Aluehallituksen päätöstiedote 18.1.2023 pidetystä kokouksesta
Lapin hyvinvointialue odottaa tarkempia linjauksia työntekijöiden vaalikelpoisuudesta....

Aluehallituksen päätöstiedote 18.1.2023 pidetystä kokouksesta

19.1.2023

Lue lisää
Teksti Aluehallituksen päätöstiedote. Vieressä sinisellä ja vaaleanpunaisella pohjalla keltainen loiste-elementti.

Aluehallituksen päätöstiedote 18.1.2023 pidetystä kokouksesta

19.1.2023

Lapin hyvinvointialue odottaa tarkempia linjauksia työntekijöiden vaalikelpoisuudesta. Matkapalvelukeskuksen toiminta laajenee keväällä. Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan. Hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen.

Lapin hyvinvointialue odottaa tarkempia linjauksia työntekijöiden vaalikelpoisuudesta  


Valtiovarainministeriö on toimittanut hyvinvointialueille kirjeen aluehallitusten jäsenten vaalikelpoisuudesta. Ministeriön mukaan henkilö ei voisi toimia aluehallituksen jäsenenä, jos hän työskentelee välittömästi aluehallituksen alaisena. Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen varajäseninä toimii kaksi hyvinvointialueen työntekijää, Kari Askonen ja Jonna Parviainen.   
 
Valtionvarainministeriössä valmistellaan asiaa koskevaa selvitystä. 
 
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättäisi merkitä valtiovarainministeriön kirjeen tiedoksi ja toteaisi, että asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi kirje ei ainakaan tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin. 
 


Matkapalvelukeskuksen toiminta laajenee keväällä 


Hyvinvointialueelle siirtyvän Matkapalvelukeskuksen palvelut otetaan käyttöön Kemissä, Keminmaalla, Pelkosenniemellä, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniolla kevään aikana. Matkapalvelukeskus on jo aiemmin välittänyt kyydit Rovaniemellä. Matkapalvelukeskuksen toiminnasta ja kumppanuussopimuksista tehdään selvitys. 
 
Palvelut ovat käytettävissä maaliskuun alusta lähtien tai viimeistään sitten, kun uusien taksiyrittäjien sopimukset tulevat voimaan. Kunnissa on tällä hetkellä käynnissä taksipalvelujen kilpailutus. Matkapalvelukeskuksen piiriin siirtyvät uudet vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspäätöksen saaneet asiakkaat sekä asiakkaat, joilla oma taksiyrittäjä vaihtuu.  
 
Aluehallitus hyväksyi samalla sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet, jotka liittyvät Matkapalvelukeskuksen toimintaan. Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää matkoihin, jotka kuuluvat Kela-korvauksen piiriin. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit. 
 
Asiakas tilaa kyydin matkapalvelukeskuksesta, joka yhdistelee asiakkaiden kyytejä mahdollisuuksien mukaan. Viranhaltijat voivat myöntää ehdot täyttäville asiakkaille oikeuden yksityiskyytiin tai tutun vakiotaksin tilaamiseen. 
 
Kyyti tulee tilata vähintään 1,5 tuntia ennen lähtöä. Jos asiakkaat pystyvät itse keskenään yhdistämään kyytitarpeensa, heiltä ei peritä omavastuumaksua. 


 
Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 


Aluevaltuuston aiemman päätöksen mukaisesti hyvinvointialueen valtuustoryhmät voivat hakea toimintatukea korkeintaan 5000 euroa per valtuutettu. Viime vuonna toimintakausi oli vain kymmenen kuukautta, joten tuen maksimimäärä oli 4167 euroa per valtuutettu. 
 
Keskusta, SDP, Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä sitoutumattomat hakivat tukea kukin noin puolet tai kolmanneksen maksimimäärästä. Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset ja Vihreät eivät hakeneet tukea viime vuoden osalta lainkaan. 
 
Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea muun muassa oman sisäisen toimintansa kehittämiseen sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen. 


Hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen  


Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lapin hyvinvointialueelta lausuntoa täydennettyyn lakiesitykseen, joka koskee Länsi-Pohjan keskussairaalan päivystyksen rahoitusta. 
 
Lakiesityksen mukaan valtio voi korvata Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueille kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia myöntämällä erillistä korvausta. Korvaus ei kuitenkaan voisi ylittää 20 prosenttia hyvinvointialueen ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen toimintakuluista. Lisäksi kahden sairaalan malli olisi toistaiseksi voimassa oleva oikeus, jos palvelutarve sitä edellyttää ja jos se ei vaarantaisi hyvinvointialueen taloutta ja muiden palvelujen tuottamista. 
 
Lapin aluehallituksen mukaan rahoitus olisi turvattava pysyvästi, jotta hyvinvointialue voisi varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen sekä suunnitella tarvittavia investointeja. 
 
Lapin hyvinvointialue on jo aiemmin esittänyt, että valtioneuvoston ja eduskunnan tulee ottaa vastuu Suomen sairaalaverkosta kokonaisuutena eikä siirtää sitä yksittäisten hyvinvointialueiden päätettäväksi. Ainoastaan siten on mahdollista ottaa huomioon sairaalaverkon yhteiskunnalliset vaikutukset laajemmin kuin vain hyvinvointialueiden talouden kannalta. 
 
Hyvinvointialueen mielestä lakiesityksessä ja sairaalaverkossa pitää huomioida kansallinen turvallisuustilanne ja Pohjois-Suomen turvallisuuspoliittinen merkitys. Kriisivalmiuden vuoksi Pohjois-Suomen sairaalaverkkoa ei olisi mahdollista harventaa, sillä Lapin hyvinvointialue kattaa lähes puolet Suomen pinta-alasta. 
 
Hyvinvointialue kritisoi esitystä siitä, että se ei huomioi mahdollisuutta myöntää rahoitus olosuhdetekijöiden perusteella. 

-Kriisivalmiuden perusteella olisi mahdollista säätää Lapin hyvinvointialueelle pysyvä erillistehtävä ylläpitää kahta keskussairaalatasoista ympärivuorokautista yhteispäivystysyksikköä, lausunnossa todetaan. 
 
Aluehallitus esitti jo edellisessä lausunnossaan, että valtion tulee osoittaa toisen yksikön ylläpitämiseen pysyvä ja täysimääräinen indeksiin sidottu lisärahoitus vuodesta 2024 alkaen. Korvauksessa ei siis saisi olla 20 prosentin kattoa. Rahoitus tulisi antaa ilman erillistä hakemusta ja se ei saisi vähentää muiden hyvinvointialueiden rahoitusta. 


MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

 

Todettiin, että hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelan kuuden kuukauden koeaika on päättynyt 31.12.2022 ja virkasuhde jatkuu määräaikaisena 30.6.2028 saakka. 


Hylättiin omaishoidon tuen palkkioita koskeva oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin, että päätöksessä otetaan huomioon Keminmaalla käytössä olleet keskimääräistä korkeammat palkkiot. Aluehallitus on kuitenkin aiemmin päättänyt, että palkkioiden täytyy olla Lapin kuntien keskimääräisten palkkioiden ja korkeimpien palkkioiden välillä, ja päätetyt palkkiot asettuvat jo tähän haarukkaan. 


Merkittiin tiedoksi, että Pertti Hemminki on nimetty Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien hyvinvointialuejaostoon. 


Nimettiin edustajat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan hallintoneuvostoon. Varsinaiset jäsenet ovat Timo Peisa, Sari Auvinen, Piia Kilpeläinen-Tuoma ja Ilkka-Petri Välitalo
 
Hyväksyttiin Pellon Serviisi Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys. Merkitään hyvinvointialueelle 23 yhtiön osaketta 117 eurolla per kappale. Nimettiin yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Piia Kilpeläinen-Tuoma ja varajäseneksi esitetään Johanna Korteniemeä. Pellon kunnan omistamassa yrityksessä on noin 40 työntekijää. Yritys tuottaa ateria-, siivous-, pesula-, kuljetus- ja kiinteistöpalveluja sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjauspalveluja. 
 
Vahvistettiin Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien henkilökohtaisten avustajien tuntipalkaksi 11,31 euroa. Jos avustettava haluaa maksaa avustajalle korkeampaa palkkaa, hän maksaa erotuksen itse. 
 
Päätettiin, että Savukosken Sau-kodin ja kotihoidon vastuuhenkilön eli Savukosken vanhustyön johtajan virkanimike muutetaan palveluvastaavan viraksi maaliskuun alusta alkaen. 
 
Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön antamat päätökset. Niiden mukaan Lapin keskussairaalassa ja Länsi-Pohjan keskussairaalassa voi järjestää synnytystoimintaa siitä huolimatta, että synnytyksiä olisi alle tuhat vuodessa. Lapin keskussairaalalle lupa on myönnetty vuoden 2027 loppuun saakka ja Länsi-Pohjan keskussairaalalle vuoden 2025 loppuun saakka. Hyvinvointialue haki toistaiseksi voimassa olevia poikkeuslupia.  
 

Lisätietoja
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998 
 

Teksti Aluehallituksen päätöstiedote. Vieressä sinisellä ja vaaleanpunaisella pohjalla keltainen loiste-elementti. Aluehallituksen päätöstiedote 18.1.2023 pidetystä kokouksesta
19.1.2023
Lapin hyvinvointialue odottaa tarkempia linjauksia työntekijöiden vaalikelpoisuudesta....
Teksti Aluehallituksen päätöstiedote. Vieressä sinisellä ja vaaleanpunaisella pohjalla keltainen loiste-elementti.

Aluehallituksen päätöstiedote 18.1.2023 pidetystä kokouksesta


Lapin hyvinvointialue odottaa tarkempia linjauksia työntekijöiden vaalikelpoisuudesta. Matkapalvelukeskuksen toiminta laajenee keväällä. Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan. Hyvinvointialue vaatii parannuksia Länsi-Pohjan päivystyksen rahoitusta koskevaan lakiesitykseen.