Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen logo

 

HALLINNOIJA: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, vuoden 2023 hankekokonaisuus siirtyy Lapin hyvinvointialueelle

KESTO: 31.12.2023 saakka

OSATOTEUTTAJIA: Lapin kunnat, sairaanhoitopiirit ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

SIDOSRYHMIÄ: Saamelaiskäräjät, järjestöt ja muut sote-yhteisöt

KUSTANNUKSET: Kokonaiskustannus 2,6 milj. €, täydennyshaku 5,3 milj. €

RAHOITUS: valtionavustus 100%

 

Tavoite Lapissa

 • Asiakkaalle turvataan sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteen sovitettuna, jolloin toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyökäytänteet ovat sujuvia
 • Hoidon ja palvelujen piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti

 

Kehittämiskokonaisuudet 2020-2023 (tarkemmin alempana tällä sivulla)

 • Sote-keskuksen kehittäminen
 • Lapset, nuoret ja perheet
 • Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
 • Ikäihmisten palvelut
 • Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tuki

 

Tulokset ja vaikutukset

 • Peruspalvelut ovat vahvistuneet
 • Monialainen ja monitoimijainen yhteistyö on lisääntynyt ja vahvistunut​
 • Ennaltaehkäiseviin työskentelykäytäntöihin ja toimintamalleihin on perehdytty ja vaikuttavia toimintamalleja on otettu käyttöön.
 • Erityistason palveluiden tukea on peruspalveluissa käytettävissä ja ammattilaisten osaamista hyödynnetään laajasti. Sähköisiä palveluita on otettu käyttöön perinteisten palveluiden rinnalle.
 • Saamenkielen ja kulttuurinmukaisten palveluiden saatavuutta on vahvistettu ja kulttuurisensitiivisiä työskentelykäytäntöjä on kehitetty
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa muutosta. Osaamista on vahvistettu ja tuettu erilaisin valmennuksin, koulutuksin sekä uusien työskentelykäytäntöjen avulla. Kehittämistyön tuloksena osaamista hyödynnetään laajemmin.​
 • Asiakasosallisuus hoito- ja palveluketjutyön kehittämisessä on lisääntynyt.

 

Lue lisää hankkeesta ja tilaa uutiskirje: Tulevaisuuden sote-keskus

Lisätietoja: hankejohtaja Rea Karanta, rea.karanta@poske.fi, 040 646 3906

Hankkeen kehittämiskokonaisuudet 2020-2023

 1. SOTE-KESKUKSEN KEHITTÄMINEN

 • Avovastaanotot
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Työttömien työ- ja toimintakyky
 • Sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus
 • Rakenteinen sosiaalityö
 • Kuntoutus
 • Suun terveydenhuolto
 • Psykososiaaliset menetelmät
 • Monikanavaiset palvelut
 • Maksuton ehkäisy
 • Ennaltaehkäisy
 • Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kirjaaminen

Tavoitteet:

Parannetaan palveluiden saatavuutta ja hoitoon pääsyä, edistetään hoitotakuun toteutumista

Lisätään erityistason tukea perustasolle

Vahvistetaan monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä

Kehitetään matalan kynnyksen palveluita

Selkeytetään prosesseja ja eri toimijoiden rooleja

Tarkastellaan paljon tukea tarvitsevien prosesseja

Selkeytetään palveluohjausta ja neuvontaa

Hyödynnetään laajemmin monikanavaisia palveluja

Otetaan käyttöön ennaltaehkäiseviä työskentelymalleja ja menetelmiä

Yhtenäistetään kirjaamiskäytäntöjä

2. LAPSET, NUORET JA PERHEET

 • Perhekeskustoiminta
 • Sähköinen perhekeskus
 • Lastensuojelu (vuosi 2023)

Tavoitteet:

Kehitetään perhekeskustoimintamallia ja tuetaan sähköisen perhekeskuksen rakentumista

Lisätään matalan kynnyksen palveluihin ohjautumista ja monitoimijaista yhteistyötä

Kehitetään mielenterveyttä tukevaa ennaltaehkäisevää työtä

Otetaan käyttöön varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen menetelmiä

Otetaan käyttöön psykososiaaliset menetelmät perustasolle

Kehitetään lastensuojelun monialaisia työskentelymalleja

3. SAAMENKIELEN JA KULTTUURINMUKAISET PALVELUT

 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tavoitteet:

Vahvistetaan palvelujen kielellistä ja kulttuurista saavutettavuutta ja laatua

Mallinnetaan palveluihin ohjautumista

Kootaan osaajaverkosto ja kehitetään ammattilaisten osaamista

Kehitetään kulttuurisensitiivisiä työkäytäntöjä

Luodaan saamenkielen kriteeristö ja kielelliset materiaalit

4. IKÄIHMISTEN PALVELUT

 • Palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Välimuotoisten palveluasumisen edellytysten selvittäminen
 • Perhehoidon kehittäminen ja perhehoitajien osaamisen vahvistaminen
 • Kotikuntoutus
 • Ennakoiva kotiutus
 • Etäpalvelut

Tavoitteet:

Otetaan käyttöön ja harmonisoidaan RAI-järjestelmä

Tuetaan RAI:n käytössä palvelutarpeen arvioinnissa

Selvitetään välimuotoisten asumispalveluiden kehittämistä

Kehitetään perhehoitoa

Kehitetään ja otetaan käyttöön toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviä toimintamalleja

 • Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen mallien käyttöönotto

5. DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTON TUKI

 • Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tuki ammattilaisille palveluita kehitettäessä
 • Virtu.fi – virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
 • Omaolo-palvelut

Lisätietoja hankkeesta:

Suunnittelija Moona Veijola, moona.veijola@poske.fi, 040 355 1543

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Tulevaisuuden sote-keskus somessa:

Päättyneitä hankkeita:

Sote-rakenneuudistus Lapissa (Sivu aukeaa uudelle välilehdelle)

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeessa valmistauduttiin hyvinvointialueen muodostamiseen osana valtakunnallista uudistusta. Rakenneuudistus koostui vapaaehtoisen alueellisen valmistelun aloittamisesta, johtamisen ja ohjauksen kehittämisestä sekä toimintatapojen ja prosessien uudistamisesta ja yhtenäistämisestä digitaalisten välineiden avulla. Lappi osallistui myös Pohjois-Pohjanmaan hallinnoimaan Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) jatkovalmisteluun. Hanke toimi ajalla 1.8.2020-31.12.2021.