Hankinta ja logistiikka

 

31.5.2022

Tervehdys hyvinvointialueen hankinta ja logistiikka valmistelusta!

Hyvinvointialueen hankinta ja logistiikka -valmistelua varten perustettu eri organisaatioiden ja asiantuntijuuden edustajista koostuva työryhmä aloitti toimintansa keväällä 2022. Työryhmän jäseninä ovat Sirkka-Liisa Olli, Miia Palo, Miikka Ruokamo, Mikko Päkkilä, Mika Hyvärinen, Harri Tiuraniemi, Seija Säkkinen, Hannu Niskanen, Tiia Kauppinen, Paula Ruuth ja Julius Fagerström. Lisäksi on kokouskohtaisesti osallistunut myös muita asiantuntijoita. Työryhmä on tarvittaessa jakaantunut pienempiin aihekohtaisiin valmisteluryhmiin. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut sekä matkojen välityspalvelut eivät sisälly työryhmän valmisteluvastuulle, ei myöskään kuntien sisäinen lähettipalvelu.

 

Hyvinvointialueelle on siirtymässä yhteensä noin 70 – 80 hankinta- ja logistiikkatehtäviä tekevää vakituista ja määräaikaista henkilöä.

 

Valmistelu etenee

Tällä hetkellä valmistelussa on hyvinvointialueen hankintaohje, joka on parhaillaan vastuuvalmistelijoilla kommenteilla. Lisäksi on valmistunut Hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvien hankintasopimusten kilpailuttaminen luovuttavissa organisaatioissa siirtymäkaudella 2022 -ohjeluonnos sekä Sopimusten analysointi osana palveluiden järjestämisen hankintojen valmistelua -ohje prosessikuvauksineen. Lähiaikana toteutetaan eri yksiköille suunnattu hankintakartoitus, joka mm. tukee palveluiden järjestämisen valmistelijoiden tekemää sopimusanalysointia. Myös YTA-alueen yhteistyösopimuksen valmistelu hankinnat, kuljetukset ja varastointi -aiheista on käynnistynyt. Hyvinvointialueen hankintoja varten tarvittavien järjestelmien hankinnan suunnittelu (hankintojen elinkaaripalvelu) on ICT-valmistelussa työlistalla. Hankintojen ja logistiikan organisoitumisen valmistelua tehdään hyvinvointialueen organisaation valmistelusta vastaavien toimesta.

 

Hankinta- ja logistiikkatoiminta tukee osaltaan asiakkaiden ja potilaiden hyvää toimintakykyä ja elämänlaatua mahdollistamalla vaikuttavan ja turvallisen hoidon tuottamisen sekä toimintaympäristön yhteistyössä muiden ammattilaisten, toimittajien sekä toimijoiden kanssa. Hankintojen tuloksellisuudessa ja vaikuttavuudessa on tärkeää mm., että hankitut tavarat, palvelut ja urakat vastaavat mahdollisimman hyvin hankintayksikön tarpeita, toimittajasuhteet ovat toimivat ja hankinnat sekä logistiikkatoiminta on ketterää ja kustannustehokasta.

 

Muuttuva toimintaympäristö ja kasvavat laadulliset vaatimukset asettavat hankinta- ja logistiikkatoiminnalle uusia haasteita ja jatkuvan kehittämisen tarpeita. Strateginen hankinta- ja logistiikkatoiminta edellyttää muun muassa kokonaisvaltaista toimitusketjujen ja toimittajamarkkinoiden hallintaa, mahdollisuutta reagoida joustavasti uusiin tarpeisiin ja muutoksiin ympäristössä sekä kykyä hyödyntää näitä. Hankinta- ja logistiikkatoiminnan vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat hankintojen ja logistiikan strateginen ja operatiivinen johtaminen; organisointi, kehittäminen, ohjeistus ja toimijoiden asiantuntemus. Strategia määrittää, miten resurssit ja toiminnan painopisteet jaetaan organisaation eri osien kesken. Hankinta- ja logistiikkatoimintaa ohjaamalla ja hyvällä organisoitumisella tuetaan organisaation resurssien ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä ja toiminnan vaikuttavuutta. Resurssien organisoinnissa ja ohjaamisessa on tärkeää panostaa tietojohtamiseen, hyvään tiedonkulkuun ja yhteistyöhön sisäisten sekä ulkoisten toimijoiden välillä. Hankintoja ja logistiikkaa ohjaavat strategiset linjaukset määrittävät, miten organisaatio johtaa ja kehittää hankintojen ja logistiikan toteutusta strategiat ja tavoitteet huomioon ottaen.

 

Yhteistyöterveisin,

Hilkka Neuvonen

Lapin hyvinvointialueen hankinta ja logistiikka vastuuvalmistelija

Lapin sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapäällikkö, yksikönjohtaja

YTA-alueen yhteistyösopimus, kuljetukset ja varastointi sekä hankinnat valmistelija

 

Lisätietoja hankinta ja logistiikka valmistelusta

Hilkka Neuvonen

hankinta ja logistiikka vastuuvalmistelija

hilkka.neuvonen@lapha.fi

Puh. +358 40 657 4855