Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asiakasmaksut

Murupolku

Navigointivalikko

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja -laskutus

 

Lapin hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat 

 • maksuttomia tai
 • asiakasmaksu on tasasuuruinen, jolloin maksu on kaikille palvelun käyttäjille sama ja kiinteähintainen (esim. poliklinikkamaksut) tai 
 • asiakasmaksu on tulosidonnainen, jolloin maksu määräytyy palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan (esim. pitkäaikaisen palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon maksut)

Lapin hyvinvointialueella on käytössä 1.1.2023 alkaen yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.  Tasasuuruisissa asiakasmaksuissa on käytössä asetuksen enimmäismäärän mukaiset maksut.    

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.  

Kooste sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuonna 2023 Lapin hyvinvointialueella

Alkuvuoden laskut voivat tulla viiveellä - tee uusi e-laskutilaus verkkopankissasi 

Lapin hyvinvointialueen laskutusjärjestelmiin tehtävistä muutoksista johtuen alkuvuoden asiakaslaskuissa voi olla viivettä. Tavoitteena on, että tammikuun käynnit laskutetaan viimeistään helmikuussa. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö laskuttaa asiakasmaksut ja neuvoo asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.  

Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan asiakaslaskutus jatkuu normaalisti keskeytyksettä alkuvuonna 2023.  

Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.  

Nykyiset kuntien e-laskut ja suoramaksusopimukset eivät automaattisesti siirry Lapin hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 ensimmäisen laskun yhteydessä saat ohjeet e-laskun tilaamiseksi ja suoramaksusopimuksen tekemiseksi pankkisi kanssa.

Ohjeet löydät myös verkkosivuiltamme lapha.fi vuodenvaihteen jälkeen.

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen laskusta

Tasasuuruiseen asiakasmaksun laskuun tyytymättömänä voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Tulosidonnaiseen maksuun voit hakea oikaisua maksupäätökseen. Oikaisuvaatimusohjeet ovat annetun päätöksen liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä Lapin hyvinvointialueelle postitse tai sähköpostitse.

Postiosoite: Lapin hyvinvointialue, PL 8041 / Lapin hyvivnointialue, 96101 Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lapha.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun saamisesta. Sinun katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjasta selviää tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • tekijän nimi
 • postiosoite ja muut yhteystiedot
 • lasku, johon haetaan oikaisua
 • millaista oikaisua laskuun vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässään siten, että sitä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään erillinen muutoksenhakuohje.

Asiakasmaksuyksikkö

Hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö huolehtii sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen laskutuksista sekä laskuihin ja palveluseteleihin liittyvistä tukipalveluista.

Asiakaslaskut lähetetään maksajalle palvelujen käytön jälkeen e-laskuna. E-laskusopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa. Omassa pankissa voi tehdä myös suoramaksuvaltuutuksen.

Yhteystiedot

Puhelinpalveluajat ma-pe klo 9.00-11.00 ja klo 12.00-14.00

Pohjoisen Lapin palvelualue (Utsjoki, Inari, Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä, Pello):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1062
Sähköposti: pohjois-lappi.laskut@lapha.fi

Itäisen Lapin palvelualue (Sodankylä, Kemijärvi, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1063
Sähköposti: ita-lappi.laskut@lapha.fi

Kaakkoisen Lapin palvelualue (Rovaniemi, Ranua, Posio):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1064
Sähköposti: kaakkois-lappi.laskut@lapha.fi

Lounaisen Lapin palvelualue (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1061
Sähköposti: lounais-lappi.laskut@lapha.fi

Kolpeneen palvelukeskus, Lapin keskussairaala (mukaan lukien psykiatrinen erikoissairaanhoito) ja Lapin pelastuslaitos:
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1064
Sähköposti: LapinHVA.laskut@lapha.fi

h2-lisätietoja

Lisätietoja

h2-ajankohtaista

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa...
  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen

  21.12.2022

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa muutoksia joiltakin asiakkailta perittäviin maksuihin. Myös siihen, miten asiakasmaksut laskutetaan, tulee muutoksia.

  Sámegillii vuolábealde.
  Sämikielân vyelni.

  Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 asiakasmaksujen yleiset perusteet ensi vuoden talousarvion yhteydessä.  Aluehallitus on jo aiemmin hyväksynyt asiakasmaksut, jotka ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain ja -asetusten enimmäismäärien mukaisia. 

  Asiakasmaksu voi olla tasasuuruinen maksu, jolloin maksu on samansuuruinen kaikille, eivätkä siihen vaikuta asiakkaan tulot.  Osa asiakasmaksuista määräytyy asiakkaan tulojen ja perhesuhteiden mukaan. 

  Terveyspalvelujen maksut ovat kaikille samansuuruiset 

  Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on käytössä tasasuuruiset asiakasmaksut. Yleisimpiä terveydenhuollon käyntimaksuja ovat: 

  • Terveysasemilla lääkärissä käynti maksaa 20,90 €. Käynnistä laskutetaan enintään kolme kertaa kalenterivuonna.
  • Hammaslääkärin käyntimaksu on 13,30 € ja suuhygienistin käynti 10,30 €.
  • Erikoissairaanhoidossa poliklinikkamaksu on 41,80 € ja päiväkirurgian maksu 136,90 €.

  Vuonna 2023 maksukatto on 692 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen suurin osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Palvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

  Ilman syytä peruttamatta tai käyttämättä jätetystä vastaanotosta tai lyhytaikaisen hoito- ja asumispalvelupaikasta peritään 51,50 € sakkomaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Sakkomaksua ei peritä myöskään silloin, jos käynti peruuntuu pakottavasta syystä, kuten äkillisen sairastumisen vuoksi.

  Alle 25-vuotiaiden ehkäisypalvelut ovat maksuttomia. Lisäksi veteraaneilta, partisaanihyökkäysten uhreilta ja karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneilta ei peritä lääkärin vastaanotto-, poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitomaksuja.

  Kotihoidon ja palveluasumisen maksut riippuvat asiakkaan tuloista 

  Hyvinvointialue perii jatkuvasta säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu ei kata asumiskustannuksia.

  Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, perhehoidosta ja laitoshoidosta peritään kuukausimaksu, jonka suuruus on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakkaan tulot yhteistaloudessa on suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty vähennykset.

  Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle on jäätävä käyttövara. Ikäihmisten pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa käyttövara on 167 € ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 € kuukaudessa.

  Kotona annettavista terveyspalveluista ja kotisairaalan hoitajakäynnistä peritään 12,20 € ja lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynnistä 19,20 €.

  Hyvinvointialue perii asiakkaalta kohtuullisen maksun ateria-, vaatehuolto-, pesu-, siivous- ja turvapalveluista sekä muista asumista tukevista palveluista.

  Alkuvuoden laskut voivat tulla viiveellä - tee uusi e-laskutilaus verkkopankissasi 

  Lapin hyvinvointialueen laskutusjärjestelmiin tehtävistä muutoksista johtuen alkuvuoden asiakaslaskuissa voi olla viivettä. Tavoitteena on, että tammikuun käynnit laskutetaan viimeistään helmikuussa. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö laskuttaa asiakasmaksut ja neuvoo asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.  

  Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan asiakaslaskutus jatkuu normaalisti keskeytyksettä alkuvuonna 2023.

  Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

  Nykyiset kuntien e-laskut ja suoramaksusopimukset eivät automaattisesti siirry Lapin hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 ensimmäisen laskun yhteydessä saat ohjeet e-laskun tilaamiseksi ja suoramaksusopimuksen tekemiseksi pankkisi kanssa. Ohjeet löydät myös verkkosivuiltamme lapha.fi vuodenvaihteen jälkeen.

  Käteismaksujen vastaanottaminen Lapin hyvinvointialueelle siirtyvissä yksiköissä päättyy 31.12.2022. 1.1.2023 lähtien et voi enää maksaa käteisellä, vaan ainoastaan maksu- ja pankkikorteilla tai laskulla.

  Lisää tietoja asiakasmaksuista lapha.fi/asiakasmaksut

  ****

  Lappi buresveadjinguovllu áššehasmávssut ja rehketčállin 1.1.2023 rájes

  Lappi buresveadjinguovllu áššehasmávssut rivdet seammaláganin olles Lappi viidodagas 1.1.2023 rájes. Dat sáhttá dagahit nuppástusaid mávssuide, mat berrojit muhtin áššehasain. Ja rievdadusat sáhttet maiddái guoskat dasa, man láhkai áššehasmávssuin čállojit rehkegat.

  Guovllustivra dohkkehii čoahkkimis 19.12.2022 áššehasmávssuid almmolaš vuođustusaid boahtte jagi bušeahta oktavuođas. Guovlluráđđehus lea jo árat dohkkehan áššehasmávssuid, mat leat eanaš áššehasmáksolága ja -ásahusaid eanemus meriid mieldásaččat.

  Áššehasmáksu sáhttá leat seammalágan máksu, goas máksu lea seammasturrosaš buohkaide, eaige dasa váikkut áššehasa boađut. Oassi áššehasmávssuin mearrašuvvá áššehasa boađuid ja bearašgaskavuođaid mielde.

  Dearvvasvuođabálvalusaid mávssut leat buohkaide seammasturrosaččat Vuođđodearvvasvuođafuolahusas ja spesiálabuohccedikšumis leat geavahusas seammalágan áššehasmávssut. Dábáleamos dearvvasvuođafuolahusa fitnanmávssut leat:

  • Dearvvasvuođadálus doaktáris fitnan máksá 20,90 €. Fitnamis čállojuvvo rehket eanemustá golbmii kaleandarjagi áigge.
  • Bátnedoaktáris fitnanmáksu lea 13,30 € ja njálbmehygienistta luhtte fitnan 10,30 €.
  • Spesiálabuohccedikšumis poliklinihkkamáksu lea 41,80 € ja beaivekirurgiija máksu 136,90 €.

  Jagi 2023 máksogáhttu lea 692 €. Máksogáhtu badjel mannama maŋŋá eanaš oassi bálvalusain lea áššehassii nuvttá kaleandarjagi loahpa rádjai. Bálvalusaid geavaheaddji galgá ieš čuovvut máksogáhtu dievvama.

  Almmá siva haga šluhttetkeahttá dahje geavatkeahttá guđđon vuostáiváldimis dahje oanehis áigge dikšun- ja ássanbálvalanbáikkis berrojuvvo 51,50 € sáhkkomáksu. Máksu ii berrojuvvo vuollái 18-jahkásaččain. Sáhkkomáksu ii berrojuvvo maiddái dalle, jos fitnan šluhttašuvvá bákkolaš siva dihtii, nugo fáhkkatlaš buohccáma geažil.

  Vuollái 25-jahkásaččaid eastadanbálvalusat leat nuvttá. Maiddái veteránain, partisánafallehemiid oaffariin ja šibihiid evakueremii soahteguovlluin oassálastán olbmuin eai berrojuvvo doaktára vuostáiváldin-, poliklinihkka-, beaivebuohccedikšun- ja ráidodikšunmávssut.

  Ruoktodikšuma ja bálvalanássama mávssut leat gitta áššehasa boađuin

  Buresveadjinguovlu bearrá jotkkolaš ja fásta ruovttus addon bálvalusas ja maiddái guhkálaš ássanbálvalusas mánotbadjemávssu, mii mearrašuvvá bálvalanmearrádussii merkejuvvon bálvalandiimmuid meari, áššehasa máksinnávcca ja bearraša sturrodaga mielde. Máksu ii govčča ássangoluid.

  Guhkálaš beavttálmahtton bálvalanássamis, bearašdikšumis ja lágádusdikšumis berrojuvvo mánotbadjemáksu, man sturrodat lea eanemustá 85 % áššehasa nettománotbadjeboađuin, main leat dahkkon lágas ásahuvvon geahpádusat. Jos áššehasa boađut leat oktasašdállodoalus stuorát go beallelačča boađut, máksu mearrašuvvá beallelaččaid oktiirehkenaston mánotbadjeboađuid vuođul. Dalle máksu sáhttá leat eanemustá 42,5 % oktiirehkenaston mánotbadjeboađuin, main leat dahkkon geahpádusat.

  Guhkálaš lágádusdikšumis ja beavttálmahtton bálvalanássamis áššehassii galgá báhcit geavahanruhta. Ahkeolbmuid guhkálaš beavttálmahtton bálvalanássamis ja guhkálaš bearašdikšumis geavahanruhta lea 167 € ja guhkálaš lágádusdikšumis uhcimustá 112 € mánotbajis.

  Dearvvasvuođabálvalusain, mat addojit ruovttus, ja ruovttubuohcceviesu dikšunfitnamis berrojuvvo 12,20 € ja doaktára dahje bátnedoaktára ruovttufitnamis 19,20 €.

  Buresveadjinguovlu bearrá áššehasas govttolaš mávssu borramuš-, bivttasfuolahus-, bassan-, čorgen- ja dorvobálvalusain ja maiddái ássama doarju eará bálvalusain.

  Álgojagi rehkegat sáhttet maŋŋonit – daga ođđa e-rehketdiŋgoma neahttabáŋkkustat

  Lappi buresveadjinguovllu rehketčállinvuogádaga nuppástusaid dihtii álgojagi áššehasrehkegiin sáhttet leat ádjáneamit. Mihttomearrin lea, ahte ođđajagemánu fitnamiin berrojuvvojit mávssut maŋimustá guovvamánus. Lappi buresveadjinguovllu áššehasmáksoovttadat bearrá áššehasmávssuid ja rávve áššiin, mat laktásit áššehasmávssuide.

  Lappi guovddášbuohcceviesu ja Länsi-Pohja guovddášbuohcceviesu áššehasrehketčállin joatkašuvvá dábálaččat boatkankeahttá álgojagi 2023. Áššehasmáksoovttadat ávžžuha, ahte neahttabáŋkku geavaheaddji áššehasat váldet geavahussii e-rehkega. Lappi buresveadjinguovllu e-rehkega sáhtát diŋgot iežat neahttabáŋkkus.

  Gielddaid dálá e-rehkegat ja njuolggomáksosoahpamušat eai automáhtalaččat sirdás Lappi buresveadjinguvlui. Jagi 2023 vuosttas rehkega oktavuođas oaččut rávvagiid e-rehkega diŋgoma várás ja njuolggomáksosoahpamuša bargama várás báŋkkuinat. Rávvagiid gávnnat maiddái min neahttasiidduin lapha.fi jahkemolsašumi maŋŋá.

  Reaidamáksimiid vuostáiváldin ovttadagain, mat sirdásit Lappi buresveadjinguvlui, nohká 31.12.2022. 1.1.2023 rájes it sáhte šat máksit reaidaruđain, muhto aivvefal mákso- ja báŋkogoarttain dahje rehkegiin.

  Loga lasi (suomagillii): lapha.fi/asiakasmaksut

  ****

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáávsuh já rekigeh 1.1.2023 rääjist

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáávsuid ohtâlisteh oles Laapi kuávlust 1.1.2023 rääjist. Taat sáttá tovâttiđ nubástusâid motomij äššigâsâi mávssoid. Meid toos, maht rekigisteh äššigâsmáávsuid, puátih nubástusah.

  Kuávlustivrâ tuhhiittij čuákkimstis 19.12.2022 äššigâsmáávsui almolijd vuáđusijd puáttee ive budjet ooleest. Kuávluhaldâttâs lii jo ovdil tuhhiittâm äššigâsmáávsuid, moh láá iänááš äššigâsmáksulaavâ já -asâttâsâi enâmusmeerij miäldásiih.

  Äššigâsmáksu puáhtá leđe täsistuárusâš, kuás máksu lii siämmáástuárusâš puohháid, iäge toos vaaigut äššigâs puáđuh. Uási äššigâsmáávsuin meriduvvojeh äššigâs puáđui já peerâkoskâvuođâi mield.

  Tiervâsvuođâpalvâlusâi máávsuh láá puohháid siämmáástuárusiih Vuáđutiervâsvuođâhuolâttâsâst já spesiaalpyecceetipšoost láá kiävtust täsistuárusiih äššigâsmáávsuh. Táválumoseh tiervâsvuođâhuolâttâs kollimmáávsuh láá:

  • Tiervâsvuotâsajattuvâin tuáhtár kulen kollim máksá 20,90 €. Kolliimist šadda reekkig enâmustáá kulmii kalenderive ääigi.
  • Pänituáhtár kollimmáksu lii 13,30 € já njälmihygienist kulen kollim 10,30 €.
  • Spesiaalpyecceetipšoost polikliinikmáksu lii 41,80 € já peivikirurgia máksu 136,90 €.

  Ive 2023 máksukáttu lii 692 €. Ko máksukáttu tiävá, te iänááš uási palvâlusâin láá äššigâsân nuuvtá kalenderive loopâ räi. Palvâlusâi kevttee kalga jieš čuávvuđ máksukáátu tievvâm.

  Jis lii kuáđđám kevtihánnáá tâi maacâthánnáá vuástáväldimääigi tâi uáinisáigásii tipšo- já aassâmpalvâlemsaje agâttáá, te piärroo 51,50 € sákkumáksu. Máávsu iä peerâ vuálá 18-ihásijn. Sákkumáávsu iä meid peerâ talle, jis kollim macâttuvvoo tondiet, ko äššigâs lii kivkked puáccám.

  Vuálá 25-ihásij estimpalvâlusah láá nuuvtá. Toos lasseen veteraanijn, partisaanvolliittem uuhrijn já sist, kiäh láá uásálistám käärji evakuistmân suátitoimâkuávlust, iä peerâ tuáhtár vuástáväldim-, polikliinik- , peivipyecceetipšo- já särjitipšomáávsuid.

  Päikkitipšo já palvâlemaassâm máávsuh sorjoh äššigâs puáđuin

  Pyereestvaijeemkuávlu piärá juátkojeijee já merikoskâsii pääihist adelemnáál palvâlusâst sehe kuhesáigásii aassâmpalvâlusâst mánuppajemáávsu, mii meriduvvoo palvâlemmiärádâsân čallum palvâlemtiijmij mere, äššigâs máksunaavcâi já perruu stuáruduv mield. Máksu ij luávdi aassâmkoloid.

  Kuhesáigásii pehtilittum palvâlemasâmist, peerâtipšoost já lájádâstipšoost piärroo mánuppajemáksu, mon stuárudâh lii enâmustáá 85% äššigâs nettománuppajepuáđuin, main láá tohhum laavâst asâttum kiäpádâsah. Jis äššigâs puáđuh ohtsâštálutuálust láá stuárráábeh ko pelikyeimi puáđuh, te máksu meriduvvoo pelikuoimij oohtânrekinistum mánuppajepuáđui vuáđuld. Talle máksu puáhtá leđe enâmustáá 42,5 % oohtânrekinistum mánuppajepuáđuin, main láá tohhum kiäpádâsah.

  Kuhesáigásii lájádâstipšoost já pehtilittum palvâlemasâmist äššigâsân kalga pääcciđ kiävttuvääri. Elilâm ulmui kuhesáigásii pehtilittum palvâlemasâmist já kuhesáigásii peerâtipšoost kiävttuvääri lii 167 € já kuhesáigásii lájádâstipšoost ucemustáá 112 € mánuppaajeest.

  Pääihist adelemnáál tiervâsvuotâpalvâlusâin já päikkipyecceeviäsu tipšoo kollimijn piärrojeh 12,20 € já tuáhtár tâi pänituáhtár päikkikolliimist 19,20 €.

  Pyereestvaijeemkuávlu piärá äššigâsâin kuáhtulii máávsu purrâmuš-, pivtâshuolâttem-, poossâm-, čurgim- já torvopalvâlusâin sehe eres palvâlusâin, moh tuárjuh aassâm.

  Algâive rekigeh sättih ájániđ – toovâ uđđâ e-reekkigtiilám jieijâd nettipaaŋkist

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu rekigistemvuáháduvváid rähtimnáál nubástusâi keežild algâive äššigâsrekigeh sättih ájániđ. Ulmen lii, ete uđđâivemáánu kollimijn puátih rekigeh majemustáá kuovâmáánust. Laapi pyereestvaijeemkuávlu äššigâsmáksuohtâdâh rekigist äššigâsmáávsuid já rävvee aašijn, moh lohtâseh äššigâsmávssoid.

  Laapi kuávdášpyecceeviäsu já Länsi-Pohja kuávdášpyecceeviäsu äššigâsrekigistem juátkoo tego táválávt algâive 2023.

  Äššigâsmáksuohtâdâh avžuut, ete äššigâsah, kiäh kevttih nettipaaŋki, väldih anon e-reekkig. Laapi pyereestvaijeemkuávlu e-reekkig tun puávtáh tiiláđ jieijâd nettipaaŋkist.

  Táálááh kieldâi e-rekigeh já njuolgâmáksusopâmušah iä automaatlávt sirdâšuu Laapi pyereestvaijeemkuávlun. Ive 2023 vuossâmuu reekkig ohtâvuođâst tun finniih ravvuid e-reekkig tiilám várás já njuolgâmáksusopâmuš toohâm várás jieijâd paŋkkijn. Ravvuuh láá meid mii nettisiijđoin lapha.fi ivemolsom maŋa.

  Lummoruttâmáávsui vuástáväldim Laapi pyereestvaijeemkuávlun sirdâšuvvee ohtâduvâin nohá 31.12.2022. 1.1.2023 rääjist tun jieh innig pyevti mäksiđ lummoruđâiguin, peic tuš máksu- já paŋkkikortijguin teikâ rekigijn.

  Lasetiäđuh (suomâkielân): lapha.fi/asiakasmaksut

  Kaksi miestä katsoo yhdessä tietokonetta. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen
  21.12.2022
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa...
 2. Palvelusetelin käyttöönotto Lapin hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa
  Palveluseteli tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue korvaa asiakkaalle tietyt yksityiseltä...

  Palvelusetelin käyttöönotto Lapin hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa

  22.12.2022

  Palveluseteli tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue korvaa asiakkaalle tietyt yksityiseltä palveluntuottajalta hankitut palvelut. Hyvinvointialue määrittelee palvelusetelien arvon, eli kuinka suuria kustannuksia voidaan korvata, sekä mihin palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Palveluseteli on yksi tapa järjestää hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

  Sámegillii vuolábealde.
  Sämikielân vyelni.

  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 30.11.2022 ottaa käyttöön sosiaalipalveluissa seuraavat palvelusetelit.

  Ikääntyneiden palvelut:

  • Kotihoito
  • Tukipalvelut (esimeriksi ateriapalvelu, siivous, asiointipalvelu)
  • Ikääntyneiden asumispalveluista yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Veteraanien palvelut
  • Omaishoidon palvelut
  • Lääkkeiden annosjakelu

  Perheiden ja työikäisten palvelut:

  • Lapsiperheiden kotipalvelu ja kotihoito
  • Työikäisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Tukihenkilötoiminta
  • Työikäisten kotihoito

  Vammaispalvelut:

  • Henkilökohtainen apu
  • Vammaisten asumispalveluista yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen

  Ohjeet palveluntuottajille vuodenvaihteeseen 2022–2023

  Jos haluat jatkaa palvelusetelipalveluiden tuottamista ensi vuonna Lapin hyvinvointialueen palveluntuottajana ja olet jonkin Lapin kunnan tai kaupungin palveluntuottajarekisterissä 31.12.2022, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Siirrämme sinut automaattisesti hyvinvointialueen palveluntuottajarekisteriin.

  Voit sopia vanhojen asiakkaiden kanssa vapaasti hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisia palveluita myös alkuvuoteen 2023. Asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, ettei toiminta katkea vuoden vaihtuessa. Osalle asiakkaista tehdään palvelusetelipäätökset takautuvasti kevään aikana. Hyvinvointialue sitoutuu maksamaan palvelusetelien mukaiset korvaukset 1.1.2023 alkaen myös näissä tapauksissa.

  Jos et halua jatkaa toimintaa Lapin hyvinvointialueen palvelutuottajana, tästä tulee ilmoittaa 27.12.2022 mennessä kirjallisesti (Kirjaamo, PL 8041, Lapin hyvinvointialue, 96101 Rovaniemi) tai sähköpostilla kirjaamo@lapha.fi.

  Jos haluat uutena palveluntuottajana Lapin hyvinvointialueen palveluntuottajarekisteriin, sinun tulee tehdä hakemus palveluntuottajaksi. Toimita oheinen hakemuslomake kaikkine liitteineen kirjallisesti (Kirjaamo, PL 8041, Lapin hyvinvointialue, 96101 Rovaniemi) tai sähköpostilla kirjaamo@lapha.fi.

  Sinut voidaan hyväksyä 1.1.2023 alkaen palvelutuottajarekisteriin. Hakemusten käsittelyaika on 30 vrk.

  Ohjeet palveluseteleitä käyttäville asiakkaille vuodenvaihteeseen 2022–2023

  Jos sinulle on myönnetty palveluseteli, voit sopia palveluntuottajasi kanssa palveluita tuttuun tapaan myös alkuvuoteen 2023. Saamasi palvelu ei katkea vuoden vaihtuessa, vaan jatkuu hoito- ja palvelusuunnitelmasi mukaisesti.

  Osalle jatkavista asiakkaista tehdään palvelusetelipäätökset takautuvasti kevään aikana. Hyvinvointialue sitoutuu maksamaan palvelusetelien mukaiset korvaukset 1.1.2023 alkaen myös näissä tapauksissa.

  Jos olet uusi asiakas ja haluaisit käyttöösi palvelusetelin, ota yhteys oman paikkakuntasi palveluneuvontaan ja -ohjaukseen. Palvelun tarpeesi arvioidaan, ja sinulle laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Saamasi palvelut riippuvat yksilöllisistä tarpeistasi. Palvelusetelien arvo riippuu joissakin tapauksissa myös tuloistasi.

  Sinulla on oikeus kieltäytyä sinulle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialue ohjaa sinut muihin palveluihin. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia palveluseteliä tai tietyn palvelun järjestämistä palvelusetelin avulla.

  Jos sinulle on myönnetty palveluseteli, teet itse sopimuksen palvelun järjestämisestä Lapin hyvinvointialueen hyväksymän palveluntuottajan kanssa.

   

  *****

  Bálvalanseđela atnuiváldin Lappi buresveadjinguovllu sosiálabálvalusain

  Bálvalanseđel dárkkuha dan, ahte buresveadjinguovlu buhtte áššehassii dihto priváhta bálvalanbuvttadeaddjis skáhppojuvvon bálvalusaid. Buresveadjinguovlu meroštallá bálvalanseđela árvvu, elege man stuorra goluid lea vejolaš buhttet, ja maid bálvalusaide bálvalanseđela sáhttá geavahit. Bálvalanseđel lea okta vuohki ordnet buresveadjinguovllu vástui gullevaš sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid.

  Lappi buresveadjinguovllu guovlluráđđehus lea mearridan čoahkkimis 30.11.2022 váldit atnui sosiálabálvalusain čuovvovaš bálvalanseđeliid.

  Ahkeolbmuid bálvalusat:

  • Ruoktodikšun
  • Doarjjabálvalusat (ovdamearkan borramušbálvalus, čorgen, áššedikšunbálvalus)
  • Ahkeolbmuid ássanbálvalusain servvolaš ássan ja birrajándora doaibmi bálvalanássan
  • Veteránaid bálvalusat
  • Oapmahašdikšuma bálvalusat
  • Dálkasiid attusjuohkin

  Bearrašiid ja bargoahkásaš olbmuid bálvalusat:

  • Mánnábearrašiid ruoktobálvalus ja ruoktodikšun
  • Bargoahkásaš olbmuid ja mielladearvvasvuođa veajuiduvviid ássanbálvalusain dorjojuvvon ássan, servvolaš ássan ja birrajándora doaibmi bálvalanássan
  • Doarjjaolmmošdoaibma
  • Bargoahkásaš olbmuid ruoktodikšun

  Váttolaš olbmuid bálvalusat:

  • Persovnnalaš veahkki
  • Váttolaš olbmuid ássanbálvalusain servvolaš ássan ja birrajándora doaibmi bálvalanássan

  Rávvagat bálvalanbuvttadeaddjiide jahkemolsašumi 2022–2023 várás

  Jos háliidat joatkit bálvalanseđelbálvalusaid fállama boahtte jagi Lappi buresveadjinguovllu bálvalanbuvttadeaddjin ja leat man nu Lappi gieldda dahje gávpoga bálvalanbuvttadeaddjiregistaris 31.12.2022, don it dárbbaš bargat maidige. Mii sirdit du automáhtalaččat buresveadjinguovllu bálvalanbuvttadeaddjiregistarii.

  Sáhtát soahpat friija ovddeš áššehasaiguin dikšun- ja bálvalanplána mieldásaš bálvalusain maiddái álgojahkái 2023. Áššehasaid dorvvolašvuođa ja buresveadjima dáfus lea dehálaš, ahte doaibma ii boatkan jahkemolsašumis. Oassái áššehasaide dahkkojit bálvalanseđelmearrádusat máhccevaččat giđa áigge. Buresveadjinguovlu čatnasa máksit bálvalanseđela mieldásaš buhtadusaid 1.1.2023 rájes maiddái dáid dáhpáhusain.

  Jos it hálit joatkit doaimma Lappi buresveadjinguovllu bálvalanbuvttadeaddjin, das galgá almmuhit 27.12.2022 rádjai čálalaččat (Kirjaamo, PL 8041, Lapin hyvinvointialue / LKS 96101 Rovaniemi) dahje šleađgapoastta bokte kirjaamo@lapha.fi.

  Jos háliidat ođđa bálvalanbuvttadeaddjin Lappi buresveadjinguovllu bálvalanbuvttadeaddjiregistarii, don galggat bargat ohcamuša bálvalanbuvttadeaddjin. Doaimmat mielčuovvu ohcamušskovi buot čuvvosiiguin čálalaččat (Kirjaamo, PL 8041, Lapin hyvinvointialue / LKS 96101 Rovaniemi) dahje šleađgapoastta bokte kirjaamo@lapha.fi. Du lea vejolaš dohkkehit 1.1.2023 rájes bálvalanbuvttadeaddjiregistarii. Ohcamušaid gieđahallanáigi lea 30 jnd.

  Rávvagat bálvalanseđeliid geavaheaddji áššehasaide jahkemolsašumi 2022-2023 várás

  Jos dutnje lea mieđihuvvon bálvalanseđel, sáhtát soahpat bálvalanbuvttadeaddjiin bálvalusaid birra nugo ovdal maiddái álgojahkái 2023. Du oažžun bálvalus ii boatkan jagi molsašuvadettiin, muhto joatkašuvvá du dikšun- ja bálvalanplána mieldásaččat.

  Oassái áššehasaide, geat jotket, dahkkojit bálvalanseđelmearrádusat máhccevaččat giđa áigge. Buresveadjinguovlu čatnasa máksit bálvalanseđeliid mieldásaš buhtadusaid 1.1.2023 rájes maiddái dáid dáhpáhusain.

  Jos leat ođđa áššehas ja háliidivččet iežat atnui bálvalanseđela, váldde oktavuođa iežat báikegotti bálvalannummirii ja – rávvemii. Bálvaleami dárbu árvvoštallo, ja dutnje ráhkaduvvo čálalaš dikšun- ja bálvalanplána. Du oažžun bálvalusat leat gitta du iežat dárbbuin. Bálvalanseđela árvu lea gitta muhtin dáhpáhusain maiddái du boađuin.

  Dus lea vuoigatvuohta biehttalit dutnje fállojuvvon bálvalanseđelis, dalle buresveadjinguovlu rávve du eará bálvalusaid ollái. Dus ii goittotge leat vuoigatvuohta gáibidit bálvalanseđela dahje dihto bálvalusa ordnema bálvalanseđela vehkiin.

  Jos dutnje lea mieđihuvvon bálvalanseđel, bargga ieš soahpamuša bálvalusa ordnemis Lappi buresveadjinguovllu dohkkehan bálvalanbuvttadeaddjiin.

   

  *****

  Palvâlusseeddâl kiävtunväldim Laapi pyereestvaijeemkuávlu sosiaalpalvâlusâin

  Palvâlusseeddâl uáivild tom, ete pyereestvaijeemkuávlu sajanmáksá äššigâsân priivaat palvâluspyevtitteijest hahhum palvâlusâid. Pyereestvaijeemkuávlu miäruštâl palvâlemseeddâl áárvu, ađai mon stuorrâ koloid pyehtih sajanmäksiđ, sehe moid palvâlussáid palvâlusseeddâl puáhtá kevttiđ. Palvâlusseeddâl lii ohtâ vyehi orniđ sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâid, moh kuleh pyereestvaijeemkuávlu ovdâsvástádâsân.

  Laapi pyereestvaijeemkuávlu kuávluhaldâttâs lii meridâm čuákkimstis 30.11.2022 väldiđ sosiaalpalvâlusâin kiävtun čuávuváid palvâlussedâlijd.

  Elilâm ulmui palvâlusah:

  • Päikkitipšo
  • Toorjâpalvâlusah (ovdâmerkkân purrâmušpalvâlus, čurgim, ášástâllâmpalvâlus)
  • Elilâm ulmui aassâmpalvâlusâin siärvuslâš aassâm já pirrâmpiäiválâš palvâlemaassâm
  • Veteraanij palvâlusah
  • Omâhâštipšo palvâlusah
  • Talkkâsij meripittájyehim

  Perrui já pargoahasij palvâlusah:

  • Pärniperrui päikkipalvâlus já päikkitipšo
  • Pargoahasij já mielâtiervâsvuođâvajoduvvei aassâmpalvâlusâin torjum aassâm, siärvuslâš aassâm já pirrâmpiäiválâš palvâlemaassâm
  • Toorjâolmooštoimâ
  • Pargoahasij päikkitipšo

  Vádulâšpalvâlusah:

  • Persovnlâš iše
  • Vádulij aassâmpalvâlusâin siärvuslâš aassâm já pirrâmpiäiválâš palvâlemaassâm

  Ravvuuh palvâlempyevtitteijei ivemolsomân 2022–2023

  Jis tun halijdah juátkiđ palvâlusseeddâlpalvâlusâi pyevtittem puáttee ive Laapi pyereestvaijeemkuávlu palvâlempyevtitteijen já tun lah monnii Laapi kieldâ tâi kaavpug palvâlempyevtitteijeeregisterist 31.12.2022, te tun jieh taarbâš porgâđ maiden. Mij sirdep tuu automaatlávt pyereestvaijeemkuávlu palvâluspyevtitteijeeregisterân.

  Tun puávtáh sooppâđ puáris äššigâsâiguin rijjâ tipšo- já palvâlusvuávám miäldásijd palvâlusâid meid algâihán 2023. Äššigâsâi torvolâšvuođâ já pyereestvaijeem tááhust lii tehálâš, ete toimâ ij koskâlduu, ko ihe mulsâšuvá. Uásán äššigâssáid tahhojeh palvâlusseeddâlmiärádâsah maŋasčyeccen kiiđâ ääigi. Pyereestvaijeemkuávlu čonâdât mäksiđ palvâlussedâlij miäldásijd sajanmáávsuid 1.1.2023 rääjist meid tain tábáhtusâin.

  Jis tun jieh haalijd juátkiđ tooimâ Laapi pyereestvaijeemkuávlu palvâlempyevtitteijen, te tast kalga almottiđ 27.12.2022 räi kirjálávt (Kirjaamo, PL 8041, Lapin hyvinvointialue / LKS 96101 Rovaniemi) tâi šleđgâpostáin kirjaamo@lapha.fi.

  Jis tun halijdah uđđâ palvâluspyevtitteijen Laapi pyereestvaijeemkuávlu palvâluspyevtitteijeeregisterân, te tun koolgah toohâđ ucâmuš palvâluspyevtitteijen. Tooimât taam uuccâmluámáttuv puoh lahtosijguin kirjálávt (Kirjaamo, PL 8041, Lapin hyvinvointialue / LKS 96101 Rovaniemi) tâi šleđgâpostáin kirjaamo@lapha.fi

  Tuu pyehtih tuhhiittiđ 1.1.2023 rääjist palvâluspyevtitteijeeregisterân. Ucâmušâi kieđâvuššâmäigi lii 30 pirrâmpeivid.

  Ravvuuh palvâlemsedâlijd kevttee äššigâssáid ivemolsomân 2022–2023

  Jis tunjin lii mieđettum palvâlemseeddâl, te tun puávtáh sooppâđ jieijâd palvâluspyevtitteijein palvâlusâid tego táválávt meid algâihán 2023. Tuu finnim palvâlus ij koskâlduu ive molsomist, peic juátkoo tuu tipšo- já palvâlusvuávám mield.

  Uásán juátkojeijee äššigâsâin tahhojeh palvâlusseeddâlmiärádâsah maŋasčyeccen kiiđâ ääigi. Pyereestvaijeemkuávlu čonâdât mäksiđ palvâlemsedâlij miäldásijd sajanmáávsuid 1.1.2023 rääjist meid tain tábáhtusâin.

  Jis tun lah jo uđđâ äššigâs já tun halijdiččih jieijâd kiävtun palvâlusseeddâl, te vääldi ohtâvuođâ jieijâd päikkikode palvâlusravviimân já -stivriimân. Tuu palvâlustárbu árvuštâlloo, já tunjin ráhtoo kirjálâš tipšo- já palvâlusvuávám. Tuu finnim palvâlusah sorjoh tuu ohtâgâslijn táárbuin. Palvâlussedâlij árvu sorjo motomijn tábáhtusâin meid tuu puáđuin.

  Tust lii vuoigâdvuotâ pietâdiđ tunjin fallum palvâlussedâlist, kuás pyereestvaijeemkuávlu stivree tuu eres palvâlussáid. Tust ij kuittâg lah vuoigâdvuotâ vaattâđ palvâlusseeddâl tâi tiätupalvâlus ornim palvâlusseeddâl vievâst.

  Jis tunjin lii mieđettum palvâlusseeddâl, te tun toovah jieš sopâmuš palvâlus orniimist Laapi pyereestvaijeemkuávlu tuhhiittem palvâluspyevtitteijein.

  Palvelusetelin käyttöönotto Lapin hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa
  22.12.2022
  Palveluseteli tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue korvaa asiakkaalle tietyt yksityiseltä...
 3. Asiakasmaksukatto Lapin hyvinvointialueella on 692€ vuodessa
  Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.

  Asiakasmaksukatto Lapin hyvinvointialueella on 692€ vuodessa

  27.12.2022

  Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 6 a §:n mukaan palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto.

  Maksukatto on 692 euroa vuonna 2023. Seurantajakso alkaa aina kalenterivuoden alusta ja päättyy vuoden lopussa. Laskulla on tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

  Maksukattoon huomioidaan maksut seuraavista palveluista:

  (Asiakasmaksulaki 6 a §)

  • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluiden maksut
  • sairaalan poliklinikkamaksut
  • sarjahoidon maksut
  • päiväkirurgian maksut
  • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
  • päivä- ja yöhoidon maksut
  • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta perittävät maksut
  • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käynti- ja toimenpidemaksut (lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista ja purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapnea kiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja)
  • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteiden maksut
  • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
  • maksut lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle
  • toimeentulotuella maksetut terveydenhuollon maksut

  Maksukattoon ei huomioida

  • sairaankuljetuksen omavastuumaksuja
  • tulosidonnaisia maksuja
  • lääkärintodistusmaksuja
  • yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksuja
  • työterveyshuollon maksuja
  • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittyjä ns. sakkomaksuja
  • viivästyskorkoja ja perintäkuluja
  • yksityisten palveluiden maksuja
  • perhehoidon maksuja
  • palvelusetelin ja kuljetuspalveluiden omavastuita
  • lastensuojelun maksuja

  Maksukatossa ei oteta huomioon maksuja, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.

  Maksukattoon eivät kuulu myöskään maksut, joita peritään muualla kuin Suomessa asuvalta enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisena.

  Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

  Seuraa itse maksukattosi täyttymistä ja ylittymistä. Kun maksukattosi on ylittynyt, hyvinvointialue antaa sinulle maksukaton ylittymistä koskevan todistuksen eli vapaakortin.

  Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä oman alueesi asiakasmaksuyksikköön.

  • Lounainen alue puh. 016 860 1061
  • Pohjoinen alue puh. 016 860 1062
  • Itäinen alue puh. 016 860 1063
  • Kaakkoinen alue 016 860 1064

  Todistuksen saamiseksi sinun on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet sinun tai huollettavinasi olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.

  Hyvinvointialue saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Lisäksi hyvinvointialueella on oikeus saada julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta välttämättömät tiedot maksukaton täyttymisen seuraamiseksi salassapitosäännösten estämättä.

  Jos olet kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, sinulla on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä hyvinvointialueelle maksukaton rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

  Vapaakortti

  Vapaakortti myönnetään, jos sinulle ja huollossasi oleville alle 18-vuotiaille lapsille on kertynyt asiakasmaksuja yhteensä 692 € kalenterivuoden aikana. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut voidaan laskea siis yhteen huoltajan maksujen kanssa.

  Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

  Vapaakortti lähetetään sinulle, kun olet maksanut maksukattoa kerryttävät asiakasmaksut.

  Sinun tulee esittää vapaakortti, kun käytät julkaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

  Vapaakortin voimassaolon aikana:

  • lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 22,80 € hoitopäivältä
  • muista maksukattoon huomioitavista palveluista ei peritä maksua vapaakortin voimassaoloaikana.

  Lisätietoja:

  Lapin hyvinvointialue asiakasmaksuyksiköt:

  • Lounainen alue (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio, Tervola, Ylitornio) puh. 016 860 1061
  • Pohjoinen alue (Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Utsjoki) puh. 016 860 1062
  • Itäinen alue (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä) puh. 016 860 1063
  • Kaakkoinen alue (Posio, Ranua, Rovaniemi) 016 860 1064

  Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapha.fi.

  Mari Ruokanen
  asiakasmaksupäällikkö
  kaakkoinen alue
  puh. 040 3564876

  Laura Kauppila
  tiimivastaava (asiakasmaksupalvelut)
  lounainen alue
  puh. 040 610 2380

  Henna-Riikka Lindqvist
  asiakasmaksupäällikkö
  itäinen alue

  Paula Alatorvinen
  asiakasmaksupäällikkö
  pohjoinen alue
  puh. 040 584 5888

  Asiakasmaksukatto Lapin hyvinvointialueella on 692€ vuodessa
  27.12.2022
  Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.