Osallisuus

Tavoitteena on valmistella monipuolisia ja vaikuttavia osallisuuden rakenteita, jotka mahdollistavat alueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumista ja vaikuttamista Lapin hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon.

 

Osallisuusvalmistelu sijoittuu johtamisen ja osaamisen kokonaisuuteen. Hyvinvointialueella aluevaltuuston on pidettävä huolta asukkaiden monipuolisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta valmistelee aluehallitukselle suunnitelman osallisuusohjelmaksi sekä ehdotuksia osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmistä. Osallisuus on kaikkia palveluja läpileikkaava arvovalinta, joten yhteistyötä tehdään tiivisti muiden valmistelun osa-alueiden kanssa.

Hyvinvointialueet ovat monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita. Uudistuksen tavoitteena on, että hyvinvointialueiden asukkaat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut laadukkaasti ja yhdenvertaisesti. Uudistuksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet korostuvat ja lisääntyvät.

 

Rakennamme moninaisia tapoja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan

Osallisuus on tärkeää demokratian toteutumisen, asiakaslähtöisten palvelujen sekä yksilön hyvinvoinnin ja yhteisön sosiaalisen pääoman näkökulmista. Hyvinvointialueella tarvitaan niin edustuksellisia kuin suoria osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Edustuksellista vaikuttamista on esimerkiksi äänestäminen hyvinvointialuevaaleissa, asettuminen ehdokkaaksi hyvinvointialuevaaleissa sekä osallistuminen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintaan.

 

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten, vaikuttamistoimielimien, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston, toiminta käynnistyy syksyllä 2022. Vaikuttamistoimielimien tehtävä on muun muassa lisätä maakunnan nuorten, vammaisten ja vanhusten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvointialueen päätöksenteossa sekä heitä koskevissa palveluissa.

Keväällä 2022 on valmisteltu hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien kokoamista. Nimeämispyyntö ja alustavat toimintasääntöluonnokset hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 29.6.2022.

Lapin hyvinvointialue on pyytänyt alueen kuntia ja Saamelaiskäräjiä nimeämään jäsenet Lapin hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon. Lisäksi on pyydetty kuntien sekä saamelaiskäräjien nuorisovaltuustoja, vammaisneuvostoja ja vanhusneuvostoja tai vastaavia vaikuttamistoimielimiä kommentoimaan alustavia toimintasääntöluonnoksia Lapin hyvinvointialueen vastaavien toimielinten käynnistämisen tueksi.

Tarkemmat tiedot pyynnöistä sekä toimintasääntöluonnokset löytyvät aluehallituksen esityslistoista/pöytäkirjoista >>  Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

 

Muita tapoja vaikuttaa

Suoria osallistumismuotoja voivat puolestaan olla esimerkiksi aloitteiden tekeminen, osallistuminen keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin sekä asukas- ja asiakasraateihin, osallistuminen palvelujen kehittämiseen sähköisen alustan kautta, kokemusasiantuntijana ja kehittäjäasiakkaana toimiminen, kyselyihin vastaaminen ja palautteen antaminen.

Suorien osallistumismuotojen valmistelu on aloitettu.

 

Osallisuusohjelma

Osallisuusohjelma on strateginen asiakirja, jossa esitetään ​kokonaiskuva osallistumisen tavoitteista, keinoista ​ja osallistumiseen liittyvän työn organisoinnista hyvinvointialueella. Sen tarkoituksena on edistää hyvinvointialueen asukkaiden, palvelun käyttäjien ja henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia hyvinvointialueen päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Osallisuusohjelman esivalmistelu on käynnistynyt ja työ etenee syksyllä strategiantyön siirtyessä seuraavaan vaiheeseen.

 

Miten voit osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen valmisteluun?

Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa. Asukkailla, asiakkailla, henkilöstöllä ja sidosryhmien osallisuudella on tärkeä rooli Lapin hyvinvointialueen valmistelussa sekä jatkossa hyvinvointialueen toiminnassa.

 

Hyvinvointialuestrategiatyö

Hyvinvointialueen toimintaa ohjaa hyvinvointialuestrategia sekä sen toimeenpano-ohjelmat. Lapissa hyvinvointialuestrategiaa valmistellaan laajasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Asukkaat, asiakkaat, henkilöstö, luottamushenkilöt, viranhaltijat, järjestöt ja yrittäjät voivat osallistua strategiatyön valmisteluun muun muassa verkkoaivoriihen sekä erilaisten yhteistyötilaisuuksien, työpajojen, verkostojen ja kyselyjen kautta.

Lue lisää strategiatyöstä >> Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

 

Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen

Osallistuminen ja vaikuttaminen hyvinvointialueen valmistelun eri osa-alueisiin toteutuu monin eri tavoin. Tietoa ja näkökulmia on kerätty muun muassa kyselyin, lausunnoin ja tietopyynnöin. Valmistelijat ovat myös jalkautuneet toimintaympäristön verkostoihin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lukuisat työryhmät ja alueen verkostot ovat mukana valmistelutyössä. Osallistumista mahdollistetaan myös järjestämällä tilaisuuksia, tapahtumia ja työpajoja sekä viestimällä valmistelun etenemisestä.

Lisäksi pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään useissa hankkeissa yhdessä alueen kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Kehittämistyö tukee myös hyvinvointialueen valmistelua.

Lisätietoja osallisuudesta

Heljä Rahikkala

osallisuusasiantuntija

helja.rahikkala@lapha.fi

Puh. +358 40 670 4054