Navigointivalikko

Navigointivalikko

Lapin Pelastuslaitoksen henkilörekisteri

Lapin Pelastuslaitoksen henkilörekisteri

Lapin Pelastuslaitoksen henkilörekisteri

Lapin hyvinvointialueen tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle, artikla 12
EU:n yleinen tietosuoja-asetus(2016/679 artiklat 13,14)

Julkaistu: 16.10.2023

Rekisterinpitäjä

Lapin hyvinvointialue / aluehallitus
Pl 8041, 96400 Rovaniemi

Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Ylipalomies Paulus Lohi
PL 8041, 96101 Rovaniemi
040 083 0922
paulus.lohi@lapinpelastuslaitos.fi

Tietosuojavastaava

Itäinen ja lounainen palvelualue, erikoissairaanhoito: Tietosuojavastaava Eija Kivekäs 040 689 1145

Pohjoinen ja kaakkoinen palvelualue, Kolpene, Pelastuslaitos: Tietosuojavastaava Teija Karvonen 040 480 7809

Sähköposti: tietosuojavastaava@lapha.fi
Postiosoite: Tietosuojavastaava, PL 8041, 96400 Rovaniemi.

Henkilötietojen käsittelyn laillisuus

A) Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö:

 • Lakisääteinen velvoite.Tietosuoja-asetus 6 artikla c, e

B) Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

C) Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Lapin pelastuslaitos ylläpitää eri henkilörekistereitä, jotka ovat omien lakisääteisten toimintojen kannaltamme välttämättömiä.

Henkilötietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • asiakassuhteen, palontutkinnan, pelastustoiminnan ja valvontatoimien suunnittelu, toteutus, seuranta, arviointi ja laskutus.
 • järjestyksen pidon, turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos- ja vahinko- ja onnettomuustilanteiden selvittämiseksi sekä niiden ehkäisemisen kehittämisen vuoksi.
 • tietopyyntöjen kirjanpito ja seuranta.

Henkilötietoja voidaan hyödyntää myös pelastustoimen johtamisessa, valvonnassa, tilastoinnissa ja tutkimuksissa.

Rekisterin tietosisältö, kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietotyypeistä

Lapin pelastuslaitoksen ylläpitämät rekisterit sisältävät tietoja henkilöistä, yrityksistä tai yhdistyksistä.

Henkilötiedot:

 • henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kiinteistötunnus, kuva ja auton rekisteritunnus.

Yrityksen- tai yhdistyksen tiedot:

 • Y-tunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, kiinteistötunnus.

Rekisteriin kirjatut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Henkilötietojen tietolähteet

Lapin pelastuslaitos saa tietoja ilmoittajan itsensä antamana, Hätäkeskuslaitokselta, Liikenne-ja viestintävirasto Traficomilta, Digi- ja väestövirastolta sekä muilta viranomaisilta.

Henkilötietojen luovutukset - henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin kirjattuja henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietoja luovutetaan vain, jos rekisterinpitäjällä on velvollisuus lain, viranomaismääräysten tai muun pakottavan syyn vuoksi. 

Mikäli rekisteröidyn tietojen luovuttaminen Lapin pelastuslaitoksen ulkopuolelle on muutoin tarpeellista, tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn nimenomaisella 
suostumuksella.

Tietojen siirto EU tai ETA ulkopuolelle/ kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Eu tai Eta-alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja on tarpeen siirtää, sovelletaan Eu-tietosuoja-asetuksen 44-46 artikloja.

Tietojen säilyttäminen ja säilytysaika

Tietoja säilytetään lain määrittelemän ajan.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin asiakkuus, palvelun tarve, tai laskutusperuste on olemassa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö, kirjanpitosäännökset tai mahdolliset oikaisuprosessit saattavat pidentää säilytysaikoja.

Mikäli rekisterinpitäjä ei tarvitse sälytettävän tiedon sisältämää henkilötietoa, ne voidaan poistaa jossakin tapauksissa jo aiemmin säilytettävästä materiaalista.

Tiedot hävitetään, kun ne eivät ole rekisterinpitäjän kannalta tarpeellisia.

Tietojen suojauksen periaatteet

Asiakasta koskevia tietoja käsittelevillä työntekijöillä on lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa, kulunvalvonnan piirissä olevassa tilassa/kameravalvonnan piirissä olevassa tilassa.
 • Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen suojauksessa on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, sekä kullakin henkilöllä on vain tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset käyttöoikeudet, jotka määräajoin tarkistetaan.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Ohje ja lomakkeet eri pyyntöjen tekemiseen löytyvät Lapin Hyvinvointialueen verkkosivuilta Tiedonsaantioikeus.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus (artikla 15)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Muutosehdotukset tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä tai oikeuksien toteuttamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle kirjallinen vastaus kieltäytymisen perusteesta. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki.

Tarkempi ohjeistus valituksen tekemiseen löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta (artikla 34)

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet (17-22 artikla)

Suostumukseen perustuvan käsittelyn peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus tulla unohdetuksi

Henkilöllä voi tietyissä poikkeustapauksissa olla oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua Lapin hyvinvointialueen rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu lakiin tai Lapin hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen.

Oikeus käsittelyyn rajoittamiseen

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeutta ei sovelleta Lapin hyvinvointialueen henkilörekistereihin liittyen, koska henkilötietoja on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.