Navigation Menu

Navigation Menu

Vaikuta hyvinvointisuunnitelmaan

Vaikuta hyvinvointisuunnitelmaan

Lappilaisten hyvinvoinnin ideakilpailu

Sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ideallasi lappilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämiseen. Lapin hyvinvointialue valmistelee hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta ja -suunnitelmaa vuosille 2024–2025, jonka osana toteutetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien ideakilpailu.

Kilpailussa etsitään ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin: miten voimme edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia, työikäisten terveellisiä elämäntapoja ja ikääntyneiden yhteisöllisyyttä?

Ratkaisuehdotuksia hyödynnetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2024–2025 toimenpiteiden määrittelyssä, joilla edistetään lappilaisten terveyttä, hyvinvointia ja arjen turvallisuutta. Kannustamme kaikkia osallistumaan kilpailuun, sillä juuri teidän ideanne voi saada aikaan hyvää meidän kaikkien Lapissa.

Ideakilpailun parhaat ehdotukset palkitaan Lapha-sammutuspeitteillä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vastausaika on 21.2.–10.3.2024.

Vastaa ideakilpailuun

Ideakilpailun aiheet

Aihe 1. Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi

Millaisilla ratkaisuilla voimme edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä?

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden tilassa on Lapissa runsaasti kehityskohtia. Mielenterveyden ja osallisuuden haasteet, ahdistuneisuus, koulu-uupumus, koulukiusaaminen ja syrjinnän kokemukset herättävät huolta.

Nuorten kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus on kasvanut Lapissa viime vuosina runsaasti. Vuosien 2019–2023 aikana lappilaisten kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden 8. ja 9. luokkalaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2023 kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokeneiden 8. ja 9.luokkalaisten määrä Lapin hyvinvointialueella oli 22,1 %, joka on enemmän kuin koko maassa (21,4 %).

Lapissa kiusaaminen on yleistynyt huomattavasti ja on yleisempää kuin muualla maassa. Lappilaisista 8. ja 9. luokan oppilaista 8,4 % on koulukiusattuna kerran viikossa tai useammin.

Vuosien 2019–2023 aikana lappilaisten 8. ja 9. luokkalaisten määrä, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, on lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2023 ilman läheistä ystävää oli 11,7 % 8. ja 9. luokan oppilaista, joka on enemmän koko maan tasoon (10,5 %) verrattuna.

Ilman läheistä ystävää olevat nuoret kokevat kouluterveyskyselyn mukaan terveydentilansa muita huonommaksi ja heillä on enemmän ahdistuneisuusoireita. Nämä nuoret harrastavat keskimääräistä harvemmin liikuntaa ja ovat useammin ylipainoisia. He pitävät koulunkäynnistä vähemmän ja heillä on muita useammin oppimisvaikeuksia sekä koulu-uupumusta.

Aihe 2. Työikäisten terveelliset elämäntavat

Millaisilla ratkaisuilla voimme edistää työikäisten terveellisiä elämäntapoja?

Lappilaisten työikäisten hyvinvointia haastavat esimerkiksi lihavuus ja liikkumattomuus, jotka uhkaavat myös työ- ja toimintakykyä. Lihavien osuus on Lapin hyvinvointialueella, kuten koko maassa, kasvanut viime vuosien aikana. Useampi kuin joka viides työikäinen lappilainen on lihava. Lihavuus lisää huomattavasti riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

Liikunnallisesti aktiiviset elämäntavat ovat keskeisessä asemassa työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Terveysliikuntasuosituksen mukaan yli puolet lappilaisista työikäisistä liikkuu liian vähän. Vapaa-ajalla liikuntaa harrastamattomia on noin viidennes työikäisistä ja noin joka kymmenes työikäinen ei kykene juoksemaan 100 metrin matkaa ilman suuria vaikeuksia.

Lappilaisten työikäisten arvio jaksamisestaan työskennellä vanhuuseläkeikään saakka on koko Suomen tasoa heikompi.

Lapissa työikäisistä 31,8 % uskoo, ettei jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Koko maahan (26,5 %) verrattuna Lapin tilanne on huonompi.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien työikäisten osuus (35,5 %) on noussut Lapissa ja on koko maan tasoa korkeampi (32,7 %).

Aihe 3. Ikääntyneiden yhteisöllisyys

Millaisilla ratkaisuilla voisimme edistää ikääntyneiden yhteisöllisyyttä?

Lapissa 65 vuotta täyttäneet kokevat yksinäisyyttä enemmän kuin muualla Suomessa. Keskeiseksi haasteeksi muodostuu sosiaalisten suhteiden puute, kun yhteisöllisyyttä ja verkostoja ei pääse rakentumaan, jos kotoa poistutaan vain harvoin. Yksinäisyys vaikuttaa laajasti useisiin hyvinvointitekijöihin, kuten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Yksinäisyys voi heikentää terveydentilaa ja olla riskitekijänä syrjäytymiselle.

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien 65 vuotta täyttäneiden osuus (45,3 %) on laskenut Lapissa noin 1% vuodesta 2020.

Yhä useampi lappilainen ikääntynyt kokee päivittäisen elämänsä turvattomaksi. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat mm. heikentynyt toimintakyky, yksinäisyys, kaatumisen pelko ja tunne siitä, ettei voi kontrolloida omaa arkeaan. Esimerkiksi kaatumisen pelko voi ikääntyneillä johtaa kierteeseen, jossa liikkumisen ja sosiaalisten suhteiden vähentyminen aiheuttavat toimintakyvyn alentumista, samalla lisäten kaatumisriskiä.

Lapissa 65 vuotta täyttäneiden turvattomuuden tunne on lisääntynyt vuodesta 2020 (2 %) vuoteen 2022 (3,5 %).

Miten hyödynnämme ideakilpailussa kerättyjä ratkaisuehdotuksia? 

Kilpailun päättymisen jälkeen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämisen asiantuntijat lukevat kaikki saadut ehdotukset. Samalla pohditaan ideoiden hyödyntämisen erilaisia mahdollisuuksia. Kuntia, järjestöjä ja muita hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistämistyötä tekeviä toimijoita kannustetaan hyödyntämään ideoita. 

Ratkaisuehdotuksista valitaan parhaiten hyvinvointialueen tavoitteisiin sopivat toimenpiteet, jotka ovat realistisesti toteutettavissa 2025 mennessä. Nämä valitut toimenpiteet kirjataan Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan 2024–2025.

Asiantuntijat huomioivat ratkaisuehdotusten arvioinnissa seuraavat asiat:

  1. Ehdotus vastaa kysymykseen, johon ratkaisua etsitään.
  2. Ehdotus on kuvattu selkeästi ja riittävän tarkasti, jotta sen toteutusmahdollisuuksia voidaan arvioida.
  3. Ehdotus on mahdollista toteuttaa vuosina 2024–2025.
  4. Ehdotuksen toteuttaminen on taloudellisesti mahdollista.
  5. Ehdotus lisää hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta Lapissa.

Ideakilpailun parhaat ehdotukset palkitaan Lapha-sammutuspeitteillä. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.