Navigointivalikko

Navigointivalikko

Järjestöavustusten pisteytys

Järjestöavustusten pisteytys

Järjestöavustusten pisteytys

Avustusten myöntämisessä sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisessä noudatetaan Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt - asiakirjassa kuvattuja yleisiä periaatteita ja ehtoja avustuksen myöntämiselle.

Hyvinvointialue jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien avustushakemusten kesken pisteytyksen avulla. Hyvinvointialue käyttää pisteytystä myös harkinnanvaraisten kerta-avusten myöntämisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen tukena. Pisteytys pohjautuu Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt -asiakirjassa kuvattuihin avustusten myön-tämisen kriteereihin.

Toimintaan osallistuvat kohderyhmät ja osallistuvien henkilöiden määrä voidaan huomioida myönnettävän avustuksen suuruudessa.

Minimipisteet 15, maksimipisteet 100

Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia järjestön toiminta-alueella on.

 • 0 p = arviota ei ole esitetty tai esitetty arvio on epärealistinen
 • 2 p = arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu
 • 6 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilasto- tai tutkimus-tiedolla

Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia avustetta-valla toiminnalla voidaan tavoittaa.

 • 0 p = arviota ei ole esitetty tai esitetty arvio on epärealistinen suhteessa haki-jan järjestämään toimintaan
 • 2 p = arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu
 • 6 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai aikaisempien vuosien osallistujamäärillä

Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia toiminnalla tavoiteltavia osallisuuden, toimin-takyvyn, hyvinvoinnin, terveyden ja/tai arjen turvallisuuden edistymiseen liittyviä tuloksia.

 • 0 p = tuloksia ei ole kuvattu tai kuvatut tulokset ovat epärealistisia suhteessa hakijan järjestämään toimintaan
 • 4 p = tulokset on kuvattu, mutta niitä ei ole perusteltu
 • 8 p = tulokset on kuvattu, kuvatut tulokset ovat realistisia ja ne on perusteltu esim. tutkimustiedolla tai aikaisempien vuosien seuranta- tai arviointitiedolla

Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka suuri osuus osallistujista tulee kokemaan toimintaan osallistumisen parantaneen osallisuuttaan, toimintakykyään, hyvinvointi-aan, terveyttään ja/tai arjen turvallisuuttaan.

 • 0 p = arviota ei ole esitetty tai arvio on epärealistinen suhteessa hakijan jär-jestämään toimintaan
 • 4 p = esitetty arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu
 • 8 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tutkimustiedolla tai aikaisempien vuosien seuranta- tai arviointitiedoilla

Hakija kuvaa konkreettisia ja realistisia menetelmiä (esim. tutkimus, kyselyt, haastattelut, mittarit, itsearviointi), joilla tullaan seuraamaan ja arvioimaan avustettavan toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

 • 0 p = menetelmiä ei ole kuvattu
 • 2 p = menetelmiä on kuvattu, mutta niiden käytännön toteuttamista ei ole kuvattu tai kuvaus on epärealistinen suhteessa avustettavaan toimintaan
 • 6 p = menetelmät on kuvattu ja niiden käytännön toteuttaminen on kuvattu konkreettisesti ja realistisesti

Toiminta toteuttaa hyvinvointialueen strategisia vaikuttavuuden näkökulmia. Vaikuttavuuden näkökulmat ja niitä tarkentavat strategiset tavoitteet kuvataan hyvinvointialuestrategiassa (pdf).

Vaikuttavuuden näkökulmat ovat:

 1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön kohdentaminen tun-nistettuihin väestön tarpeisiin ja hyvinvointivajeisiin
 2. Palvelujen yhteensovittaminen asukkaan ja asiakkaan näkökulmasta
 3. Voimavarojen kohdentaminen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti
 4. Kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen
 5. Johtamisen ja yhteistyörakenteiden vastuiden määrittelyt asiakas- ja palve-luprosesseissa
 6. Toiminnan jatkuva parantaminen ja palvelujen kehittäminen
 7. Strateginen kumppanuus
 8. Vastuullisuus ja kestävä kehitys.
 • Ei täytä toiminta-avustusten avustusehtoja = Toiminta ei toteuta hyvinvoin-tialuestrategian vaikuttavuuden näkökulmia
 • 6 p = toiminta toteuttaa yhtä vaikuttavuuden näkökulmaa, mutta avustettavan toiminnan kiinnittymistä näkökulmaan ei ole perusteltu
 • 10 p = toiminta toteuttaa yhtä vaikuttavuuden näkökulmaa ja toiminnan ki-innittyminen näkökulmaan on perusteltu
 • 12 p = toiminta toteuttaa kahta vaikuttavuuden näkökulmaa ja toiminnan ki-innittyminen näkökulmaan on perusteltu
 • 14 p = toiminta toteuttaa kolmea tai useampaa vaikuttavuuden näkökulmaa ja toiminnan kiinnittyminen näkökulmaan on perusteltu

Toiminta toteuttaa hyvinvointialueen strategian kärkitoimenpiteitä vuodelle 2023. Kärkitoimenpiteet kuvataan hyvinvointialuestrategiassa.

Kärkitoimenpiteet vuodelle 2023 ovat:

 1. Tuetaan kansalaisia hyvinvointia ja terveyttä edistävään elämäntapaan
 2. Tuetaan ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä
 3. Tuetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä
 4. Tuetaan kansalaisten arjen turvallisuutta.
 • 0 p = toiminta ei toteuta vuoden 2023 kärkitoimenpiteitä
 • 3 p = toiminta toteuttaa yhtä vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu
 • 6 p = toiminta toteuttaa kahta vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu
 • 9 p = toiminta toteuttaa kolmea vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu
 • 12 p = toiminta toteuttaa neljää vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu

Avustettavan toiminnan säännöllisyys.

 • 1 p = toimintaa järjestetään harvemmin kuin kuukausittain
 • 5 p = toimintaa järjestetään kuukausittain
 • 9 = toimintaa järjestetään viikoittain
 • 11 p = toimintaa järjestetään vähintään kolmena päivänä viikossa

Avustettavaa toimintaa toteutetaan yhtä kuntaa laajemmalla alueella Lapissa.

 • Ei täytä toiminta-avustusten avustusehtoja = avustettavaa toimintaa toteute-taan yhden kunnan tai tätä pienemmällä alueella
 • 5 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan kahden Lapin kunnan alueella
 • 7 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan 3–6 Lapin kunnan alueella
 • 9 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan 7–9 Lapin kunnan alueella
 • 11 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan vähintään 10 Lapin kunnan tai enintään koko Lapin alueella

Avustettavalla toiminnalla edistetään hyvinvointialueen järjestämien palveluiden ja jä-rjestötoiminnan välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.

 • 0 p = toiminnan avulla ei edistetä hyvinvointialueen järjestämien palveluiden ja järjestötoiminnan välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista
 • 5 p = toiminnan avulla edistetään hyvinvointialueen järjestämien palveluiden ja järjestötoiminnan välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista

Avustettavalla toiminnalla edistetään järjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

 • 0 p = toiminnan avulla ei edistetä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä
 • 5 p = toiminnan avulla edistetään järjestöjen keskinäistä yhteistyötä

Avustettavan toiminnan näkyvyys järjestön omissa kanavissa, muissa kanavissa ja Lähellä.fi-palvelussa.

 • Ei täytä toiminta-avustusten avustusehtoja = toiminnasta ei viestitä tai tiedoteta missään kanavassa
 • 3 p = toiminnasta viestitään tai tiedotetaan järjestöjen omissa kanavissa (esim. sosiaalinen media, verkkosivut)
 • 5 p = toiminnasta viestitään tai tiedotetaan järjestön omissa kanavissa ja paikallisissa kanavissa
 • 8 p = toiminnasta viestitään Lähellä.fi-palvelussa