Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Järjestöavustusten pisteytys

Navigointivalikko

Järjestöavustusten pisteytys

Järjestöavustusten pisteytys

Avustusten myöntämisessä sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisessä noudatetaan Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt - asiakirjassa kuvattuja yleisiä periaatteita ja ehtoja avustuksen myöntämiselle.

Hyvinvointialue jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien avustushakemusten kesken pisteytyksen avulla. Hyvinvointialue käyttää pisteytystä myös harkinnanvaraisten kerta-avusten myöntämisen sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimusten tekemisen tukena. Pisteytys pohjautuu Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteet ja avustuskäytännöt -asiakirjassa kuvattuihin avustusten myön-tämisen kriteereihin.

Toimintaan osallistuvat kohderyhmät ja osallistuvien henkilöiden määrä voidaan huomioida myönnettävän avustuksen suuruudessa.

Minimipisteet 15, maksimipisteet 100

Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia järjestön toiminta-alueella on.

 • 0 p = arviota ei ole esitetty tai esitetty arvio on epärealistinen
 • 2 p = arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu
 • 6 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilasto- tai tutkimus-tiedolla

Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia avustetta-valla toiminnalla voidaan tavoittaa.

 • 0 p = arviota ei ole esitetty tai esitetty arvio on epärealistinen suhteessa haki-jan järjestämään toimintaan
 • 2 p = arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu
 • 6 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai aikaisempien vuosien osallistujamäärillä

Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia toiminnalla tavoiteltavia osallisuuden, toimin-takyvyn, hyvinvoinnin, terveyden ja/tai arjen turvallisuuden edistymiseen liittyviä tuloksia.

 • 0 p = tuloksia ei ole kuvattu tai kuvatut tulokset ovat epärealistisia suhteessa hakijan järjestämään toimintaan
 • 4 p = tulokset on kuvattu, mutta niitä ei ole perusteltu
 • 8 p = tulokset on kuvattu, kuvatut tulokset ovat realistisia ja ne on perusteltu esim. tutkimustiedolla tai aikaisempien vuosien seuranta- tai arviointitiedolla

Hakija esittää realistisen arvion siitä, kuinka suuri osuus osallistujista tulee kokemaan toimintaan osallistumisen parantaneen osallisuuttaan, toimintakykyään, hyvinvointi-aan, terveyttään ja/tai arjen turvallisuuttaan.

 • 0 p = arviota ei ole esitetty tai arvio on epärealistinen suhteessa hakijan jär-jestämään toimintaan
 • 4 p = esitetty arvio on esitetty, mutta sitä ei ole perusteltu
 • 8 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tutkimustiedolla tai aikaisempien vuosien seuranta- tai arviointitiedoilla

Hakija kuvaa konkreettisia ja realistisia menetelmiä (esim. tutkimus, kyselyt, haastat-telut, mittarit, itsearviointi), joilla tullaan seuraamaan ja arvioimaan avustettavan toiminnan tavoitteiden saavuttamista.

 • 0 p = menetelmiä ei ole kuvattu
 • 2 p = menetelmiä on kuvattu, mutta niiden käytännön toteuttamista ei ole kuvattu tai kuvaus on epärealistinen suhteessa avustettavaan toimintaan
 • 6 p = menetelmät on kuvattu ja niiden käytännön toteuttaminen on kuvattu konkreettisesti ja realistisesti

Toiminta toteuttaa hyvinvointialueen strategisia vaikuttavuuden näkökulmia. Vaikutta-vuuden näkökulmat ja niitä tarkentavat strategiset tavoitteet kuvataan hyvinvointialuestrategiassa (pdf).

Vaikuttavuuden näkökulmat ovat:

 1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyön kohdentaminen tun-nistettuihin väestön tarpeisiin ja hyvinvointivajeisiin
 2. Palvelujen yhteensovittaminen asukkaan ja asiakkaan näkökulmasta
 3. Voimavarojen kohdentaminen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti
 4. Kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen
 5. Johtamisen ja yhteistyörakenteiden vastuiden määrittelyt asiakas- ja palve-luprosesseissa
 6. Toiminnan jatkuva parantaminen ja palvelujen kehittäminen
 7. Strateginen kumppanuus
 8. Vastuullisuus ja kestävä kehitys.
 • Ei täytä toiminta-avustusten avustusehtoja = Toiminta ei toteuta hyvinvoin-tialuestrategian vaikuttavuuden näkökulmia
 • 6 p = toiminta toteuttaa yhtä vaikuttavuuden näkökulmaa, mutta avustettavan toiminnan kiinnittymistä näkökulmaan ei ole perusteltu
 • 10 p = toiminta toteuttaa yhtä vaikuttavuuden näkökulmaa ja toiminnan ki-innittyminen näkökulmaan on perusteltu
 • 12 p = toiminta toteuttaa kahta vaikuttavuuden näkökulmaa ja toiminnan ki-innittyminen näkökulmaan on perusteltu
 • 14 p = toiminta toteuttaa kolmea tai useampaa vaikuttavuuden näkökulmaa ja toiminnan kiinnittyminen näkökulmaan on perusteltu

Toiminta toteuttaa hyvinvointialueen strategian kärkitoimenpiteitä vuodelle 2023. Kärkitoimenpiteet kuvataan hyvinvointialuestrategiassa.

Kärkitoimenpiteet vuodelle 2023 ovat:

 1. Tuetaan kansalaisia hyvinvointia ja terveyttä edistävään elämäntapaan
 2. Tuetaan ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä
 3. Tuetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä
 4. Tuetaan kansalaisten arjen turvallisuutta.
 • 0 p = toiminta ei toteuta vuoden 2023 kärkitoimenpiteitä
 • 3 p = toiminta toteuttaa yhtä vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu
 • 6 p = toiminta toteuttaa kahta vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu
 • 9 p = toiminta toteuttaa kolmea vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu
 • 12 p = toiminta toteuttaa neljää vuoden 2023 kärkitoimenpidettä ja toiminnan kiinnittyminen kärkitoimenpiteeseen on perusteltu

Avustettavan toiminnan säännöllisyys.

 • 1 p = toimintaa järjestetään harvemmin kuin kuukausittain
 • 5 p = toimintaa järjestetään kuukausittain
 • 9 = toimintaa järjestetään viikoittain
 • 11 p = toimintaa järjestetään vähintään kolmena päivänä viikossa

Avustettavaa toimintaa toteutetaan yhtä kuntaa laajemmalla alueella Lapissa.

 • Ei täytä toiminta-avustusten avustusehtoja = avustettavaa toimintaa toteute-taan yhden kunnan tai tätä pienemmällä alueella
 • 5 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan kahden Lapin kunnan alueella
 • 7 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan 3–6 Lapin kunnan alueella
 • 9 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan 7–9 Lapin kunnan alueella
 • 11 p = avustettavaa toimintaa toteutetaan vähintään 10 Lapin kunnan tai enintään koko Lapin alueella

Avustettavalla toiminnalla edistetään hyvinvointialueen järjestämien palveluiden ja jä-rjestötoiminnan välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.

 • 0 p = toiminnan avulla ei edistetä hyvinvointialueen järjestämien palveluiden ja järjestötoiminnan välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista
 • 5 p = toiminnan avulla edistetään hyvinvointialueen järjestämien palveluiden ja järjestötoiminnan välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista

Avustettavalla toiminnalla edistetään järjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

 • 0 p = toiminnan avulla ei edistetä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä
 • 5 p = toiminnan avulla edistetään järjestöjen keskinäistä yhteistyötä

Avustettavan toiminnan näkyvyys järjestön omissa kanavissa, muissa kanavissa ja Lähellä.fi-palvelussa.

 • Ei täytä toiminta-avustusten avustusehtoja = toiminnasta ei viestitä tai tiedoteta missään kanavassa
 • 3 p = toiminnasta viestitään tai tiedotetaan järjestöjen omissa kanavissa (esim. sosiaalinen media, verkkosivut)
 • 5 p = toiminnasta viestitään tai tiedotetaan järjestön omissa kanavissa ja paikallisissa kanavissa
 • 8 p = toiminnasta viestitään Lähellä.fi-palvelussa