Hyvinvointialueen strategian valmistelu

Lapin hyvinvointialueen strategiatyö sai mahtavan startin. Nettiaivoriihessä omia mielipiteitään jakoi noin 1500 lappilaista.

Verkkoaivoriihen tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen strategiatyössä.
– On tärkeää, että muun muassa alueen asukkaat ja palvelujen käyttäjät sekä hyvinvointialueelle siirtyvät työntekijät ottivat kantaa strategian sisältöön jo valmisteluvaiheessa. Verkkoaivoriihessä osallisuus toteutui hienolla tavalla, toteaa vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela.
Hyvinvointialue pyysi alueen toimijoita osallistumaan aivoriiheen myös esimerkiksi osana ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumispalveluja ja päivätoimintoja.

-Siitäkin pitää huolehtia, että strategiaan pääsevät vaikuttamaan myös ne ihmiset, joilla ei ole välineitä tai kykyä ilmaista näkemyksiään internetin kautta, Jokela toteaa.

Lappilaiset nostivat nettiaivoriihen keskusteluissa tärkeiksi asioiksi muun muassa palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden, ennaltaehkäisevän työn sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön. Haasteeksi taas koettiin erityisesti pitkät välimatkat.

Konkreettisista keinoista tärkeimpinä pidettiin muun muassa yhteistyötä, nuorten palveluihin panostamista sekä digipalveluja. Myös hyvää palkkatasoa ja johtamisosaamista arvostettiin kyselyssä.

-Haluamme, että strategiasta tulee napakka, selkokielinen ja konkreettinen asiakirja, joka vastaa sekä lain asettamiin tavoitteisiin että erityisesti tavoitteisiin, joita meillä täällä Lapissa on. Sen tulee elää ajassa ja sitä täytyy tarkastella uudestaan kaiken aikaa. Lähiajan tärkeimpänä asiana on turvallinen siirtymä uuteen järjestämismalliin, mutta toisaalta strategialla suunnataan myös pitkälle tulevaisuuteen, toteaa hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto työsti strategiaa valtuustoseminaarissa, jossa luottamushenkilöt perehtyivät hyvinvointialueen toimintaympäristöön, valtakunnallisiin trendeihin ja Lapin sote- ja pelastuspalvelujen erityispiirteisiin. Lisäksi luottamushenkilöt työstivät jo alustavia mielipiteitään hyvinvointialueen visiosta, missiosta ja arvoista.

Strategiatyö jatkuu koko kevään ja kesän ajan. Hyvinvointialue järjestää myöhemmin esimerkiksi erillisen kyselyn erityisesti saamenkielisiin palveluihin liittyen. Siihen on mahdollista vastata kaikilla saamen kielillä. Tavoite on, että aluevaltuusto voisi hyväksyä valmiin strategian loppukesästä tai alkusyksystä.

-Strategiasta päättäminen on yksi aluevaltuuston keskeisimmistä tehtävistä, Melaluoto toteaa.

Lisätietoja strategiatyöstä:

Lapin aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Váikkut lappilaččaid buresveadjimii!

Strategiija gárvejuvvo giđa ja geasi áigge, ja dasto Lappi guovllustivra dohkkeha loahpalaš strategiija maŋimustá álgočavččas. Strategiijabarggu ovdáneami sáhtát čuovvut ee min neahttasiidduin lapha.fi.

Buresveadjinguovlu ordne maŋŋelabbos sierra jearahallama erenomážit sámegielat bálvalusaid olis. Dasa lea vejolaš vástidit buot sámegielain.

Lassidieđut strategiijabarggu birra:
-Lappi guovlluráđđehusa ságajođiheaddji Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
-vd. buresveadjinguovlohoavda Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Vaaigut lappilij pyereestvajemân!

Strategia ráhtoo oles kiiđâ já keesi ääigi, já lopâlii strategia Laapi kuávlustivrâ tuhhit majemustáá algâčoovčâst. Strategiapargo ovdánem tun puávtáh čuávvuđ ei. mii nettisiijđoin lapha.fi.

Pyereestvaijeemkuávlu uárnee maŋeláá sierâ koijâdâllâm eromâšávt sämikielâlijn palvâlusâin. Toos puáhtá västidiđ jyehi sämikielân.

Lasetiäđuh strategiapargoost:
-Laapi kuávluhaldâttâs saavâjođetteijee Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
-vt. pyereestvaijeemkuávluhovdâ Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Vaaikât lappiniiʹǩǩi pueʹrrjieʹllma!

Strategia tuâj tuejjeet ǩiiđ ääiʹj da ǩieʼzz ääiʹj, da loopplaž strategia Lappi vuʹvddvälddõs preemm mââimõõzzâst alggčõõučâst. Strategiatuâj ouddnummuž vuäitt seuʹrrjed odm. neʹttseeidast lapha.fi.

Pueʹrrvââjjamvuʹvdd jääʹrjast mâʹŋŋlubust pååđ kõõjjõõzz jeäʹrben sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid kuõskeeʹl. Tõõzz lij vueiʹtlvaž vaʹstteed pukin sääʹmǩiõlin.

Lââʹssteâđ strategiatuâjast:
-Lappi vuʹvddhalltõõzz saaǥǥjååʹđteei Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
-vt. pueʹrrvââjjamvuʹvddjååʹđeei Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998