Lapin hyvinvointialueen ensimmäinen.

  Päätettiin käynnistää tekstiilihuoltopalvelujen hankinta perustamalla dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan sähköistä hankintamenettelyä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Menettelyn etuna on sen joustavuus ja se, ettei kaikkea tarvitse kilpailuttaa kerralla. Pienempiäkin hankintoja voidaan kilpailuttaa järjestelmässä ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin hyvinvointialueen tarpeet ja alueelliset erityispiirteet huomioiden. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 54 miljoonaa euroa kymmenelle vuodelle.

  Hyväksyttiin autoleasing-palvelujen hankintaa täydentävät asiakirjat. Autoleasing-palvelujen sopimuskausi alkaa aiemmasta päätöksestä poiketen vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. 

  Aluehallitus nimesi Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan hallintoneuvostoon jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: Piia Kilpeläinen-Tuoma (Pertti Hemminki), Outi Rämö (Eemeli Kajula), Ilkka-Petri Välitalo (Pekka Heikkinen), Timo Peisa (Outi Keinänen).

  Nimettiin ehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin:

  • Rovaniemen Keskuspesula Oy: Mikko Häikiö, Tarja Kainulainen-Liiti, Anne Räisänen ja Mari Palolahti sekä varajäsenet Maarit Palomaa ja Pertti Hemminki 
  • LapIT Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Timo Peisa 
  • Lappica Oy: Raija Kerätär
  • Meri-Lapin kuntapalvelut Oy: Maritta Rissanen, varajäsen Outi Keinänen
  • Pohjois-Lapin Ruoka Oy: Antti Kaarlela, varajäsen Vuokko Tieva-Niittyvuopio
  • Pellon Serviisi Oy: Anni Ahlakorpi, varajäsen Johanna Korteniemi
  • Oulunkaaren Työterveys Oy: Outi Keinänen, varajäsen Raija Kerätär
  • Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy: Outi Rämö, varajäsen Heli Trög
  • Tervia Logistiikka Oy: jäsen Raija Kerätär, varajäsen Piia Kilpeläinen-Tuoma, jäsen Harri Tiuraniemi, varajäsen Jari Huotari. 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Pohjois-Suomen yhteistyöalueen (YTA) sopimusta on tarpeen päivittää huomioiden toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset, jotka vaikuttavat YTA- sopimuksen sisältöön. Sopimuksen päivitystä tavoitellaan tuotavaksi hyvinvointialueiden käsittelyyn loppuvuodesta 2024. Yhteistyöalueeseen kuuluu Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. YTA-alue yhteensovittaa, kehittää ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi yhteistyöalueella.
   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta
  8.5.2024
  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan...

  Aluehallituksen päätöstiedote 8.5.2024 pidetystä kokouksesta


  Tarkennetut laskemat hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn varmistamisesta toimitetaan valtiovarainministeriöön. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä vammaisten henkilöiden työtoiminnan kilpailutukset käynnistyvät. Osallisuusohjelman ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kommentoinnille lisää aikaa.

 3. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta

  24.4.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  24.4.2024

  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta.

  Hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset

  Aluehallitus päätti asettaa Torniossa sijaitsevan noin 6 hehtaarin suuruisen kiinteistön rakennuksineen myyntiin Huutokauppa.com-sivustolle. Kiinteistössä on sijainnut Keroputaan psykiatrinen sairaala, jonka toiminnot siirrettiin uuteen psykiatriataloon Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteyteen syksyllä 2022. Keroputaan kiinteistössä on sairaalarakennus, hallintorakennus, lämpölaitos ja erillinen rivitalo.

  Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta

  Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointialueen osallisuusohjelman luonnoksen sekä hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen ja -suunnitelman. Jatkovalmistelua varten hyvinvointialue pyytää asukkailta, yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä lausuntoja suunnitelmista. Suunnitelmia voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa. Lopulliset suunnitelmat hyväksyy aluevaltuusto.

  Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteitä ovat mielenterveyden ja päihteettömyyden tukeminen, nuorten seksuaaliterveys, hyvinvointia edistävät elämäntavat, arjen turvallisuus sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet.

  Osallisuusohjelma edistää asukkaiden ja asiakkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusohjelma ohjaa sekä johtaa osallisuutta edistävää työtä ja toimintaa.

  Muita päätöksiä

  Hyväksyttiin selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta. Selvitys täytyy toimittaa vuosittain sisäministeriölle ja aluehallintovirastolle.

  Hyväksyttiin selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta. Hyvinvointialueen täytyy toimittaa selvitys vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

  Hyväksyttiin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen omavalvontaohjelma vuosille 2024–2025. Omavalvontaohjelma sekä sen toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja toimenpiteet julkaistaan neljän kuukauden välein Lapha.fi-sivustolla.

  Päätettiin käynnistää taloushallinnon ja -suunnittelun järjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden hankintamenettely. Hankinnan arvo on noin 2,5–4 miljoonaa euroa neljältä vuodelta.

  Aluehallitus esittää, että Lapissa toimisi vain yksi työllistymisen monialaisen tuen johtoryhmä. Johtoryhmä kehittää asukkaiden työllistymistä edistäviä palveluja. Työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos tekevät päätöksiä yhdessä. Lappiin on tulossa neljä työllisyysaluetta.

  Hyväksyttiin sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen ICT-palveluja tarjoavan 2M-IT Oy:n päivitetty osakassopimus. Sopimusta on päivitetty, koska hyvinvointialueiden perustamisen myötä yhtiön omistajapohja on muuttunut ja yhtiön toimiala laajentunut.

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi toimenpidealoitteen pohjalta tehdyn selvityksen. Aloitteen mukaan hyvinvointialueen pitäisi kysyä sosiaali- ja terveysministeriöltä, voiko Länsi-Pohjan keskussairaala saada poikkeusluvan synnytystoiminnan jatkamiselle ensi vuoden jälkeen. Aluehallitus totesi, että toimenpidealoite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska valtion kehysriihen linjausten perusteella synnytysten hoito lakkaa Kemissä viimeistään sille myönnetyn poikkeusluvan päättyessä vuoden 2025 lopussa.

  Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen kokousaikataulun syksylle 2024. Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy kokousaikataulun. Kokouksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilla ja kokouksiin järjestetään mahdollisuus osallistua sähköisellä yhteydellä.

  ke 14.8.2024 aluehallitus
  ke 28.8.2024 aluehallitus
  ke 11.9.2024 aluehallitus
  ma 16.9.2024 aluevaltuusto 
  ke 25.9. 2024 aluehallitus
  ke 2.10.2024 aluehallitus
  ke 9.10.2024 aluehallitus
  ke 16.10.2024 aluehallitus
  to 17.10.2024 aluehallituksen talousarvioseminaari
  ma 28.10.2024 aluevaltuusto + aluehallitus
  ke 13.11.2024 aluehallitus
  ke 27.11.2024 aluehallitus
  ke 4.12.2024 aluehallitus
  ke 11.12.2024 aluehallitus (tarvittaessa)
  ma 16.12.2024 aluevaltuusto 
  ke 18.12.2024 aluehallitus

  Tapani Melaluoto
  aluehallituksen puheenjohtaja
  tapani.melaluoto@lapha.fi
  040 841 0311

  Jari Jokela
  hyvinvointialuejohtaja
  jari.jokela@lapha.fi
  040 5323 998

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta
  24.4.2024
  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue...
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 24.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Lapin hyvinvointialue huutokauppaa Tornion Keroputaan sairaala-alueen ja rakennukset. Hyvinvointialue pyytää lausuntoja osallisuusohjelmasta ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmasta.

 4. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta

  17.4.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta

  koristeellinen

  17.4.2024

  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi kaksi toimipistettä ja yksi leikkausjono. Vammaispalvelujen kuluja karsittaisiin maan keskiarvon tasolle.

  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna

  Lapin aluehallitus esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi hyvinvointialueen palveluiden järjestämisohjelman ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian vuosille 2024-2026. Palvelustrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet, joiden perusteella sote-palvelut tuotetaan.

  Asiakirja sisältää myös periaatteet palveluverkoston muodostamisesta. Aluehallitus esittää, että valtuusto hyväksyisi periaatteet jatkovalmistelun pohjaksi. Aluevaltuusto päättäisi erikseen tarkemmasta palveluverkosta.

  Periaatteena olisi, että tärkeimmät peruspalvelut tuotettaisiin jatkossakin lähipalveluna. Ennaltaehkäiseviä ja perustason palveluja kehitettäisiin niin, että kalliiden erikoispalvelujen tarve vähenisi. Palvelut tuotettaisiin yhdistelemällä toimipisteissä ja kotona annettavia palveluja sekä liikkuvia ja digitaalisia palveluja. Palvelut tuotettaisiin joko omana toimintana tai erilaisina ostopalveluina. Tavoite olisi, että palveluita tuottaisivat julkisen sektorin lisäksi myös yritykset ja järjestöt ja palvelusetelit olisivat käytössä koko alueella.

  Hyvinvointialue on tehnyt järjestämisohjelmasta ja palvelustrategiasta lapsivaikutusten arvioinnin. Lisäksi hyvinvointialue pyysi suunnitelmiinsa lausuntoja ja kannanottoja muun muassa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiltä ja lautakunnilta, lappilaisilta, kunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Virallisia lausuntoja tuli 43 ja muita kommentteja kolmisen sataa. Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot, kannanottojen koosteet ja lapsivaikutusten arvioinnin.


  Talouden sopeuttamisohjelma aluevaltuuston päätettäväksi

  Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi, että se hyvinvointialueen talouden sopeuttamisohjelman. Aluehallitus täydentää laskelmia myöhemmin saapuvilla valtionrahoituslaskelmilla. Hyvinvointialueen täytyy toimittaa sopeuttamisohjelma valtiovarainministeriölle, jotta hyvinvointialue voisi saada lainanottovaltuuksia välttämättömiin investointeihin.

  Hyvinvointialueen pitää sopeuttaa talouttaan pysyvästi 98 miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien. Kokonaisbudjetti on noin miljardi euroa vuodessa, joten säästöjä täytyy löytyä lähes 10 prosentin verran. Jo tänä vuonna taloutta pitää sopeuttaa 47 miljoonan euron edestä.

  Hyvinvointialue muun muassa vähentää kodin ulkopuolelle ja laitoshoitoon sijoitettavien lasten määrää ja panostetaan varhaisen tuen palveluihin. Ikääntyneiden, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautisen asumisen paikkoja vähennetään. 

  Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito karsivat päällekkäiset toimenpiteensä. Hoidon jatkuvuuden parantaminen vähentää raskaiden palvelujen tarvetta. Ennaltaehkäisevää työtä lisätään.

  Hyvinvointialue selvittää, onko esimerkiksi ikääntyneiden asumispalvelujen ja vammaispalvelujen järjestäminen omana toimintana nykyisiä ostopalveluja edullisempaa. Omaa tuotantoa lisätään muun muassa ammatillisessa perhehoidossa, opiskeluhuollossa ja lastensuojelun laitoshoidossa.

  Hyvinvointialue selvittää mahdollisuudet madaltaa organisaatiota ja selkeyttää maantieteellisten palvelualueiden roolia. Lääkäreiden sanelujen purkaminen automatisoidaan, esihenkilö- ja johtajamäärää tarkastellaan ja henkilöstöä kohdennetaan entistä tehokkaammin. Sairauspoissaoloja, vaihtuvuutta ja kalliimpaa vuokratyövoimaa vähennetään.

  Toimitiloja vähennetään ja digitaalisia palveluja lisätään. Hankintapalvelut karsii sopimusten päällekkäisyydet ja kilpailuttaa suuret sopimukset uudestaan. Hankintoja keskitetään sekä hyvinvointialueen sisällä että muiden pohjoisten hyvinvointialueiden kesken. 

  Hyvinvointialueen täytyy tehdä rakenteellisia muutoksia, jotta se saa talouden kuntoon ja pystyy vastaamaan sekä palvelutarpeen kasvuun että henkilöstön saatavuusongelmiin. Valtio päättää hyvinvointialueen rahoituksesta, joten hyvinvointialueen pitää sopeuttaa toimintansa käytettävissä olevaan rahoitukseen.

  Jos hyvinvointialue ei pysty huolehtimaan taloudestaan, se voi joutua arviointimenettelyyn. Arviointimenettelyssä ministeriöt arvioivat muun muassa, pitääkö hyvinvointialue yhdistää toisen hyvinvointialueen kanssa.

  Aluevaltuusto päättäisi sopeuttamisohjelman lisäksi talousarviomuutoksista ja tulevien vuosien talousarvioista sekä palveluverkostoa koskevista ylätason muutoksista. Aluehallitus taas päättäisi sopeuttamisohjelman toimeenpanosta sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle. 

   
  Vammaispalvelujen kuluja karsittaisiin maan keskiarvon tasolle

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että vammaispalvelujen rakennetta kevennetään niin, että kustannukset laskevat maan keskiarvon tasolle vuoteen 2034 mennessä.

  Pitkäaikainen laitoshoito korvattaisiin ympärivuorokautisella palveluasumisella tai muilla kevyemmillä palveluilla. Muita keinoja olisivat muun muassa palvelujen myöntämisperusteiden yhtenäistäminen ja viranomaistoimintojen keskittäminen. Kaakkoisen palvelualueen palveluista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen toiminnasta tehtäisiin erilliset selvitykset.

  Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.

   

  Ikääntyneiden laitoshoidon tilalle tulisi edullisempia asumismuotoja

  Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi ikääntyneiden palvelujen rakenteen keventämiseen liittyvät linjaukset. Ikääntyneiden pitkäaikainen laitoshoito purettaisiin vuoden 2026 loppuun mennessä. Tilalle tulisi muita asumismuotoja kuten ympärivuorokautista palveluasumista. Lisäksi kotihoito olisi aiempaa monipuolisempaa, sillä sitä tuottaisivat esimerkiksi ensihoito, kotisairaala ja sosiaalipalvelut yhdessä.

  Myös ympärivuorokautista palveluasumista vähennettäisiin, mutta jokaisessa kunnassa olisi vähintään yksi yksikkö. Ympärivuorokautista palveluasumista korvattaisiin yhteisöllisellä asumisella. Muutoksissa huomioitaisiin palvelutarve, kiinteistöjen soveltuvuus, voimassa olevat sopimukset, yksiköiden optimaalinen koko ja henkilöstön saatavuus. Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit käynnistettäisiin heti päätöksenteon jälkeen. Käytännössä pyrittäisiin kuitenkin välttämään tilanteita, joissa asiakkaan täytyisi muuttaa yksiköstä toiseen. 

  Ympärivuorokautisen palveluasumisen yhteyteen varattaisiin lyhytaikaispaikkoja niillä paikkakunnilla, joissa ei ole omaa terveyspalvelujen vuodeosastoa. Mallia pilotoidaan Kolarissa, ja toiminnan kehittämisessä hyödynnettäisiin siellä saatavia kokemuksia.

  Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle. 


  Seitsemän perinteistä vuodeosastoa korvattaisiin muilla palveluilla

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että perusterveydenhuollon vuodeosastojen toimintaa muutetaan niin sanotun lähisairaalamallin mukaisesti. Lähisairaalamallissa Lapissa olisi 16 vuodeosastoa 12 paikkakunnalla. Pelkosenniemen, Sallan, Utsjoen, Kolarin, Posion, Tervolan ja Simon vuodeosastojen toiminta korvattaisiin muilla palveluilla ja lähikuntien suuremmilla osastoilla.

  Osastojen yhdistämisessä ja muutosten aikataulussa huomioitaisiin palvelujen saavutettavuus, henkilöstön saatavuus, tilojen sijainti, kunto ja investointitarpeet sekä muiden palvelujen toimivuus ja kehittyminen.

  Lisäksi viiden osaston sairaansijoja lisättäisiin ja viiden osaston potilaspaikkoja vähennettäisiin. Yhteensä sairaansijat vähenisivät noin 20 prosenttia vuoden 2023 tasosta. Vuodeosastoilta vähenevät paikat huomioitaisiin ikääntyneiden erilaisten asumispalvelujen kokonaispaikkamäärissä.

  Paikkakunnilla, joilla ei ole omaa vuodeosastoa, saattohoitoa kehitettäisiin joka tapauksessa lähipalveluna. Niin sanotussa yhdistelmäpalvelussa ympärivuorokautisen palveluasumisen yhteydessä tarjottaisiin lyhytaikaista hoivaa ja saattohoitoa kotisairaalan tuella. Perinteistä vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidettaisiin ensisijaisesti kotipaikkakuntaa lähimmällä vuodeosastolla. Poikkeuksia olisivat tilanteet, joissa potilasta on tarpeen hoitaa hänen tarpeeseensa erikoistuneella osastolla tai hoitoa ei ole saatavilla lähiosastolla.

  Kotisairaalatoiminta otettaisiin käyttöön kaikilla paikkakunnilla. Samalla ensihoidon toimintaa kehitettäisiin tukemaan sairaanhoitoa. Henkilöstön osaamista kehitettäisiin laajojen tehtävänkuvien suuntaan, mikä mahdollistaisi eri palvelujen yhdistämisen samalle henkilöstölle.

  Kemissä ja Rovaniemellä perusterveydenhuollon sairaansijoja sijoitettaisiin samoihin tiloihin erikoissairaanhoidon kanssa.

  Muutoksilla tavoiteltaisiin ensi vuonna 6,2 miljoonan euron säästöjä vuoden 2023 kustannuksiin verrattuna. Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.


  Sairaalapalveluilla olisi kaksi toimipistettä ja yksi leikkausjono

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että vuodesta 2025 alkaen Lapissa olisi yksi sairaalapalvelujen kokonaisuus, joka toimisi Kemin ja Rovaniemen toimipisteissä. Tämä tarkoittaisi yhtä jonoa leikkauksiin sekä muihin toimenpiteisiin kuten kirurgian ja kardiologian toimenpiteisiin ja mahasuolikanavan tähystyksiin.  

  Tavoitteena olisi keskittää toimenpidemääriltä pieniä ja erityisosaamista vaativia toimenpiteitä sairaalakohtaisesti. Sellaista suunniteltua leikkaustoimintaa, jossa toimenpidemäärät ovat suuria, jatkettaisiin molemmissa toimipisteissä. Tulevien vuosien tavoite olisi ylläpitää Länsi-Pohjan keskussairaalan tehokasta toimintaa ja hyvää hoidon saatavuutta sekä tarjota toimenpiteitä Oulun yliopistollisen sairaalan alueelle ja mahdollisuuksien mukaan myös Ruotsiin.

  Erikoisalakohtaiset päivystysringit organisoitaisiin uudelleen samalla kun päivystävien erikoisalojen lääkärintyö siirtyy Mehiläinen Länsi-Pohjalta hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2025 alussa. Samassa yhteydessä synnytykset keskitettäisiin Lapin keskussairaalaan.

  Kesäkuun aluevaltuuston kokoukseen valmisteltaisiin esitys kahdessa toimipisteessä toimivan sairaalapalvelujen kokonaisuuden yksityiskohtaisemmasta sisällöstä sekä tehostamistoimenpiteistä myös Lapin keskussairaalan toiminnassa.

  Hyvinvointialue noudattaisi valtakunnallisia velvoittavia linjauksia siltä osin kuin ne olisivat hyvinvointialueen suunnitelmia tiukempia. Aluehallitus vastaisi tarkempien suunnitelmien ja aikataulujen hyväksymisestä sekä tekisi palveluverkkoa koskevista strategisen tason linjauksista päätösesitykset aluevaltuustolle.


  Lomautukset eivät saisi haitata palvelujen tuottamista

  Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue voi tarvittaessa hyödyntää henkilöstön lomautuksia talouden tasapainottamiseksi. Lomautuksia voidaan toteuttaa kuitenkin vain, jos niistä ei aiheudu huomattavaa haittaa toiminnalle. Lomautukset täytyy toteuttaa ilman ulkopuolisia sijaisia, ja niistä ei saa aiheutua ylitöitä lomautettaville tai muille yksikön työntekijöille. Lomautettavien työntekijöiden täytyy voida pitää vuosilomansa lomautuksista huolimatta.


  Muita päätöksiä

  Merkittiin tiedoksi hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan Rovaniemen kaupunki ei ollut velvollinen maksamaan Lapin sairaanhoitopiirin vuonna 2022 perimiä korotettuja siirtoviivemaksuja. 

  Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Juha Bergille hänen pyynnöstään eron aluevaltuuston jäsenyydestä ja aluehallituksen varajäsenyydestä. Ero tulee voimaan heti. Uudeksi aluevaltuutetuksi tulee kutsua Heikki Maaninka (Keskusta), ja aluevaltuuston täytyy valita uusi varajäsen aluehallitukseen Bergin tilalle. 

  Esitetään aluevaltuustolle muutoksia sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuihin. Kotisairaalan asiakasmaksut yhtenäistettäisiin koko hyvinvointialueella. Lisäksi jatkossa asiakkaan ulosotto- ja velkajärjestelykulutkin otettaisiin huomioon, kun lasketaan asiakkaan tuloja asumispalvelujen maksuista päätettäessä. Kolmantena muutoksena esitetään, että tukipalveluihin ja asumiseen liittyvien ryhmäkuljetusten hinnat olisivat 3,5 euroa alle 10 kilometrin matkalta ja 5,75 euroa yli 10 kilometrin matkalta.

  Aluehallitus hyväksyi osaltaan muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Nyt tehdyt muutokset kattavat noin 11,5 miljoonaa euroa tämän vuoden säästötavoitteesta, joka on 47 miljoonaa. Lopullisen päätöksen talousarviomuutoksista tekee aluevaltuusto.

   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
  https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

  Lapin aluevaltuusto käsittelee järjestämisohjelmaa, palvelustrategiaa ja säästösuunnitelmia kokouksessaan maanantaina 22. huhtikuuta kello 10. Lapin yliopistolla pidettävää tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä hyvinvointialueen Youtube-tililtä.

  koristeellinen Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta
  17.4.2024
  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi...
  koristeellinen

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 17.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Lapin aluehallitus esittää: tärkeimmät peruspalvelut jatkossakin lähipalveluna. Sairaalapalveluilla olisi kaksi toimipistettä ja yksi leikkausjono. Vammaispalvelujen kuluja karsittaisiin maan keskiarvon tasolle.

 5. Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta
  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa...

  Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta

  10.4.2024

  Luuvâ lase

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta

  Aluehallituksen päätöstiedote

  10.4.2024

  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa suun terveydenhuollon jonot Rovaniemellä kahdeksan kuukauden sisällä. Utsjoen Aspa-koti Goath siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän

  Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue alkaa valmistella Rovaniemen uuden pelastusaseman tonttikauppaa yhdessä VR-yhtymän ja Rovaniemen kaupungin kanssa. Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän, kortteliin 193. Korttelia ympäröivät junaraiteet, nelostie sekä Mehiläisen, McDonald’sin ja Minimanin kiinteistöt.

  Rovaniemen nykyisen pelastusaseman vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 lopussa. Uutta pelastusasemaa suunnitellaan keskeiselle paikalle, jotta pelastuslaitos ja ensihoito pystyvät toimimaan toimintavalmiusaikojen puitteissa. Uuteen pelastusasemaan on tarkoitus sijoittaa nykyisen paloaseman toiminnot sekä ensihoidon, sosiaalipäivystyksen ja turvapuhelinhälytyskeskuksen toimintoja. Hankkeen kustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa.

   

  Hyvinvointialueen täytyy purkaa suun terveydenhuollon jonot Rovaniemellä kahdeksan kuukauden sisällä

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin aluehallintoviraston päätöksen, joka koskee Rovaniemen suun terveydenhuollon potilaille annettavia aikoja ja hoitoon pääsyä. 

  Aluehallintovirasto määrää hyvinvointialueen huolehtimaan, että suun terveydenhuoltoon Rovaniemellä pääsee neljän kuukauden sisään ja marraskuusta alkaen kolmen kuukauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista. AVI määrää myös, että suun terveydenhuollossa Rovaniemellä on ilmoitettava potilaille hoitoon pääsyn ajankohta jo hoidon tarpeen arvion yhteydessä. Potilaita ei saa asettaa jonoon odottamaan vastaanottoajan ilmoittamista tai pyytää soittamaan uudelleen.  

  AVI velvoittaa hyvinvointialueen toteuttamaan toimenpiteet kahdeksan kuukauden kuluessa yhteensä 800 000 euron sakon uhalla.

  Hyvinvointialue on tehnyt jo useita toimenpiteitä jonojen purkamiseksi. Valmistelussa on myös palveluseteli, jolla asiakas voisi asioida yksityisellä palveluntuottajalla.

   

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus päätti, että Utsjoen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelut tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana vuoden 2025 alusta alkaen. Aspa-koti Goahti on ollut aiemmin nimellisesti erityisryhmien yksikkö. Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa on kuitenkin todettu, että asiakkaat ovat ikääntyneitä ja tarve on yhteisölliselle asumiselle. Nykyinen palveluntuottaja Aspa Palvelut Oy on ilmoittanut, että se ei jatka yksikön toimintaa ikääntyneiden yhteisöllisenä asumisena.

  Merkittiin tiedoksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien vuosikatsauksen sekä vuosiraportit vuodelta 2023. Hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiamiehen palveluita on järjestetty sekä omana toimintana että ostopalveluna Mieli ry:ltä ja Merikratos Oy:ltä. Potilasasiamiespalveluihin on otettu viime vuonna yhteyttä yhteensä 1303 kertaa ja sosiaaliasiamiespalveluihin 320 kertaa. Yleisimmät syyt ottaa yhteyttä potilasasiamieheen olivat potilasvahinkoasiat, hoitoon pääsy, tyytymättömyys tutkimukseen, hoitoon tai menettelyyn sekä lääkitykseen liittyvät asiat ja muutoksenhaku. Yleisimmät syyt ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen olivat tyytymättömyys kohteluun, palvelun toteuttamiseen ja päätöksiin sekä muistutus-, muutoksenhaku- ja kanteluneuvonnan tarpeet. 

  Esitetään aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy päivityksiä tämän vuoden investointisuunnitelmaan. Muutokset sisältävät vähennyksiä ja lisäyksiä eri rakennushankkeisiin ja pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. Sekä Rovaniemen pelastusaseman että Näsmä 2:n rakennushankkeiden on arvioitu kasvavan 6 miljoonalla. Suunnitelmaan lisättäisiin myös Sodankylän mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö Kiepin 2,5 miljoonan euron pitkäaikainen vuokrasopimus. Muutokset ovat jo mukana tämän vuoden talousarvioluvuissa. Investoinnit voivat edetä vasta, jos valtiovarainministeriö myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuudet.

  Päätettiin hakea oikeusministeriöltä saamen kielilain 31. pykälän mukaista valtionavustusta tälle vuodelle yhteensä 200 000 euroa. 165 000 euroa varataan saamea opiskelevien työntekijöiden sijaiskustannuksiin ja 35 000 euroa käännös- ja tulkkauskuluihin. Päätös on hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnan esityksen mukainen.

  Mearriduvvui ohcat vuoigatvuođaministeriijas sámi giellalága 31. paragráfa mieldásaš stáhtadoarjaga dán jahkái oktiibuot 200 000 euro. 165 000 euro várrejuvvo sadjásaččaid goluide, go bargit lohket sámegiela ja 35 000 euro jorgalan- ja dulkongoluide. Mearrádus lea buresveadjinguovllu sámegiela lávdegotti evttohusa mielde.

  Päätettiin myöntää tukea aluevaltuustoryhmille vuodelle 2024 hakemusten mukaisesti. Enimmäismäärä on 3250 euroa per valtuutettu. Perussuomalaisten ryhmää lukuun ottamatta kaikki ryhmät ovat hakeneet tukea joko enimmäismäärän tai lähes sen verran. Perussuomalaisten ryhmä ei ole hakenut tukea ollenkaan. Tuki maksetaan sen jälkeen, kun tarkastuslautakunta on käsitellyt viime vuoden tuen käyttöä koskevat raportit ja ryhmä on maksanut mahdollisen käyttämättä jääneen tuen takaisin. 

  Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski ryhmärahan käyttötarkoituksen muuttamista. Aluevaltuusto on hyväksynyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja päättänyt vuoden 2024 ryhmärahan suuruudesta. Vastauksessa todetaan, että aluevaltuusto voi milloin tahansa päättää ryhmärahan käyttötarkoituksesta saatuaan siitä aluehallituksen valmisteleman uuden esityksen tai jos asia tulee esille aluevaltuustossa hallintosäännön mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. Kevään 2024 aikana aluevaltuustolla on mahdollisuus arvioida rahan käyttötarkoitusta myös osana talouden sopeuttamisohjelmaa. 

  Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski ostolaskudatan julkaisemista avoimena datana. Vastauksessa todetaan, että tietojen julkaiseminen vaatii huolellista valmistelua sekä investointeja talousjärjestelmiin. Valtionvarainministeriö on käynnistänyt selvityksen julkisten hankintojen tietovarannon perustamisesta ja ostolaskutietojen julkaisemisesta. Lapin hyvinvointialue odottaa selvityksen valmistumista ja pitää tietojen julkaisemista perusteltuna, kun hyvinvointialue ottaa käyttöön uuden taloushallintojärjestelmän.

  Aluehallitus tekee esityksen palvelustrategiasta ja talouden sopeuttamisohjelmasta kokouksessaan keskiviikkona 17. huhtikuuta. Sen jälkeen linjaukset etenevät aluevaltuuston päätettäväksi. Aluevaltuuston kokous on maanantaina 22. huhtikuuta.

   

  Lisätietoja

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
  https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

  Aluehallituksen päätöstiedote Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta
  10.4.2024
  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa...
  Aluehallituksen päätöstiedote

  Aluehallituksen päätöstiedote 10.4.2024 pidetystä kokouksesta


  Rovaniemen uutta pelastusasemaa suunnitellaan Lampelankadun alkupäähän. Hyvinvointialueen täytyy purkaa suun terveydenhuollon jonot Rovaniemellä kahdeksan kuukauden sisällä. Utsjoen Aspa-koti Goath siirtyy hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi