Navigointivalikko

Navigointivalikko

Palvelujen saatavuus

Hoitoonpääsy ensimmäinen kappale

Palvelujen saatavuus

Hoitoon pääsy ja hoitotakuu

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. 

Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti. 

Kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja. Hoitotakuu muuttui 1.9.2023. Muutoksen myötä perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulee päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Hoitoonpääsy

Yhteyden saaminen perusterveydenhuollon yksikköön ja arvio hoidon tarpeesta

  • Perusterveydenhuoltoon tulee saada yhteys arkipäivisin virka-aikana 
  • Terveydenhuollon ammattilaisen tulee arvioida hoidon tarpeesi ja hoidon kiireellisyytesi saman päivän aikana. Arviointi voi tapahtua puhelimitse, sähköisen asiointikanavan kautta tai palvelupaikassa käymällä.
  • Suun terveydenhuollossa sinun on saatava arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä samana päivänä, kun olet ollut yhteydessä palvelupaikkaan 

Kiireettömään hoitoon pääsy ja odotusajat

1.9.2023 lähtien sinun on saatava perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa tarvitsemaasi hoitoa 14 vuorokauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista, kun kyse on esimerkiksi: sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, toimintakyvyn aleneminen. Hoito voidaan toteuttaa eri tavoin, eli käytännössä vastaanotolla, puhelimitse, muuten etäyhteydellä tai kotikäynnillä. 

Sinun on saatava perusterveydenhuoltoon kuuluvaa suun terveydenhuoltoa neljän kuukauden sisällä yhteydenotosta ja hoidon tarpeen arvioinnista. Perustason erikoishammaslääkärille tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hammaslääkäri on todennut palvelun  tarpeen.

Erikoissairaanhoito

Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuuden kuukauden kuluessa.

Alle 23-vuotiaiden erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Jos tilanteesi edellyttää erikoislääkärin arviointia, niin on arviointi aloitettava kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Palvelujen saatavuus ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin

Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi tehdään ilman aiheetonta viivytystä. 75 vuotta täyttäneen henkilön kiireetön palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun ikääntynyt on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluihin. Kiireellinen avun tarve arvioidaan heti (sosiaalihuoltolaki § 36, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 15).

Ikääntyneiden sosiaalipalvelut

Ikääntyneellä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun avun tarve on tullut ilmi. Aika voi olla tätä pidempi, jos asian selvittäminen vaatii pidempää käsittelyaikaa tai asiakkaalla on muu asiaan liittyvä erityinen peruste. Kiireellinen sosiaalipalvelu on saatava viipymättä (sosiaalihuoltolaki 45 §, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 18).

Organisaatiomuutoksen vuoksi tiedoissa voi olla virhemarginaalia. Saatavuustietojen keräämistä ja luotettavuutta haastaa myös se, että tiedot kerätään monista erillisistä järjestelmistä.