Ruokapalvelut

Infokirje: Ruoka- ja puhtauspalvelut, 27.6.2022 Aulis Martikainen & Harri Tiuraniemi

Ruokapalvelujen yhtiöittäminen etenee

Valtaosa ruoka- ja puhtauspalvelujen käytännön asioista jatkuu kuten ennenkin

 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on tehnyt 11.5.2022 päätöksen ruokapalvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. Tämän infokirjeen tarkoitus on kertoa, miten jatkovalmistelu etenee.

Yleisperiaate: turvataan toimintojen jatkuminen 1.1.2023 alkaen. Henkilöstön tehtävät ja henkilöstöedut säilyvät muutoksessa ennallaan. Voimassa olevat hankintasopimukset siirtyvät sellaisenaan tulevalle organisaatiolle. Lähtökohta on siten se, että toiminta jatkuu ennallaan vuoden 2023 alusta.

 

 1. Eteneminen alueittain sekä yhteyshenkilöt

Valmistelu on jaettu seuraavasti:

 • Inhouse-yhtiön valmistelua vie eteenpäin Tuomas Kaarna (tuomas.kaarna@kolari.fi / 040 489 5340)
 • Hyvinvointialueen omaa tulosaluetta valmistelee Sari Salo (sari.salo@lapha.fi / 040 482 1605)
 • Meri-Lapin kuntapalvelujen osalta valmistelija on Aulis Martikainen (aulis.martikainen@mlkp.fi / 040 721 3740)
 • Vastuuvalmistelijana jatkaa Harri Tiuraniemi (harri.tiuraniemi@lapha.fi / 040 6659 734)
 • Pellon Serviisi Oy:n osakkuuden hankkimisesta Lapin hyvinvointialueen kanssa aloitetaan erilliset neuvottelut.
 • Ranuan, Posion ja Sallan osalta tarkistetaan nykyinen sopimustilanne ja mahdolliset yksityiskohdat.

 

2. Aikataulu ja kustannukset

Lopullinen päätöksenteko tapahtuu kuntien osalta elo-syyskuussa 2022.

Inhouse-yhtiön perustamista varten päätöksentekoon tarvitaan erilaisia asiakirjoja. Näitä varten tulee sopia omistajien kesken erilaisia asioita, mm. omistusosuudet ja osakepääoman jakautuminen.

Alustavasti on suunniteltu, että osakepääoma olisi 100 000 euroa, josta puolet kohdistuisi hyvinvointialueelle ja toinen puoli osakkaiksi tuleviin kuntiin. Laskentatapaa ei ole vielä määritelty. Ateriamääriin tai asukaslukuihin perustuvat osuudet ovat käytännössä hyvin lähellä toisiaan. Asukaslukuun perustuva luku on helpoimmin saatavilla yhdenmukaisella tavalla. Valmisteluun liittyvät asiakirjat, esim. yhtiöjärjestys, tulevat kuntiin lausuttaviksi.

3. Kysymys yhdistelmätyöntekijöistä ja työntekijöistä, jotka ovat olleet samaa yksikköä ruokapalvelujen kanssa (ts. sama esimies). Siirtyvätkö työntekijät yhtiöön vai jäävätkö kuntiin?

HVAn hallituksen 11.5.2022 pykälän 114 esittelytekstin 4 kohdan mukaisesti: ”Mikäli siivous- ja puhtauspalvelut ovat nykyisin saman yksikön toimintaa, voidaan myös ne siirtää yhtiön toiminnaksi. Kunnan kannalta esitys mahdollistaa nykyisen kaltaisen toiminnan ja kunnan olemassa olevien resurssien käytön jatkumisen. Malli vastaa sekä kuntalain, hyvinvointialuelain että hankintalain vaatimuksiin.”

Inhouse-yhtiöön voidaan siirtää kunnan ruokapalveluhenkilöstö. Ns. yhdistelmätyöntekijöiden osalta sovitaan mahdollinen siirtyminen erikseen. Esim. 100 % sivistyssektorille työtä tekevät siivoojat eivät siirry inhouse-yhtiöön, vaan jäävät kunnan palvelukseen.

4. Jos ruokakuljetukset on hoidettu kunnan omana toimintana, voiko esim. työpaja jatkaa kuljetusten hoitamista?

Kuljetusten osalta jatketaan toistaiseksi nykyisillä käytännöillä.

5. Entä jos kuljetukset on ulkoistettu?

Jatketaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Jos sopimus on päättymässä vuoden 2022 aikana, suositellaan sopimuksen mahdollisen optiovuoden hyödyntämistä. Mikäli palvelu joudutaan kilpailuttamaan vuoden 2022 puolella, pyydetään ottamaan yhteys vastuuvalmistelijoihin.

6. Miten tulevat investoinnit?

Suositellaan pidättäytymään investoinneista koskien vuotta 2023. Vain välttämättömimmät investoinnit tulevat kysymykseen. Mahdollisista investoinneista pyydetään ottamaan yhteyttä valmistelijoihin.

7. Budjetoiko kunta myyntituloja itselleen esim. laitevuokrista?

Jos kunta budjetoi itselleen tuloja, vastaava summa kohdistuu kuntaan menoina, koska yhtiö tulee laskuttamaan omat menonsa. Tässä mielessä tilanne on neutraali, eli jos kunta ei laskuta yhtiötä, niin silloin ei laskuta yhtiökään kuntaa. Kunta ei siten saa todellisuudessa lisää tuloja.

8. Tarvitaanko yt-neuvottelut?

Tämä on kuntien vastuulla oleva asia.

Liikkeen luovutuksessa työntekijöiden työsuhde ei pääty, vaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä luovutuksensaajan palvelukseen ja heidän työsuhteensa ehdot säilyvät ennallaan. Työntekijän oikeudet liikkeenluovutustilanteessa on kerrottu yhteistoimintalain 4 luvussa. Varsinaista velvoitetta liikkeenluovutusneuvotteluista ei ole, mutta liikkeenluovutuksesta on tiedotettava henkilöstöryhmien edustajia:

 • luovutuksen suunniteltu ajankohta
 • luovutuksen syyt
 • luovutuksesta aiheutuvat oikeudelliset, sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset
 • suunnitellut työntekijöitä koskevat vaikutukset.

Mikäli liikkeenluovutus aiheuttaa henkilöstövaikutuksia, asiasta on käytävä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

9. Milloin inhouse-yhtiö perustetaan?

Tuomas Kaarna on aloittanut inhouse-yhtiön valmistelussa kesäkuussa 2022 osa-aikaisena ja jatkaa tehtävää elokuussa täydellä työpanoksella. Valmistelussa on mukana BDO / Alpo Ronkainen. Inhouse-yhtiön perustamista koskevat asiakirjat tulevat kuntiin lausuttaviksi elo-syyskuussa 2022.

10. Mitä Meri-Lapin kuntapalvelujen yhtiöittämisesitys tarkoittaa käytännössä?

Muutos olisi etupäässä hallinnollinen. Tavoite on kuitenkin: Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä muuttuu Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:ksi.

11. Mitä asia tarkoittaa Pellon Serviisin osalta?

Hyvinvointialue käynnistää elo-syyskuussa neuvottelut Pellon Serviisin osakkuuden hankkimiseksi hyvinvointialueelle.

12. Hyvinvointialueen oma ruokapalveluyksikkö?

Hyvinvointialueen oma ruokapalvelu tulee muodostamaan oman tulosalueen, jolla on oma talousarvio ja talousseuranta. Tulosalue tulee käyttämään hyvinvointialueen omia palveluja esim. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämisessä.

13. Onko tulossa kuntakohtaisia neuvotteluja?

Kyllä, syksyllä 2022.

 14. Kuka tulee olemaan esihenkilö/kohdevastaava?

Lähtökohtaisesti nykyiset esimiehet jatkavat. Tarvittaessa järjestetään muu ratkaisu kuntakohtaisesti.

15. Kuka tekee työvuorolistat?

Nykyinen käytäntö jatkuu toistaiseksi.

16. Kenelle soitetaan sairastapauksissa?

Nykyinen käytäntö jatkuu toistaiseksi.

17. Kuka hoitaa sijaiset äkillisiin ja suunniteltuihin poissaoloihin (esim. loma-ajan sijaistukset)?

Nykyinen käytäntö jatkuu toistaiseksi.

18. Miten siirtyminen vaikuttaa työtehtäviin ja toimenkuvaan, tuleeko niihin muutoksia? (Huhuja liikkuu, että laitoshuoltajien työ muuttuisi hoiva-apulaisen töiksi, pelkästään siivoustyöstä esimerkiksi ruuan jakoon ynnä muihin tehtäviin)

Periaate on se, että työntekijä jatkaa nykyisellä toimenkuvallaan.

19. Lisääntyykö työmäärä nykyiseen verrattuna? Lisääntykö / väheneekö työntekijöiden määrä?

Nykyinen käytäntö jatkuu toistaiseksi.

20. Kuka maksaa palkan?

Yhtiön palkkalistoilla oleville palkan maksaa yhtiö. Hyvinvointialueen palkkalistoilla oleville palkan maksaa hyvinvointialue.

21. Siirtyvätkö laitoshuoltajat ja tekstiilihuoltajat 1.1.2023 hyvinvointialueen työntekijöiksi? Tuleeko olemaan jokin viive siirtymisessä, mikä tämä viive on ja mitä se tarkoittaa?

Jos työstä vähintään 50 % on kohdistunut kuntien sote-sektorille, niin siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi 1.1.2023.

22. Miten jatkossa hoidetaan paperi-, pesu- ja siivousaine, jätesäkki-, siivousväline- ja konehuoltotilaukset jne.?

Nykyiset käytännöt jatkuvat.

23. Tuleeko työaika muuttumaan (työtekijät tekevät nyt töitä ma-pe aamuvuorossa)?

Nykyiset käytännöt jatkuvat.

24. Mistä työvaatteet tulevat?

Työnantajan tehtävä on järjestää työvaatteet.

25. Entä työpuhelimet ja tietokoneet?

Työnantajan vastuulla oleva tehtävä.

26. Miten jatkossa työntekijöiden taukotilat? (esim. Helmikodilla tällä hetkellä pukuhuone ja taukotilat keittiössä, Mesikämmenessä taukotila hoitajien toimistossa, kumpikaan ei hyviä ratkaisuja)

Nykyiset käytännöt jatkuvat.

27. Tuleeko jatkossa paikkakunnan ja työkohteiden muutoksia (esimerkiksi joku aamu määrätään vaikka Kittilään töihin)?

Nämä asiat ovat tilanne- ja tapauskohtaisia. Lähtökohtaisesti nykyinen toimipaikka säilyy.

28. Tuleeko siivous ja tekstiilihuoltoon oma inhouse-yhtiö?

Tämän hetken suunnitelmissa ei ole omaa inhouse-yhtiötä siivous- ja tekstiilihuoltoon.

29. Tuleeko tekstiilihuolto säilymään laitoksissa?

Nykykäytäntö jatkuu toistaiseksi.

30. Miten tukityöllistettyjen käy?

Jatketaan nykyisillä sopimuksilla.

Henkilöstöinfo

Katso tallenne 24.5.22 pidetystä infosta henkilöstölle ruoka- ja siivouspalvelujen järjestämisestä:

Infoon tästä >> . Sivu aukeaa uudelle välilehdelle.

Lapissa julkisissa ruoka-, siivous- ja puhtauspalveluissa on töissä yhteensä noin 800 henkilöä noin 200 eri toimipisteessä. Tästä soten osuus on noin 350 henkilöä. Liikevaihto soten ruokapalvelujen osalta on noin 20 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään kutsutut ruokapalveluvastaavat:

 • Tuomas Kaarna, Kolari
 • Merja Ahola, Sodankylä
 • Marika Liimatainen, Inari
 • Hajnalka Kiss-Herttua, Rovaniemi
 • Sari Salo, Lapin shp

Ohjausryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Lisäksi kunnat ovat nimenneet edustajia verkostotyöryhmiin, joissa on käytännössä henkilö jokaisesta kunnasta.

 

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi -hanke (lyhyesti Lapin ruoka)

Hanke ajaa lähiruoan käytön edistämistä Lapin kunnissa erityisesti julkisissa ruokapalveluissa. Tavoitteena on toimivan markkinavuoropuhelun kehittäminen uudenlaisen, jo aiemmin luodun toimintamallin laajentamisella yli kuntarajojen. Tämä antaisi parempia mahdollisuuksia paikallisten elintarvikkeiden tuotannolle, käytölle ja kuljetukselle.

Kunnille on saatavissa lisätietoa soteuudistukseen siirtymisestä ruokapalveluiden osalta. Ota siis yhteyttä, jos tarvitset apua omien elintarvikkeittesi saamisessa julkisiin ruokapalveluihin tai hankinnan toteuttamiseen ruokapalveluissa työskennellessäsi! Me autamme teitä tekemään parhaan päätöksen omalle alueellenne.

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruoan edistämiseksi on ELY:n maaseuturahaston rahoittama hanke, jota koordinoi Luonnonvarakeskus (LUKE). Lisätietoa hankkeesta antaa tutkija Rauno Kuha, 040 481 4740, rauno.kuha@luke.fi ja viestinnästä vastaava maaseutupäällikkö Tanja Häyrynen, 050 597 1161, tanja.hayrynen@tervola.fi

Videoita yrittäjien ja kuntien kanssa tehdystä yhteistyöstä löytyy Arktinen biotalous YouTube-kanavalta . Linkki aukeaa uudelle välilehdelle.

Lähiruokaan liittyviä tapahtumia ja muita kehittämistoimia löydät Lapin elintarviketalon nettisivuilta ja Facebookista. Linkit aukeavat uudelle välilehdelle.

Lisätietoja ruokapalvelujen valmistelusta

Aulis Martikainen

ruokapalveluiden valmistelija

aulis.martikainen@mlkp.fi

Puh. +358 40 721 3740

Harri Tiuraniemi

hallintojohtaja

harri.tiuraniemi@lapha.fi

Puh. +358 40 665 9734