Usein kysyttyä osallisuudesta

Mikä osallisuudessa kiinnostaa? Lue muiden esittämiä kysymyksiä tai kysy itse!

Suosittelemme käyttämään UKK-kysymyssivustoa ensisijaisesti näillä selaimilla: Edge, Chrome, Firefox ja Safari.

 • Otetaanko kuntien työntekijät mukaan valmisteluihin ja missä vaiheessa?

  Valmistelutyöhön on saatu työpanosta luovuttajaorganisaatioiden viranhaltijoilta/työntekijöiltä. Laki velvoittaa viranhaltijat antamaan työpanostaan valmistelutyöhön. Osa valmistelijoista työskentelee yhteistyösopimuksella ja osa on määräaikaisessa palvelussuhteessa hyvinvointialueeseen.

 • Millä tavalla perusterveydenhuollossa käytännön työtä tekevät lääkärit on otettu mukaan hyvinvointialueen valmisteluun?

  Palveluiden järjestämisen osalta on tehty nykytilakuvausta. Käytännön työtä tekevien lääkäreiden osallistuminen toteutuu pääsääntöisesti esihenkilöiden kautta. Palveluiden järjestämisen valmistelussa tehdään yhteistyötä olemassa olevien alueellisten verkostojen, mm. johtavien lääkäreiden ja suun terveydenhuollon vastaavien verkoston kanssa.

 • Miten järjestöjen edustajat pääsevät mukaan osallistumaan?

  Järjestökentän edustajia on mukana hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmässä sekä järjestökoordinaation alatyöryhmässä. Nämä työryhmät valmistelevat hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sekä järjestöyhteistyön kokonaisuuksiin liittyviä asioita. Lisäksi käsittelemme valmisteltavia asioita järjestöneuvottelukunnan kanssa ja pyydämme myös muilta järjestöiltä mahdollisuuksien mukaan kommentteja valmistelussa oleviin asioihin. Valmistelussa olevia asioita julkaistaan Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa https://lapha.fi/vaikuta/.

   

  Lisäksi asukkaat ja järjestöjen edustajat pääsevät osallistumaan mm. hyvinvointialueen strategian luomiseen verkkoaivoriihen kautta. Seuraava kysely julkaistaan elokuussa 2022. Tuolloin ilmestyvät sekä suomen- että saamenkieliset kyselyt.

 • Miten asukkaat pääsevät mukaan osallistumaan?

  Asukkaiden osallistuminen ja osallisuus tunnistetaan monella tapaa merkitykselliseksi ja hyvinvointialueiden on huolehdittava monipuolisista sekä vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

  Asukkaan tärkein keino vaikuttaa on äänestää aluevaaleissa. Muutoin asukasosallisuutta mahdollistetaan muun muassa:

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asiakasraateja
  2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin
  4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
  5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun
  6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asiakkaiden suunnittelua ja valmistelua

  Lapin hyvinvointialueelle on perustettu osallisuus- ja asiakkuuslautakunta, jonka tehtävänä on edistää hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista hyvinvointialueen toimintaan sekä pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Hyvinvointialueen lakisääteiset vaikuttamistoimielimet ovat myös pian käynnistämässä toimintansa. Edustuksellisen demokratian lisäksi Lapin hyvinvointialueella kehitetään kansalaisosallistumisen tapoja.

 • Koska hyvinvointialueella aletaan valmistella osallisuusohjelmaa?

  Osallisuusohjelma on strateginen asiakirja, jossa esitetään kokonaiskuva osallistumisen tavoitteista, keinoista sekä osallistumiseen liittyvän työn organisoinnista hyvinvointialueella. Se sisältää myös osallistumisen puitteet lainsäädännön, hallintosäännön ja päätöksenteon rakenteiden osalta sekä määrittää hyvinvointialueen strategiatyön ja muun työskentelyn kautta syntyneet osallistumisen tavoitteet. Keskeistä on kuvaus osallistumista koskevan työn organisoinnista hyvinvointialueella.

  Hyvinvointialueet ovat uusia rakenteita, jolloin kyse on myös uuden, yhteisen osallistuvan kulttuurin luomisesta ja vakiinnuttamisesta osaksi hyvinvointialueen toimintatapaa. Lapin hyvinvointialueen osallisuussuunnitelman valmistelu käynnistyy syksyllä 2022.

 • Milloin valmisteluun otetaan mukaan myös pääluottamusmiehiä?

  Pääsopijajärjestöjen nimeämiä henkilöstön edustajia on mukana eri valmistelutyöryhmissä.

 • Keitä on kutsuttu jäseniksi vaikuttamistoimielimiin eli nuorisovaltuustoon, vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon?

  Hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) 29 §:n yhtenä asukkaiden osallistumisoikeuden muotona on säädetty hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten asettamisesta. Aluehallitus asettaa vaikuttamistoimielimet toimikaudeksi kerrallaan.

  Lapin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edustaja. Myös saamelaiskäräjiä on pyydetty nimeämään edustaja. Vaikuttamistoimielimiin voidaan valita myös muita henkilöitä. Muiden jäsenten valinta valmistellaan osana toimintasäännön valmistelua ja hyvinvointialueen toimintaa.

  Vaikuttamistoimielimien lisäksi tavoitteena on valmistella monipuolisia ja vaikuttavia osallisuuden rakenteita ja keinoja, jotka mahdollistavat alueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista Lapin hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon.

 • Mikä on vanhusneuvoston rooli päätöksenteossa?

  Hyvinvointialueen vanhusneuvoston tavoitteena on tuoda ikäihmisten näkökulmaa hyvinvointialueen päätöksentekoon ja toimintaan samalla edistäen vanhusten hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvointialuelain 32 § mukaan vanhusneuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä ikäihmisten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

  Vaikuttamisen tapoja ovat mm. aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen tekeminen sekä jäsenten osallistuminen yhteiskehittämiseen. Vanhusneuvosto voi nimetä edustajansa hyvinvointialueen muihin toimielimiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallintosäännön mukaisesti.

Etkö löydä kaipaamaasi vastausta?

Esitä meille kysymys alla olevalla lomakkeella. Luethan ensin huolellisesti, onko kysymykseesi jo vastattu. Vastaamme kysymyksiin pikku hiljaa sitä mukaa, kun valmistelu ja päätöksenteko etenevät. Kiitoksia, että osallistut, se on tärkeää!