Navigointivalikko

Navigointivalikko

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava

Vuoden 2024 alusta potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät on keskitetty hyvinvointialueille. Hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiavastaavat toimivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien, työterveyshuollon ja varhaiskasvatuksen potilas- ja sosiaaliasiavastaavina.

Yhteystiedot

Saat yhteyden potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan puhelimitse:

040 506 0083 / Johanna Pikkuaho

040 482 3584 / Satu Peurasaari

Voit myös lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse:

potilasasiavastaava@lapha.fi

sosiaaliasiavastaava@lapha.fi

Huom! Käytä aina turvasähköpostia, kun lähetät salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja. Turvapostin saat käyttöön tässä osoitteessa. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymiseen ja viestin lähettämiseen löydät täältä.

Potilasasiavastaava

Potilasasiavastaavan tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiavastaava toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

 1. Kertoo potilaan oikeuksista ja neuvoo oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, joita ovat
  • oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun,
  • potilaan tiedonsaantioikeus,
  • potilaan itsemääräämisoikeus,
  • alaikäisen potilaan asema,
  • laillisen edustajan tai omaisen tiedonsaantioikeus ja toimivalta ja
  • tietosuoja-asiat.
 2. Neuvoo, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön hoitoon tai kohteluun.
 3. Neuvoo ja avustaa tarvittaessa potilasta potilasvahinkolain tarkoittaman potilasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä.
 4. Tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä sinun on hyvä keskustella ensin palveluyksikön henkilökunnan tai heidän esihenkilöiden kanssa.

Potilasasiavastaava ei itse tee päätöksiä, eikä voi muuttaa tai puuttua hoitopäätöksiin tai viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.  

 1. Neuvoo sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa.
 2. Avustaa asiakasta tarvittaessa tekemään muistutuksen kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 4. Toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 5. Seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä hyvinvointialueella.

Sosiaaliasiavastaavan tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä hyvään kohteluun ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa ja epäselvyyksissä sinun on hyvä keskustella ensin palveluyksikön henkilökunnan tai heidän esihenkilöiden kanssa.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien palvelut ovat maksuttomia.

Valittaminen eli potilaan ja asiakkaan oikeusturvakeinot

Jos potilaana tai sosiaalihuollon asiakkaana et ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit 

 • tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle.
 • hakea potilasvahingosta korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.
 • sosiaalihuollossa asiakkaana hakea muutosta saamaasi päätökseen.

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus
Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus
Kantelu aluehallintovirastolle ja Valviralle
Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkoilmoitus

h4 tietoa ja tukea muualla verkossa

Tietoa ja tukea muualla verkossa

tietoa muualla potilas- ja sosiaaliasiavastaavat

h4 liitetiedostot

Lomakkeet

h4-ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024
  Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan...

  Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024

  4.12.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024

  4.12.2023

  Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä, riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä. Muutoksen myötä uudet tehtävänimikkeet ovat potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.

  Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävänä on neuvoa asiakkaita, potilaita ja omaisia heidän oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä sekä tarvittaessa avustaa muistutusten laatimisessa. Asiakastyön lisäksi tehtävään kuuluu asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämistyö sekä potilas- ja sosiaaliasiavastaava toiminnan kehittäminen ja raportointi osana hyvinvointialueen omavalvontaa. 

  Lakiuudistus yhtenäistää ja tasa-arvoistaa toimintaa 

  Lakiuudistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa keskittämällä se hyvinvointialueille. Palvelu on jatkossakin maksutonta asiakkaille, eikä hyvinvointialue peri palvelusta maksua yksityisiltä palveluntuottajiltakaan. 

  Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna. Tämä tarkoittaa, että Lapin hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiavastaavat toimivat jatkossa myös yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien potilas- ja sosiaaliasiavastaavina.

  Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat eivät vuoden vaihteen jälkeen järjestä potilas- ja sosiaaliasiavastaava toimintaa toimintayksiköissään, mutta yksityisten toimijoiden tulee jatkossakin edistää asiakkaiden ja potilaiden oikeuksia ja vastata palvelujensa omavalvonnasta.

  Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan ja potilaan oikeutta kannella asiastaan, hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisille.

  ***

  Pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid barggut guovdduštuvvojit buresveadjinguvlui – Ođđa láhka pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaimma birra fápmui 1.1.2024

  Jagi 2024 álggus bođii fápmui ođđa láhka, mas mearriduvvo pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaimma lágideami, sorjjasmeahttunvuođa, gelbbolašvuođa ja bargguid sihke persovdnadieđuid gieđahallama birra. Nuppástusa geažil ođđa bargonamahusat leat pasieantaáššeovddasvástideaddji ja sosiálaáššeovddasvástideaddji.

  Pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid bargun lea rávvet áššehasaid, pasieanttaid ja oapmahaččaid vuoigatvuođain sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusas, rávvet guoddalusaid ja pasieantavahátalmmuhusaid dahkamis sihke dárbbu mielde veahkkin čállit muittuhusaid. Áššehasbarggu lassin bargui gullá áššehasa ja pasieantta vuoigatvuođaid ovddidanbargu sihke pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddji doaimma ovddideapmi ja raporteren oassin buresveadjinguovllu iešbearráigeahču.

  Láhkaođastus dahká doaimma oktilažžan ja dásseárvvolaččabun

  Láhkaođastusa ulbmil lea dahkat pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaimma oktilažžan guovdduštemiin barggu buresveadjinguvlui. Bálvalus lea dás duohkoge nuvttá áššehasaide, iige buresveadjinguovlu váldde bálvalusa ovddas mávssu priváhta bálvalusbuvttadeaddjiinge.

  Pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjiid doaibma lágiduvvo ollásit almmolaš bálvalussan. Dát dárkkuha, ahte Lappi buresveadjinguovllu pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjit doibmet dás ovddosguvlui maiddái priváhta sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddjiid pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddjin.

  Priváhta sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa bálvalusbuvttadeaddjit eai šat maŋŋel jahkemolsuma lágit pasieanta- ja sosiálaáššeovddasvástideaddji doaimma iežaset doaibmaovttadagain, muhto priváhta doaibmit galget dás duohkoge ovddidit áššehasaid ja pasieanttaid vuoigatvuođaid ja vástidit bálvalusaideaset iešbearráigeahčus.

  ***

  Puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteei tuâjaid kõskkeet pueʹrrvââjjamvuuʹdid - Ođđ lääʹǩǩ puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžžâst šâdd viõʹǩǩe 1.1.2024


  Eeʹjj 2024 aalǥâst šõõddi viõʹǩǩe ođđ lääʹǩǩ, mâʹst šiõtteet puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžž riâššmõõžžâst, jiõččvuõđâst, ââʹntemvuõđâst da tuâjain di persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžžâst.  Muttâz mieʹldd ođđ tuâjjnõmmõõǥǥ lie puõcciäʹššvaʹstteei da sosiaaläʹššvaʹstteei. 

  Puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tuâjj lij vuäʹpsted äʹššniiʹǩǩid, puõccjid da ruåđid sij vuõiggâdvuõđin sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâlast, kueʹddelmi da puõccipååʹmhiʹlmmtõõzz tuejjmõõžžâst di taarb mieʹldd vieʹǩǩted mošttʼtõõzzi raajjmõõžžâst.  Äʹššneǩtuâj lââʹssen tuõjju kooll äʹššneeʹǩǩ da puõccji vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkâmtuâjj di puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeitåimmʼmõõžž ooudâsviikkmõš da raportâsttmõš vueʹssen pueʹrrvââjjamvuuʹd jiiʹjjesvuåppmõõžž. 

  Lääʹǩǩoođummuš õhttnâtt da sätt tääʹssärvvsiʹžžen tåimmʼmõõžž

  Lääʹǩǩoođummuž mieʹrr lij õhttnâʹtted puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžž nuʹtt, što tõn kõskkeet pueʹrrvââjjamvuuʹdid.  Kääzzkõs lij pueʹttiääiʹjest še määuʹstem äʹššniiʹǩǩid, ij-ǥa pueʹrrvââjjamvuʹvdd vääʹld kääzzkõõzzâst määus ni privatt kääzzkõspuuʹtʼteejin. 
  Puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeji tåimmʼmõõžž riâžžât obbnes õõlmlaž kääzzkõssân.  Tät miârkkšââvv, što Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteei tåimma pueʹttiääiʹjest še privatt sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl kääzzkõspuuʹtʼteeji puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeʹjen. 
  Privatt sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl kääzzkõspuuʹtʼteei jie eeʹjjvaajtõõzz mâŋŋa riâžž puõcci- da sosiaaläʹššvaʹstteeitåimmʼmõõžž toiʹmmjemjuâkksinez, leâša privatt toiʹmmjeei âʹlǧǧe pueʹttiääiʹjest še ooudâsviikkâd äʹššniiʹǩǩi da puõccji vuõiggâdvuõđid da vaʹstteed kääzzkõõzzi jiiʹjjesvuåppmõõžžâst. 
   

  Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024
  4.12.2023
  Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan...

  Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät keskitetään hyvinvointialueille - Uusi laki potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnasta voimaan 1.1.2024


  Vuoden 2024 alussa astuu voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan järjestämisestä, riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä. Muutoksen myötä uudet tehtävänimikkeet ovat potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.